Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Arhostosi 2014

‘Phenduka, Uqinise Abafowenu’

‘Phenduka, Uqinise Abafowenu’

UPITROSI walila kabuhlungu khulu ngemva kokuphika bona uJesu uyamazi. Nanyana umpostoli lo bekufuze asebenze budisi ukubuyisela ubujamo bakhe obungokomoya, uJesu bekafuna ukumsebenzisa bona asize abanye. Ngokukhamba kwesikhathi, uJesu wathi kuye: “Nasele uphendukile, uqinise abafowenu.” (Luk. 22:32, 54-62) UPitrosi waragela phambili aba ngomunye weensika zebandla lobuKrestu ngeenkhathi zabapostoli. (Gal. 2:9) Ngokufanako, indoda ekheyaba mdala webandla ingakghona godu ukuthwala umthwalo wefanelo begodu ifumane ithabo ekuqiniseni amakholwa akunye nawo ngokomoya.

Abanye ekhebakhonza njengababonisi bagudluzwa, begodu kungenzeka ukuthi lokho kwabenza baba namazizo wokubhalelwa. UJulio, * obekamdala webandla eSewula ye-Amerika iminyaka engaphezu kwama-20, wathi: “Ukulungiselela iinkulumo, ukuvakatjhela abazalwana, nokwalusa amalunga webandla bekuthatha ingcenye ekulu yokuphilwa kwami! Kwaphela koke lokho ngokuphazima kwelihlo, kwangitjhiya ngingasililitho. Kikho koke lokhu, lesi kwaba sikhathi esigandelelako.” Namhlanje, uJulio umdala webandla godu.

“NIKUTHATHE NGOKUTHI LITHABO LODWA”

Umfundi uJakopo watlola: “Bazalwana, lokha nanehlelwa mihlobohlobo yeenlingo, nikuthathe ngokuthi lithabo lodwa.” (Jak. 1:2) UJakopo bekaqalisela eenlingweni ezimphumela wokutlhoriswa nokungapheleli kwethu. Wakhuluma ngeenkanuko ezimarhamaru, izenzo zokukhetha, nokhunye. (Jak. 1:14; 2:1; 4:1, 2, 11) UJehova nekasiyalako, umphumela ungaba buhlungu khulu. (Heb. 12:11) Kodwana iinlingo ezinjalo okukafuzi zisiqedele ithabo.

Ngitjho nanyana sigudluzwa esikhundleni esithileko somthwalo wefanelo ebandleni, sisesenethuba lokuhlolisisa ukukholwa kwethu begodu sitjengise ithando lethu ngoJehova. Singazindla nangamabanga  asenze sakhonza. Kghani besikwenzela ukuzuzisa thina, nofana gade sitjhukumiseleka bona sifikelele amalungelo athileko ngebanga lokuthanda uZimu nangokuqiniseka ngokuthi ibandla ngelakhe begodu kufuze litlhogonyelwe ngethando? (IzE. 20:28-30) Abadala ekhebaba badala baragela phambili banikela ikonzo ecwengileko ngethabo batjengisa boke abantu kuhlanganise noSathana, ukuthi bamthanda kwamambala uJehova.

Lokha iKosi uDavida neyinikelwa isiyalo ngokwenza izono ezikulu, yamukela ukusolwa begodu yalitjalelwa. UDavida warhuba wathi: “Ubusisiwe othethelelwe isiphambeko, iye, osono sakhe sisibekelweko. Ubusisiwe umuntu uSomnini angambaleli icala onehliziyo enganakohliso.” (Rhu. 32:1, 2) Isiyalo sacwengisa uDavida begodu ngokunganakuzaza samenza waba ngumelusi wabantu bakaZimu.

Esikhathi esinengi, abazalwana ababuya bakhonze njengabadala baba balusi abangcono kunangaphambili. Omunye umdala wathi, “Okwanje ngiyizwisisa ngcono indlela okufuze ngibaphathe ngayo labo abenza imitjhapho.” Omunye umdala wathi: “Okwanje sengilazisa ngokungeziweko ilungelo lami lokukhonza abanakwethu.”

UNGABUYELA GODU?

Umrhubi watlola, “[uJehova] akahlali asola.” (Rhu. 103:9) Yeke akukafuzi sicabange bona uZimu angekhe angamthembi umuntu owenze imitjhapho emkhulu. URicardo owalahlekelwa lilungelo lakhe lokukhonza njengomdala ngemva kweminyaka emnengi uthi, “Ngaphatheka kabuhlungu ngemitjhapho engiyenzileko. Amazizwami wokungafaneleki angivimbela isikhathi eside ekubuyeleni kwami bona ngikhonze abanakwethu njengombonisi. Bengingazithembi bona ngingakghona uzibonakalisa ngimumuntu wokuthenjelwa godu. Njengombana ngikuthabela ukusiza abanye, bengikghona ukuraga iimfundo zeBhayibheli, ngikhuthaza abazalwana eWolweni lomBuso, nokusebenza nabo ekonzweni yesimini. Lokho kwangisiza ngazithemba godu, okwanje ngikhonza njengomdala.”

UJehova usize amadoda bona avuselele isifiso nethabo lawo lokumkhonza godu

Ukufukamela ukukwata kungavimbela umzalwana bona akhonze njengomdala. Qala bona kungaba kuhle kangangani ukuba njengenceku kaJehova uDavida, okwafuze abalekele iKosi uSawula enomona!  UDavida wabhala ukuzibuyiselela kuSawula, ngitjho nalokha kuvela amathuba wokwenza njalo. (1 Sam. 24:4-7; 26:8-12) USawula nakahlongakalako epini, uDavida wamlilela, aqalisela kuye nendodanenakhe uJonathani ngokuthi babantu ‘ebebathandeka begodu bebaligugu.’ (2 Sam. 1:21-23) UDavida akhenge afukamele ukukwata.

Nengabe uzizwa ungungazimbi wokungazisiswa nofana wokuphathwa ngendlela engenabulungiswa, ungavumeli ukukwata kubuse imicabangwakho. Ngokwesibonelo, lokha uWilliam athathelwa imithwalo yakhe yefanelo njengomdala ngemva kokukhonza iminyaka ema-30 eBritain, wabakwatela abanye abadala. Yini eyasiza uWilliam bona akhe ukuzithemba godu? Wathi, “Ukufunda incwadi kaJobho kwangikhuthaza. Nengabe uJehova wasiza uJobho bona enze ukuthula nabangani bakhe abathathu, uzongisiza kangangani bona ngibuyisane nabadala abamaKrestu!”—Job. 42:7-9.

UJEHOVA UYABABUSISA LABO ABAKHONZA NJENGABELUSI GODU

Nengabe wakhetha ukulisa ukwelusa umhlambi kaZimu, kungaba kuhle ucabangisise bona kubayini wenza njalo. Kghani bewutshwenyeke khulu ngemiraro yomuntu mathupha? Kghani kunezinye izinto ebeziqakatheke khulu kuwe? Kghani wadaniswa ngebanga lokungapheleli kwabanye? Nanyana ngibuphi ubujamo, khumbula bona gade usebujamweni bokusiza abanye ngeendlela ezinengi newusakhonza njengomdala. Iinkulumo zakho zabaqinisa, isibonelo sakho sabakhuthaza, begodu ukukhambela kokwelusa kwakho kwabakhuthaza bona bakghodlhelelele iinlingo zabo. Ukusebenza kwakho njengomdala kwenza ihliziyo kaJehova yathaba, ngitjho neyakho yathaba nawenza njalo.—IzA. 27:11.

Tjengisa ithando lakho ngoJehova ngokuhlanganyela ngethabo ekonzweni ecwengileko

UJehova usiza amadoda bona abafumane ithabo lawo godu nesifiso sawo sokudosa phambili ebandleni. Nange ulisa ukukhonza njengomdala nofana ugudluzwa, ungakusebenzela namakha ‘ukulangazelele ukuba mbonisi.’ (1 Thim. 3:1) UPowula azange ‘alise ukuthandazela’ amaKrestu weKolose bona azaliswe ngelwazi elithembekileko lentando kaZimu ukwenzela ‘bona aphile ipilo ehle efanele iKosi [“uJehova”, NW] bebayithabise ngakho koke.” (Kol. 1:9, 10) Nengabe ufumana ilungelo lokukhonza njengomdala godu, bawa amandla kuJehova, bekezela begodu uthabe. Emihleni yokuphela le, abantu bakaZimu batlhoga isekelo elingokomoya labelusi abanethando. Kghani ungakghona begodu uzimisele ukuqinisa abafowenu?

^ isig. 3 Amanye wamabizo atjhentjhiwe.