Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Mthokoze UJehova, Ubusiswe

Mthokoze UJehova, Ubusiswe

“Mthokozeni uJehova ngombana ulungile.”—RHU. 106:1NW.

1. Kubayini uJehova kufuze athokozwe?

UJEHOVA, umuphi wazo “zoke izipho ezilungileko nazo zoke iimphiwo ezipheleleko” kufuze athokozwe. (Jak. 1:17) Uselusa ngomusa, asinikele koke esikutlhogako epilweni, aqinise nobuhlobo bethu naye. (Rhu. 23:1-3) “UZimu ubuphephelo namandlethu” khulukhulu nesibambe igagadlhela! (Rhu. 46:1) Yeke, zinengi iinzathu ezisenza sivumelane namezwi womrhubi athi: “Thokozani uJehova ngombana ulungile; ithando lakhe nokuthembeka kwakhe kuzokuhlala ngokungapheliko.”—Rhu. 106:1NW.

Umtlolo womnyaka ka-2015: “Mthokozeni uJehova ngombana ulungile.”IRhubo 106:1NW.

2, 3. (a) Kuyingozi kangangani ukungathokozi? (b) Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo esihlokwenesi?

2 Kubayini kufuze singakuthathi kancani ukuthokoza? Kukuthi abantu banamhlanjesi abasathokozi, njengombana neBhayibheli latjho bona bazokuba njalo. (2 Thim. 3:2) Abe abanamsebenzi nezinto abaphiwe zona. Lokho kwenziwa kukuthi zokukhangisa nezeemali zephaseli zibamotjhe iingqondo, ngikho iingidigidi zabantu zinganeliseki, zifuna izinto ezinengi epilweni. Nathi-ke singazifumana sesiwurhuqa umoya onjalo  wokungathokozi. Singazithola sesifana patsi nama-Israyeli wekadeni, singazithokozi izinto uJehova asiphe zona, silahlekelwe nasikhozi sethu naye.—Rhu. 106:7, 11-13.

3 Cabanga-ke ngalokho okungenzeka nesiqalene nobudisi. Iinkhathi ezinjalo zingasiwurubaja kangangobana sigcine sele singasaziboni neembusiso esele sinazo. (Rhu. 116:3) Manje singazifundisa njani ukuba babantu abathokozako, begodu sihlale sinjalo? Yini engasisiza bona sikghodlhelele nanyana sihlezi phezu kwamalahle atjhisako nje? Akhesiyitjhuke indaba le.

ZINGANGANI IZINTO UJEHOVA ASENZELE ZONA?

4. Sibufunda njani ubuntu bokuthokoza?

4 Nasifuna ukuzifundisa ukuthokoza, sizimisele nokuthi sihlale sinjalo, kufuze sizindle, besikulemuke nokuthi kunezinto uJehova asenzele zona epilwenethu ngombana asithanda. Kwathi bona umrhubi enze njalo, wabamba ongenzasi ngezinto uJehova amenzele zona.—Funda iRhubo 40:6, [40:5, NW]; 107:43.

5. Sifundani kumpostoli uPowula ngokuzifundisa ukuthokoza?

5 Kunengi esingakufunda kumpostoli uPowula ngokuzifundisa ukuthokoza. Kungenzeka ukuthi bekazindla ngalokho uZimu ambusise ngakho, ngikho bekahlala amthokoza ngokusuka ehliziywenakhe. UPowula bekazi kuhle bona ‘bekamhlambalazi, amzumi wabantu begodu anenturhu.’ Kodwana bekahlala amthokoza uZimu ngombana ngaphezu kwendlela ebekaziphatha ngayo, uZimu noKrestu baba nomusa kuye bamnikela umsebenzi lo! (Funda u-1 Thimothi 1:12-14.) UPowula bekawathanda amaKrestu akunye nawo, ahlala athokoza uZimu ngabantu abanobuntu obuhle kangaka nabasebenza ngokwethembeka. (Flp. 1:3-5, 7; 1 Thes. 1:2, 3) Ngesikhathi uPowula aqalene nobudisi, bekangananazi ukumthokoza uJehova ngokumsekela ngabazalwana abamaKrestu. (IzE. 28:15; 2 Kor. 7:5-7) Ngikho uPowula awakhuthaza ngokuthi: “Yibani nokuthokoza . . .  fundisanani beniyalane ngakho koke ukuhlakanipha; vumelani uZimu amarhubo, iingoma kanye nomvumo wokukholwa ngokuthokoza eenhliziyweni zenu.”—Kol. 3:15-17.

UKUZINDLA NOKUTHANDAZA KUNGASISIZA SIBE BABANTU ABATHOKOZAKO

6. Ngiziphi izinto esingazithokoza uJehova asenzele zona?

6 Singamlingisa njani uPowula endabeni yokuzifundisa ukuthokoza? Singamlingisa ngokuthi sizindle ngezinto uJehova asenzele zona thina mathupha. (Rhu. 116:12) Newungabuzwa ukuthi ‘Ngiziphi izinto ozithokoza kwamambala ezintweni uJehova akwenzele zona?’ ungaphendula uthini? Kghani buhlobo bakho naye? Namkha indlela akulibalela ngayo ngebanga lesihlengo sakaKrestu? Kungenzeka na bona uthokoza ngokuba nabazalwana abakghodlhelela ngaphezu kobudisi abaqalene nabo? Mhlamunye ungamthokoza ngokuba nomlingani womtjhado omthanda khulu nabantwana bakho. Yeke ziphe isikhathi sokuzindla ngazo zoke izintwezi esiziphiwe nguBabethu onethando uJehova. Nawenza njalo, angekhe ulise ukumthokoza.—Funda iRhubo 92:1, 2.

7. (a) Kubayini kufuze sithi nesithandazako sithokoze? (b) Ungamthokoza njani uZimu emithandazwenakho?

7 Nesingaba neembusiswezo engqondweni naseenhliziyweni zethu, singakghona ukuthandaza kuJehova simthokoze. (Rhu. 95:2; 100:4, 5) Abanengi bathandaza kuZimu nebabawako kwaphela.  Kodwana thina siyazi bona kuyamthabisa uJehova nesimthokozako ngezinto asiphe zona. EBhayibhelini kunabantu abanengi ebebathandaza ngehliziyo yoke, abanjengoHana noHezekhiya. (1 Sam. 2:1-10; Isa. 38:9-20) Yeke, akhubalingise nawe, umthokoze ngazo zoke iimbusiso asiphe zona njengabo. (1 Thes. 5:17, 18) Zinengi izinto esizizuzako ngokwenza njalo. Uyakhuthazeka, nethando lakho ngoJehova liyakhula bese isikhozi senu siyaqina.—Jak. 4:8.

Ngiziphi izinto ozithokozako uJehova akunikele zona? (Qala iingaba 6, 7)

8. Yini engasenza singasamthokozi uJehova ngezinto asenzele sona?

8 Kubayini kufuze sikhiphe amehlo enyameni, sitjheje bona singagcini sele singasazithokozi izinto uJehova asenzele zona? Akhucabange ngalokhu: Ababelethi bethu bokuthoma, u-Adamu nonakwakhe u-Eva bebaphila esimini eyipharadesi. Bebanazo zoke izinto abazitlhogako, banethuba lokuphila isiphelani. (Gen. 1:28) Kodwana akhenge bakuthokoze lokho. Baba magovu bafuna nezinto ezingakabafaneli. Umphumela waba kukuthi balahlekelwa ngikho koke. (Gen. 3:6, 7, 17-19) Nathi njengombana siphila nabantu bephasi abangathokoziko nje, singazifumana sele singasaziboni izinto uJehova asenzele zona. Singathoma ngokuthatha isikhozi sethu noJehova lula. Bese singasabi namsebenzi nabazalwana ephasini loke. Sithome-ke singene sivele ngehloko ezintweni zephaseli ezizokudlula kungasikade. (1 Jwa. 2:15-17) Kunokuthi sisolo simodza emukghweni wokungathokozi lo, kuhle nasingazifundisa ukuzindla ngeembusiso esinazo, simthokoze ngaso soke isikhathi ngokuba sehlanganwenakhe.—Funda iRhubo 27:4.

UKUTHOKOZA NANYANA SIQALENE NOBUDISI

9. Nesiqalene nobudisi, kubayini kuqakathekile ukucabanga ngezinto uZimu asibusise ngazo?

9 Ukuba mumuntu othokozako kungasisiza ekuqalaneni neenkhathi ezibudisi. Kubudisi ukuvelelwa zizinto ezingatjhugulula ipilwakho yoke, njengokungathembeki komlinganakho womtjhado, ukuhlaselwa yisindabelaphi, ukuhlongakalelwa sihlobo namkha umngani, nokusahlelwa yihlekelele yemvelo. Eenkhathini ezinjalo, ungatjhiriyeka ngokucabanga ngazo zoke izinto uJehova akwenzele zona. Cabanga ngabantu abakhe baqalana nobujamo obunjalo.

10. Ukuthokoza izinto uZimu amenzele zona kumsize njani u-Irina?

 10 U-Irina *, oliphayona eNorth America. Watjhada nomdala okwathi ngokukhamba kwesikhathi wahlobonga, waqeda wamphara phasi njengethimila, wamtjhiya nabantwana. Usizwe yini bona ahlale athembekile ekusebenzeleni uJehova? Uthi: “Ngimthokoza khulu uJehova ngokungitlhogomela. Ngihlala ngicabanga ngezinto angenzela zona qobe langa, ngibone ukuthi ayikho into edlula ukuthandwa nokwaziwa nguBabethu wezulwini osivikelako. Ngiyazi ukuthi nakunguye yena angekhe angilahla nangelanga lomhlolo.” Ngitjho nanyana u-Irina anamanceba amanengi emoyeni, ukuthokoza lokho uZimu amenzele khona kuyamqinisa, kumenze akghone nokubopha amanceba wabanye.

11. Yini eyasiza uKyung-sook bona aqalane nobujamo obumaphorodlha bokugula kwakhe?

11 UKyung-sook, ohlala e-Asia, ophayone nobabakwakhe iminyaka ema-20. Wahlaselwa yikankere yamaphaphu angakalindeli, abodorhodere bamtjela bona liyamtjhingela, uzokuphila iinyanga ezisithandathu ephasinapha. Nanyana baqalene neentjhijilo ezinengi epilwanabo ezincani nezikulu, bebangacabangi bona bangahlaselwa bulwele obunjengalobo. Uthi: “Ayikho into eyangiphatha kabuhlungu njengobulwelobu. Ngazizwa ngilahlekelwe ngikho koke, ngisaba.” Yini eyasiza uKyung-sook wakghona ukuqalana nobujamobu? Uthi: “Qobe langa, ngaphambi kobana ngiyokulala, ngiya ephahleni lendlu yethu, ngithandazele phezulu ngithokoze uZimu ngezinto ezihlanu angenzele zona ngelangelo. Nengiqedako, ngizizwa kamnandi, bese ithando lami ngoJehova livuthe.” Waba yini umphumela wokuthandaza njalo? Nakaphendulako uthi? “Ngilemukile bona uJehova uyasiqinisa, asisekele ngeenkhathi ezibudisi, nokuthi zinengi iimbuso esizifumeneko kuneentjhijilo esiqalene nazo.”

Anomfowabo uJohn, owasindako, (Qala isigaba 13)

12. UJason watjhiriyeka njani ngemva kokuhlongakalelwa ngumkakhe?

12 UJason osebenza kwelinye igatja e-Afrika, bekasolo asebenzela uJehova isikhathi esinengi iminyaka ema-30. Uthi: “Eminyakeni elikhomba egadungileko ngahlongakalelwa ngunakwami. Ngezwa ubuhlungu obukhulu. Phela ukusolo ngicabangana nendlela ebekezwa ngayo ubuhlungu nekalwisana nekankere kungiqeda amandla.” Kodwana yini eyamsiza wakghodlhelela? Uthi: “Kunesikhathi lapha bengikhumbula khona izenzalakalo ezimnandi sisoke, bese ngithokoza uJehova ngomthandazo. Bengithi nengiqeda ukuthandaza kwehle amaphaphu, bese ngimthokoza khulu uJehova ngeenkhathi ezimnandezo. Nakubuhlungu bokufelwa bona busangitshwenya, kodwana ngihlala ngimthokoza ngomfazi olungileko anginikele yena, nangelungelo lokumsebenzela nomuntu omthanda ngehliziywakhe yoke. Lokho kungisize kuthuthukise indlela engiqala ngayo ubudisi.”

“Ngiyamthokoza uJehova ngokuba nguZimami.”—USheryl

13. USheryl wasizwa yini bona aqalane nesizi lokuhlongakelelwa ngamanye wamalunga womndenakhe?

13 Nekuhlasela isiwuruwuru esikhulu iHaiyan ePhilippines nekuyokuphela umnyaka ka-2013, uSheryl, obekaneminyaka eli-13 ngesikhatheso, walahlekelwa ngikho koke. Wathi: “Ngalahlekelwa malunga amanengi womndenami nekhaya lami.” Ubabakhe, unina nabantwana bekhabo abathathu babulawa siwuruwurwesi. Wasizwa yini uSheryl bona akghone ukuqalana nebangamatlhuwo le? Uyamthokoza uZimu ngezinto anazo okwanje. “Ngikubone koke abafowethu  nabodadwethu abasenzele khona nebasihlangula ehlekeleleni le. Basisizile basikhuthaza. Ngiyazi ukuthi kunabazalwana abangithandazelako ephasini loke.” Nakanabako uthi: “Anazi ukuthi ngithokoza kangangani ukuthi uJehova abe nguZimami. Uhlala asinikela izinto esizitlhogako.” Kuliqiniso ukuthi okukuphela kwentatha yokulwisana nesizi nokudana kubuyekeza zoke izinto uZimu asenzele zona. Ukuthokoza kusiqinisa idolo, kungakhathaliseki iintjhijilo esiqalana nazo.—Efe. 5:20; funda KwebeFilipi 4:6, 7.

“MINA NGIZOMDUMISA UJEHOVA”

14. Ngiziphi iimbusiso esizilindileko? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

14 Kiwo woke umlando wokuba khona komuntu, iinceku zakaJehova bezisolo zithokoza iimbusiso abanazo. Ngokwesibonelo, ngemva kokuthi ama-Israyeli aphuluswe esandleni sakaFaro namabuthwakhe, athokoza bekamdumisa uZimu ngeengoma. (Eks. 15:1-21) Ngaphezu kwazo zoke izinto esibusiswe ngazo namhlanjesi, lithemba lokuthi ngelinye ilanga, koke okuletha ubuhlungu nokugandeleleka kuzokuphela. (Rhu. 37:9-11; Isa. 25:8; 33:24) Cabanga ukuthi kuzokuba njani mhla uJehova abulala woke amanabakhe, asamukela ephasini elitjha elinokuthula nokulunga. Awazi bona abantu bazabe bathokoza kangangani mhlokho!—IsAm. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Uzimisele ukwenzani ngo-2015?

15 Sizilinde ngabovu izinto ezinengi uJehova azosenzela zona ngo-2015. Kuliqiniso ukuthi kungenzeka siqalane neentjhijilo emnyakeni lo. Nananyana kungenzekani, siyazi ukuthi nakunguJehova yena angekhe asilahle. (Dut. 31:8; Rhu. 9:9, 10) Uzosinikela koke esikutlhogako khona sizomlotjha sithembekile. Yeke, kwanga singazimisela ukuzifundisa ubuntu bakaRhabakhukhu, owathi: “Nanyana umuthi wamakhiwani ungatlhurhi, kutlhogeka namadiribe esidiribeni; nanyana isivuno se-oliva singahlomi kutlhogeka ukudla emasimini; nanyana kunganazimvu ngesibayeni kutlhogeka neenkomo ngesibayeni; nokho mina ngizakuthaba” kuJehova, “ngizakuthokoza kuZimu uMsindisami.” (Rhab. 3:17, 18) Kwanga singazithabela iimbusiso esizozifumana umnyaka lo, besilandele nesihloko somnyaka ka-2015 esithi: “Mthokozeni uJehova ngombana ulungile.”—Rhu. 106:1NW.

^ isig. 10 Amanye wamabizo asesihlokwenesi atjhentjhiwe.