Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ungawutjhugulula Na Umkhumbulwakho?

Ungawutjhugulula Na Umkhumbulwakho?

NAKO abantwana abamaKrestu bathathana bayokubukela ifilimu. Nabatjhoko bathi khebezwa ngabanye abantwana abafunda nabo esikolweni ukuthi ifilimelo limnandi kangangani. Nje-ke nabafika esinema, baqalaqala amaplakisi wefilimelo, babona iimbulawo ezihlasimulisako nabafazi abambethe sakuganukeja. Bese umbuzo uba kukuthi, bazokwenza njani? Kghani bazokuvele bakubethise mthalazeni lokho, bangene babukele ifilimeli?

Ubujamobu buveza indlela esikhetha ngayo ezintweni esizenzako—kungakhathaliseki bona zimbi namkha zihle. Buveza nokuthi buqine kangangani ubuhlobo bethu noJehova. Ngas’ khathi, ungazitjela ukuthi into uyafuna ukuyenza, bese godu ngokukhamba kwesikhathi uyiqalisise kuhle bese uyibone ngamanye amehlo. Kghani lokho kuyatjho na bona awukwazi ukuzithathela iinqunto, namkha ubhalelwa kuhlukanisa phakathi kokulungileko nokukhohlakeleko?

Nawutjhugulula Umkhumbulwakho NGOKUNGAKAFANELI

Indlela esimthanda ngayo uJehova, isihlohlozela bona sizinikele kuye bese siyabhajadiswa, begodu sifisa ukuhlala sithembekile kuye ngaso soke isikhathi. Kodwana kunenyoka enguSathana uDeveli elinga ngakho koke okusemandleni bona isimotjhise. (IsAm. 12:17) Sesisenzile isiqunto sokukhonza uJehova nokulandela imiyalo yakhe. Qala-ke bona kungaba buhlungu kangangani ukuthi sithi sesizinikele kuJehova, bese ngokukhamba kwesikhathi simjikela njengotjwala ngemathunjini! Singalahlekelwa ngokukhona ngokungekho!

Eminyakeni engaphezu kweyi-2600 eyadlulako, iKosi yeBhabhiloni uNebukadinetsari yahloma isithombe esibunjiweko segolide, yakhipha ilizwi lokuthi woke umuntu kufuze aguqe asithandaze. Nanyana ngubani ebekazokubhalelwa kukwenza njalo, bekazokudlhunywa ngekehleni yomlilo. Kodwana abeswa abathathu  abahlonipha uJehova—uTjhedreke, uMitjhaka, no-Abhedinigo—akhange bayingene yokuthandaza isithombeso. Ngebanga lokubhalelwa kwabo kukwenza njalo, bazithola basemalangabini womlilo. Kodwana uJehova wabasindisa ngekarisomraro. Abeswaba banyula ukufa kunokuthi bajikele uZimu.—Dan. 3:1-27.

Ngokukhamba kwesikhathi, umphorofidi uDanyela naye wathandaza umtjhawutjhile, naphezu kokuthi wakhe wakhalinywa bona uzozithola angemgodini wamabhubezi nakanghangha ikani. Kodwana uDanyela akhenge ayingene yabantwabo, kangangobana bekathandaza bekube kathathu ngelanga kuJehova. Akhange khekatjhugulule umkhumbulwakhe malungana nokulotjha uZimu, begodu umphumela waba kukuthi umphorofidi lo asindiswe “emandleni wamabhubezi.”—Dan. 6:1-27.

Nanamhlanjesi abantu bakaJehova basaphila ngokuvumelana nokuzinikela kwabo. Kwesinye isikolo e-Afrika, abantwana ababoFakazi abafunda lapho babhala ukuzibandakanya emgidini wokulotjha iphawu lesitjhaba. Bathuselwa ngokuthi bazokuqothwa esikolweni nabangahlanganyeli nabanye abantwana. Kwathi ngemva kwalokho, ungqongqotjhe wezefundo wavakatjhela indawo leyo bewakhuluma nabanye babantwana ababoFakazi esikolweneso. Abantwanabo bamhlonipha kodwana batjho ngokungananazi ukuthi bajamephi. Kusukela mhlokho akhange isaphathwa indaba leyo, kangangobana abantwana ababoFakazi sebakghona ukufunda esikolweni kunganalitho elibathikazisako ebuhlotjeni babo noJehova.

Khewucabange nangoJoseph owahlongakalelwa ngunakwakhe ngebanga lekankere. Kuthiwa wase wagula isikhatjhana wahlongakala. Iinhlobo zakhe bezazi kuhle nje bona ufuna umngcwabo ukhambe njani. Phela iinhlobo zekhabo mfazi bezingasiboFakazi, begodu bezifuna kube nemikhibilingwana thize ebekufuze yenziwe ehlanganisa namasiko angamthabisiko uZimu. Nakalandisako uthi: Nengibatjelako bona kwami azenziwa izintwezo, bangena ebantwaneni bami, abantwabami balikhomba libaba, yeke babetha phasi. Bahlongoza ukwenza umlindelo kwami, kodwana ngabatjela ukuthi balale balahlile. Ngathi nebafuna ukuwenza abayowenzela kwenye indawo ingasi kwamapha. Bebenza ngamabomu ngombana bebazi kuhle ukuthi asikwenzi lokho thina, nomkami naye bekangekhe akwenza. Sathi nasiqeda ukukhuluma bayowenzela kwenye indawo.

“Phakathi nesikhatheso bengimbawa ngimbawile uJehova bona asisize njengomndeni singayiphuli imithetho yakhe. Wayizwa imithandazwami bewasisiza bona sikghone ukuqalana negandelelwelo.” UJoseph nomndenakhe bebangakazimiseli nakancani ukutjhugulula imikhumbulwabo malungana nokulotjha uZimu.

Kunini Lapho Kufuze Utjhugulule Khona Umkhumbulwakho

Ngomnyaka ka-32 ekugadungeni kwePhasika, umfazi womKanana waya kuJesu Krestu esifundeni seTsidoni. Bekasolo ambawa bona akhiphe amadimoni endodakazinakhe. Ekuthomeni uJesu akhange atjho litho, kunalokho watjela abafundi bakhe wathi: “Ngithunywe kwaphela ezimvini ezilahlekileko zakwa-Israyeli.” Kwathi umfazi lo nasolo amfundekela, uJesu wathi kuye: “Akusikuhle ukuthatha ukudla kwabantwana ukuphosele izinja.” Umfazi lo waphendula ngokuthi: “Kuliqiniso Kosi, kodwana izinja nazo zidla iintshutshuru eziwa etafuleni lomninizo.” UJesu wathi nakezwa lokho wasamukela isibawo sakhe, wapholisa indodakazakhe.—Mat. 15:21-28.

Ngokwenza kwakhe njalo, uJesu bekalingisa uJehova ngokutjhuguluka nangabe ubujamo akibo butlhoga bona enze njalo. Ngokwesibonelo, uZimu wakhe wafuna ukurhayila ama-Israyeli ngesikhathi alotjha ikonyana legolide, kodwana uMosi wayowabethela irhobhe kuZimu.—Eks. 32:7-14.

Umpostoli uPowula naye walingisa uJehova noJesu. Kwakhe kwenzeka ngesinye isikhathi wabona kwanga akusikuhle ukuthi uJwanisi Markosi akhambe naye evakatjhweni lakhe lokutjhumayela kwezinye iinarha ngombana uMarkosi wakhe wajikela uPowula nabanye ekhambweni labo lokuthoma. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi, uPowula walemuka ukuthi uMarkosi utjhugulukile nokuthi uzokuba lisizo. Yeke, uPowula wathi kuThimothi: “Uthathe  uMarkosi uze naye lapha ngombana ulisizo emsebenzinami.”—2 Thim. 4:11.

Thina-ke? Nathi nasilingisa uBabethu wezulwini onesirhawu, ukubekezela, nethando, singayitjhugulula ngendlela efaneleko imikhumbulwethu. Ngokwesibonelo, singayitjhugula indlela esibaqala ngayo abanye abantu. Thina asifani noJehova noJesu ngebanga lokuthi sinesono. Kodwana nengabe bona bebazimisele kangaka ukutjhuguluka ubujamo nabubizela lokho, nathi angekhe na salinga ukuhlala sikulungele ukutjhulula imikhumbulo yethu ebujamweni obunjalo?

Singayitjhugulula ngomqondo omuhle imikhumbulwethu lokha nasicabangela iminqopho esizibekele yona ekusebenzeleni kwethu uZimu. Abanye esebanesikhathi eside bafunda iBhayibheli, beza nemihlanganweni yebandla, bangadosa iinyawo nakufuze bathathe igadango lokubhajadiswa. Namkha abanye abazalwana bangakudondela ukungenela ikonzo yobuphayona kukulapho ubujamo babo bubavumela ekutheni benze njalo. Kuthi abanye bakuvilaphele ukuthuthuka malungana nokusetjenziswa ebandleni. (1 Thim. 3:1) Kghani nawe wakhe waba sebujamweni obunjalo? Nakunjalo uJehova uyakubawa hle bona khewuzwe ukuthi kumnandi kangangani ukusetjenziswa nguye. Yeke, kubayini ungawutjhugululi umkhumbulwakho ngokuthi uzinikele ekusebenzeleni uZimu nekukhonenzi abanye?

Ungabusiseka nawutjhugulula umkhumbulwakho

U-Ella nakakhuluma ngomsebenzakhe awenza e-fosini legatja e-Afrika, uthi: “Nangisafika eBethel, bengingatjho ukuthi ngizokuhlala isikhathi eside. Khona bengifuna ukumsebenzela ngehliziywami yoke uJehova, kodwana enye beyisese semndeninami. Bengihlala ngiwukhumbula qho! Kodwana ngelinye ilanga, engihlala naye wangikhuthaza, nganyekele ngabona ukuthi angihlale. Ngemva kweminyaka elitjhumi ngiseBethel, ngizizwa ngizimisele ukuragela phambili nokukhonza abazalwana nabodade esabelweni sami engisebenza kiso eBethel.”

 NAZIKUKOSA Bona Utjhugulule Umkhumbulwakho

Uyakhumbula kwenzekani kuKhayini lokha nekazakumonakalela umfowabo ambambe nangehliziyo? UZimu watjela indoda enehlizwembi leyo bona itjhugulukele ekwenzeni okuhle, khona kuzayikhambela kuhle. UZimu wayelelisa uKhayini nangokuthi atjheje ‘isono esimlindile.’ Kodwana uKhayini akhange asithathele ehloko isiyelelisweso, wanghangha ikani nomukghwakhe. Kuyatlhwisa-ke ukuthi wagcina sekabulele umntanabo, yeke lokho kwamenza umbulali wokuthoma omumuntu!—Gen. 4:2-8.

Bekuzokuba njani thana uKhayini wase watjhugulula umkhumbulwakhe?

Cabanga nangendaba yeKosi u-Uziya. Ekuthomeni bekenza kuhle ngakuJehova, amumuntu ohlala afuna uZimu. Kwaba matlhuwo-ke lokha nasekathoma ukuzikhukhumeza. Wangena ngethempelini wayokwenza umhlabelo angasimphristi, kwathi abaphristi nabamkhalimako waqinisa ihloko kunokuthi atjhugulule umkhumbulwakhe! ‘Wababhavumulela’ wanghangha ikani, kwaba kubetheka iduma elingophiko lokha uJehova nekazamdabula ngekhwekhwe.—2 Kron. 26:3-5, 16-20.

Kwamambala, zikhona iinkhathi ezingabizela bona umuntu atjhugulule umkhumbulwakhe. Nasi isibonelo sanamhlanjesi. UJoachim wabhajadiswa ngo-1955, kwathi ngo-1978 wasuswa ekuhlanganyeleni. Ngemva kweminyaka ema-20 yoke asusiwe, watjhugulula umkhumbulwakhe, yeke wabuyiselwa ekubeni nguFakazi kaJehova. Mhlapha nje, omunye umdala nasekambuza ukuthi wahlalelani isikhathi eside kangaka, uJoachim wamphendula ngokuthi: “Benginelaka begodu ngizikhukhumeza. Kwamina ngiyazisola ukuthi bengilindeni isikhathesi soke nje. Nanyana bengisusiwe nje, khona bengazi ukuthi aboFakazi bakaJehova bangifundise okuliqiniso.” Lokho kwamtlhoga bona atjhugulule ihliziywakhe, abuyele ngakuZimu.

Nathi singazithola sisebujamweni obungasitlhoga bona sitjhugulule imikhumbulo yethu kunye nendlela esiyikhambako. Kwanga le kungaba yinto esiyenzako, khona sizokuthabisa uJehova.—Rhu. 34:9 [34:8, NW].