Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kghani Uyaqiniseka bona Ulifumene Iqiniso? Kubayini?

Kghani Uyaqiniseka bona Ulifumene Iqiniso? Kubayini?

“Nikghone ukuhlukanisa okuyintando kaZimu; okuhle, okwamukelekako nokupheleleko.”—ROM. 12:2.

1. Khuyini abadosi phambili bekolo bamaKatolika namaPhrothestani abakwenzileko ngeenkhathi zepi?

KGHANI kuyintando kaZimu na bona amaKrestu weqiniso aye epini, begodu abulale abantu beentjhaba ezihlukahlukeneko? Abantu ebebazibiza ngamaKrestu babulele abantu abanengi hlangana neminyaka elikhulu edlulileko. Abafundisi bamaKatolika babusise amabutho neenkhali zawo bona abulale amanye amaKatolika wesitjhaba alwa naso. Kungokufanako nangabafundisi bamaPhrotestani abulalana wodwa. Ipi yePhasi yesiBili ibufakazi obuphathekako bomphumela wokubulawa kwabantu.

2, 3. Ngibuphi ubujamo aboFakazi bakaJehova abaqalana nabo phakathi nePi yePhasi ye-II nangemva kwayo, begodu kubayini?

2 Yini aboFakazi bakaJehova abayenzileko ngesikhathi sepi? Umlando utjengisa bona amaKrestu, awazibandakanyi kwezombanganarha. Akusekelaphi lokho? Lokho akusekela esibonelweni neemfundisweni zakaJesu. Wathi: “Ngalokhu boke abantu bazakwazi bona nibafundi bami, nanithandanako.” (Jwa. 13:35) Akusekela nakilokho okwatjhiwo mpostoli uPowula nakazakutlolela amaKrestu weKorinte.—Funda 2 Korinte 10:3, 4.

3 Ngalokho-ke, amaKrestu weqiniso anesazelo esibandulwe yiBhayibheli, akayifundi ipi nofana ahlanganyele ezipini. Njengombana zidzimelele eemfundisweni zobuKrestu, iinkulungwana  zaboFakazi—abatjha nabadala, abaduna nabasikazi—bezisolo zitlhoriswa. Abanengi batlhoriswe emakampeni wokuhlunguphazwa nemajele. Ngesikhathi samaNazi eJarimani, abanye bebabulawa. Ngaphezu kokutlhoriswa ngelunya ebebaqalana nakho eYurobhu, aboFakazi khange bawukhohlwe umlayo wokuthi batjhumayele iindaba ezimnandi zomBuso kaJehova. Ngokuthembeka benza njalo—emajele, emakampeni wokuhlunguphazwa nekudingisweni. * Ngo-1994, aboFakazi akhange bahlanganyele ekubulaweni kwabantu abanengi eRwanda. Akhange babandakanyeke ekubulaweni kwabantu epini ebeyiseSewula yeYurobhu eyahlukanisa i-Yugoslavia yangaphambili.

4. Ukungazibandakanyi kwezepolotiki kwaboFakazi bakaJehova kubathinte njani abantu abaqalileko?

4 Ukungazibandakanyi kwezepolotiki kwaboFakazi bakaJehova kuqinisekise iinkulungwana zababukeleko ephasini mazombe bona aboFakazi batjengisa ithando lamambala ngoZimu nangabomakhelwana babo. Ngamanye amezwi, batjengisa ubuKrestu bamambala. Nanyana kunjalo, kunamanye amabanga enza ukukhulekela kwethu kuqinisekise inengi ukuthi nelibona aboFakazi bakaJehova, libona amaKrestu weqiniso.

UMSEBENZI WOKUFUNDISA OMKHULU KUNAYO YOKE EMLANDWENI

5. AmaKrestu wokuthoma aqalana naliphi itjhentjho?

5 Ekuthomeni kwekonzwakhe, uJesu wagandelela ukuqakatheka kokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. Ngemva kobana abandule isiqhema sabafundi abama-70; wakhetha abafundi abali-12 bona bathome umsebenzi ebewuzokwenziwa ephasini loke. (Luk. 6:13; 10:1) Labo ebebabandulelwe ukutjhumayela iindaba ezimnandi kwabanye, ekuthomeni bekumaJuda. Ngemva kwalokho, kwenzeka ikarisomraro! Abafundi bakaJesu gade bazokutjhumayela ebantwini beentjhaba abangakasoki. Qala bona leli gade kulitjhuguluko elingangani ngabafundi abatjhisekako abamaJuda!—IzE. 1:8.

6. Khuyini eyenza uPitrosi walemuka bona uJehova akakhethi?

6 Umpostoli uPitrosi wayiswa ngendlini kaKorneliyasi, umuntu wakosontjhaba ongakasoki. UPitrosi walemuka bona uZimu akakhethi. UKorneliyasi nendlwakhe babhajadiswa. Okwanje ubuKrestu besele bandile esimini etja ekulu; ebantwini bazo zoke iintjhaba bona bezwe iqiniso begodu balamukele. (IzE. 10:9-48) Kwanje isimu besele isephasini loke.

7, 8. Khuyini aboFakazi bakaJehova abayenzileko bona basize abantu bezwe iindaba ezimnandi? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

7 Phakathi nomlando wanamhlanje waboFakazi bakaJehova, labo abadosa phambili bawuraga ngetjiseko umsebenzi wokutjhumayela nokufundisa iindaba ezimnandi nokufundisa ephasini loke. Namhlanje, pheze iingidi ezibunane zaboFakazi zikukhuthalele ukurhatjha umlayezo kaKrestu ngamalimi angaphezu kwama-600, begodu kusazokungezelelwa namanye amalimi! AboFakazi bakaJehova baziwa ngokutjhumayela umuzi nomuzi neendleleni, ngezinye iinkhathi basebenzisa amatafula wokukhangisa neenkoloyana zeencwadi.

8 Abatjhugululi abapheze babe zi-2 900 bafumane ibandulo elikhethekileko lokutjhugulula iBhayibheli neencwadi zeBhayibheli. Akusimalimi amakhulu najayelekileko kwaphela abatjhugululela kiwo. Kunalokho, batjhugululela nemalimini amakhulu angakajayeleki kodwana akhulunywa ziingidi zabantu. Ngokwesibonelo, iingidi zabantu beSpain zimaCatalan wendabuko, yeke zikhuluma isiCatalan qobe langa.  Khulukhulu eenkhathini zamva nje, ilimi lesiCatalan neenhlobo zalo kwavuselelwa e-Andorra, e-Alicante, eenHlengeleni ze-Balearic neValencia. Okwanje aboFakazi bakaJehova bakhiqiza iincwadi zeBhayibheli ngesiCatalan, begodu imihlangano yobuKrestu ibanjwa ngelimi labo elithinta iinhliziyo zabantu.

9, 10. Ngiziphi iimbonelo ezitjengisa bona ihlangano kaZimu ifuna abantu boke bafunde iqiniso?

9 Indlela le yokutjhugulula nokufundisa yenziwa nakezinye iinarha ezinengi. Enarheni yeMexico kukhulunywa iSpenitjhi, kodwana kuneenqhema ezinengi ezikhuluma amanye amalimi wendabuko. IsiMaya sikhulunywa ngezinye zeenqhemezo. Igatja le-Mexico labele isiqhema sabatjhugululi besiMaya bona sifudukele engcenyeni yenarha lapho singakghona khona ukukhuluma nokulizwa qobe ilimelo. Esinye isibonelo siNepal, elinye lamalimi akhulunywa eNepal, esinenani labantu abangaphezu kweengidi ezima-29. Kunamanye amalimi ali-120 akhulunywa enarheni le, kodwana iingidi zabantu ezingaphezu kwezilitjhumi zikhuluma isiNepal begodu abanye abanengi basebenzisa sona njengelimi lesibili. Iincwadi zethu zeBhayibheli ziyagadangiswa ngelimelo.

10 Ihlangano kaJehova ithatha umsebenzi wokutjhumayela iindaba ezimnandi njengoqakatheke khulu, njengombana kutjengiswa yindlela iinqhema zabatjhugululi ezinengi ephasini loke ezisekelwa ngayo. Emajimeni aba khona ephasini mazombe kwakhanjiswa iingidigidi zamaphetjhana, iincwajana nabomagazini simahla emphakathini. Iindleko zomsebenzi lo zibhadelelwa minikelo yokuzithandela yaboFakazi bakaJehova, abalandela isinqophiso sakaJesu esithi: “Namukeliswe ngesihle, yeke nani yiphani ngesihle.”—Mat. 10:8.

Isiqhema sabatjhugululi sitjhugulula iincwadi ngesiJarimani seTlhagwini (Qala isigaba 10)

Iincwadi ngesiJarimani seTlhagwini zilisizo eParaguay (Qala isithombe esisekuthomeni)

11, 12. Umsebenzi wokutjhumayela ephasini mazombe owenziwa boFakazi bakaJehova ube namuphi umphumela kwabanye?

11 Njengabatjhumayeli nabafundisi abamaKrestu azinikeleko, aboFakazi bakaJehova baqiniseka khulu bona bafumene iqiniso begodu badela izinto ezinengi ukwenzela bonyana bahlanganyele umlayezo nabantu bakezinye iintjhaba, ezikulu nezincani. Abantu abanengi benze ukuphila kwabo kwaba bulula, bafunda elinye ilimi, begodu bajayela indlela yokuphila ehlukileko khona bazokuhlanganyela emsebenzini wobuKrestu oqakatheke khulu lo. Umsebenzi wokutjhumayela newokufundisa ephasini loke lo ungelinye lamaqiniso aqinisekisa abantu abanengi bona aboFakazi  bakaJehova babalandeli beqiniso bakaKrestu Jesu.

12 AboFakazi benza koke lokhu ngombana bayaqiniseka bona balifumene iqiniso. Kodwana khuyini okhunye okuqinisekisa iingidi zabantu bona aboFakazi bakaJehova baneqiniso?—Funda Roma 14:17, 18.

OKWENZA ABOFAKAZI BAQINISEKE BONA BASEQINISWENI

13. Khuyini aboFakazi abayenzako ukwenzela bona ihlangano kaZimu ihlale ihlanzekile?

13 Singazuza kilokho okutjhiwo maKrestu azinikeleko esikhathini sethu, aqinisekako bona aseqinisweni. Omunye weenceku zakaJehova onesikhathi eside aseqinisweni uveza amazizwakhe ngendlela le: “Kulingwa ngazo zoke iindlela bona ihlangano kaJehova ihlale ihlwengekile ngokuziphatha begodu ingasilaphazwa, kungakhathaliseki bona ngubani okufuze akhalinywe.” Khuyini esiza aboFakazi bona baziphathe kuhle kangaka? Kungombana balandela imithethokambiso ebekwe eliZwini lakaZimu nesibonelo sakaJesu nabafundi bakhe. Yeke, emlandweni wanamhlanje waboFakazi bakaJehova, kunedlanzana labantu abasuswako ebandleni lobuKrestu ngebanga lokungafuni ukulalela imithethokambiso kaZimu. Inengi labo—elihlanganisa nalabo egade baphila ngendlela uZimu angayamukeliko, kodwana batjhentjha—liphila ipilo ehlwengileko nesibonelo esihle.—Funda 1 Korinte 6:9-11.

14. Inengi labantu ebelisusiwe ekuhlanganyeleni lenzeni, begodu kwaba namuphi umphumela?

14 Kuthiwani ngalabo okwatlhogeka basuswe ebandleni ngokuvumelana nesinqophiso esisemTlolweni? Iinkulungwana ziphendukile ezenzweni zazo ezingasi ngezobuKrestu begodu zabuyiselwa ebandleni. (Funda 2 Korinte 2:6-8.) Ukubambelela eenkambisweni zeBhayibheli zokuziphatha eziphakemeko kwenza ibandla lobuKrestu lihlwengeke, begodu kwenza nabantu balithembe bebaqiniseke ngalo. Lokhu kuqinisekisa aboFakazi bakaJehova bona babambelele emithethweni kaZimu—ngokungafani nokuliselela esikubona qobe emasontweni amanengi—kutjengise nabanengi ukuthi napa abantu abaphila ngeqiniso.

15. Khuyini eyaqinisekisa umzalwana othileko bona ulifumene iqiniso?

15 Kubayini abanye esebanesikhathi eside baboFakazi bakholelwa bona balifumene iqiniso? Omunye umzalwana oneminyaka ema-54 wahlathulula: “Kusukela ngisesemsanyana ngikholelwa bona ukukholwa kwami kudzimelele ezintweni eentathu ezisisekelo: (1) ukuthi uZimu ukhona; (2) nokuthi nguye ophefumulele iBhayibheli; (3) nokobana usebenzisa begodu abusise ibandla lobuKrestu laboFakazi bakaJehova namhlanje. Njengombana sengifunde iminyaka emnengi, bengihlala ngilinga ukuhlola iinsikezo begodu bengizibuza ukuthi zisekelwe ngokuqinileko eqinisweni na. Buba bunengi khulu ubufakazi bezintwezi qobe mnyaka, obuqinisa ukukholwa kwami budephise neenkolelo zami, bungiqinisekise  bona kwamambala silifumene iqiniso.”

16. Ngiliphi iqiniso elatjhiwo ngudade othileko?

16 Udade othileko otjhadileko okhonza emzimkhulu wephasi loke e-New York wakhuluma ngehlangano kaJehova wathi: “Ngiyo kwaphela ezimisele ukutjhumayela ngebizo lakaJehova. Qala bona lokho kunengqondo kangangani nesikhumbula ukuthi ibizo lakaZimu livela iinkhathi ezingaphezu kwee-7 000 eBhayibhelini! Ayangikhuthaza amezwi afumaneka ku-2 iinKronike 16:9 athi: ‘Amehlo [kaJehova, NW] athalaza ephasini loke ukuqinisa labo abanhliziyo zabo zinamathele kuye.’” Uragela phambili ngokuthi: “Iqiniso lingifundise indlela engingaba nehliziyo epheleleko ngayo ukwenzela bona kungabi nesiqabo esingavimbela ukusebenza kwamandla kaJehova kimi. Ubuhlobo bami noJehova buligugu khulu kimi. Ngiyamthokoza uJesu ngokunginikela ilwazi elidephileko ngoZimu ongivikelako.”

17. Khuyini eyatjhiwo ngomunye ebekangakholelwa kuZimu, begodu kubayini atjho njalo?

17 Obekangakholelwa kuZimu wavuma wathi: “Indalo yangiqinisekisa bona uZimu bekafuna abantu bathabele ukuphila, yeke angekhe avumele umtlhago uhlale ukhona isiphelani. Njengombana iphasi liragela phambili ngokungamhloniphi uZimu, abantu bakaJehova bathuthukisa ukukholwa kwabo, itjisekwabo nethando labo. Mumoya kaJehova kwaphela ongaletha ikarisomraro le esikhathini sethwesi.”—Funda 1 Pitrosi 4:1-4.

18. Uzizwa njani ngeqiniso elitjengiswe bazalwana ababilaba?

18 Omunye umzalwana osekanesikhathi eside anguFakazi nakakhuluma ngamabanga amenze wakholelwa iqiniso esilitjhumayelako, uthi: “Ukufunda kwami iminyaka eminengi kungiqinisekisile bona aboFakazi benze imizamo eminengi bonyana babuyele esibonelweni samaKrestu wokuthoma. Ngizibonele ngokwami ubunye baboFakazi bakaJehova obusephasini mazombe njengombana sengikhe ngavakatjhela ezinye iinarha iphasi. Iqiniso eliseBhayibhelini linginikele ukwaneliseka nethabo.” Umzalwana oneminyaka engaphezu kwema-60 nekabuzwa bona kubayini akholelwa ukuthi ulifumene iqiniso, wadzimelela kuJesu Krestu, wahlathulula wathi: “Siwuhlolisisile umlando wokuphila kwakaJesu nomsebenzakhe begodu siyasithokoza isibonelo sakhe. Sitjhentjhe indlelethu yokuphila bona sitjhidele kuZimu ngoKrestu Jesu. Silemukele nokuthi umhlatjelo wesihlengo sokuzidela kwakaKrestu usisekelo sesindiso. Begodu siyazi ukuthi wavuswa ekufeni. Sinobufakazi obuliqiniso babantu abakubonileko lokho.”—Funda 1 Korinte 15:3-8.

KHUYINI OKUFUZE SIYENZE NGEQINISO ESILIPHETHEKWELI?

19, 20. (a) Ngimuphi umthwalo uPowula awuthwesa bebandleni leRoma? (b) Njengombana simaKrestu azinikeleko nje, ngiliphi ilungelo esinalo?

19 Njengombana simaKrestu athanda abomakhelwana babo, angekhe siligcine kithi ilwazi leqiniso eliligugweli. UPowula wabonisana nabanakwabo ebandleni leRoma ngokuthi: “Lokha nawuvuma ngomlomakho bona uJesu uyiKosi, bewukholwe ngehliziywakho bona uZimu wamvusa kabafileko, uzokusindiswa. Ngombana ukholwa ngehliziyo, ulungisiswe; uvume ngomlomo, usindiswe.”—Rom. 10:9, 10.

20 Njengombana siboFakazi bakaJehova abazinikeleko, siyakholelwa bona silifumene iqiniso nokuthi siyalitjheja ilungelo lethu lokufundisa abanye iindaba ezimnandi zokubusa komBuso kaZimu. Njengombana siragela phambili nesabelo sethu sokutjhumayela, sifisa bona abantu bangathomi bakarwe ngilokho esikufundisa ngeBhayibheli kwaphela, kodwana bakarwe yindlela esiqiniseka ngayo bona silifumene iqiniso.

^ isig. 3 Qala incwadi ethi, OFakazi BakaJehovaAbamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu, amakhasi 191-198, 448-454.