Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isitha Sokugcina Esizokubhujiswa, Kukufa

Isitha Sokugcina Esizokubhujiswa, Kukufa

“Isitha sokugcina esizokubhujiswa, kukufa.” —1 KOR. 15:26.

1, 2. Ngibuphi ubujamo u-Adamu no-Eva abaqalana nabo ekuthomeni, begodu ngimiphi imibuzo ephakamako?

NEBABUNJWAKO, u-Adamu no-Eva bebanganazo izitha. Gade bababantu abapheleleko abahlala ePharadesi. Bebathabela ubuhlobo obutjhideleneko nomBumbi wabo njengendodana nendodakazi. (Gen. 2:7-9; Luk. 3:38) Nabazokuphila isiphelani bekufuze balalele umthetho uZimu ababekele wona. (Funda Genesisi 1:28.) Bebanikelwe isikhathi esithileko ebekufuze “bazalise” ngaso “iphasi balibuse.” Yeke, u-Adamu no-Eva bekufuze baphile ngokungapheliko, bangafi, khona ‘bazokubusa phezu kwenyabanyaba yoke ekhamba phezu kwephasi.’

2 Manjesi, kubayini ubujamo nje sebuhlukile? Kwenzeka njani bona kube namanaba amanengi kangaka emndenini othabileko, kuhlanganise nelikhulu kunawo woke elikukufa? Khuyini uZimu azoyenza enabeneli? Iimpendulo zemibuzo le zifumaneka emtlolweni weBhayibheli. Akhe sihlole eminye imitlolo eqakathekileko ekhuluma ngalokho.

 ISIYELELISO SETHANDO

3, 4. (a) Ngimuphi umthetho owabekwa nguZimu? (b) Bekuqakatheke kangangani ukulalela umthetho lo?

3 Nanyana u-Adamu no-Eva bebanamathemba wokuphila ngokungapheliko, bebanemizimba efako. Nebazakuphila isiphelani, bekufuze baphefumule, basele, balale begodu badle. Ebekuqakatheke khulu, ukuphila kwabo bekuyame ebuhlotjeni babo noMuphi wokuphila. (Dut. 8:3) Bekuqakathekile bona bamukele isinqophiso sakaZimu ukuthi bathabele ukuphila begodu baragele phambili baphila. UJehova wakwenza kwakhanya ku-Adamu ngitjho nangaphambi kokubumba u-Eva. Njani? UJehova uZimu wanikela umuntu umyalo othi: “Ungazidlela ngokuthanda kwakho nanyana ngimuphi umuthi osesivandeni, kodwana ungawudli umuthi wokwazi koke ngombana mhlana uwudlako uzokufa kokufa.”—Gen. 2:16, 17.

4 “Umuthi wokwazi koke” namkha wokwazi okuhle nokumbi bewujamelela ilungelo lakaZimu lokuqunta ukuthi ngikuphi okumbi nokuhle. Phela u-Adamu besele akwazi okuhle nokumbi; wabunjwa ngomfanekiso kaZimu begodu bekanesazelo. Umuthi lo bewuzokuveza ukuthi u-Adamu no-Eva gade bazokuhlala batlhoga isinqophiso sakaJehova. Kibo ukudla emthini loyo bekuzokutjho ukuzilawula, lokho bekuzokubangela umonakalo omkhulu kibo neenzukulwaneni zabo. Umyalo kaZimu nesijeziso sawo bekutjengisa bona kumbi kangangani ukungamlaleli uZimu.

INDLELA UKUFA OKWANGENA NGAYO EMNDENINI WABANTU

5. Kwenzeka njani ukuthi u-Adamu no-Eva bangalaleli?

5 Ngemva kokubunjwa kwaka-Eva, u-Adamu wamtjela ngomyalo kaZimu. U-Eva bekawazi kuhle, nakhu wakghona nokuwutjho njengombana unjalo. (Gen. 3:1-3) Wawutjho lokha nakatjela othileko owaziveza ayinyoka, isibunjwa ebesihlakaniphile. Obekasebenzisa inyoka le bekunguSathana uDeveli, indodana kaZimu yomoya eyavumela isifiso sokuzibusa nesokufumana igunya sakhula. (Madanisa noJakopo 1:14, 15.) Bona iphumelele ebumbini bayo, yaleyela uZimu amala. Yatjela u-Eva bona uZimu unamala begodu nekangamlaleli, angekhe afe kodwana uzokufana noZimu. (Gen. 3:4, 5) U-Eva wamkholwa, ngokuzibusa wadla isithelo, begodu wanikela no-Adamu ukuthi adle. (Gen. 3:6, 17) UDeveli wamtjela amala. (Funda 1 Thimothi 2:14.) Nanyana kunjalo, u-Adamu “walalela ilizwi lomkakhe.” Nanyana inyoka le beyingabonakala imngani, eqinisweni uSathana uDeveli, bekalinaba elinganamrhawu, bekayazi kuhle imiphumela emimbi yalokho ebekathi u-Eva akwenze.

6, 7. UJehova wabahlulela njani abenzi bokumbi?

6 Bazicabangela bona, bobabili u-Adamu no-Eva bahlubuka kiloyo owabapha ukuphila nakho koke egade banakho. Liqiniso, uJehova bekakubona koke egade kwenzeka. (1 Kron. 28:9; funda IzAga 15:3.) Wavumela abantu abathathu ababandakanyekileko batjengise indlela abazizwa ngayo ngaye. NjengoBaba, uJehova wezwa ubuhlungu obukhulu kwamambala. (Madanisa noGenesisi 6:6.) Yeke, uZimu wabahlulela, wabalisa bona baqalane nemiphumela yezenzo zabo.

7 UZimu nekatjela u-Adamu wathi: “Ngombana mhlana uwudlako [umuthi wokwazi okuhle nokumbi] uzokufa kokufa.” Kungenzeka ukuthi u-Adamu bekacanga ukuthi ‘ilangeli’ mawara ama-24. Ngemva kokweqa umthetho kaZimu, bekacabanga ukuthi uJehova uzokuthatha igadango ngaphambi kobana kutjhinge  ilanga. “Ekupholeni kwelanga,” uJehova wakhuluma nesibilesi. (Gen. 3:8) Kwaba ngasuthi uJehova udemba umlandwabo ekhotho, afumana amaqiniso eempendulweni zabo. (Gen. 3:9-13) Ngemva kwalokho, wakhupha isigwebo ezoninezi. (Gen. 3:14-19) Ngathana wababulala mhlokho, umnqophwakhe ngo-Adamu no-Eva neenzukulwana zabo bewuzokuphelela emoyeni. (Isa. 55:11) Nanyana akhupha isigwebo sokufa begodu imiphumela yesono yathoma khonokho, wavumela u-Adamu no-Eva bona babe nabantwana ebebazokuzuza emalungiselelweni ebekazowenza. Yeke, ngokombono kaZimu, u-Adamu no-Eva bafa ngelanga abone ngalo, begodu bahlongakala ‘ngelanga’ elilodwa leminyaka eyi-1 000.—2 Pit. 3:8.

8, 9. Isono saka-Adamu sizithinte njani iinzukulwana zakhe? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

8 Kghani abantwana baka-Adamu no-Eva bebazokuthintwa ngilokho ababelethi babo abakwenzileko? Iye. Incwadi yebeRoma 5:12 iyahlathulula: “Yeke njengombana isono seza ephasini ngomuntu munye, ngaleyondlela ukufa kwadlulela kibo boke abantu ngombana boke bonile.” Umuntu wokuthoma owafako kwaba ngu-Abela. (Gen. 4:8) Bese kwalandela nezinye iinzukulwana zaka-Adamu, zaluphala bezahlongakala. Kghani bazuza isono nokufa njengelifa? Umpostoli uPowula uyaphendula: “Ngokungalaleli komuntu oyedwa abanengi baba zizoni.” (Rom. 5:19) Yeke, isono nokufa esakufumana ku-Adamu kwaba manaba anamathele abantu boke, abantu abangakapheleli ebangekhe bakwazi ukuphunyurha kiwo. Angekhe sikghone ukuhlathulula ngokunqophileko koke ebekubandakanyekileko endleleni u-Adamu adlulisela ngayo ilifeli eenzukulwaneni zakhe zoke, kodwana esikwaziko kukobana woke umuntu ulifumene ilifeli.

9 Kungebangelo-ke iBhayibheli liqalisela esonweni nekufeni esikuzuze njengelifa ngokuthi “sigubuzeso esisebusweni babantu boke.” (Isa. 25:7) Ukufa nesono kusiqalekiso esigubuzese boke abantu. Iqiniso kukuthi ‘ku-Adamu boke bayafa.’ (1 Kor. 15:22) Kodwana umbuzo ongazibuza wona kukuthi: “Ngubani ozongikhulula kilomzimba wokufa na?” Kghani ukhona? *Rom 7:24.

ISONO NOKUFA OKWABANGELWA NGU-ADAMU KUZOKWENZIWA ILIZE

10. (a) Ngimaphi amanye amavesi weBhayibheli atjengisa ukuthi uJehova uzokwenza ukufa okwabangelwa ngu-Adamu ilize? (b) Amavesi la ambulani ngoJehova neNdodanakhe?

10 Kuliqiniso, uJehova bekangamsindisa uPowula. Ngemva kokukhuluma ngokunqophileko ‘ngesigubuzeso,’ u-Isaya watlola: “Uzakuqeda ukufa unomphela. USomandla [uJehova, NW] uzokusula zoke iinyembezi kibo boke ubuso.” (Isa. 25:8) Njengobaba osusa unobangela wokutlhaga komntwanakhe bekamsule neenyembezi, kumthabisa khulu uJehova ukwenza ukufa okwabangelwa ngu-Adamu kube lilize! Yeke, uZimu unomuntu azomsebenzisa bona aqede ukufokhu. Umtlolo wo-1 Korinte 15:22 ufundeka bunjesi: “Njengombana ku-Adamu boke bayafa, ngokunjalo kuKrestu boke bazakuvuswa.” Ngokufanako, ngemva kobana uPowula abuzile ukuthi, “Ngubani ozongikhulula?” waragela phambili ngokuthi: “Akathokozwe uZimu ngoJesu Krestu iKosethu!” (Rom. 7:25) Kuyakhanya ukuthi ithando elatjhukumisela uJehova bona abumbe abantu azange lehliswe kuhlubuka kwaka-Adamu no-Eva. Naloyo owahlanganyela noJehova emsebenzini  wokubumba isibili sokuthoma akhenge alahlekelwe lithando elikhethekileko ngeenzukulwana zabo. (IzA. 8:30, 31) Kodwana ukusindisokhu bekuzokufezwa njani?

11. Ngiliphi ilungiselelo uJehova alenzileko bona asize abantu?

11 Ukungapheleli kwabantu nokufa kwabandakanya kokubili isono esenziwa ngu-Adamu nokwahlulela kwakaJehova ngokulunga. (Rom. 5:12, 16) Siyafunda: ‘Isiphambeko somuntu oyedwa sarholela ekulahlweni kwabo boke.’ (Rom. 5:18) Khuyini uJehova angakwenza bona asuse isahlulelo sakhe ngaphandle kokuyenza ilize imithethokambiswakhe? Ipendulo siyifumana emezwini kaJesu athi: “INdodana yomuntu izele ukwenzela nokunikela ipilwayo njengesihlengo sabanengi.” (Mat. 20:28) Loyo oyindodana kaJehova yokuthoma wakwenza kwakhanya ukuthi, wabelethwa ephasini njengomuntu opheleleko, bekazokunikela ‘ngesihlengo.’ Isihlengwesi besizobufeza njani ubulungiswa bakaZimu?—1 Thim. 2:5, 6.

12. Ngisiphi isihlengo esikhambelanako esahlangabezana nefuneko yobulungisa?

12 Njengomuntu opheleleko, uJesu bekanamathemba afanako newaka-Adamu ngaphambi kobana one. Umnqopho kaJehova bekukuzalisa iphasi ngeenzukulwana zaka-Adamu ezipheleleko. Ngakelinye ihlangothi, ngebanga lokuthi bekamthanda khulu uYise, athanda neenzukulwana zaka-Adamu, uJesu wanikela ngokuphila kwakhe kwaba sihlengo. Mbala, uJesu wanikela ngokuphila kwakhe okupheleleko okukhambelana nalokho okwalahlwa ngu-Adamu. Kwathi kwamva, uJehova wavusela iNdodanakhe emzimbeni womoya. (1 Pit. 3:18) UJehova bekangamukela umhlatjelo womuntu munye opheleleko, uJesu, njengesihlengo, nofana ngentengo yokuthenga umndeni ka-Adamu, begodu awunikela ukuphila okungapheliko okwalahlwa ngu-Adamu. Ngomnqondo loyo, uJesu wathatha isikhundla saka-Adamu. UPowula uyahlathulula: “Ngokunjalo kutloliwe kwathiwa: ‘Umuntu wokuthoma u-Adamu, waba sibunjwa esiphilako.’ U-Adamu wokugcina waba mumoya ophilisako.”—1 Kor. 15:45.

U-Abela, umuntu wokuthoma owafako, uzokuzuza emhlatjelweni kaJesu wesihlengo (Qala isigaba 13)

13. Khuyini okuzokwenziwa ‘ngu-Adamu wokugcina’ bona asize abafileko?

13 Isikhathi samaswaphela sizokufika ‘ngo-Adamu wokugcina’ bona abe ‘mumoya onikela ukuphila’ ebantwini boke. Inengi leenzukulwana zaka-Adamu zizokubuyiselwa ekuphileni. Kubayini? Ngebanga lokobana bakhe baphila begodu bahlongakala. Zizokuvuswa, zibuyele ekuphileni ephasini.—Jwa. 5:28, 29.

14. Ngiliphi ilungiselelo elivela kuJehova elizokusiza abantu balwisane nokungapheleli u-Adamu akudlulisela eenzukulwaneni zakhe?

14 Abantu bangatjhaphuluka njani ebudisini besono abasizuze njengelifa? UJehova walungiselela umBuso okungurhulumende ozokubuswa ‘ngu-Adamu wokugcina’ nabangani bakhe abakhethiweko. (Funda IsAmbulo 5:9, 10.) Labo abazokuphila noJesu ezulwini bazokwazi lokho okutjhiwo kungapheleli. Hlangana neminyaka eyikulungwana, labo abazokubusa noJesu bazokusiza labo abasephasini bonyana bahlule ukungapheleli ebebangekhe bakuhlule babodwa.—IsAm. 20:6.

15, 16. (a) ‘Isitha sokugcina esikukufa sizokubhujiswa’ njani? (b) Ngokuvumelana neyo-1 Korinte 15:28, khuyini uJesu azoyenza?

15 Ekupheleni kweminyaka eyikulungwana yokubusa komBuso kaZimu, abantu abalalelako bazokutjhatjululwa kiwo woke amanaba alethwe ngu-Adamu ongalaleliko. IBhayibheli lithi: “Njengombana ku-Adamu boke bayafa, ngokunjalo kuKrestu boke bazakuvuswa. Kodwana omunye nomunye ngedlhego lakhe: Kuzokuthoma uKrestu ntangi bese kuthi nabuyako, kuvuke labo abangebakhe. Nje-ke  isiphetho sizakufika lokha nanikela umbuso kuZimu uBaba ngemva kobana atjhabalalise yoke imibuso, ubukhosi namandla ngombana kumele abuse bekufike lapha arabhalalisa khona zoke izitha zakhe ngaphasi kweenyawo zakhe. Isitha sokugcina esizokubhujiswa, kukufa.” (1 Kor. 15:22-26) Iye, ukufa esakufumana ku-Adamu kuzokupheliswa. “Isigubuzeso” esigubuzese umndeni wabantu woke sizokususwa unomphela.—Isa. 25:7, 8.

16 Umpostoli uPowula uphetha ngamezwakhe aphefumulelweko ngokuthi: “Nasele enze lokhu, yeke iNdodana ngokwayo izakwenziwa bona ibe ngaphasi koZimu okunguye obeka zoke izinto ngaphasi kwayo ukuze kuthi yena Zimu abe ngongaphezu kwakho koke.” (1 Kor. 15:28) Umnqopho wokubusa kweNdodana uzabe ufezekile. Ngemva kwalokho ngokwaneliseka okukhulu uzokubuyisela igunya kuJehova begodu athule kuye umndeni wabantu abaphelelisiweko.

17. Kuzokwenzekani ngoSathana?

17 Kuthiwani ngoSathana, loyo ekuthomeni owabangela ubuhlungu abantu abaqalene nabo? IsAmbulo 20:7-15 sisinikela ipendulo. Ekulingweni kwamaswaphela kwabo boke abantu abapheleleko, uSathana uzokuvunyelwa bona alinge ukubadurhisa. UDeveli nalabo abazomlandela bazokususwa ngokupheleleko, “okukukufa kwesibili.” (IsAm. 21:8) Ngebanga lokuthi labo ababangela ukufa bazabe bangasekho, angekhe kusatlhogeka bona kwenziwe ilize. Nokho, ‘ukufa kwesibili’ angekhe kube linaba lalabo abathanda nabakhonza uMdali wabo.

18. Uzokuzaliseka njani umyalo uZimu awunikela u-Adamu?

18 Abantu abapheleleko bazokujama phambi kwakaJehova njengombana bakufanelekela ngokuzeleko ukuphila okungapheliko, lapho kungasanamanaba khona. Umyalo owanikelwa u-Adamu uzokuzaliseka ngaphandle kwakhe. Iphasi lizokuzala iinzukulwana zakhe, ezizokuthabela ukuhlala begodu zithabele imihlobo eminengi yokuphila. Kwanga singahlala sithokoza indlela uJehova azokuqeda ngayo inaba lethu, elikukufa, alenze ilize!

^ isig. 9 Neyikhuluma ngemizamo eyenziwe bososayensi bona bahlathulule unobangela wokuluphala nokufa, I-Insight on the Scriptures ithi: “Abalinaki iqiniso lokuthi mBumbi ngokwakhe owagweba abantu bokuthoma ababili, isigwebeso wasenza sasebenza ngendlela umuntu angayizwisisi ngokupheleleko.”—Vol. 2-E, k. 247.