Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kghani Ufumana “Ukugoma Ngesikhathi Esifaneleko Na”?

Kghani Ufumana “Ukugoma Ngesikhathi Esifaneleko Na”?

SIPHILA esikhathini esibudisi khulu somlando wabantu. (2 Thim. 3:1-5) Ithando lethu ngoJehova nokuzimisela kwethu ukuphila ngemithethokambiso elungileko kulingwa qobe langa. UJesu wasibona isikhathi esibudisesi, begodu waqinisekisa abalandeli bakhe bona bazokufumana isikhuthazo abasitlhogako bona bakghodlhelele bekube sekupheleni. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Bona abaqinise, wakhetha inceku ethembekileko ukubalungiselela iimfundiso zobuKrestu ezifaniswa ‘nokugoma ngesikhathi esifaneleko.’—Mat. 24:45, 46.

Kusukela kwakhethwa inceku ethembekileko ngo-1919, iingidi ‘zeensebenzi’ zawo woke amalimi zibuthelelwe ehlanganweni kaZimu begodu ziyondliwa ngeemfundiso zobuKrestu. (Mat. 24:14; IsAm. 22:17) Nanyana kunjalo, ukudlokhu akufumaneki ngesilinganiso esifanako kiwo woke amalimi, begodu akusiwo woke umuntu okghona ukufumana iincwadi zethu ezifakwe ku-inthanethi. Ngokwesibonelo, inengi alinawo amavidiyo neencwadi ezivela ku-jw.org kwaphela. Kghani lokhu kutjho bonyana abanye baphundelwa kufumana ukudla obakutlhogako bona ukukholwa kwabo kuhlale kuqinile? Newuzakufikelela esiphethweni esihle, akhe ucabange ngemibuzo yeempendulo ezine eziyihloko.

 1. Ngisiphi isithako esiyihloko esisekudleni uJehova asilungiselele khona?

Lokha uSathana nekalinga uJesu bona aphendule amatje abe burotho, uJesu waphendula wathi: “Umuntu akaphili ngesikwa kwaphela kodwana ngelinye nelinye ilizwi eliphuma emlonyeni kaZimu.” (Mat. 4:3, 4) Amezwi kaJehova afumaneka eBhayibhelini. (2 Pit. 1:20, 21) Ngalokho, iBhayibheli lisithako esiyihloko esinungwa ekudleni kwethu okungokomoya.—2 Thim. 3:16, 17.

Ihlangano kaJehova yenze i-INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele yafumaneka iphelele nofana ingakapheleleli ngamalimi angaphezu kwali-120, begodu qobe mnyaka kuba namalimi angezelelwako. Ngaphandle kweBhayibheleli, kunezinye iingidigidi zamaBhayibheli afumaneka ngeenkulungwana zamalimi, aphelele namkha angakapheleli. Umbiko omuhle lo uvumelana nentando kaJehova yokuthi “boke abantu basindiswe bebafikelele elwazini leqiniso.” (1 Thim. 2:3, 4) Ngebanga lokuthi “akukho nokukodwa okubunjiweko okusithekileko phambi kwakaZimu [uJehova],” singaqiniseka bona uzokutjhidela kilabo “abanesifiso sokuba nobuhlobo” naye ehlanganwenakhe begodu abalungiselele ukudla okungokomoya.—Heb. 4:13; Mat. 5:3, 6, NW; Jwa. 6:44; 10:14.

2. Iincwadi zethu zidlala yiphi indima ekuphakeleni ukudla okungokomoya?

Umuntu nakazakuba nokukholwa okuqinileko, kutlhogeka enze okungaphezu kokufunda iBhayibheli. Kufuze azwisise lokho akufundako begodu akusebenzise. (Jak. 1:22-25) Indoda esikhulu somTopiya ngeenkhathi zabapostoli yalifakazela iqiniswelo. Beyifunda eliZwini lakaZimu lokha uFlebhe omvangeli nekazayibuza bona: “Uyakuzwa lokho okufundako na?” Yona yathi: “Ngingakuzwa njani, ngaphandle kobana kube khona ongihlathululelako na?” (IzE. 8:26-31) UFlebhe wasiza indoda le bona ifumane ilwazi elinembileko leliZwi lakaZimu. Isikhulwesi sathintwa ngilokho esikufundileko besabhajadiswa. (IzE. 8:32-38) Ngokufanako, iincwadi zethu ezisekelwe eBhayibhelini zisisizile bona sifumane ilwazi leqiniso elinembileko. Zithinta amazizwethu begodu zisikhuthaza bona sisebenzise lokho esikufundako.—Kol. 1:9, 10.

Ngeencwadi, iinceku zakaJehova zinikelwa ukudla okunengi okungokomoya bona zidle bezisele. (Isa. 65:13) Ngokwesibonelo, isiThala sifumaneka ngamalimi angaphezu kwama-210, sihlathulula iimphorofido zeBhayibheli, sandisa ukuzwisisa kwethu amaqiniso adephileko ngeemfundiso zakaZimu, begodu sisikhuthaza bona siphile ngeenkambisolawulo zeBhayibheli. I-Phaphama! igadangiswa ngamalimi ali-100, yandisa ilwazi lethu ngemisebenzi kaJehova yokubumba, begodu itjengisa indlela esingasebenzisa ngayo isiluleko seBhayibheli. (IzA. 3:21-23; Rom. 1:20) Inceku ethembekileko igadangisa iincwadi ezisekelwe eBhayibhelini ngamalimi angaphezu kwama-680! Kghani uyasenza na isikhathi sokufunda iBhayibheli qobe langa? Kghani uyabafunda abomagazini abatjha neencwadi ezifumaneka ngelimi lakho qobe mnyaka?

Ngaphandle kweencwadi ezigadangiswako, ihlangano kaJehova ilungiselela amahlaka weenkulumo ezisekelwe eBhayibhelini ezibekwa emihlanganweni yebandla, emihlanganweni yesigodi, nemihlanganweni emikhulu. Uyazithabela na iinkulumo, amadrama, imiboniso neenkulumiswano ezinikelwa emihlanganweni le? UJehova usiqinisekisa ngokusinikela ukudla okungokomoya!—Isa. 25:6.

 3. Nengabe ngelimi lakho awukghoni ukufumana iincwadi ezikhiqizwako, kghani lokho kutjho bona angekhe wondleke ngokomoya?

Ipendulo ithi, awa. Akukafuzi kusirare bona ezinye iinceku zakaJehova kungenzeka zifumana ukudla okungokomoya okungaphezu kwalokho okufunywana ngabanye. Kubayini? Cabanga ngabapostoli. Bafumana iinqophiso ezinengi ukudlula abanye abafundi bangeenkhathi zabo. (Mar. 4:10; 9:35-37) Nanyana kunjalo, lokho akutjho ukuthi abanye abafundi gade bangakondleki kuhle; bebakufumana ebebakutlhoga.—Efe. 4:20-24; 1 Pit. 1:8.

Kuqakathekile nokutjheja bona inengi lezinto uJesu azitjhoko nazenzako nekasephasini azikatlolwa ekulandiseni kwamaVangeli. Umpostoli uJwanisi watlola: “Zinengi ezinye izinto uJesu azenzako. Ngathana bezitloliwe ngazinye, ngitjho nephasi loke belingekhe lakghona ukulonda iincwadi ebezingatlolwa.” (Jwa. 21:25) Ngitjho nanyana abafundi bakaJesu bangeenkhathi zabapostoli bebanemininigwana eminengi ngendoda epheleleko uJesu, lokho akutjho bona thina asazi litho. UJehova wenze isiqinisekiso sokuthi sazi okwaneleko ngoJesu bonyana sikhambe emtlhalenakhe.—1 Pit. 2:21.

Cabanga ngeencwadi ebezithunyelwa bapostoli emabandleni wangesikhatheso. Okunganani incwadi yinye eyatlolwa nguPowula azange ilondolozwe eBhayibhelini. (Kol. 4:16) Kghani ukudla okungokomoya okukaneli ngebanga lokobana akhenge siyifumane incwadi leyo? Awa. UJehova uyazi bona sitlhogani begodu usiphe okunengi bona siragele phambili siqinile ekukholweni.—Mat. 6:8.

UJehova uyakwazi esikutlhogako begodu usipha okwaneleko bona siragele phambili siqinisa ubuhlobo bethu naye

Namhlanje, ezinye iinceku zakaJehova zifumana ukudla okunengi okungokomoya ukudlula ezinye. Kghani ukhuluma ilimi elifumaneka kwaphela ngeencwadi ezimbalwa? Nengabe kunjalo, yazi bona uJehova uyakukhathalela. Funda iincwadi onazo, nekughonekako, uye nemihlanganweni oyizwisisa ngelimi lakho. Qiniseka bona uJehova uzokuragela phambili akuqinisa ukukholwa kwakho.—Rhu. 1:2; Heb. 10:24, 25.

4. Nengabe awukghoni ukungena ku-jw.org, bona ufunde iincwadi ezigadangisiweko, kghani lokho kutjho ukuthi ukukholwa kwakho kuzokubogaboga?

KuZinzolwazi lethu, sifaka amakhophi wabomagazini nezinye iincwadi zokufunda iBhayibheli. Godu iZinzolwazi lisipha iincwadi ezingasiza abantu abatjhadileko, abantwana abakhulela ebudaleni, nabantwana abancani. Imindeni iyazuza ngokucoca ngeencwadezi ngeenkhathi zokuKhulekela kwabo komNdeni. Ngaphezu kwalokho, iZinzolwazi lethu libika ngamahlelo akhethekileko, njengalabo abathweswe iziqu zeGiliyadi nomhlangano waqobe mnyaka, begodu lihlale lazisa abazalwana bethu bephasi loke ngeenhlekelele zemvelo netuthuko engokomthetho ethinta abantu bakaJehova. (1 Pit. 5:8, 9) Godu iZinzolwazi lithulusi elinamandla lokutjhumayela, lenza iindaba ezimnandi zifumaneke ngitjho neenarheni lapho umsebenzethu ulinganiselwe nofana uvinjelwe khona.

Nanyana kunjalo, ukukholwa kwakho kungahlala kuqinile kungakhathaliseki bona uyalisebenzisa iZinzolwazi lethu nofana awa. Inceku ethembekileko isebenze budisi bona ilungiselele iincwadi ezaneleko khona iinsebenzi zizakuhlala zondlekile. Yeke, ungathomi uzizwe ubophekile bona uthenge umtjhini we-theknoloji bona ungene ku-jw.org. Abanye bangenza amalungiselelo wangeqadi bona baphrinthe inani elimediweko leencwadi ezifakwe kuZinzolwazi ukwenzela bona baziphe labo abangakghoni ukungena ku-Inthanethi, kodwana akusiyifuneko ukuthi woke amabandla enze njalo.

Siyamthokoza uJesu ngokugcina isithembiso sakhe sokutlhogomela iimfiso zethu zokufunda ngoJehova. Njengombana imihla yokuphela ebudisi le ibandamele ekupheleni, singaqiniseka bona uJehova uzokuragela phambili asilungiselela “ukugoma ngesikhathi esifaneleko.”