Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UJehova Uyababubisa Abanikela Ngehliziyo Evumako

UJehova Uyababubisa Abanikela Ngehliziyo Evumako

UMDALI wethu usihloniphile tle ngokusinikela ilungelo lokuzikhethela. Yeke, woke umuntu onikela ngehliziyo evumako, nowenza koke angakwenza ekufezeni umnqophwakhe, nekucwengiseni ibizo lakhe, umnikela iimbusiso ezinengi. UJehova akafuni ukuthi umuntu amsebenzele ngokuzikhuja namkha ngokukatelelwa. Kunalokho, umthanda khulu umuntu omenzela izinto ngehliziyo emhlophe.

Ngokwesibonelo, ngesikhathi ama-Israyeli asemangweni weSinayi, uJehova wabanikela iinqophiso zokumakhela indawo abazomlotjhela kiyo. Wathi kibo: “Thathani phakathi kwenu umnikelo niwuse” kuJehova, “nanyana ngubani onehliziyo evumako, akalethe umnikelo” kuJehova. (Eks. 35:5) Omunye nomunye um-Israyeli bekanganikela ngalokho angakghona ukunikela ngakho—kungakhathaliseki bona khuyini namkha kungangani. Lokho-ke bekuzokubuthelelwa kusetjenziswe ekwakhiweni kwethaberinakeli lakaZimu. Umbuzo kukuthi ama-Israyeli agcina enzeni?

“Nangambala beza, omunye nomunye agugwa yihliziyo begodu nommoyakhe uvuma” baletha umnikelo ngaphandle kokukatelelwa. Amadoda nabafazi baletha umnikelo womsebenzi kaJehova ngokuzithandela. Baletha iinqobotjhelo, amacici, iindzilamunwana, igolide, isiliva, ikoporo, iwulu ehlaza kwesibhakabhaka, ebubende netlerebede, ilineli elimhlophe, iinkhumba zeembuzi nezamaramu ezifakwe umbala obovu, nezitjhukiweko zazeswa ngamafutha, iingodo zomuthi womtholo, amatje aligugu, amafutha nebhalsamu. Eqinisweni, “ipahla ebeyikhona besele yanele beyeqa kokudingeka ekwenzeni woke umsebenzi.”—Eks. 35:21-24, 27-29; 36:7.

UJehova bekangathatjiswa zizinto abanikele ngazo, kodwana bekathatjiswa kukuthi bebanikela ngehliziyo evumako. Banikela ngamandlabo nangesikhathi sabo ngokuzithandela. Ngokwesibonelo, iBhayibheli lithi: “Boke abafazi ebegade banekghono lokuphotha, baletha emnikelweni lokho abakuphothileko.” Neyiragako ithi: “Labo-ke bekubafazi abanekghono nebebagugwa ziinhliziyo kobana baphothe uboya beembuzi.” Ngaphezu kwalokho, uJehova wakhetha uBhetsaleli “wamzalisa ngesiphiwo esikhethekileko bona abe nekghono nokuhlakanipha, ilwazi nobuno kobana enze imitlamo yobukghwari.” Eqinisweni uZimu wanikela uBhetsaleli no-Oholiyaba amakghono wokwenza umsebenzakhe.—Eks. 35:25, 26, 30-35.

Ngesikhathi uJehova athi ama-Israyeli awanikele, bekanethemba lokobana woke umuntu ‘ogugwa yihliziywakhe’ uzowusekela umsebenzakhe. Ngemva kobana banikele, uJehova wababusisa ngeembusiso ezinengi abantwabo. Lokho bekutjengisa bona lokha uJehova nakabusisa abantu bakhe abaneenhliziyo ezivumako, uyaqiniseka ukuthi akunakghono namkha into etlhayelako engakhandela bona intandwakhe ingenzeki. (Rhu. 34:9) Njengombana nawe ukhonza uJehova nje, qiniseka bona uzokubusisa newunikela ngehliziyo evumako.