Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

Kghani amezwi kaDavida akumaRhubo 37:25 nakaJesu akuMatewu 6:33 atjho ukuthi uJehova angekhe avumela umKrestu bona atlhoge ukudla?

UDavida watlola wathi, “angizange ngibone olungileko atjhiyiwe nesapho lakhe ligogela ukudla.” Amezwi la bekasekelwe kilokho aqalana nakho. Bekakwazi kuhle ukutlhogomela kwakaZimu okungatjhentjhiko. (Rhu. 37:25) Nanyana kunjalo, amezwi kaDavida, akatjho ukuthi umkhulekeli kaZimu angekhe atlhoge ukudla.

Beziba khona iinkhathi uDavida ngokwakhe ebekaqalana nobujamo obubudisi. Esinye sazo kulokha abalekela uSawula. UDavida bekanganakho ukudla okwaneleko, ngalokho wabawa uburotho nalabo egade akhamba nabo. (1 Sam. 21:1-6) Ngokwesibonelo, uDavida bekafuna “ukudla.” Nanyana bekasebujamweni obubudisi, bekazi ukuthi uJehova akakamkhohlwa. Iqiniso kukuthi akukho lapho sifunda khona bona uDavida khewaphelelwa kukudla koke, kwafuze ayokubawa khona angazokubulawa yindlala.

KuMatewu 6:33, sifumana isiqinisekiso sakaJesu sokuthi uZimu uzozanelisa iintlhogo zeenceku ezithembekileko ezibeka umBuso qangi ekuphileni kwazo. UJesu wathi, “Funani qangi umbuswakhe nakho koke ukulunga kwakhe, nje-ke koke lokhu [kuhlanganisa ukudla, kokusela, nezambatho] nakho nizakuphiwa khona.” Nokho, uJesu godu wathi ngebanga lokutlhoriswa ‘kwabafowabo’ kungenzeka balambe. (Mat. 25:35, 37, 40) Lokho kwenzeka nakumpostoli uPowula. Ngezinye iinkhathi bekaphelelwa kukudla omele namanzi.—2 Kor. 11:27.

UJehova usitjela ukuthi sizokutlhoriswa ngeendlela ezihlukahlukeneko. Angasivumela bona siqalane nomtlhago njengombana lokho kusisiza ekuphenduleni isitjhijilo esabekwa nguDeveli. (Job. 2:3-5) Ngokwesibonelo, amanye amaKrestu esikunye nawo, njengalawo ebekavalelwe emakampeni wokuhlunguphazwa maNazi, azifumana asengozini ngebanga lokutjhutjhiswa. Ukudinywa ukudla bekungenye yeendlela ezimbi khulu ebezisetjenziselwa ukulinga ukuphula ukwethembeka kwabo. AboFakazi abahlala bathembekile kuJehova; akhange abakhohlwe. Ubavumela bona baqalane nokulingwa, njengombana avumela woke amaKrestu ukuthi aqalane neenlingo ezihlukahlukeneko. Nokho, akunakuzaza bona uJehova usekela boke labo abatlhaga ngebanga lebizo lakhe. (1 Kor. 10:13) Singacabanga ngamezwi webeFilipi 1:29 athi: “Yena uniphe ithuba ingasi lokulotjha uKrestu kwaphela kodwana nelokuhlupheka ngebanga lakhe.”

UJehova uthembisa ukuthi uzokuba neenceku zakhe. Ngokwesibonelo, u-Isaya 54:17 uthi: “Akunasikhali esibekelwe wena esizakuphumelela.” Lesi nezinye iinthembiso ezifana nalezi ziqinisekisa ngokuphepha kwabantu bakaZimu baboke, nanyana umKrestu ngamunye kungenzeka aqalane nokufa.