ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Novemba 2014

Umagazini lo uneenhloko ezizokufundwa ngoDisemba 29, 2014 kuya kuFebherbari 1, 2015.

Lokho Ivuko LakaJesu—Elikutjhoko Kithi

Kunamabanga amane asinikela ubufakazi obanelisako bokobana uJesu wavuswa. Ukukholelwa bona uJesu uyaphila kuqakatheke kangangani kithi?

Kubayini Kufuze Sicwengeke?

Khewararejeka namkha wabhoreka newufunda incwadi yeBhayibheli kaLevitikusi? Amagugu angokomoya akuLevitikusi angakusiza ucwengeke ekukhulekeleni kwakho.

Kufuze Sibe Ngabacwengileko Kikho Koke Ukuziphatha Kwethu

Ukubalekela ukuthalalisa, ukunikela uJehova okungcono nokudla ukudla okuqinileko okungokomoya kufana ngani?

“Abantu UZimabo OnguJehova”

Inga-kghani uZimu wamukela nanyana ngubani omlotjha ngeqiniso okinanyana ngiliphi isondo?

“Nisisizwe SakaZimu”

Singaba njani sisizwe sakaZimu begodu sihlale sisesizweneso”?

Imibuzo Evela Kubafundi

Bakhethwa njani abadala neenceku ezikhonzako emabandleni? Bobani ababofakazi ababili abakusAmbulo 11?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

Mhla Kusuka Ikungu Enarheni YeJapan

Iinkoloyana ebezibizwa ‘ngaboJehu’ zadlala indima eqakathekileko ekurhatjheni iqiniso eJapani.