Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bazinikela Ngokuzindela—ENew York

Bazinikela Ngokuzindela—ENew York

EMINYAKENI embalwa egadungileko, uCesar nonakwakhe uRocio bebaphila kamnandi eCalifornia. Phela uCesar bekasebenza ukufaka imitjhini eyenza bona kufuthumale namkha kubethe umoya omnandi ngendlini. URocio yena aberega e-ofisini lakadorhodere. Bebanendlu ethi bona, banganabantwana. Nakho-ke sekwenzeka into eyatjhugulula ipilwabo. Kghani yini leyo?

Ngo-Oktoba 2009, igatja le-United States lathumela incwadi kiwo woke amabandla asenarheni leyo. Incwadi le beyimema woke umuntu onamakghono kwezokwakha bona azokusebenza eBethel isikhatjhana, kukhuliswe imakhiwo yegatja leWallkill, eNew York. Ngitjho nalabo ebebaneminyaka engaphezu kwaleyo efunwa yiBethel bebanelungelo lokuzalisa amaforomo. UCesar noRocio bathi: “Iminyakethu beyingasivumeli bona siyokusebenza eBethel, kodwana besazi bona nesingaphundwa lithubeli, angekhe sisalifumana. Yeke besingekhe sililise lidlule ngaleyo ndlela!” Khenge basariyada, bathumela amaforomo wesibaweso egatjeni.

Amanye wamavolonthiya asebenza eWarwick

Umnyaka wadlula bangakabizwa. Nanyana kunjalo, bathatha amagadango wokwehlisa iindleko zabo nokuphila ngalokho abanakho. UCesar uthi: “Sasuka endlini sayokuhlala egaraji, saqatjhisa indlu. Ngemva kwalokho, sathutha esithabathabeni somuzi wethu loyo, sayokuhlala endlini encani. Sazitjela bona sifuna nebasibizako basifumane singanazinto ezinengi.” Kwenzekani-ke ngemva kwalokho? URocio uthi: “Ngemva kwenyanga sithuthile, safumana incwadi esitjela bona sibizelwa ukuyokusebenza isikhatjhana eWallkill. Kwavela emtarini ukuthi ukuphungula iindleko zethu bekusilodlhelo esisivulele iimbusiso zakaJehova.”

UJason, uCesar, noWilliam

UZIMU UBUSISA ABAZIDELAKO

NjengoCesar noRocio, kunabazalwana nabodade abamakhulu abazidele amathambo khona bazokufaka isandla emsebenzini wokwakha owenziwa eNew York. Idlanzana labo lisiza ekukhulisweni komakhiwo eWallkill, bese kuthi abanye  babo basemsebenzini wokwakha umzimkhulu eWarwick. * Phela amaKrestu atjhadileko amanengi adele imizawo emihle, imisebenzawo erholela imali enengi, nefuywawo khona bazokuba nesikhathi esinengi sokusebenzela uJehova. Kghani uJehova ukubusisile na ukuzidela kwabokho? Angahlala njani angababusisi!

UWay

Ngokwesibonelo, uWay osebenza ngegezi, nomkakhe uDebra, bobabili abaseminyakeni yabo-57, bathengisa umuzabo oseKansas, bathengisa neempahla zabo ezinengi khona bazokusebenza eBethel amalanga ambalwa evekeni. * Nanyana benze amatjhuguluko amakhulu epilweni, bathi abazisoli ngesiqunto abasithetheko. UDebra nakakhuluma ngesabelo sakhe sokusebenza eBethel uthi: “Uyazi, ngizizwa ngasuthi ngisepharadesi ngakha izindlu, lezi ezithanda ukuvela eenthombeni eziseencwadini zethu!”

UMelvin noSharon nabo bathengise indlwabo eseSouth Carolina nezinye zezinto zabo khona bazokusebenza eWarwick. Ngitjho nanyana kungasibulula ukuthatha iinqunto ezinjengalezi, abatjhadikazaba bathi bazizwa kwanga abakufanelekeli ukufaka isandla emsebenzini lo. Bathi: “Alikho ithabo elidlula lokwazi bona lokho esikwenzako sikwenzela abantu bakaZimu ephasini loke.”

UKenneth

UKenneth, osekathethe umhlala phasi, nonakwakhe uMaureen abaneminyaka engaba ma-55, bathuthele eCalifornia khona bazokufaka isandla ekwakhiweni komzimkhulu eWarwick. Ubaba lo bekamumakhi weenthabathaba zemizi. Banomkakhe babawe omunye udade ukuthi abagadele umuzi, babawa neenhlobo zabo bona zitlhogomele umkhulu, ubaba kaKenneth. Kghani bayabilayela na ngokuzidela okungaka khona bazakusebenza eBethel? Abazisoli nakancani! UKen uthi: “Kunengi esikufundako emsebenzini lo. Khona kuneentjhijilo zakhona, kodwana sizuze okunengi. Sithanda kwanga nabanye abantu bangeza bazokusebenza, bazibonele ngokwabo.”

BAQALANA NJANI NEENTJHIJILO?

Inengi lalabo abazidelileko ngebanga lomsebenzi lo bakghonile ukuqalana neentjhijilo. Ngokwesibonelo uWilliam noSandra abaseminyakeni yabo-63, bebazihlalele kamnandi ePennsylvania. Ubaba lo bekanekhamphani eyenza iinsimbi zemitjhini, asetjenzelwa babantu abali-17. Phela bebasolo basebandleni ebebahlanganyela kilo basesebancani, neenhlobo zabo zihlala endaweni leyo. Kwathi nekuvela ithuba lokuyokusebenza amalangana evekeni eWallkill, kwafuze balayelise kibo boke abantu  ababajayeleko. “Ebekusitjhijilo esikhulu kithi bekukusukela indawo esiyithanda ngeenhliziyo zethu zoke,” kutjho uWilliam. Nanyana kunjalo, abatjhadikazaba bayithandazela indaba le, bazitjela bona bazakuzwa ngethambo ukuphuka, baqunta ukukhamba. Khenge bazisole ngalokho ngombana uWilliam nakaragako uthi: “Ayikho into ethabisa ngaphezu kokusebenza eBethel. SinoSandra siyathoma epilwenethu ukuthaba ngalendlela!”

Abanye babatjhadikazi abasebenza eWallkill

URicky, oyimeneja yegondraga eHawaii wabizwa eBethel bona azokufaka isandla amalanga ambalwa evekeni emsebenzini wokwakha eWarwick. Umkakhe uKendra bekafisa bona ubabakwakhe abizwe. Kodwana bebanendodana eneminyaka eli-11 ebekufuze bayitlhogomele ibizo layo nguJacob. Bebazibuza ukuthi siqunto esihlakaniphileko na ukuthuthela eNew York, nokuthi umsanyanabo lo uzokukghona na ukuhlala endaweni angakayijayeli.

URicky uthi: “Sathoma ngokufuna ibandla ebelinabantwana abamthandako uZimu. Besifuna bona umsanyanethu lo abe nabangani abavuthiweko.” Bathi nebathuthela endaweni leyo bafumana ukuthi ibandla ababelwe kilo linedlanzana labantu abatjha, namalunga weBethel ambalwa. “Sathi nesibuya esifundweni ngabuza uJacob bona uzizwa njani ngokuba sebandleni elitjha njengombana neentanga zakhe zingekho nje. Wathi kimi, ‘Baba, ungatshwenyeki wena, abangani bami bazakuba malunga weBethel asesematjha.’”

UJacob nababelethi bakhe bayakuthanda ukuba namalunga weBethel ebandleni

Vele kwaba njalo. Wathoma wakha isikhozi namalunga weBethel. Kodwana lokho kwenzani emntwaneni lo? URicky uthi: “Ngathi nangidlula elawini lakhe ngamthola asakhanyisile. Bengicabanga bona ngizomthola adlala amageyimu, kodwana ngamthola afunda iBhayibheli! Nengimbuza ukuthi wenzani, wathi kimi, ‘Nami sengililunga leBethel, ngifuna ukufunda iBhayibheleli loke nje, ngiliqede ngomnyaka.’” Awazi bona uRicky noKendra bathaba bajekezela kangangani nabezwa lokho. Khenge bathatjiswe msebenzi wokwakha eWarwick kodwana bathatjiswa kukuthi ukuthutha kwabo kuthuthukise ubuhlobo bomntwanabo noZimu.—IzA. 22:6.

KHENGE BATSHWENYWE KUKUTHI INGOMUSO LIBAPHATHELENI

ULuis noDale

Umsebenzi wokwakha owenzeka eWarwick neWallkill uzokuphela kungasikade. Yeke lokho kutjho bona woke umuntu obizelwe ukuzosiza emsebenzini lo ozokuphelelwa msebenzi kungasikade. Kghani kuyabatshwenya na abazalwanaba ukuthi nekuphela umsebenzi bazakubona benzeni? Awa! Inengi labo linamazizo afana nakaJohn nonakwakhe  uCarmen abavela eFlorida. UJohn oyimenenja yegontraga yokwakha, kodwana okwanje esebasebenza njengamavolonthiya eWarwick uthi: “Siyibonile indlela uJehova asitlhogomele ngayo bekube nje. Siyazi ukuthi uJehova angekhe asiletha lapha, asitjhiye sinjalo, namkha asiliselele.” (Rhu. 119:116) ULuis, owenza iingujana ezicima umlilo, nomkakhe uQuenia basebenza eWallkill. Bathi: “Silemukile bona uJehova usisororhe ngazo zoke izinto esizitlhogako. Nanyana singazi ukuthi lokho kuyokwenzeka njani, siyaqiniseka bona uzasolo asitlhogomela.”—Rhu. 34:10; 37:25.

 ‘NGIZANITHULULELA IIMBUSISO ZIBE MHLUMBA’

UJohn noMelvin

Abanye babazalwana abafake isandla emsebenzini wokwakha eNew York bebangakhetha ukungawungeneli umsebenzi lo. Nanyana kunjalo, bamlingile uJehova—njengombana vele utjho njalo nakathi: “Ngilingani ngalokhu,” kutjho uJehova uSomandla “nibone nangingazakunivulela izulu liwuluke, nginithululele iimbusiso ezizakuba mhlumba.”—Mal. 3:10.

Kghani kungaba njani nawe nawungamlinga uZimu, ubone ukuthi angekhe na akuthululele iimbusiso zibe mhlumba? Akhuyithandazele indaba le, uhlolisise ubujamo bakho, ubone ukuthi angekhe na wayokusebenza eNew York namkha kweminye imisebenzi yokwakha eyenziwa ehlanganweni, ubone ukuthi uJehova angekhe akubusisa na.—Mar. 10:29, 30.

UGary

UDale, naye omumakhi weendlela namabhrorho, nomkakhe uCathy abavela e-Alabama, nabo bafisa ngathana abantu bangawungenela umsebenzi lo. Njengombana nabo bavolonthiya eWallkill nje, bathi: “Zimisele ukuphila endaweni engakhambisani nalokho okuthandako, ubone ukuthi angekhe na uJehova akusekele ngomoyakhe.” Kodwana yini ongayenza nengabe uyafisa ukuvolonthiya emsebenzini lo? UDale uthi: “Phungula, uphungulisise iindleko nezinto eniphila ngazo. Angekhe uzisole!” UGary ovela eNorth Carolina, uneminyaka ema-30 ayimenenja yegontraga. Yena nonakwakhe uMaureen, bathi, “okhunye uJehova asibusise ngakho eWarwick kuhlangana nokusebenza nabazalwana esebaneminyaka eminengi basebenzela uJehova eBethel.” UGary nakanabako uthi: “Uyabona newuzokusebenza eBethel kufuze udele izinto ezinengi oziphilisa ngakho, lokho kuqakatheke khulu newufuna ukuphila ephasini elimbeli.” UJason onegontraga efaka igezi, noJennifer abavela e-Illinois, bathi: “Ukusebenza eBethel yeWallkill kukuphela kwendlela yokubona ukuthi kuzokuba njani ephasini elitjha.” UJennifer uthi: “Ayikho into ethabisa ngaphezu kokwazi ukuthi yoke into oyenzako emsebenzini lo uJehova uyayithabela nokuthi angekhe awukhohlwe. Uyazi ukuthi uzosibusisa ngokungaphezu kwalokho esingakucabanga.”

^ isig. 6 Qala iNcwadi yomNyaka yaboFakazi bakaJehova ka-2014, ikhasi 12, 13.

^ isig. 7 Abazalwana abasebenza amalanga ambalwa eBethel bakhupha imali kwesabo isikhwama bona babhadelele iindleko zabo njengendawo yokufihla ihloko nezinye izinto.