Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Janabari 2015

Likhona Na Ithando Lamambala?

Likhona Na Ithando Lamambala?

“Amalangabi [wethando] amlilo orhabukako, iye umlilo [‘kaJah,’ NW].”NGOM. 8:6.

1, 2. Bobani abangazuza ngokufunda iNgoma kaSolomoni, bangazuza ini? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

‘AKHESE uthi uyabaqala bona barhedlulana kamnandi kangangani! Kwamambala, abantwaba bathandana ukuthandana!’ Leyo micabango ebeyigijima engqondweni yomdala osanda ukutjhadisa iinthandanezi. Usolo ubaqalile njengombana bangena bajida bathabile, bese azibuze sekayedwa ukuthi, ‘Kazi umtjhadwabo lo uzozibhesela na ezibudisi njengezakwami? Njengombana iminyaka ikhamba, ithando labo lizokukhula na, namkha lizokumila iimpiko liphaphe?’ Ithando nalinamandla endodeni nemfazini, umphumela uba muhle khulu. Kodwana ngebanga lemitjhado eminengi esele iphukile, abantu bazozibuza ukuthi likhona na ithando lamambala.

2 Ithando lamambala beliyindlala ngitjho nemihleni yeKosi uSolomoni wakwa-Israyeli. Nasekakhuluma ngemihla yesikhathi sakhe, uSolomoni uthi: “Ngafunyana yinye indoda eqotho hlangana nekulungwana, kodwana azange ngifunyane namunye umfazi onjalo phakathi kwabo boke. Qala, ngafunyana lokhu kwaphela: UZimu wenze abantu baba qotho, kodwana bona bazifunela amaqhinga amanengi.” (UMtj. 7:26-29) Umthelela omkhulu owabangela bona izinga lokuziphatha lehle kangaka emihleni leyo, bafazi ebebalotjha uBhali, kwaba budisi-ke kuSolomoni ukuthi afunyane indoda namkha umfazi  oziphethe kuhle. * Kodwana ikondlo le ayitlola eminyakeni ema-20 ngaphambili, iNgoma yeeNgoma, yaveza ukuthi ithando lingahlala livutha phakathi kwendoda nomfazi. Ikondlo le iyaveza ukuthi ithandwelo linjani nokuthi lingabonakala njani kwabathandanako. Abakhulekeli bakaJehova abatjhadileko nabangakatjhadi bangafunda likhulu ngethandwelo nabayifundisisa kuhle incwadi le yeBhayibheli.

LIKHONA ITHANDO LAMAMBALA!

3. Kubayini ithando lamambala lingaba khona phakathi kwendoda nomfazi?

3 Funda iNgoma yeeNgoma 8:6. Umutjho othi, ‘umlilo kaJah’ usitjela okunengi ngethando. Yeke, ithando lamambala ‘limlilo kaJah’ ngendlela yokuthi nguJehova uMsunguli walo. Wabumba umuntu ngomfanekiswakhe, wamenza wakghona nokuthanda. (Gen. 1:26, 27) Mhla uZimu aletha umfazi wokuthoma u-Eva ku-Adamu, amezwi ka-Adamu aba yikondlo izihlalele. Asingabazi nokuthi u-Eva wazizwa atjhidelene khulu no-Adamu ngombana ‘athethwe’ kuye. (Gen. 2:21-23) Njengombana kunguJehova owabumba abantu wabafakela nekghono lokuthanda, kuyatjho-ke ukuthi indoda nomfazi bangathandana kwamambala.

4, 5. Khewusitjele kafitjhazana ngeNgoma kaSolomoni.

4 Ithando phakathi kowembaji newengubo linamanye amakghono angaphezu kwekghono lokubekezela nelamlibe. Amanye wamakghono lawo siwezwa eNgomeni kaSolomoni. Ingoma le itlolwe njenge-libretto namkha i-opera begodu amezwi wayo akhuluma ngentombi evela endaweni yeTjhunemu namkha iTjhulemi nesokana layo elelusako. Intombi le ilethwa ekampeni kaSolomoni nje kungebanga lokuthi ukarwe bubuhle bayo njengombana gade aziphumulele hlanu kwesidiribe esigadwa ngiyo. Okumnandi ngengoma le kukuthi nayithomako kuyavela bona intombi le nayo iyazifela ngomelusi lo. USolomoni alinge ukuyisoma, kodwana abethe phasi kuthunye ithuli, ngombana ithanda umelusi. (Ngom. 1:4-14) Umelusi lo ayifune phasi phezulu ekampeni kaSolomoni bekayifumane, ngemva kwalokho-ke batjelane amagama amnandi wethando.—Ngom. 1:15-17.

5 USolomoni athathe intombi abuyele nayo eJerusalema, kodwana umelusi abalandele. (Ngom. 4:1-5, 8, 9) Wabathe uyazazi uSolomoni, ilikhombe libaba intombi le. (Ngom. 6:4-7; 7:1-10) Kuthi emaswapheleni, ikosi ilahle itewu, imvumele abuyele kwabo. Naseyiphetha ingoma, ivala ngamezwi wentombi nayitjela isithandwa sayo ukuthi ikhanuka ngathana singagijima ngemva kwayo ‘njengetsephe.’—Ngom. 8:14.

6. Kubayini kubudisi kangaka ukwazi ukuthi bobani abalingiswa ekondlweni le?

6 Nanyana ingoma yeengoma zakaSolomoni iyikondlo emnandi, eveza amezwi amnandi, amabhudango wethando, akutjho bona iinthandanezi bezingaqalani neentjhijilo. (Ngom. 1:1) Ngokwesihlathululi-magama i-New Interpreter’s Dictionary of the Bible, “izinto ezinjengendaba, imidlalo ecocwako, nabalingiswa, akukaqakatheki kangako.” Yeke, ukwenzela bona ubuhle bekondlo bungaphazamiseki, amabizo wabalingiswa bekondlo le awaveli. Kodwana ukuthi ngimuphi umlingiswa okhulumako ekondlweni kuzokuzwakala ngamezwi awatjhoko nakakhuluma nomunye.

 “ITHANDO LAKHO LIDLULA IWAYINI”

7, 8. Atjho ukuthini amezwi ‘wethando’ aseNgomeni kaSolomoni? Sitjela iimbonelo zalokho.

7 INgoma kaSolomoni le inamagama amnandi ‘wethando’ eliphakathi kwakamelusi nomntazana lo. Ikondlo le seyinesikhathi esingangeminyaka ezi-3 000 yatlolwa, begodu kungenzeka isizinda sakhona sizwakale sisidala, kodwana okukhulunywa ngakho kiyo sikwazi kuhle ngombana kuphathelene nethando. Ngokwesibonelo, umelusi unanazela intombi le ngobuhle bamehlwayo nakathi “anjengamazuba.” (Ngom. 1:15) Bese intombi le yona ayithi amehlwakhe afana newamazuba, kodwana uthi afana nezuba ngokwalo. (Funda iNgoma yeeNgoma 5:12.) Nasekayicacisa kuhle uthi icatjhaza elinzima elingelihlweni elibhodwe bumhlophe balo, lifana nezuba elihle elithaya ngaphakathi kwebisi.

8 Iimbongelelo zethando ezisengomeni le aziqaliseli ebuhleni bangaphandle kwaphela. Khewumuzwe godu umelusi lo ukuthi uthini ngamezwi wentombakhe. (Funda iNgoma yeeNgoma 4:7, 11.) Uthi iindebe zomlomakhe “zithonta iluju.” Ukutjhwiso yini lokho? Ukutjhwiso kukuthi iluju liba sudu khulu lokha navane lisathonta ekhekheni lakhona kuneluju esekhe labetjhwa mumoya. Nakathi, “ibisi neluju kungaphasi kwelimu lakho” utjho ukuthi amezwakhe amnandi kuhle kweluju nebisi. Yeke, umelusi nakathi emntazanenakhe lo, “umuhle ngakho koke . . . Akunasici nakancani kuwe,” kuyakhanya ukuthi bekangakhulumi ngobuhle bangaphandle kwaphela.

9. (a) Lihlanganisa nani ithando phakathi kwabantu ababili abathandanako? (b) Kuqakatheke ngani bona abantu ababili abatjhadileko batjengisane ukuthi bayathandana?

9 Umtjhado akusi sivumelwano sethando lokuzikhuja. Ithando ngilo elikhamba phambili emtjhadweni wobuKrestu. Kodwana mhlobo bani wethando loyo? Kghani ngileli elilawulwa mithethokambiso yeBhayibheli? (1 Jwa. 4:8) Lithando elinjengeliphakathi kwamalunga womndeni? Namkha lithando labangani abatjhideleneko? (Jwa. 11:3) Kghani lithando eliphakathi kwendoda nomfazi—ithando leenthandani? (IzA. 5:15-20) Eqinisweni, nakuzakuthiwa abantu bayathandana, kufuze babe nayo yoke imihlobo yethando okukhulunywe ngayo le. Ithando liba mnandi lokha nalibonakaliswa ngezenzo. Ngikho-ke kuqakathekile bona abantu ababili abatjhadileko kungakafaneli bona bavumele imisebenzi yangamalanga ibadlele nesikhathi sokuthandana! Abantu nabathandana ngendlela leyo, bavikela umtjhadwabo bawenze uthabise bewuqine nokuqina. Kanti-ke emasikweni lapho umuntu akhethelwa khona umlingani womtjhado, lokho kungenze indoda nomfazi bangabonani kangako bekube lilanga lomtjhado, yeke, ukululukelana kokuthi sifika nini isikhathi sokutjengisana ithando nokutjelana amagama amnandi, kungaliqinisa ithando labo, kwenze nomtjhadwabo uphumelele.

10. Kungaba namiphi imiphumela ukukhumbula izenzo ezinamandla zethando?

10 Ukuthandana kwabantu ababili abatjhadileko kunomunye godu umphumela okarisako. IKosi uSolomoni yathembisa intombi yeTjhunemi “imitiya yegolide kanye namancina wesiliva.” Wathi nasekambongelela wathi muhle “inga yinyezi” ‘ukhanya njengelanga.’ (Ngom. 1:9-11; 6:10) Intombi le yahlala ithembekile esokaneni layo elingumelusi. Umbuzo kukuthi, khuyini okwayiqinisa naphezu kokuthi besebahlezi maqalanga nje? Iyasitjela. (Funda iNgoma yeeNgoma 1:2, 3.)  Lokhu bekubangelwa yindlela isokaneli ‘eliyithanda’ ngayo, ngombana intombi le ize ithi ithandwelo ‘belidlula iwayini’ elithokozisa ihliziyo yomuntu, nebizo lalo belilihle ‘njengamafutha’ anuka kamnandi azeswa ehloko. (Rhu. 23:5; 104:15) Kwamambala, izenzo zethando lamambala zingalenza lihlale umlibe ithando. Yeke, qala bona kuqakatheke kangangani ngabatjhadileko ukuthi bathandane ngaso soke isikhathi!

UNGALIVUSI ITHANDO “LINGAKAKHANUKI UKUVUKA”

11. AmaKrestu angakatjhadi angafundani entombini yeTjhunemi nayizakufungisa abanye bona bangalingi ukuvusa ithando lingekho kiyo?

11 NamaKrestu angakatjhadi angafunda okunengi eNgomeni kaSolomoni le, khulukhulu kilabo abasafuna umuntu abangamtjhada. Intombi le beyingamthandi uSolomoni. Yabe yafungisa nezinye iintombi zeJerusalema yathi: “Ngithembisani . . . bona angeze nazamazisa namkha nivuse ithando lingakakhanuki ukuvuka.” (Ngom. 2:7; 3:5) Yawatjhwiso yini amezwi la? Yawatjho ngombana akusikuhle ukukarwa nanyana ngimuphi umuntu odlulako. Nje-ke ngikho umKrestu ohlongoza ukutjhada kufuze abekezele alinde umuntu azomthanda ngokusuka ehliziyweni.

12. Intombi yeTjhunemi yamthandiswa yini umelusi?

12 Khuyini-ke okwenza intombi yeTjhunemi yathanda umelusi? Yamthandiswa kukuthi bekanejamo, afana “netsephe”; imikhono yakhe beyinamandla ‘njengesitina segolide’; imilenze yakhe injengephanela ‘lezinyo lendlovu.’ Kodwana okwathandwa yintombi le kungaphezu kwejamo lakhe nokuba namandla, ngombana ithi, “njengomuthi wamahabhula hlangana nehlathi, sinjalo-ke isithandwa sami hlangana namasokana.” Yeke, intombi ethembekileko kuJehova nabeyizazizwa bunje ngesokana, isokanelo bekufuze libe mumuntu oqinileko ngokomoya.—Ngom. 2:39; 5:14, 15.

13. Umelusi wayithandiswa yini intombi le?

13 Kuthiwani ngentombi yeTjhunemi? Nanyana beyiyihle kangangobana yabe yakara nekosi ebeyineendlovukazi “ezimatjhumi asithandathu, amakhohlo amatjhumi abunane namatlawu amanenginengi,” intombi le yona beyiziqala ‘njengelikhwa leTjharoni’—okulithuthumbu elijayelekileko. Beyithobeke kwamanikelela! Ngikho ‘bekanjengelikhwa hlangana nameva,’ ithuthumbo  elijayelekileko kumelusi! Beyithembekile kuJehova.—Ngom. 2:1, 2; 6:8.

14. Ithando elivezwe eNgomeni kaSolomoni liwafundisani amaKrestu ahlongoza umtjhado?

14 ImiTlolo inesiluleko esinamandla nayitjela amaKrestu bona atjhade “eKosini” kwaphela. (1 Kor. 7:39) Yeke, umuntu ofuna ukutjhada uzokubalekela ukuthandana nabantu abangasimakholwa, azifunele umuntu othembekileko nothanda uJehova. Kanti-ke nokuthi kuqalanwe neentjhijilo zomtjhado ngokuthula nangendlela engokomoya, kutlhogeka ikholo nokuzinikela kuZimu, okungizo-ke izinto ongaziqala nawufuna umuntu ozokutjhada naye. Lezo zizinto umelusi lo azithola entombinakhe njengombana nayo yathola soneso kumelusi!

AmaKrestu awathomi athandane nabantu abangasimakholwa (Qala isigaba 14)

UMAKOTAMI “USIVANDE ESIKHIYELWEKO”

15. Amadoda nabafazi abangakatjhadi bangafundani esibonelweni sentombi yeTjhunemi?

15 Funda iNgoma yeeNgoma 4:12. Kubayini umelusi afanisa isithandwa sakhesi ‘nesivande esikhiyelweko’? Isivande esikantjelweko asikavulekeli kunanyana ngubani! Ungangena ngesango elilodlhelwako kwaphela kiso. Yeke, nentombi yeTjhunemi le beyinjengesivande esinjalo ngombana beyithanda isokana layo elingumelusi kwaphela. Ngokungaganukejani kwakhe nekosi, waziveza ukuthi ‘unjengeboda,’ ingasi “umnyango” ovuleke kamukamu. (Ngom. 8:8-10) Kunjalo-ke nangamadoda nabafazi abangakatjhadi abasaba uZimu, kuhle bangathomi batjengise ithando kinanyana ngimuphi umuntu bekube kulapho bafumana umuntu abazimisele ukutjhada naye.

16. INgoma kaSolomoni inasiphi isifundo kwabathandanako?

16 Ngesikhathi umelusi abawa ukukhamba nentombi le, abanakwabo lentombi akhenge bavume. Esikhundleni salokho bamgadisa isivande samadiribe. Kubayini benza njalo? Kghani abamthembi? Namkha badlumbana bona ufuna ukuziphatha kumbi? Lokhu bakwenziswa kukuthi bebangakhanuki bona udadwabo lo azifunyane asebujamweni obulingako. (Ngom. 1:6; 2:10-15) Nasi-ke isifundo kumaKrestu angakatjhadi: Esikhathini sokuthandana kwenu, yenzani ngokusemandlenenu bona niziphathe kuhle. Balekelani ukuba nodwa ngemsithelweni. Nanyana kukuhle ukwenza izinto zabantu abathandanako, kodwana yelelani bona ningazibeki ebujamweni obulingako.

17, 18. Uzuze njani ngokuhlola incwadi iNgoma kaSolomoni?

17 Ngokujayelekileko, amaKrestu angena emtjhadweni athandana kwamambala. Yeke, njengombana uJehova afuna bona umtjhado uhlale umlibe, kuqakathekile ukuthi abatjhadileko bakhwezelele umlilo wethando labo uhlale ubovu, baphathane nangendlela ezolenza liragele tjhubelo livutha.—Mar. 10:6-9.

18 Nawe-ke nawusafuna umlingani womtjhado, funa umuntu ozomthanda kwamambala, ithando lenu libe namandla nomlilo wakhona ungacimi njengombana kuveziwe eNgomeni kaSolomoni le. Kungakhathaliseki bona utjhadile namkha awukatjhadi, kwanga ithando lamambala lingabhebhedlha—“umlilo [kaJah].”—Ngom. 8:6.

^ isig. 2 Qala isiThala sakaJanabari 15, 2007, ikhasi 31.