Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyakhumbula?

Uyakhumbula?

Ubafunde kuhle na abomagazini bamuva besiThala? Khewuzihlole-ke ukuthi ungayiphendula na imibuzo le:

Ukutjhiswa kwesidumbu kuwafanele na amaKrestu?

Ukuthi isidumbu siyatjhiswa namkha awa, kuphuma emuntwini. Kodwana iBhayibheli akunalapha likhuluma khona ngokunqophileko ngendaba le, begodu isidumbu seKosi uSawula nesendodanakhe uJonathani zatjhiswa bese zangcwatjwa. (1 Sam. 31:2, 8-13)—6/15, ikhasi 7.

Ungakhuluma Njani Nomntwanakho Ngaphandle Kobana Uphikisane Naye?

Hlala wazi bona umntwanakho osakhulako ufunda ukuzikhulumela nokubeka amabanga azwakalako. Yeke, kunokuthi nisolo niphikisana, mtjele ukuthi uyamzwisisa. Akube nomhlangano womndeni ozokudemba ngemithetho yangakwakho.—11/1, amakhasi 8-10.

Ziintjhijilo bani umuntu angaqalana nazo nakafudukela kwelinye ilizwe ngomnqopho wokuyokusiza?

Iintjhijilo ezintathwezo ngilezi, (1) ukujayelana nepilo yendawo leyo, (2) ukubhesela amazizo wokuhlulukela ekhaya, (3) nokujayelana nabazalwana bendawo leyo. Banengi ababusisekileko esekhe baqalana neentjhijilwezi.—7/15, amakhasi 4-5.

Inga-kghani ukufa kusiphetho sakho koke?

Indlela uJesu ebekavusa ngayo abafileko beyisiqinisekiso sokuthi uZimu umnikele amandla wokwenza njalo. Eqinisweni, iBhayibheli lithi uJesu ‘uphethe iinhluthulelo zokufa.’ (sAm 1:18) Yeke, uJesu uzokuvula amasango wethuna, njengombana enza ngesikhathi atjela uLazaru bona akaphume ethuneni lakho. (Jwa. 5:28, 29)—1/1, ikhasi 6, 7.

Kubayini amaphetjhana amatjha la kubulula kangaka ukuwasebenzisa?

Indaba kukuthi woke ahlelwe ngendlela efanako. Iphetjhana ngalinye lisithumela eBhayibhelini beliphakamise nombuzo kumninimuzi. Kinanyana ngiyiphi ipendulo ayikhethako, sizomvulela lona ngaphakathi simtjengise ipendulo yeBhayibheli. Ngemva kwalokho singaphakamisa nomunye umbuzo esizowuphendula nasibuyako.—8/15, amakhasi 13-14.

Ngimaphi amagadango amathathu angasiza umuntu bona ahlule isilingo?

(1) Tjheja lokho okubukelako, (2) utjheje lokho okucabangako (3) utjheje namagadangwakho. Newungasihlula isilingo, qiniseka bona uZimu uzozikhakhazisa ngawe. (IzA. 27:11)—4/1, ikhasi 10-12.

Ababelethi abamaKrestu bangabelusa njani abantwababo?

Kuhle khewuziphe isikhathi sokulalela abantwabakho, khona uzobazi. Zikhandle, ubafundise ngoZimu. Bafundise ngesineke, khulukhulu nengathi bathoma ukubilayela ngezintweni zakaZimu.—9/15, amakhasi 18-21.

Uyini umbono kaZimu ngokubhema?

Asebenzisa iliZwi lakhe iBhayibheli, uJehova usifundisa ukuthi ukuphila kwethu, imizimbethu, namakghonwenu kuqakathekile. Kuyakhanya-ke ukuthi ufuna siyisebenzise kuhle ipilwethu, siyihloniphe nemizimbethu. (1 Kor. 7:1)—6/1, ikhasi 4-6.

Ngisiphi isivumelwano esivumela abanye bona bayokubusa noKrestu?

Ngemva kwesidlo sabo samaswaphela sePhasika, uJesu wenza isivumelwano somBuso nabafundi bakhe abathembekileko. (Luk. 22:28-30) Isivumelwaneso bekusiqinisekiso sokuthi bayokubusa noJesu ezulwini.—10/15, amakhasi 16-17.

Ngubani owabumba uZimu?

UZimu bekasolo akhona, iimbunjwa ezihlakaniphileko zingakabi khona. Indodanakhe neengilozi zoke zibunjwa nje yena solo ukhona. (Job. 38:4, 7; Kol. 1:15) Yeke, bekasolo akhona ngaphambi kwayo yoke into. Akhenge abunjwe namkha kube nento eyambumbako.—8/1, ikhasi 15.

Bobani abasisizwe “esibizwa ngebizo lakhe” uJakopo akhuluma ngabo kuzEnzo 15:14?

Laba maJuda nabatjhili abakhethwa nguZimu kobana ‘batjhumayele imisebenzi yamandla yaloyo owababiza’. (1 Pit. 2:9, 10)—11/15, amakhasi 24-25.