Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

Kuhlekuhle bekakhuluma ngani uJoromiya nakazakukhuluma ngoRarheli olilela abantwabakhe?

UJoromiya 31:15, uthi: “Naku okutjhiwo” nguJehova: “Ilizwi lizwakele eRama, isililo nakurhahlawula okulisizi. URarheli ulilela abantwabakhe akafuni ukutjhiriywa ngabo ngombana abasekho.”

Iqiniso kukuthi uRarheli wahlongakala ngaphambi kobana amadodanakhe ahlongakale. Ngemva kweminyaka eyi-1 000 uJoromiya watjho amezwi angehla la. Kodwana izinto ezimbilezi azihlangani.

UJosefa bekalizibulo lakaRarheli. (Gen. 30:22-24) Ngokukhamba kwesikhathi, wabeletha uBhenjamini. Kodwana uRarheli wahlongakala nekabeletha uBhenjamini. Yeke, naku umbuzo ophakamako: Kubayini uJoromiya 31:15 athi uRarheli bekalilela amadodanakhe ngombana ‘awasekho?’

UJosefa wabeletha amadodana amabili, uManase no-Efrayimu. (Gen. 41:50-52; 48:13-20) Ngokukhamba kwesikhathi, u-Efrayimu waba sitjhaba esidosa phambili embusweni wetlhagwini weentjhaba zakwa-Israyeli ezilitjhumi. Ngakelinye ihlangothi, isitjhaba sakwaBhenjamini, oyindodana yesibili kaRarheli, sahlanganyela noJuda saba mbuso wesewula weentjhaba ezimbili. Yeke, kusifaniso ukuthi uRarheli ulilela abantwabakhe. Ufanekisela woke umma om-Israyeli olilela umuntu obuleweko nothunjiweko embusweni weentjhaba ezilitjhumi nalowo weentjhaba ezimbili.

Ngesikhathi kutlolwa incwadi kaJoromiya, ama-Asiriya besele awubethe phasi umbuso weentjhaba ezilitjhumi, wathumba nabantu bawo abanengi. Kodwana abanye babantu bakwa-Efrayimu bebabalekele kwaJuda. Kwathi-ke ngo-607 emihleni kaJoromiya, kwafika beBhabhiloni bawuthanyela umbuso wakwaJuda weentjhaba ezimbili. Kubonakala ngasuthi zoke iinthunjwa zabuthelelwa eRama, emakhilomitha abunane etlhagwini yeJerusalema. (Jor. 40:1) Kungenzeka abanye babulawa kwaBhenjamini lapha kwabulungelwa khona uRarheli. (1 Sam. 10:2) Ukuthi uRarheli ulilela abantwabakhe kufanekisela ukulilelwa kwabantwana kwaBhenjamini, namkha labo ababuthelwa eRama. Okhunye okungenzeka kukuthi uRarheli angafanekisela boke abonina babantu bakaZimu abalilela ukufa nokuthunjwa kwama-Israyeli.

Kungakhathaliseki bona ukulila kwakaRarheli kungokomfanekiso namkha awa, esikwaziko kukuthi ukulila kwakaRarheli alilela abantwabakhe kwaba siphorofido esenzeka ngemva kwamakhulu weminyaka ngesikhathi uJesu olisana asengozini. IKosi uHerode yakhipha umyalo wokuthi woke umntwana ongaphasi kweminyaka emibili ohlala esewula yeJerusalema kufuze aqintwe. Yeke abantwanabo bafa. Cabanga ngesililo nesizi labonina babantwanabo! Bekunjengathi isililweso besizwakala bekube seRama, elisetlhagwini yeJerusalema.—Mat. 2:16-18.

Yeke emihleni kaJoromiya nemihleni kaJesu, isililo sakaRarheli alilela abantwabakhe bekusisitjho esiveza isizi labomma abamaJuda ababulawelwe abantwababo. Siyazi ukuthi ababulewekwabo bekufana nokuthi baye ‘enarheni yesitha,’ yeke isitha esikukufa angekhe sisababamba nebavuswa kwabafileko.—Jor. 31:16; 1 Kor. 15:26.