Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

‘Uyazwisisa’ Na?

‘Uyazwisisa’ Na?

“Waqaqulula imikhumbulwabo ukuze bazwisise imitlolo.”—LUK. 24:45.

1, 2. UJesu wabaqinisa njani abafundi bakhe ngelanga lokuvuswa kwakhe?

BEKUMHLA uJesu asanda ukuvuswa lokha abafundi bakhe ababili nebazakukhamba ibanga elimakhilomitha angaba li-11 basuka eJerusalema baya emzini othileko. Ngokungazi bona uJesu uvusiwe, bebasaphatheke kabuhlungu eenhliziyweni zabo ngesikata esisanda ukwenzeka. Nakusese njalo, veliyani uJesu phakathi kwabo, bekathome akhambisane nabo. Endlelenapho, wabatjhiriya abafundi bakhaba. Lokho wakwenza ngokuthi abahlathululele “bona kwathiwani ngaye kiyo yoke imitlolo ecwengileko, kusukela emthethweni kaMosi nakiyo yoke imitlolo yabaphorofidi.” (Luk. 24:13-15, 27) Bathi nebezwa lokho, bathoma-ke bakareka bebafuna nokwazi okunabileko, ngombana ‘bekabahlathululela’ imitlolo, afuna bayizwisise kuhle.—Luk. 24:32.

2 Ngentambama yamhlokho, abafundi ababilaba babuyela eJerusalema. Bathi nebafikako bayichisa indaba phambi kwabapostoli babatjela koke okwenzekileko. Kwathi baseza nayo njalo, nango uJesu godu angena hlangana nabo boke njalo. Abapostoli bathukwa baba makhaza nebambonako, bebathoma nokubilayela ngaphakathi eenhliziyweni zabo. UJesu wabakhuthaza njani? Incwadi kaLukasi ithi: “Waqaqulula imikhumbulwabo ukuze bazwisise imitlolo.”—Luk. 24:45.

3. Ngiziphi iintjhijilo esingaqalana nazo, bese sisizwa yini-ke ekutheni siyiwuthande umsebenzethu lo?

 3 Nathi-ke singazifumana sesidiselwa ziinhliziyo. Hleze kungenzeka siphasi phezulu emsebenzini weKosi kodwana sihlubayezwe kukuthi imiphumela do. (1 Kor. 15:58) Okhunye okungasibophela phasi kungaba yituthuko ekhamba kabuthaka yalabo esifunda nabo, nokuthi labo esilinga ukubaletha ngakuJehova, bamsukele khonapho babuyele edakeni. Nasekunjalo-ke siyisebenza njani endabeni yokuthi siyiwuthande umsebenzethu lo wokutjhumayela? Okungasisiza kilokho kukuthi siyizwisise kuhle imifanekiso kaJesu etlolwe eBhayibhelini. Akhesithi fahlafahla ngemithathu yayo, sibone ukuthi singafundani.

UMTJALI OLALAKO

4. Utjho ukuthini umfanekiso kaJesu womtjali olalako?

4 Funda uMarkosi 4:26-29. Utjho ukuthini umfanekiso kaJesu womtjali olalako? Umuntu okukhulunywa ngaye emfanekisweni lo, ufanekisela umtjhumayeli ngamunye. Imbewu yona ifanekisele umlayezo otjhunyayezwa labo abalungileko ehliziyweni. Angitjho kunjalo vele nanamhlanjesi, umuntu otjalako “uyalala” ebusuku, emini ‘avuke.’ Bese-ke endabeni yokukhula, imbewu izithathela sayo isikhathi kusukela ekutjalweni bekube sesivunweni. Phakathi nesikhatheso, “imbewu yona iyahluma beyikhule.” Kunjalo nangethuthuko ngehlangothini lokwazi uZimu, nayo ikhamba kabuthaka ngesikhathi sayo. Yeke umuntu uyathuthuka, ahlohlozeleke bona alotjhe uZimu. Bese ngemva kwalokho-ke athele iinthelo ezinjengokuzinikela kuJehova bese abhajadiswe.

5. UJesu bekatjho ukuthini ngomfanekiso womtjali olalako?

5 UJesu wawutjhwelani umfanekiso lo? Bekafuna ukusilemukisa bona nguJehova okhulisa iqiniso eenhliziyweni zalabo “abakhetha ukuphila okungapheliko.” (IzE. 13:48; 1 Kor. 3:7) Ukutjala siyatjala besisezele, kodwana yokukhululisa yona, ayifuni thina leyo, begodu angekhe sakukatelela lokho. Nathi sifana nomuntu osemfanekisweni lo, asazi ukuthi kukhula nini. Khona kuyakhula njengombana siraga nomsebenzethu wangamalanga. Kuzakuthi-ke ngelikade, ngesikhathi esifaneleko, imbewu ithele. Naseyithelile, uzokubona ngomfundi omutjha ungena ebandleni lethu asisize nemsebenzini wokuvuna!—Jwa. 4:36-38.

6. Khuyini okufuze sikwazi ngetuthuko yomuntu?

6 Singafundani emfanekisweni lo? Kokuthoma, kufuze samukele ukuthi angekhe siyilawule ituthuko yomuntu esifunda naye iBhayibheli. Ngebanga lalokho, sizabe senza kuhle ngokungamkateleli bona abhajadiswe. Yeke singathomi sizifumane sele sihlezi umntwabantu entanyeni, sifuna abhajadiswe. Thina kwethu kukumsekela ngazo zoke iindlela umuntu onjalo, bese sikhumbule nokuthi isiqunto sokuzinikela kwakhe, yinto okufuze siyitjhiyele kuye. Phela ukuzinikela yinto okufuze ivele ngaphakathi ehliziyweni yomuntu othanda uZimu. Okungale kwalokho uJehova akakwamukeli.—Rhu. 51:13; 54:8 [51:12; 54:6 NW]; 110:3.

7, 8. (a) Ngikuphi okhunye esikufunda emfanekisweni kaJesu womtjali olalako? Yiza nesibonelo. (b) Lokhu kusitjelani ngoJehova noJesu?

7 Kwesibili, nasesilemuka bona umfanekiso lo usifundisani sizokukhuthazeka, sikghodlhelele nengabe sibona kwanga sirhubhela emva njengekukhu. Thina sitlhoga ukubekezela kwaphela. (Jak. 5:7, 8) Nanyana imiphumela ingekhe ibonakale ngesikhatheso, nasizikhandlile ekusizeni umfundi loyo, angekhe sizisole ngokuthi batjho khesamkatelela. Imbewu yeqiniso uJehova uyikhulisa kwaphela eenhliziyweni zalabo abazimisele ukutjhuguluka.  (Mat. 13:23) Yeke, angekhe sathoma salinganisa umsebenzethu ngemiphumela yakhona. Ithuthuko yomsebenzethu uJehova akayikali ngalabo abasivumela bona sibatjhumayeze. Esikhundleni salokho, yena uthatjiswa mizamo yethu yokuzikhandla, kungakhathaliseki bona imiphumela injani.—Funda uLukasi 10:17-20; 1 Korinte 3:8.

8 Kwesithathu, angekhe sawabona woke amatjhuguluko enzeka emuntwini. Ngokwesibonelo, abatjhadikazi ebebafunda nomunye umzalwana osithunywa sevangeli, baya kuye bafese bamtjela ukuthi bafuna ukuba batjhumayeli abangakabhajadiswa. Umzalwana lo, wabatjela ukuthi nabafuna ukwenza njalo kufuze balise ukubhema. Bona-ke bamtjela ukuthi sebaneenyanga ezimbalwa bakulisile, nguye nje ebekangazi. Phela okwenza abantwaba balisa igwayi kukuthi besebalemukile bona uJehova uyababona nokuthi ukuhloyile ukuzenzisa. Yeke, iinhliziyo zabo zabahlohlozela bona bakulise unomphela ukubhema. Indlela ithando labo ebeselithuthuke ngayo ngakuJehova, labasiza benza isiqunto esifaneleko. Lokhu kuyasitjela ukuthi besebathuthuke khulu kangangobana nomzalwana lo akhange alilemuke itjhuguluko ebesebalenzile.

INEDE

9. Utjho ukuthini umfanekiso wenede?

9 Funda uMatewu 13:47-50. Utjho ukuthini umfanekiso kaJesu wenede? UJesu wafanisa umlayezo womBuso nalokha navane abantu baphosela inede ekulu ngelwandle. Njengombana inede ibamba iwomakazi ‘lemihlobohlobo yeenhlambi,’ nomsebenzethu wokutjhumayela uhlanganisa iingidigidi zabantu bazo zoke iinhlanga. (Isa. 60:5) Ubufakazi balokho sibubona lokha nekuza abantu abanengi emihlanganweni yethu emikhulu nesiKhumbuzweni saqobe mnyaka. Ezinye zeenhlambi ezingokomfanekiswezi ‘zihle,’ begodu zibuthelwa ebandleni lobuKrestu. Kanti-ke ezinye zisuke ‘zingakalungi’ njengombana kungasibo boke ababuthwako abamukelwa nguJehova.

Ngemva kokufunda uMatewu 13:47-50 . . .

10. UJesu bekatjho ukuthini ngomfanekiso wenede?

10 UJesu wawutjhwelani umfanekiso lo? Ukuhlukaniswa kweenhlambi okungokomfanekisokhu, akusi sisahlulelo samaswaphela esizokwenzeka ngesikhathi seenhlupheko namkha isizi elikhulu. Esikhundleni salokho, kufanekisela okuzokwenzeka ngemihla yokuphela yesikhathi esimbi esiphila kiswesi. UJesu waveza ukuthi nanyana abantu bangeza eqinisweni, kodwana akusibo boke abangaba ngehlangothini lakaJehova. Banengi ebebahlanganyela nathi emihlanganweni yethu, begodu abanye bebakuthanda nokufunda nathi iBhayibheli, kodwana badose iinyawo nasekufuze benze amatjhuguluko. (1 Kho. 18:21) Abanye nje abasayingeni nokuyingena yokuza esifundweni. Abanye abantwana bakhuliselwe emaqinisweni, kodwana akhenge bazithathele ehloko iinkambisolawulo zakaJehova. Yeke, kungakhathaliseki bona ngikuphi kwalokhu okungehla, uJesu wakubeka kwakhanya ukuthi omunye nomunye kufuze azikhethele akuthandako. Labo abenza njalo ‘banjengamagugu wezizwe zoke’ kuJesu.—Hag. 2:7.

. . . khewubone ukuthi amaphuzu la ungawasebenzisa njani namhlanjesi

11, 12. (a) Singazuza njani emfanekisweni wenede? (b) Kusifundisani lokhu ngoJehova noJesu?

11 Singafundani emfanekisweni wenede? Nasingalemuka esikufunda emfanekisweni lo, angekhe sadana lula nesibona umuntu esimfundela iBhayibheli namkha abantwana bethu bangawamukeli amaqiniso. Lokhu kungenzeka ngitjho nanyana sesizame koke okusemandlenethu. Phela ukuthi umuntu  ufundelwa iBhayibheli namkha ukhulele emaqinisweni, akutjho ukuthi uzokuvele amthande uJehova. Yeke, labo abangayingeni yokuzithoba kuJehova bazokuhlukaniswa nabantu bakaZimu.

Abanye balabo abalilemukile iqiniso bazokuza kuJehova (Qala iingaba 9-12)

12 Inga-kghani lokhu kutjho ukuthi labo abatjhiya iqiniso angekhe baphinde bavunyelwe ukubuya ebandleni? Namkha nengabe kunomuntu obhalelwa kuzinikela kuJehova, lokho sekutjho ukuthi vele umuntu loyo uyokuhlala ‘angakalungi’? Awa akusinjalo. Abantwabo basese nalo ithuba bekube sikhathi seenhlupheko namkha sesizi elikhulu. UJehova nakakhuluma nabo uthi: “Nanibuyela kimi, nami ngizakubuyela kini.” (Mal. 3:7) Umfanekiso kaJesu wesithathu olandelako ngewendodana yokulahleka, begodu ubethelela isikhonkhwani endabeni le.—Funda uLukasi 15:11-32.

INDODANA YOKULAHLEKA

13. Utjho ukuthini umfanekiso kaJesu wendodana yokulahleka?

13 Utjho ukuthini umfanekiso kaJesu wendodana yokulahleka? Uyise lendodana okukhulunywa ngayo la ufanekisela uBabethu wezulwini, uJehova. Kuthi indodana ebawa ilifa layo bese ikhambe iyolithuthudlha, ifanekisele labo abatjhiya ibandla. Ukutjhiya kwabo ibandla kufana nokuya “enarheni ekude,” eliphasi lakaSathana elikude khulu noJehova. (Efe. 4:18; Kol. 1:21) Abanye-ke bathi bangakhamba, zifike zibarare bese baqunte ukubuyela ngehlanganweni kaJehova. Abathobekilekwaba nabatjhugulukako bese babuye, uBabethu ubamukela ngethando, abalibalele.—Isa. 44:22; 1 Pit. 2:25.

14. UJesu bekatjho ukuthini ngomfanekiso wendodana yokulahleka?

14 UJesu wawutjhwelani umfanekiso lo? Endabeni le, uJesu bekaveza ukuthi uJehova ufuna babuyele kuye labo abamtjhiyileko. Angitjho vele naye uBaba lo osemfanekisweni bekahlezi ethembeni lokuthi ngelinye ilanga indodanakhe izakubuya. Ngikho mhla ibuya wayibona isese “kude,” weqa wayoyihlangabeza. Lesi kufuze kube sikhuthazo samambala kilabo abatjhiya iqiniso, ukuthi barhabe babuyele kuJehova. Iye khona kungaba budisi ukubuya, khulukhulu nangabe sekusikhathi wakhamba, nobuhlobo bakho noJehova sebupholile. Kodwana umuntu nakabuyela kuJehova, nezulwini kuba lithabo lodwa.—Luk. 15:7.

15, 16. (a) Sifundani emfanekisweni kaJesu wendodana yokulahleka? Sitjela iimbonelo zalokho. (b) Lokhu kusifundisani ngoJehova noJesu?

15 Khuyini esikudobha emfanekisweni  wendodana yokulahleka? Endabeni le kufuze silingise uJehova. Asifuni ukuzenza ‘abalunge khulu’ size sibhalelwe nakukwamukela izoni ezitjhugulukileko, ngombana lokho ‘kunjengokuzibhubhisa,’ sitjhabalalise umlidlwana okhona wokuthanda uZimu. (UmTj. 7:16) Esinye isifundo kilokhu kukuthi umuntu nakatjhiye ibandla kufuze simqale “njengemvu elahlekileko” kunokumqala ngelihlo lefarigi njengomuntu oziphathelwe kudlala. (Rhu. 119:176) Nakwenzeka sihlangana nomuntu owatjhiya ibandla, singakghona na ukumsiza abuye? Sizobatjela na abadala ukuthi barhabe bayomsiza? Lokho kungenzeka nengabe senza ngokuvumelana nomfanekiso kaJesu wendodana yokulahleka.

16 Khewuzwe ukuthi abanye abakhe bakhamba bazizwa njani ngendlela uJehova nebandla lakhe elibamukele ngayo ngethando mhla babuya. Umzalwana ebesele aneminyaka ema-25 yoke asusiwe ebandleni uthi: “Solo ngabuyiselwako ngihlala ngithabile begodu ngiyezwa ukuthi uJehova ‘uzisulile izono zami.’ (IzE. 3:19) Nabazalwana bayangithanda begodu bayangisekela! Ngiyezwa ukuthi nje nginomndeni wamambala othanda uZimu!” Omunye udade osesemutjha ebesekaneminyaka emihlanu yoke atjhiya ibandla, nakabuyako wathi: “Ngiswele amagama wokuyibeka indabami le nangicabanga ngendlela engazizwa ngayo ngethando lobuKrestu uJesu akhuluma ngalo. Ukuba sehlanganweni kaJehova kuyikarisomraro!”

17, 18. (a) Sifundeni emifanekisweni emithathu kaJesu okukhulunywe ngayo? (b) Kufuze sizimisele ukwenzani?

17 Singathi ngikuphi-ke esikufunde emifanekisweni le, esifuna ukukusebenzisa? Kokuthoma, kufuze sivume ukuthi angekhe sayilawula ituthuko yomuntu. Lokho sikutjhiyela kuJehova. Kwesibili, angekhe salindela ukuthi boke abantu esifunda nabo nesikhonza nabo bazokuvele bamukele iqiniso. Bese kwamaswaphela, labo abatjhiya iqiniso banghalele noJehova, asingathomi sibahloboke. Nakwenzeka babuya, asibamukeleni ngazo zombili njengombana noJehova abamukela.

18 Bakwethu kwanga singahlala sifuna ilwazi nokuzwisisa nokuhlakanipha. Njengombana sifunda imifanekiso kaJesu, asizibuzeni ukuthi itjho ukuthini; singayisebenzisa njani; nokuthi singafundani kuJehova noJesu. Nasenza njalo kuzokutjho ukuthi siwazwisisa kuhle amezwi kaJesu.