Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UJehova “Uyabazi Labo Ekungebakhe”

UJehova “Uyabazi Labo Ekungebakhe”

“Kodwana umuntu othanda uZimu waziwa nguZimu.”—1 KOR. 8:3.

1. Akhewulandise ngendaba eseBhayibhelini eveza indlela abanye babantu bakaZimu abakuvumela ngayo ukutjharaganiswa micabango etjhaphileko. (Qala isithombe esisekuthomeni.)

LANGELINYE ekuseni, uMphristi oMkhulu u-Aroni bekajame emnyango wethabernakeli lakaJehova, aphethe isitja sakhe sokutjhisela itjhwalo namkha ipepho. Eduze, bekunoKhorarhi namadoda ama-250 nabo baphethe izitja zabo zetjhwalo, batjhisela uJehova ipepho. (Num. 16:16-18) Nawungakatjheji, bekubonakala ngasuthi woke amadoda la akhonza uJehova ngokuthembeka. Nokho, ngokungafani no-Aroni, amadoda la bekaziinhlubuki ezizikhakhazisako ezilinga ukugagamela ubuphristi. (Num. 16:1-11) Bekazikhohlisa acabanga bona uZimu uzowamukela umnikelwawo. Kodwana ukulindela into enjalo bekufana nokuthuka uJehova, ongafunda iinhliziyo begodu okghona nokubona ubuzenzisi bawo.—Jor. 17:10.

2. Ngimaphi amezwi uMosi awatjela aboKhorarhi, begodu aba liqiniso kangangani amezwakhe?

2 UMosi bekabalume indlebe ngayizolo wathi: “Kusasa ekuseni uSomnini uzozitjengisa bona ngubani ongowakhe.” (Num. 16:5) Kwamambala kwaba njalo, uJehova wahlukanisa hlangana kwabakhulekeli bamambala nabakhohlisako ngokwehlisela “umlilo uvela kuSomnini, waqothula [uKhorarhi] amakhulu amabili  namatjhumi amahlanu wabantu abagade banikela itjhwalo.” (Num. 16:35; 26:10) Ngesikhathi esifanako, uJehova waphulusa ukuphila kwaka-Aroni, atjengisa bona uyamamukela njengomphristi nendlelakhe yokumlotjha.—Funda 1 Korinte 8:3.

3. (a) Ngibuphi ubujamo obaphakama emihleni kaPowula? (b) Ngisiphi isibonelo sendlela uJehova agweba ngayo iinhlubuki eminyakeni emakhulu eyadlulako?

3 Ubujamo obunjengalobo benzeka godu ngemva kweminyaka engaba yi-1 500, emihleni kaPowula. Abanye ebebathi bamaKrestu bebafundisa iimfundiso ezimamala; kodwana baragele phambili bazihlanganisa nebandla. Emntwini onganakiko, iinhlubukezi bezifana nawo woke umKrestu ebandleni. Kodwana beziyingozi emaKrestwini athembekileko. Iimpisezi ezimbethe isikhumba semvu zathoma ‘ukutjhabalalisa nokukholwa kwabanye.” (2 Thim. 2:16-18) Nanyana kunjalo, uJehova bekabaphose ilihlo, noPowula kungenzeka bekayazi indlela uZimu agweba ngayo iinhlubuki, uKhorarhi nabasekeli bakhe, eminyakeni emakhulu eyadlulako. Endabeni le, akhesicoce ngokulandisa komTlolo okukarisako begodu sibone bonyana ngiziphi iimfundo esingazifunda.

“NGINGUJEHOVA; ANGITJHUGULUKI”

4. Bekaqiniseka ngani uPowula, begodu wakuveza njani kuThimothi bona uyaqiniseka?

4 UPowula gade aqiniseka bona uJehova angabona ukukhulekela kokuzenzisa, begodu bekakholelwa nokobana uJehova angakghona ukubona labo abamlalelako. Ukuqiniseka kwakaPowula bekutjengiswa mamezwi aphefumulelwa bona awatlolele uThimothi. Ngemva kobana akhulume ngengozi engokomoya iinhlubuki egade seziyifakile ngaphakathi kwabanye ebandleni, uPowula watlola: “Isisekelo sakaZimu sinzinzile, sinephawu elithi: ‘Somnini uyabazi labo ekungebakhe’ nokuthi: ‘Ngiloyo naloyo obiza ibizo leKosi (lakaJehova, NW) akadede ebukhohlakalini.’”—2 Thim. 2:18, 19.

5, 6. Khuyini esikufundako endleleni uPowula asebenzisa ngayo amezwi athi ‘isisekelo sakaZimu esinzinzileko,’ begodu amthinta njani uThimothi?

5 Yini eqakathekileko endleleni uPowula asebenzisa ngayo amezwi la emtlolweni lo? Amezwi athi “isisekelo sakaZimu sinzinzile” atholaka emtlolweni lo kwaphela eBhayibhelini. IBhayibheli lisebenzisa ibizo elithi “isisekelo” njengesingathekiso sezinto ezihlukahlukeneko, kuhlanganise neJerusalema lamambala njengombana bekulidorobha lakwa-Israyeli wekadeni. (Rhu. 87:1, 2) Indima uJesu ayidlalako emnqopheni kaJehova nayo imadaniswa nesisekelo. (1 Kor. 3:11; 1 Pit. 2:6) Kuhlekuhle, gade acabanga ngani uPowula nekazakutlola ‘ngesisekelo sakaZimu esinzinzileko’?

6 UPowula ukhuluma ‘ngesisekelo sakaZimu esinzinzileko’ ngomqondo ofana naloyo awudzubhule emezwini kaMosi malungana noKhorarhi nabasekeli bakhe, atlolwe kuNumeri 16:5. Kuhlekuhle, uPowula nakadzubhula izehlakalo zangesikhathi zakaMosi, bekakhuthaza uThimothi, amkhumbuza nokuthi uJehova angakghona ukubona iinhlubuki begodu azithathele amagadango. Yeke, umnqopho kaJehova akhenge utjhentjhwe ziinhlubuki ebandleni lobuKrestu njengombana kwenzeka uKhorarhi. UPowula akhenge ahlathulule ngokunabileko ukuthi ‘isisekelo sakaZimu esinzinzileko’ sitjho ukuthini. Nanyana kunjalo, amezwi awasebenzisileko ahlohlozela imicabango eqinisekisa uThimothi bona azithembe iindlela zakaJehova.

7. Kubayini singaqiniseka bona uJehova uzokwenza ngokulunga nangokuthembeka?

7 Iinkambisolawulo zakaJehova eziphakemeko azitjhuguluki. IRhubo 33:11 lithi “Iinhloso zakaSomnini [uJehova] zijame isiphelani, iqhinga lakhe lingelanini nanini.” Eminye imitlolo ikhuluma ngokubusa kwakaJehova, umusa wethando, ukulunga  nokuthembeka njengezinto ezizokuhlala ngokungapheliko. (Eks. 15:18; Rhu. 106:1; 112:9; 117:2) UMalaki 3:6, (NW) uthi: “NginguJehova; angitjhuguluki.” Ngokufanako, uJakopo 1:17 uthi, akwenzeki bona kube khona “ukuhlukana” kuJehova, “nesithunzi esitjhugulukako.”

‘IPHAWU’ ELENZA UMUNTU AKHOLELWE KUJEHOVA

8, 9. Ngisiphi isifundo esingasifunda emezwini athi “iphawu” asemfanekisweni kaPowula?

8 Amezwi kaPowula kweye-2 Thimothi 2:19, engqondweni akha umfanekiso wesisekelo esinomlayezo otlolwe kiso, njengokungathi liphawu lesisekelweso. Eenkhathini zekadeni, bekuvamile bona kugadangiswe umtlolo othileko esisekelweni sesakhiwo, mhlamunye otjengisa bona sakhiwe ngubani nofana ukuthi ngesakabani. UPowula bekamtloli wokuthoma ukusebenzisa umfanekiso lo. * Iphawu ‘elisesisekelweni sakaZimu esinzinzileko’ linemilayezo eembili. Wokuthoma uthi, uJehova ‘uyabazi labo ekungebakhe’ wesibili uthi, ‘loyo naloyo obiza ibizo leKosi [“uJehova”, NW] akadede ebukhohlakalini.’ Lokhu kusikhumbuza lokho esikufunda kuNumeri 16:5.—Funda.

9 Sifundani ebizweni elithi ‘iphawu’ elisemfanekisweni kaPowula? Kilabo abathanda uZimu, imithetho kaJehova neendlela zakhe kungahlanganiswa kube maphuzu amabili: (1) UJehova uyabathanda labo abamlotjha ngokuthembeka, begodu (2) uJehova uyakuhloya ukungalungi. Isifundwesi sihlangana njani nendaba yeenhlubuki ebandleni?

10. Esikhathini sakaPowula izenzo zeenhlubuki bezibathinta njani abathembekileko?

10 UThimothi nabanye abathembekileko kungenzeka bebathikaziswa zizenzo zeenhlubuki ebeziphakathi kwabo. Amanye amaKrestu kungenzeka azibuza bona kubayini abantu abanjalo bebavunyelwa bonyana bahlale ebandleni. Yeke, abathembekilekwaba kungenzeka bebazibuza bona uJehova uyazibona na izinto ezenziwa ngabathembekileko nalezo ezenziwa bazenzisi abaziinhlubuki.—IzE. 20:29, 30.

UThimothi bekangekhe akhukhulwe zizenzo zabantu egade banomukghwa wokuhlubuka (Qala iingaba 10-12)

11, 12. Incwadi kaPowula yamqinisa njani uThimothi ngokuqinisekileko?

11 Akunakuzaza bona incwadi kaPowula yaqinisa ukukholwa kwakaThimothi ngokumkhumbuza ngalokho okwenzeka lokha u-Aroni othembekileko nekaphuluswako nangesikhathi uKhorarhi nabasekeli bakhe nebavela epepeneneni, baliwa,  bebatjhatjalaliswa. Eqinisweni, uPowula bekathi nanyana amaKrestu akhohlisako ahlangana nawo, uJehova bekazobabona labo abangebakhe, njengombana enza emihleni kaMosi.

12 UJehova akatjhuguluki; uthembekile. Uyakuhloya ukungalungi, begodu ngesikhathi esifaneleko uzokwahlulela abenzi bokumbi abangaphendukiko. Njengomunye ‘wababiza ibizo leKosi [uJehova],’ uThimothi wakhunjuzwa bona kumthwalakhe ukwala umthelela ongakalungi ovela emaKrestwini akhohlisako. *

UKUKHULEKELA KWEQINISO AKUSILILIZE

13. Ngisiphi isiqinisekiso esinaso?

13 Amezwi kaPowula nathi angasikhuthaza. Okuqakatheke khulu, kukuthi kuyakhuthaza ukwazi bona uJehova uyababona abathembekileko. Lokho akutjho bona ukweqisela amehlo lokho akubonako. Kunalokho, uJehova unekarako edephileko kilabo abangebakhe. IBhayibheli ithi: “Amehlo kaSomnini athalaza ephasini loke ukuqinisa labo abanhliziyo zabo zinamathele kuye.” (2 Kron. 16:9) Yeke, singaqiniseka bona lokho esikwenzela uJehova okusuka ‘ehliziyweni emhlophe’ akusililize.—1 Thim. 1:5; 1 Kor. 15:58.

14. Ngiliphi ihlobo lokulotjha uJehova alalako?

14 UJehova uyakuhloya ukumlotjha kokuzenzisa. Njengombana amehlwakhe “athalaza ephasini loke,” angakghona ukubona ‘labo abanhliziyo zabo ezingakanamatheli kuye.’ IzAga 3:32 zithi uJehova ‘uyamnyenya ophambukako,’ njengomuntu okhohlisako ngabomu, enze sengathi uthobekile kanti wenza isono ngemsitheleni. Nanyana umuntu omumbi ngokuhlakanipha angakhohlisa abanye abantu isikhatjhana, uJehova umninimandla woke nolungileko uyasiqinisekisa bona ‘ofihla iimphambeko zakhe angekhe aphumelele.’—IzAga 28:13; funda 1 Thimothi 5:24; Hebheru 4:13.

15. Khuyini okufuze siyigegede, begodu kubayini?

15 Inengi labantu bakaJehova limthanda ngehliziyo yoke. Kuyivela kancani bona umuntu alinge ukukhohlisa uJehova ngokukhulekela kokuzenzisa. Nanyana kunjalo, nengabe kwenzeka emihleni kaMosi nesikhathi sebandla lobuKrestu lokuthoma, kungenzeka nanamhlanjesi. (2 Thim. 3:1, 5) Nokho, kghani kufuze siwasole amaKrestu esikunye nawo, sizaze ukuthembeka kwawo kuJehova? Awa akukafaneli! Kungaba yinto engakalungi ukusola abanakwethu nabodadwethu ngento esinganabufakazi bayo. (Funda Roma 14:10-12; 1 Korinte 13:7.) Ngaphezu kwalokho, ukuba nomkhuba wokungabuthembi ubuqotho babanye ebandleni kungalimaza ubuhlobo bethu noZimu.

16. (a) Khuyini ngamunye wethu angayenza bona akhandele ubuzenzisi bungakheli ehliziywenakhe? (b) Ngiziphi iimfundo esingazifunda ebhoksini elithi “ Zihlolisiseni . . . Zizizinyeni . . . ”?

16 UmKrestu ngamunye kufuze “ahlolisise imisebenzakhe.” (Gal. 6:4) Ngebanga lokuba nesono, kuhlale kunengozi yokungenwa mimikghwa etjengisa ukungathembeki. (Heb. 3:12, 13) Ngalokho kufuze sizihlole qobe iinhloso zethu zokukhonza uJehova. Singazibuza: ‘Ngikhonza uJehova ngebanga lethando nokusekela ubukhosi bakhe na? Namkha ngidzimelela khulu eembusisweni ezingokwenyama engilindele bona ngizithabele ePharadesi?’ (IsAm. 4:11) Kwamambala soke singazuza ngokuhlola izenzo zethu begodu sisuse nanyana ngibuphi ubuzenzisi obusehliziywenethu.

UKUTHEMBEKA KULETHA ITHABO

17, 18. Kubayini kufuze sithembeke ekumlotjheni uJehova?

17 Njengombana silwela ukuthembeka ekukhulekeleni kwethu, sifumana iinzuzo ezinengi. Umrhubi uthi, “ubusisiwe umuntu uSomnini [uJehova] angambaleli icala  onehliziyo enganakohliso.” (Rhu. 32:2) Kwamambala, labo abasusa ubuzenzisi eenhliziyweni zabo bathaba ngokungeziweko begodu bazibeka ekorweni yalabo abazokufumana ithabo elipheleleko esikhathini esizako.

18 Ngesikhathi esifaneleko, uJehova uzokuveza boke abenza izinto ezimbi nofana abaphila ipilo ekabili, enze kukhanye “umehluko phakathi kwabalungileko nabakhohlakeleko naphakathi kwabalotjha uZimu nabangamlotjhiko.” (Mal. 3:18) Okwanje, kuyakhuthaza ukwazi bona “amehlo kaSomnini aphezu kwabalungileko, iindlebe zakhe zivulekele imithandazwabo.”—1 Pit. 3:12.

^ isig. 8 IsAmbulo 21:14, esatlolwa ngemva kwamatjhumi weminyaka uPowula atlole iincwadi azitlolela uThimothi, sikhuluma ‘ngemithangala esisekelo’ eli-12 etlolwe amagama wabapostoli ali-12.

^ isig. 12 Isihloko esilandelako sizokucoca ngendlela esingalingisa ngayo uJehova ngokwala okungakalungi.