Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

‘Bekayazi Indlela’

‘Bekayazi Indlela’

 UGUY HOLLIS PIERCE obekalilunga lesiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova, uhlongakele ngeLesibili ngomhlaka-18 Matjhi 2014. Bekaneminyaka ema-79 nekazakuthola umvuzo walokho ebekakulindile—ukuvuselwa ezulwini njengomfowabo kaKrestu.—Heb. 2:10-12; 1 Pit. 3:18.

UGuy Pierce wabelethelwa e-Auburn, eCalifornia, e-U.S.A., ngoNovemba 6, 1934, wabhajadiswa ngomnyaka ka-1955. Ngo-1977 wathatha-ke, ngemva kwalokho yena nonakwakhe uPenny baba nabantwana. Ukukhulisa kwakhe abantwana kwamenza waphatha nabanye abantu njengabantwana bakhe. Kusukela ngo-1982 yena nonobentwabakhe bathoma ukutjhumayela isikhathi esizeleko, kwathi ngo-1986 bajikeleza eengodini ze-United States iminyaka eli-11 yoke.

Bathoma ukusebenza eBethel ye-United States ngo-1997. Umufi bekasebenza emNyangweni weKonzo, kwathi ngo-1998 waba msizi weKomidi yamaLunga weBethel. Ngo-Octoba 2, 1999, waba lilunga lesiHlopha esiBusako. Lokho kwamenyezelwa mhlokho emhlanganweni waqobe mnyaka we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ngaphambi kwalokho, wakhe wasebenza eKomidini yamaLunga weBethel, yokuTlola, yokuGadangisa neyomThintanisi wesiHlopha esiBusako.

Bekathandwa babantu beenzinda namasiko ehlukahlukeneko. Lokho bekwenziwa kukuthi bekathanda ukuhleka, athanda namahlaya anjalo nje. Ngaphezu kwalokho, bekabathanda abantu, athanda umthetho wokulunga, begodu athemba uJehova ngehliziywakhe yoke. Ngokuya ngaye belingawa lidojwe ziinkukhu kunokobana iinthembiso zakaJehova zihlale zingazaliseki. Lokho kwamenza wafisa ukukhamba iphasi loke afundisa abantu ngeqiniso leBhayibheli.

UMzalwana uPierce bekangadinwa kusebenzela uJehova, bekavuka ngesamarimarima, asebenze bekube sebusuku. Bekakhamba iphasi loke, akhuthaza abafowabo nabodadwabo abamaKrestu. NekaseBethel, bekamukela woke umuntu ebekafuna ukuba mnganakhe, afuna isiyeleliso, namtjhana isizo, aziphe isikhathi sakhe. AmaKrestu akhonza naye amkhumbula ngebanga lobuntu bakhe nanyana sekwadlula iminyaka eminengi nje. Bekabakhuthaza ngemiTlolo, anomusa, kubulula ukucoca naye.

Umufi utjhiye ngemva unakwakhe, abantwana abasithandathu, iinzukulu, neenzukulwana. Begodu ufundele abantu abanengi. Ikulumo yomngcwabo kaMzalwana uPierce beyibekwa nguMark Sanderson, olilunga lesiHlopha esiBusako ngoMgqibelo, eBethel yeBrooklyn, ngoMatjhi 22, 2014. Njengombana bekaraga nekulumwakhe, ukhulume nangethemba lakaMzalwana uPierce lokuyokuphila ezulwini, bewadzubhula namezwi kaJesu athi: “Kukhona iinkumba ezinengi ekhaya lakababa. . . . Nje-ke ngiyakhamba ngiyonilungisela indawo. Nasele ngikhambile nginilungisele indawo ngizakubuya ngizonithatha, khona nizakuba lapho ngikhona. Niyayazi indlela enqophe endaweni lapha ngiya khona.”—Jwa. 14:2-4.

Sizomhlulukela khulu uMzalwana uPierce. Kodwana kuyasithabisa ukuthi ‘bekayazi indlela’ eya ‘endaweni’ ayokuhlala kiyo.