ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Arhostosi 2014

Umagazini lo umumethe iinhloko ezizokufundwa ngo-Septemba 29 kuya ku-Octoba 26, 2014.

Kghani Ufumana “Ukugoma Ngesikhathi Esifaneleko Na”?

Kghani umuntu kufuze abe nazo zoke iincwadi ezilungiselwa yinceku ethembekileko bona ahlale anobuhlobo obuhle noZimu?

Indima Edlalwa Babantu Bengubo Ekwenzeni Intando KaJehova

Funda ukuthi ukuhlubuka kwaka-Adamu no-Eva kwabathinta njani abantu bengubo nebembaji. Funda nangomlando wabafazi bekadeni abasaba uZimu. Funda nangokuthi abafazi abamaKrestu badlala yiphi indima emsebenzini kaZimu namhlanjesi.

Sebenzisa IliZwi LakaZimu—Liyaphila!

Boke aboFakazi bakaJehova bafuna ukuphumelela ekonzweni. Cabangela iimphakamiso ezimbalwa zendlela yokusebenzisa iliZwi lakaZimu elinamandla kunye namaphetjhana ukwenzela bona sikhulume nabantu.

Indlela UJehova Atjhidela Ngayo Kithi

Kufuze sibe nobuhlobo obuseduze noJehova. Funda indlela isihlengo neBhayibheli elitjengisa ngayo bona uJehova usidosile bona sitjhidele kuye.

Lalela Ilizwi LakaJehova Koke La Ukhona

Funda indlela okuqakatheke ngayo ukulalela ilizwi lakaJehova nokukhuluma naye. Isihlokwesi sizosisiza sikghone ukubona indlela esingagegeda ngayo ukuvumela uSathana begodu nendlela yokobana isono esisenzako singasithikazisa njani ekulaleleni uJehova.

‘Phenduka, Uqinise Abafowenu’

Nengabe umzalwana wakhe wakhonza njengomdala kodwana angasanalo ilungelelo, angakghona na ukubuya bona ‘alangazelele ukuba mbonisi’?

Imibuzo Evela Kubafundi

Kghani uJesu nakazaze athi labo abazokuvuswa “angeze bathatha namkha bende” bekaqalisele kilabo abazokuvuselwa ephasini?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

I-“Eureka Drama” Isize Abanengi Bafumane Iqiniso LeBhayibheli

Ihlelo le-“Photo-Drama of Creation” elirhunyeziweko belitjengiswa eendaweni ezikude khulu, nakilezo egade zingana gesi.