Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

Mhla Kusuka Ikungu Enarheni YeJapan

Mhla Kusuka Ikungu Enarheni YeJapan

Iimemo zekulumo le zarhatjhwa eTokyo, ngemva kwalokho zarhatjhwa ngesiphaphamtjhini e-Osaka

BEKUMHLA ka-6 Septemba 1926, umjikelezi (pilgrim) odabuka eJapani, nakazakusuka enarheni ye-United States alikhomba ekhabo njengesithunywa esiyokutjhumayela kwenye inarha. Bekazokwamukelwa ngomunye wabafundi besiThala obesekasungule nesiqhenyana sabafundi beBhayibheli eKobe. Ngesikhatheso abaFundi beBhayibheli besebabambe nomhlanganwabo wokuthoma edorobhenelo ngomhla ka-2 Janabari 1927. Abantu ebebalapho bebama-36, kwabhajadiswa ababunane. Leso bekusithomo esihle, kodwana umbuzo kukuthi isiqhenyaneso besizozifikelela na iingidi ezima-60 zabantu beJapan abomele iqiniso leBhayibheli?

NgoMeyi 1927, abaFundi beBhayibheli basungula ijima lokukhangisa iinkulumo zeBhayibheli ezimlandelande. Ekulumweni yokuthoma ebeyizokulalelwa e-Osaka, abazalwana bebakhamba baphanyeka amagabhagabha hlanu kwendlela kilo loke idorobho, bathumela neememo ezizi-3 000 kibosaziwako bendawo. Bakhambisa namaphetjhana azi-150 000 emabhesini, kwathi ikulumo yona yakhangiswa emaphephandabeni adumileko we-Osaka nemakaradeni azi-400 000 wokukhwela isitimela. Ngelanga lokulalelwa kwekulumo leyo, isiphaphamtjhini sarhatjha amanye godu amaphetjhana azi-100 000 edorobheni. Kweza abantu abazi-2 300 eWolweni le-Osaka e-Asahi bazokulalela ikulumo enesihloko esithi “UmBuso KaZimu Ubandamele.” Abanye ababalelwa kwabayikulungwana kwafuze bona bajikiswe ngebanga lokuthi indawo beyingasekho. Ngemva kwekulumo, abangaphezu kwama-600 ebebalalele, bahlala balindela bona kuphendulwe imibuzo. Eenyangeni ezalandela, iinkulumo zeBhayibhelezi zadlalwa neKyoto nakwamanye amadorobho wetjingalanga yeJapani.

Ngo-Oktoba 1927, abaFundi beBhayibheli bahlela bona kuyokufikwa neTokyo ngeenkulumezo. Nalapho umuntu ngamunye wathola isimemo—okuhlanganisa nabongqongqotjhe abaphetheko, namalunga wepalamende, abantu bamasondo kunye nabadosiphambili bamajoni. Kwasetjenziswa namagabhagabha wemikhangiso, amaphephandaba, kunye namaphetjhana azi-710 000, begodu abantu ebeza bazokulalela iinkulumezo esifundeni seJapani bebazi-4 800.

ABATJHUMAYELI ABAKHUTHELEKO

UKatsuo noHagino Miura

Amaphayona (colporteurs) awukhuthalela khulu umsebenzi wokutjhumayela ngomlayezo womBuso emizini yabantu. UMatsue Ishii, ongomunye wamaphayona wokuthoma eJapani, wasebenza nobabakwakhe uJizo ekutjhumayeleni indawo engangesiquntu senarha, kusukela eSapporo ukuya ngetlhagwini yeSendai, eTokyo, eYokohama, eNagoya, e-Osaka, eKyoto, e-Okayama, neTokushima. UDade Ishii nomunye obesekaluphele uSakiko Tanaka bebambatha izembatho ezinesithunzi nabavakatjhela iinkhulu zakarhulumende. Esinye seenkhulwezo sabe sabawa amakhophi ama-300 wencwadi ethi, The Harp of God nethi, Deliverance bona ziyokufakwa emabulungelweni weencwadi ejele.

UKatsuo noHagino Miura bazamukela iincwadi ezivela kuDade Ishii, begodu balilemuka khonokho iqiniso. Kwathi ngemva kokubhajadiswa kwabo ngo-1931,  bathoma umsebenzi wokutjhumayela isikhathi esizeleko. UHaruichi noTane Yamada neenhlobo zabo ezinengi, bamukela umlayezo womBuso inarha isalele ngaphambi kwabo-1930. BakwaYamada babe bangenela nomsebenzi wokutjhumayela isikhathi ezeleko, kwathi indodakazabo uYukiko yayokusebenza eBethel yeTokyo.

‘ABOJEHU’—ABAKHULU NABANCANI

UJehu omkhulu bewukhweza amaphayona asithandathu

Ngesikhathi sakade iinkoloyi bezidura into erarako, begodu neendlela bezikhamba zikhisimela. Ngebangelo-ke uKazumi Minoura namanye amaphayona asakhulako bebasebenzisa iinkoloyana ezidoswako. Iinkoloyana zabezo bebazithiyelele ngoJehu umahluleli wakwa-Israyeli ebekareya ikoloyana yeempera. (2 Kho. 10:15, 16) Ikoloyana ngayinye beyimamitha ayi-2.2 ubude, inabe ngamamitha ayi-1.9, nokuphakama kwayo kumamitha ayi-1.9, begodu bezingakhweza abantu abasithandathu bebalale nangaphakathi kwazo. Ngakwelinye ihlangothi, bekunemilelenjana eli-11, munye ongareywa babantu ababili ebeyivela egatjeni leJapani, yona-ke bebayibiza ngaboJehu abancani. UKiichi Iwasaki, ebekanesandla ekwenzeni aboJehu uthi nakakhumbulako, “Omunye nomunye uJehu bekanetende kunye nebethri lekoloyi ebelizokusetjenziselwa ukukhanyisa amalerhe.” Amaphayona ayitjhumayela yoke indawo yeJapani, asebenzisa aboJehu abadoswako nabasunduzwako, ehla enyuka neentaba arabhula nommango kusukela etlhagwini yeHakkaido ukuya ngesewula yeKyushu.

UJehu omncani ongakhweza abantu ababili

U-Ikumatsu Ota oliphayona uthi: “Nasifika edorobheni besiphaga aboJehu magega nomlambo namkha endaweni evulekileko, bese sivakatjhela abantu abadumileko bedorobhelo, njengomeyara, ngemva kwalokho sivakatjhele nemizi yabantu sibatjhiyele iincwadi. Besithi singayihlanganisa yoke isimu, sidlulele kwenye.”

‘Bekulilanga lezinto ezincani’ mhla abaFundi beBhayibheli beKobe abama-36 babamba umhlanganwabo wokuthoma. (Zak. 4:10) Eminyakeni emihlanu eyalandela ngo-1932, amaphayona ali-103 nabanye abatjhumayeli beJapan babika iincwadi ezingaphezu kweziyi-14 000 abazikhambisileko. Namhlanjesi eJapani kwenziwa umsebenzi wokutjhumayela tjhatjhalazi eendaweni ezivulekileko, begodu abatjhumayeli ababalelwa ku-220 000 baragela tjhubelo nokurhatjha umlayezo weqiniso eJapani.—Ezivela ebulungelweni lethu eJapani.

Amaplani kaKiichi Iwasaki, owenza aboJehu eBethel yeJapani