Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

I-“Eureka Drama” Isize Abanengi Bafumane Iqiniso LeBhayibheli

I-“Eureka Drama” Isize Abanengi Bafumane Iqiniso LeBhayibheli

Ibizo elithi “EUREKA!” litjho bona “Ngiyifumene!” Hlangana neminyaka yabo-1800 yokwenjiwa kwegolide eCalifornia, e-U.S.A., ukurhuwelelwa kwebizweli bekuzwakala lokha abasebenzi bemayini nabafumana igolide. Nokho, uCharles Taze Russell nabaFundi beBhayibheli akunye nabo, bafumana into eqakatheke khulu—iqiniso leBhayibheli. Begodu bebazimisele ukulihlanganyela nabanye.

Ehlobo lango-1914, iingidi zabantu bemadorobheni amakhulu bahlangana bona bayokubukela i-Photo-Drama of Creation,” ethatha ama-awara abunane, egadangiswe ma-International Bible Students Association (I.B.S.A.). Njengombana beyineenthombe ezinyakazako ezikarisako, nezinemibala emihle khulu, inomuntu oyikhulumela kuhle, begodu inombhino omnandi kwamambala, ibhayisikopo esekelwe eBhayibhelini le, yatjengisa abantu bona indalo yaba khona njani, yahlathulula nangomlando womuntu bekube sekupheleni kweMinyaka eyiKulungwana yokuBusa kwakaJesu Krestu.—IsAm. 20:4. *

Kodwana kuthiwani ngalabo egade bahlala emadorobheni amancani naseendaweni zemakhaya? Njengombana nabo bebomele iqiniso, kwenziwa ilungiselelo lokobana bangaphundwa lilungiselelweli, ngo-Arhostosi 1914 i-I.B.S.A. yatjhaphulula i-“Eureka Drama”—idrama ephathwako le ye-“Photo-Drama” enganazo iinthombe ezinyakazako. Bekuneengcenye ebekungakhethwa kizo, ingcenye ngayinye beyifumaneka ngamalimi amanengi: Ihlelo le-“Eureka X” belinawo woke amagadangiso akhulumela nombhino okhulumela idrama le. Ihlelo le-“Eureka Y” belinawo woke amagadangiso kubandakanye nama-slide anemibala emihle. Begodu i-“Eureka Family Drama,” beyenzelwe bona ibukelwe emakhaya, beyinokukhulunyelwa okukhethiweko nombhino. Ama-phonograph angaduri khulu nemitjhini yokudlalisa idrama le nayo beyifumaneka.

Bona bakghone ukubona iinthombe ezinemibala kwasetjenziswa umtjhini wama-slide osebenza ngerhasi (namkha i-projector)

Bekungatlhogeki bona kuphathwe umtjhini wokutjengisa iinthombe namkha iskrini esikhulu, abaFundi beBhayibheli bebangakhamba nebhayisikopo yasimhlala le kunanyana ngiyiphi inarha, bona bayokudlulisa umlayezo womBuso esimini etja. Ihlelo le-“Eureka X” elilalelwako kwaphela bekungakhethwa bona lidlalwa emini namkha ebusuku. Umtjhini wama-slide we-“Eureka Y” bewungadlalwa ngaphandle kokusetjenziswa igesi, bekungasetjenziswa ilampa. Umbiko wesiThala seFinland wathi: “Besingatjengisa iinthombezi nanyana sikuphi.” Kwamambala bekunjalo!

Kunokobana kuqatjhwe indawo ekulu yamabhayisikopo, abaFundi beBhayibheli egade banobukghoni, kanengi bebafumana iindawo simahla, njengamaklasi  wesikolweni, iindawo zekhotho, eentetjhini zesitimela begodu neendawo ezikulu zokuthabisa iimvakatjhi. Abanengi bebazibukela bahlezi eentulweni ngaphandle begodu kwendlalwe itjhila elikhulu elimhlophe bona likwazi ukutjengisa iinthombezi. U-Anthony Hambuch watlola: “abosoplasi bazenzela ikundla encani emaplasinabo, yenziwe ngeengodo ezihlukahluneko bona abantu bakghone ukuhlala kiyo bathabele ihlelo.” Isiqhema se-“Eureka” sasebenzisa ikoloyi ebizwa ngokuthi i-“Drama wagon” bona bathwale imitjhinabo, amabhege, amatende nezinto zokupheka.

Inani labalaleli be-“Eureka” belihlukahluka lisuke kwabambalwa kuya kwabamakhulu. E-United States, abama-400 babukela baseenkolweni emadorobheni ali-150. Kezinye iindawo, abanye bebakhamba amakhilomitha abunane bona bayokubona i-“Eureka Drama.” ESweden, abomakhelwana bakaCharlotte Ahlberg egade babuthene emzinakhe omncani “bazizwa bathinteke khulu” nabezwa amagadangiso la. Abanye abayi-1 500 beza bazokubukela umdlalo lo kwenye imayini ekude edorobheni le-Australia. IsiThala sabikezela bona eenkolweni zamabanga aphakemeko nemakholiji, “abophrofesa nabafundi bakarwa ziinthombezi nomdumo omuhle ogadangisiweko we-phonograph.” I-“Eureka Drama” beyidlalwa neendaweni ezidlala amabhayisikopo.

UKUHLAKULELA IMBEWU YEQINISO

I-“Eureka Drama” ibe lithulusi elihle nakuma-“Class Extension Work,” lokho kwenza abaFundi beBhayibheli bathumele iinkhulumi bona zithome amaklasi weemfundo ezitja. Ukuthi bangakhi ababukela i-“Eureka Drama” kubudisi ukutjho. Amahlelo amanengi we-“Drama” asetjenziswa kanengi. Ngalokho, ngo-1915 iinqhema zabika ama-“Drama” ali-14 ukuya ku-86 qobe. Nanyana unghonghoyila ngeembalo ezingakapheleli, umbiko omfitjhani wekupheleni komnyaka waveza bona abantu abangaphezu kwaka-1 million bayibonile i-“Drama” le. Abantu abangaba zi-30 000 ababukela iinthombezi babawa isifundo seBhayibheli.

I-“Eureka Drama” kungenzeka sisenzakalo esingakhunjulwa kangako emlandweni, kodwana e-Australia ukuya e-Argentina, eSewula Afrika ukuya e-British Isles, e-India, begodu neCaribbean, iingidi zabantu zayibukela ibhayisikopo ehlukileko le. Abanengi hlangana nabantwabo bafumana bona iqiniso leBhayibheli—liligugu khulu ukudlula igolide—barhuwelela ibizo bathi “Eureka!”

^ isig. 4 Qala isihloko esithi “Ezivela Ebulungelweni Lethu—Ibhayisikopo Yakade Eqinisa Ikholo, Eseyineminyaka Eli-100” kusiThala sakaFebherbari 15, 2014, amakhasi 30-32.