Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kubayini Kufuze Sicwengeke?

Kubayini Kufuze Sicwengeke?

“Yibani ngabacwengileko.”—LEV. 11:45.

1. Incwadi kaLevitikusi ingasisiza njani?

INCWADI kaLevitikusi ikhuluma ngokucwengeka ukudlula zoke iincwadi zeBhayibheli. Njengombana woke umuntu olotjha uJehova kufuze acwengeke nje, kufuze siyizwisise kuhle incwadi kaLevitikusi, siyithande, lokho kuzosisiza sibe ngabacwengileko.

2. Ngikuphi okhunye okusencwadini kaLevitikusi?

2 Incwadi kaLevitikusi, etlolwe mphorofidi uMosi, iyingcenye yayo “yoke imitlolo” elungele ukufundisa. (2 Thim. 3:16) Phela, ibizo lakaJehova livela pheze iinkhathi ezilitjhumi esahlukweni ngasinye sencwadi le. Ukuzwisisa incwadi kaLevitikusi kuzosinikela umdlandla wokubalekela nanyana yini engaletha isihlamba ebizweni lakaZimu. (Lev. 22:32) Incwadi le isebenzisa khulu amezwi athi “nginguJehova,” lokho kufuze kusikhumbuze bona silalele uZimu. Esihlokwenesi nakilesi esilandelako, sizokuthabela ukufunda ngamanye wamagugu aphazimulako asencwadini kaLevitikusi, esisipho esivela kuZimu esisisiza simlotjhe ngendlela ecwengileko.

ABANTU ABALOTJHA UZIMU KUFUZE BACWENGEKE

3, 4. Ukuhlanjululwa kwaka-Aroni namadodanakhe bekufanekiselani? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

3 Funda uLevitikusi 8:5, 6UJehova wakhetha u-Aroni bona abe mphristi omkhulu wama-Israyeli, amadodanakhe  wona abe baphristi besitjhaba. U-Aroni ufanekisela uJesu Krestu, bese amadodana ka-Aroni afanekisela abalandeli bakaJesu abakhethelwe ukubusa naye. Kodwana, inga-kghani ukuhlanjululwa kwaka-Aroni bekufanekisela ukuhlanjululwa kwakaJesu? Awa. Kungombana uJesu bekanganaso isono begodu ‘anganamphambo,’ ngalokho-ke bekungakafaneli bona ahlanjululwe. (Heb. 7:26; 9:14) Nanyana kunjalo, ukuhlanjululwa kwaka-Aroni kuveza indlela uJesu ebekacwenge ngayo. Ukuhlanjululwa kwamadodana ka-Aroni khona kufanekiselani?

4 Ukuhlanjululwa kwamadodana ka-Aroni kufanekisela ukuhlanjululwa kwalabo abakhethelwe ukuba wabaphristi ezulwini. Ukubhajadiswa kwabakhethiweko kuyahlobana na nokuhlanjululwa kwamadodana ka-Aroni? Awa, ukubhajadiswa akuzisusi izono kunalokho, kutjengisa bona umuntu uzinikele kuJehova uZimu ngaphandle kwemibandela. Abakhethiweko bahlanzwa ‘ngelizwi,’ kanti lokho kubenza bona bazisebenzise ngehliziyo yoke iimfundiso zakaKrestu ekuphileni kwabo. (Efe. 5:25-27) Ngendlela le, bayacwengiswa bebahlanjululwe. Kodwana kuthiwani ‘ngezinye izimvu’?—Jwa. 10:16.

5. Kubayini kungathiwa ezinye izimvu ziyahlanjululwa ngeliZwi lakaZimu?

5 Amadodana ka-Aroni bekangafanekiseli ezinye izimvu zakaJesu namkha “isiqubuthu esikhulu.” (IsAm. 7:9) Manje, inga-kghani amalunga wezinye izimvu ayacwengiswa na bekahlanjululwe ngeliZwi lakaZimu? Iye! Labo abalindele ukuphila ephasini nebafunda okutjhiwo yiBhayibheli ngokuqakatheka namandla weengazi zakaJesu, bayakukholelwa, bese ‘balotjha [uZimu] imini nobusuku.’ (IsAm. 7:13-15) Njengombana abakhethiweko nezinye izimvu basolo bahlanjululwa, boke ‘baphila ipilo elungileko.’ (1 Pit. 2:12) Cabanga bona uJehova uthaba kangangani nakabona ukuhlwengeka nobunye babakhethiweko nezinye izimvu, abalalela bebalandele uMelusabo, uJesu!

6. Ngikuphi ukuzihlola okufuze sikwenze?

6 Ukuhlwengeka kwabaphristi bakwa-Israyeli emzimbeni kunesifundo esiqakathekileko ebantwini bakaJehova namhlanjesi. Labo esibafundelako bakarwa kuhlwengeka kweendawo esilotjhela kizo uZimu, nendlela esimbatha kuhle ngayo. Kodwana, ukuhlwengeka kwabaphristi kusisiza silemuke bona nanyana ngubani okhuphukela entabeni kaJehova kufuze abe ‘nehliziyo ehlanzekileko.’ (Funda IRhubo 24:3, 4; Isa. 2:2, 3.) Yoke into esiyenzela uZimu kufuze siyenze ngeengqondo, iinhliziyo, nemizimba ehlanzekileko. Ngikho kufuze sizihlolisise, bese senza amatjhuguluko aqakathekileko epilwenethu khona sizokucwengeka. (2 Kor. 13:5) Ngokwesibonelo, umuntu obhajadisiweko obukela iinthombe zomseme ezisilapheleko kufuze azibuze ukuthi, ‘Ngicwengekile na?’ Ngemva kwalokho kufuze abawe isizo lokukhawula umukghwa onyenyisako lowo.—Jak. 5:14.

TJENGISANI BONA NICWENGEKILE NGOKULALELA

7. Ngokuvumelana noLevitikusi 8:22-24, uJesu wabeka siphi isibonelo?

7 Nekuhlonywa ubuphristi bakwa-Israyeli, iingazi zeramu bezizeswa endlebeni yangesidleni, nakuthubhakghuru woMphristi omKhulu u-Aroni namadodanakhe. (Funda uLevitikusi 8:22-24.) Ukusetjenziswa kweengazi bunjalo bekutjho bona abaphristi bazokulalela, benze koke abangakwenza emisebenzinabo. NoMphristi omKhulu uJesu ubabekela isibonelo esihle khulu abakhethiweko nezinye izimvu. Indlebakhe beyisilalela isinqophiso sakaZimu.  Izandla zakhe zasetjenziselwa ukwenza intando kaJehova, neenyawo zakhe azange ziphambuke endleleni ecwengileko.—Jwa. 4:31-34.

8. Boke abakhulekeli bakaJehova kufuze benzeni?

8 AmaKrestu akhethiweko nezinye izimvu zakaJesu kufuze balandele isibonelo soMphristabo omKhulu. Boke abakhulekeli bakaJehova kufuze balalele iinqophiso eziseBhayibhelini ngokwenza bunjalo babalekele ukudabukisa umoyakhe ocwengileko. (Efe. 4:30) Kufuze ‘benzele iinyawo zabo imizila enqophileko.’—Heb. 12:13.

9. Batheni abazalwana abathathu abasebenze eduze namalunga wesiHlopha esiBusako, begodu amezwabo angakusiza njani uragele phambili ucwengekile?

9 Cabangela ngalokho okutjhiwo bazalwana abathathu abalindele ukuphila ephasini, abasebenze amatjhumi weminyaka namalunga wesiHlopha esiBusako. Omunye uthi: “Nanyana leli kulilungelo elingakajayeleki, iye siyavuma bona bakhethiwe, kodwana njengombana bangakapheleli nje bayayenza imitjhapho. Kodwana, eminye yemigomwami kiyo yoke leminyaka kube kulalela labo abasidosa phambili.” Umzalwana wesibili uthi: “Imitlolo enjengeye-2 Korinte 10:5, okhuluma ‘ngokuthobela uKrestu,’ ungisize bona ngilalele begodu ngibambisane nalabo abasirholako. Lokho kulalela okuvela ehliziyweni.” Umzalwana wesithathu uthi: “Kufuze sithande lokho okuthandwa nguJehova sizonde lokho akuzondako, sifune isinqophiso sakhe, senze okumthabisako. Kufanele silalele ihlanganwakhe nalabo ababekwe bona bathuthukise umnqophwakhe ephasini.” Umzalwana lo wezwa bona uNathan Knorr, owaba lilunga lesiHlopha esiBusako, wawamukela ngokutjhaphulukileko asesihlokweni se-siThala sesiNgisi sango-1925 esithi “Birth of the Nation” ngitjho nanyana abanye bebawaphikisa nje. Ukulalela okunjalo kwamthinta khulu umzalwana lo. Amezwi wamadoda la ahlaba ikomo, yeke nesingacabangisisa ngawo kuzokusiza uphile ipilo ecwengileko, ube mumuntu olalelako.

UKULALELA UMTHETHO KAZIMU OCWENGILEKO OMALUNGANA NEENGAZI

10. Kuqakatheke kangangani ukulalela umthetho kaZimu omalungana neengazi?

10 Funda uLevitikusi 17:10. UJehova watjela ama-Israyeli angathomi adle “iingazi zananyana ngiliphi ihlobo.” AmaKrestu nanamhlanjesi kusafuze awugcine umthetho loyo. (IzE. 15:28, 29, NW) Ukucabanga nje bona uZimu ‘uzokujamelana nathi’ asiqothe nebandleni lakhe kusenza sithuthumele. Siyamthanda begodu sifuna ukumlalela. Nanyana singaqalana nobujamo obufaka ukuphila kwethu engozini, angekhe sivumele abantu abangamazi uJehova nabanganandaba nokumlalela bona basikatelele sifake iingazi. Liqiniso, sikulindele ukunyefulwa ngombana siyatjhida eengazini, kodwana sikhetha ukulalela uZimu. (Jud. 17, 18) Ngiliphi iphuzu endabeni le elingasisiza ‘siqiniseke’ ukuthi nangelanga lomhlolo singathomi sidle namkha sifake iingazi?—Dut. 12:23.

11. Kubayini singathi iLanga leTethelelo laqobe mnyaka belingasiyikambiso engatjho litho?

11 Ukusetjenziswa kweengazi zesilwana mphristi omkhulu wakwa-Israyeli ngeLanga leTethelelo laqobe mnyaka kusisiza sizwisise umbono kaZimu ngeengazi. Iingazi bezisetjenziselwa umsebenzi okhethekileko kwaphela. Bekwenziwa ngazo ihlawulo yezono zalabo abafuna ukuthethelelwa nguJehova. Iingazi zekunzi nezepongo bekufuze zifafazwe eqadi nangaphambi komfaji wesivumelwano. (Lev. 16:14, 15, 19) Lokho bekwenza bona ama-Israyeli athethelelwe  nguJehova. Ngaphezu kwalokho, uJehova wayala bona nengabe umuntu ubulala isilwana ngombana afuna inyama, kufuze athulule iingazi zaso, “ngebanga lokobana ukuphila kwenyama yoke kuseengazini.” (Lev. 17:11-14) Inga-kghani lokhu bekuyikambiso engatjho litho? Awa. Ukusetjenziswa kweengazi ngeLanga leTethelelo, nomthetho wokuthulula iingazi ehlabathini, uvumelana nomthetho wakade uJehova awunikela uNowa neenzukulwana zakhe malungana neengazi. (Gen. 9:3-6) Isizathu esenza uJehova alele abantu ukudla iingazi kukuthi bekafuna bayihloniphe ipilo. Kutjho ukuthini lokho kumaKrestu?

12. Incwadi kaPowula eya emaKrestwini amaHebheru izihlobanisa njani iingazi nokuthethelelwa kwezono?

12 Umpostoli uPowula nekatlolela amaKrestu amaHebheru malungana namandla weengazi wokuhlambulula, wahlathulula wathi: “Ukuya ngokomthetho pheze zoke izinto zihlanjululwa ngeengazi, ngaphandle kokuphalaka kweengazi akukho ukulitjalelwa kwezono.” (Heb. 9:22) UPowula waveza nokuthi imihlatjelo yeenlwana, nanyana beyiqakathekile nje, beyimane ikhumbuza ama-Israyeli bona azizoni nokobana atlhoga okuthileko okungenza izono zabo zithethelelwe ngokupheleleko. Iye, uMthetho gade “usithunzi sezinto ezihle ezizako, ungasibo ubujamo bamambala bazo izintwezo.” (Heb. 10:1-4) Ukuthethelelwa kwezono bekungenzeka njani?

13. Uzizwa njani ngokuthi uJesu anikele ngeengazi zakhe phambi kwakaJehova?

13 Funda u-Efesu 1:7. Ukufa okusihlengo kwakaJesu Krestu, ‘owanikela ipilo yakhe’ ngokuzithandela, kuqakatheke khulu kibo boke abamthandako nabathanda uYise. (Gal. 2:20) Nokho, ngilokho uJesu akwenza ngemva kokufa nokuvuswa kwakhe okusitjhaphululako, kwenze bona kuthethelelwe izono zethu. UJesu wazalisa lokho ebekufanekiselwa liLanga leTethelelo. Ngelangelo, umphristi ophakemeko bekathatha ezinye zeengazi zeenlwana zomhlatjelo aye nazo endaweni eCwenge Khulu yethaberinakeli, bese alise phambi kwakaZimu. Bekwenzeka soneso nethempelini elakhiwa  nguSolomoni. (Lev. 16:11-15) Ngendlela efanako, uJesu wangena ezulwini ngokwalo nentengo yeengazi zakhe phambi kwaka Jehova. (Heb. 9:6, 7, 11-14, 24-28) Sithaba kwamambala ngokuthi izono zethu ziyathethelelwa nabonembeza bethu bayahlanjululwa ngombana siyakholelwa eengazini zakaJesu!

14, 15. Kubayini kuqakathekile ukuzwisisa nokulalela umthetho kaJehova omalungana neengazi?

14 Uyazwisisa na bona kubayini uJehova athi singazidli iingazi ‘zananyana ngiliphi ihlobo’? (Lev. 17:10) Uyasizwisisa na isizathu sokuthi kubayini uZimu athi iingazi zicwengekile? Eqinisweni, kuZimu ipilo neengazi kuyafana. (Gen. 9:4) Awuvumi na ukuthi kufuze samukele umbono kaZimu ngeengazi begodu silalele umthethwake wokutjhida kizo? Okukuphela kwendlela esingaba ngayo nokuthula noZimu kukholelwa emhlatjelweni kaJesu wesihlengo nokuzwisisa bona iingazi ziqakatheke khulu kuMbumbi wethu.—Kol. 1:19, 20.

15 Nanyana ngubani kithi angazifumana aqalene nendaba yeengazi kungakalindeleki. Ilunga lomndeni namtjhana umngani esimthandako angazifumana sele azibuza ukuthi ‘kufanele na bona ngizifake iingazi emzimbenami?’ Ngesikhatheso, kufuze kuquntwe malungana neengcenyana zeengazi neendlela zokwelapha. Ngalokho, kuqakatheke khulu ukwenza irhubhululo nokulungiselela ubujamo oburhabako obungavela. Ngomthandazo, ukuthatha amagadango lawo kuzosisiza sidzimelele singazifumani sele sinyefisa endabeni le. Ngokuqinisekileko asifuni ukuzwisa uJehova ubuhlungu ngokwamukela into iliZwi lakhe elingayifuniko! Abosiyazi bezokwelapha abanengi nabanye abantu abasekela ukufakelwa iingazi bancenga abantu bona banikele ngeengazi bazitjela ukuthi basindisa amaphilo wabantu. Nokho, abantu bakaJehova abacwengileko bayalemuka bona uMbumbi unelungelo lokuqunta bona iingazi kufuze zisetjenziswe njani. Kuye, “iingazi” zicwengekile. Kufuze sizimisele ukulalela umthethwakhe malungana neengazi. Ngokuziphatha kwethu okucwengileko, simtjengisa bona sizithokoza kangangani iingazi zakaJesu ezisiphulusako—okungizo zodwa ezenza bona izono zithethelelwe, nokuthi sifumane ukuphila okungapheliko.—Jwa. 3:16.

Uzimisele na ukulalela umthetho kaJehova malungana neengazi? (Qala iingaba 14, 15)

KUBAYINI UJEHOVA ATHI KUFUZE SIBE NGABACWENGILEKO?

16. Kubayini abantu bakaJehova kufuze bacwengeke?

16 Ngesikhathi uZimu atjhaphulula ama-Israyeli ebukghobeni beGibhide, wawatjela wathi: “[NginguJehova] owanikhupha enarheni yeGibhide bona ngibe nguZimu kini. Ngebangelo yibani ngabacwengileko ngombana mina ngicwengile.” (Lev. 11:45) Ama-Israyeli bekufuze acwengeke ngombana uJehova ucwengile. Njengombana siboFakazi bakaJehova nje, nathi kufuze sicwengeke. Incwadi kaLevitikusi ayigwagwanisi neyikhuluma ngephuzweli.

17. Uzizwa njani ngencwadi yeBhayibheli kaLevitikusi?

17 Kuliqiniso ukuthi sizuze kwamambala ngokucoca ngamanye wamavesi asencwadini kaLevitikusi. Kuyatjho bona isifundwesi sikwenze wayithanda khudlwana ncwadi ephefumulelweko yeBhayibheli le. Ngokuqinisekileko imininingwana eqakatheke khulu ekuLevitikusi ikwenze wazizwisisa kuhle iinzathu zokobana kubayini kufuze sicwengeke. Nokho, ngimaphi amanye amagugu asencwadini le eseliZwini lakaZimu? Ngikuphi okhunye esingakufunda malungana nokwenza umsebenzi kaJehova ocwengileko? Sizokudemba amaphuzu la esihlokweni esilandelako.