Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Thokoza Ngelungelo Onalo Lokusebenzisana NoJehova!

Thokoza Ngelungelo Onalo Lokusebenzisana NoJehova!

“Thina sisebenza ndawonye singebakaZimu.”—1 KOR. 3:9.

1. UJehova uzizwa njani ngomsebenzi, begodu ubapha liphi ilungelo abantu?

UJEHOVA mumuntu owuthandako umsebenzakhe. (Rhu. 135:6; Jwa. 5:17) Yeke, ngebanga lokuthi ufuna nazo zoke imbunjwa zakhe zithabe njengaye, uziphe umsebenzi othabisako. Isibonelo salokho, kulokha nakazakubandakanya neNdodanakhe elizibulo emsebenzinakhe wobukghwari. (Funda uKolose 1:15, 16.) IBhayibheli nalo liyatjho ukuthi ngesikhathi angakabi ukuza ephasini, uJesu bekahlezi hlanu kwakaZimu ezulwini “njengesisebenzi esinekghono.”—IzA. 8:30NW.

2. Khuyini okuveza ukuthi neembunjwa zezulwini bezisolo zikuthanda ukwenza umsebenzi kaZimu?

2 Kusukela ekuthomeni bekube semaswapheleni, iBhayibheli limumethe iimbonelo eziveza bona uJehova bekasolo abela amadodanakhe wezulwini umsebenzi. Kuthe ngemva kobana u-Adamu no-Eva bone bebaqothwe esivandeni se-Edeni, uZimu “wabeka amakerubhi ngepumalanga esangweni lesivande. Amakerubhi lawo gade anesabula yomlilo ebenyezelako, alinde indlela eya emthini wokuphila.” (Gen. 3:24) NesAmbulo 22:6, siyatjho nasithi uJehova “wathumela ingilozi yakhe bona izokutjengisa iinceku zakhe lokho okuzokwenzeka msinyana.”

 KUTHIWANI NGABANTU?

3. Ngesikhathi asaphila ephasini, uJesu wasilingisa njani isibonelo sakaYise?

3 Ngesikhathi asaphila ephasini njengomuntu opheleleko, uJesu wawenza ngethabo umsebenzi awuphiwe nguJehova. Naye-ke walandela isibonelo sakaYise nekabandula abafundi bakhe malungana nomsebenzi oqakathekileko wokutjhumayela. Nasekabatjela ngezinto abazozithola emaphethelweni womsebenzi lo wathi: “Kwamambala ngiqinisile ngithi kini: Loyo okholwa kimi, uzakwenza ngitjho izinto ezikulu kunalezi ngombana ngiya kuBaba.” (Jwa. 14:12) Wayibethelela isikhonkhwani indaba yokuqakatheka komsebenzi lo nakathi: “Ikani kusemini, kufanele sisebenze umsebenzi waloyo ongithumileko. Ubusuku buyeza lapha kungekhe kwasebenza muntu khona.”—Jwa. 9:4.

4-6. (a) Kubayini kufuze kusithokosize ukobana uNowa noMosi benza izabelo uJehova abanikele zona? (b) Zifana ngani izabelo uZimu azinikela abantu?

4 Nangaphambi kokuza kwakaJesu ephasini, abantu bebavele banawo umsebenzi abawuphiwe nguZimu. Nanyana u-Adamu no-Eva babhalelwa kukwenza umsebenzabo, abanye abantu bebawenza umsebenzi uZimu abaphe wona. (Gen. 1:28) UNowa watjelwa bona awakhe njani umkhumbi ebewuzokusindisa amaphilo ngesikhathi soMthwalela omkhulu, begodu wenza njengombana alayelwe. Silapha nje namhlanjesi, kungebanga lakhe!—Gen. 6:14-16, 22; 2 Pit. 2:5.

5 UMosi walayelwa ngokunqophileko bona alakhe njani ithaberinakeli nokobana abuhlele njani ubuphristi, okulilayelo alilandela njengombana linjalo. (Eks. 39:32; 40:12-16) Ngitjho nanamhlanjesi, siyazuza ekuthembekeni kwakhe nokwenza ngendlela alayelwa ngayo. Sizuza njani? Umpostoli uPowula wahlathulula bona ezinye iingcenye zomThetho zimfanekiso ‘wezinto ezihle ezisezako.’—Heb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 Umsebenzi uZimu awunikela abantu bakhe uyahluka, kuye ngokwehloso yakhe. Nanyana kunjalo, umsebenzi uJehova abanikela wona uyamphazimulisa begodu nabantu abanokukholwa bayazuza kilokhu. Singatjho okufanako nangokwafezwa nguJesu ngesikhathi angakezi ephasini, nangemva kobana sekafikile. (Jwa. 4:34; 17:4) Kuyafana nangomsebenzi esabelwa wona namhlanjesi, uyamphazimulisa uJehova. (Mat. 5:16; funda 1 Korinte 15:58.) Kubayini kunjalo?

UTHABELE UMSEBENZAKHO

7, 8. (a) Namhlanjesi amaKrestu anikelwe ilungelo lokwenza muphi umsebenzi? (b) Kufuze sisabele njani esinqophisweni sakaJehova?

7 Uzokuvuma bona kuyathabisa ukwazi ukuthi uJehova uvumele abantu abanesono bathabele ukusebenzisana naye. (1 Kor. 3:9) Labo abanesandla ekwakheni amaWolo wemiHlangano, amaWolo womBuso, kunye nemakhiwo yamagatja bahlanganyela emsebenzini wokwakha njengombana kwenza uNowa noMosi. Yeke kukhangathaliseki bona usebenza ukulungisa amaWolo wangekhenu namkha usebenza ukwakha emzimkhulu wethu weWarwick, eNew York, kufuze uthatjiswe msebenzi owenzako. (Qala isithombe esisekuthomeni esigwaliweko.) Koke kumsebenzi ecwengileko. AmaKrestu avame ukumenywa bona azibandakanye emsebenzini wokwakha owenziwa yihlangano kaZimu, begodu nakilokhu kusaphazinyiluswa uJehova, kanti-ke nabantu abalalelako bayazuza. (IzE. 13:47-49) Iinqophiso zokobana umsebenzi lo ungenziwa njani zifumaneka ehlanganweni kaZimu. Ngezinye iinkhathi lokhu kungatjho ukutjhentjwa emsebenzini owenzako, unikelwe omunye.

 8 Iinceku zakaJehova ezithembekileko ngasosoke isikhathi ziyazimisela bona zithobele iinqophiso zakhe. (Funda amaHebheru 13:7, 17.) Kungenzeka singazizwisisi iinzathu zokobana kubayini kufuze senze isabelo esithileko ngendlela ethileko. Nanyana kunjalo, sizizwisisa kuhle iinzuzo eziza nokubambisana noJehova.

9. Abadala basibonelo ngayiphi indlela malungana nomsebenzi okufuze wenziwe libandla?

9 Isifiso esinamandla sokwenza intando kaJehova sisibona endleleni abadala abalinqophisa ngayo ibandla. (2 Kor. 1:24; 1 Thes. 5:12, 13) Basebenza ngokuzimisela bebakhambisane nokutjhuguluka kobujamo. Bawamukela ngehliziyo emhlophe amatjhuguluko akhona malungana neendlela ezitjha zokutjhumayela ngomBuso kaZimu. Yeke, nanyana abanye bebakusaba ukutjhumayela ngomtato nokutjhumayela tjhatjhalazi, kuthe ngemva kokusebenzisa iindlelezi nebatjhumayelako babona imiphumela emihle. Ngokwesibonelo, eGermany amaphayona amane aqunta ukusebenza isimu yamabhizinisi ebeyeqiselwa amehlo. UMichael uthi: “Kade sagcina ukusebenza isimu enjengale, yeke besingenwe mamanzi emadolweni. Kungenzeka uJehova wakubona lokho, wasibusisa khulu ekuseni kwamhlokho. Kuyasithabisa kuthi sasebenzisa iinqophiso zeKonzwethu YomBuso besathembela nekusekelweni nguJehova!” Uzimisele na ukulinga iindlela ezitjha zokutjhumayela ezihleliweko esiminenu?

10. Ngiwaphi amatjhuguluko enziwe mvanje ehlanganweni?

10 Ngasikhathi kuba neenlungiso ezinande zenziwa ehlanganweni. Mvanje, kube namatjhuguluko wokuthi amanye amagatja ahlanganiswe. Ngitjho nanyana amatjhuguluko anjalo bekatjho ukuthi nabazalwana abakhonza khona benze amatjhuguluko, akhange kubathathe isikhathi eside nokho ukubona imiphumela yakhona emihle. (UmTj. 7:8) Kuyathabisa-ke ukubona abazalwana basebenza ngokuzimisela emlandweni oragela phambili wabantu bakaJehova!

11-13. Ngiziphi iintjhijilo abanengi abaqalene nazo ngebanga lamatjhuguluko enzeka ehlanganweni?

11 Indlela ibuzwa kwabaphambili, yeke singafunda okukhulu kilabo ebebabandakanyekile nakuhlanganiswa amagatja. Abanye babo basebenze eBethel iminyaka eminengi. Omunye umndeni ogade usebenza eBethel encani yeCentral America, wakhonjelwa bona uyokusebenza eBethel yeMexico enomndeni odlula waleyo ababuya kiyo kayi-30 ngobukhulu. URogelio uthi, “Ukutjhiya iinhlobo neenini bekungasi lula.” UJuan naye owakhonjelwa bona afudukele eMexico nakalandisako uthi: “Kufana nokuthi ubelethwa kwesibili, kufuze uthome phasi ujayelane nabantu. Kufuze ujayelane nemikhuba ethileko yabantu nendlela abacabanga ngayo.”

12 Nalabo abasebenza emaBethel weenarheni ze-Europe baqalana neentjhijilo nabazakufuduselwa egatjeni leGermany. Kilabo ebebahlala eendaweni ezihle ezisentabeni kwaba budisi kwamambala ukufudukela eSwitzerland, basukele ibhoduluko elihle lendawo yekhabo. Be-Austria nabo batjho bayihlulukela khulu indawo yakwabo ezithuleleko.

13 Kilabo abafudukela kwezinye iinarha, lokho kwatjho ukuthi kufuze bajayelane neendawo ezitjha zokuhlala, basebenze nabazalwana nabodade abangabaziko, kunye nokufunda elinye ihlobo lomsebenzi. Ingasaphathwa yokuba sebandleni elitjha nokutjhumayela endaweni ehlukileko nangelinye ilimi. Amatjhuguluko anjalo awasibulula. Kodwana iinsebenzi ezinengi zeBethel ziyamukele kunjalo imisebenzi yazo. Kubangelwe yini koke lokho?

14, 15. (a) Abanye batjengise njani ukuthi bayazithanda izabelo zabo zokusebenzela uJehova kinanyana ngisiphi isabelo? (b) Basibonelo esihle ngayiphi indlela kithi?

 14 UGrethel uthi: “Okwangenza ngamukela isabelweso kukuthi anginamsebenzi ukuthi ngabelwa kuphi, into nje ngifuna ukukuveza bona ngimthanda kangangani uJehova.” UDayska yena uthi: “Ngathi nangikhumbula ukuthi isabelwesi sivela kuJehova, ngavele ngasamukela ngazo zombili.” U-André bano Gabriela nabo bayavuma nabathi: “Kilokhu sabona amathuba amahle khulu wokukhonza uJehova, sibekele koke okufunwa ngithi ngancanye. Yeke, sazitjela ukuthi ‘UJehova nakasibawa bona senze isabelo esithileko, kuhle sizivumelanise naye kunokuthi simphikise.’”

Ilungelo lethu elikhulu kunawo woke kukwenza umsebenzi kaJehova!

15 Nakuhlanganiswa amagatja, ezinye iinsebenzi zeBethel zibuyiselwa emsebenzini wokutjhumayela. Lokhu kwenzeka ngesikhathi kulunjaniswa igatja leDenmark, leNorway, neleSweden bona kube li-ofisi linye leScandinavia. Abanye balabo ababuyiselwa emasimini nguFlorian no-Anja abanaba ngokuthi: “Isabelo sethwesi esitjha sibudisanyana kodwana simnandi. Thina sithatjiswa kumsebenzela kinanyana ngiyiphi indawo uJehova. Esingakutjho kukuthi yena usibusisile!” Nanyana singekhe sawenza soke amatjhuguluko anjalo, kodwana angekhe na saba nomoya ofana newabazalwanaba? (Isa. 6:8) UJehova uhlala ababusisa labo abazimisele ukusebenzisana naye, kungakhathaliseki bona bamsebenzela kuphi.

HLALA UKUTHANDA UKUSEBENZISANA NOJEHOVA!

16. (a) KwebeGalatiya 6:4 isikhuthaza bona senzeni? (b) Ngiliphi ilungelo eliwadlula woke umuntu angaba nawo?

16 Ukumadanisa izinto nokufuna izinto ezingcono vele kusisiga sabantu abangakapheleli, kodwana iliZwi lakaZimu lithi sidzimelele kilokho esikghona ukukwenza. (Funda uGalatiya 6:4.) Inengi lethu alinawo amalungelo akhethekileko ehlanganweni, begodu akusuye woke umuntu ongaba liphayona namkha  isithunywa sevangeli namkha asebenze eBethel. Iye la wona, malungelo amahle esingawathabela! Kodwana akukafaneli silibale bona ilungelo lethu lokusebenzisana noJehova emsebenzini wobuKrestu, lilungelo elikhulu esingaba nalo sisoke.

17. Khuyini esizokuhlangabezana nayo nasisaphila ephasini lakaSathana?

17 Nasisaphila ephasini lakaSathana, angekhe sisebenzele uJehova ngendlela esifuna ngayo. Angekhe siwubalekele umthwalo wokondla imindenethu, sibalekele ukugula nobunye ubujamo obumaphorodlha. Kodwana akukafaneli silahle itewu. Ungalithathi kancani ilungelo lakho lokusebenzisana noZimu ngokutjhumayela ngebizo lakhe nangomBuswakhe nange unethuba lokwenza njalo. Okuqakatheke khulu kukuthi umsebenzela ngendlela ongakghona ngayo nokuthi uyathandaza ubawe bona abusise wena nabazalwana abenza okusemandlenabo bona bamsebenzele. Ungakhohlwa bona woke umuntu odumisa uJehova uligugu emehlwenakhe!

18. Khuyini okufuze sizimisele ukukudela, begodu kubayini senza njalo?

18 Ngaphezu kobuthakathaka nokungapheleli kwethu, uJehova uyakuthabela ukusebenzisana nathi. Nathi sikuthabela khulu ukusebenzisana noZimethu emihleni yokuphela le! Yeke kufuze sizimisele ukudela izinto esizithandako, sazi bona ephasini elitjha uJehova uzosivumela bona sithabele ‘ukuphila okungikho’.—1 Thim. 6:18, 19.

Uyalithanda na ilungelo onalo lokusebenzela uZimu? (Qala iingaba 16-18)

19. Khuyini uJehova azosinikela khona ephasini elitjha?

19 Njengombana silalamela ephasini elitjha nje, singazindla ngamezwi uMosi awatjela ama-Israyeli ngaphambi kobana bangene eNarheni yesiThembiso wathi: “USomnini uZimenu uzanenza niphumelele khulu kiyo yoke imisebenzi yezandla zenu.” (Dut. 30:9) Kuzokuthi nekudlula i-Armagedoni, boke labo ebebamajadu ngokusebenzela uZimu bazokufumana umvuzo wephasi elitjha abalithenjisiweko. Ngemva kwalokho, sizokulindela ukufumana iinqophiso zesabelo esitjha sokwenza iphasi libe yipharadesi!