Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Julayi 2014

“Nizakuba Bofakazi Bami”

“Nizakuba Bofakazi Bami”

“[UJesu] wabaphendula wathi: ‘. . . Nizakuba bofakazi bami . . . kufikela emaphethelweni wephasi.’”—IZE. 1:7, 8.

1, 2. (a) Ngubani ufakazi kaJehova obadlula boke? (b) Ibizo elithi “Jesu” litjho ukuthini, begodu iNdodana kaZimu yaphila njani ngokuvumelana nebizo layo?

“NGABELETHELWA lokho begodu kungalokho ngeza ephasinapha ukuze ngifakaze iqiniso.” (Funda uJwanisi 18:33-37.) La-ke mamezwi uJesu awatjela umbusi weJudiya omRoma nekazakugwetjwa. UJesu watjho nokobana uyikosi. Eminyakeni eyalandelako, umpostoli uPowula waqalisela esibonelwenesi esiqinisa idolo sakaJesu “owafakaza phambi kwakaPontiyasi Pilatu.” (1 Thim. 6:13) Kuliqiniso bona kutlhoga isibindi ukuba ‘ngufakazi othembekileko noqinisileko’ ephasini lakaSathana elizele ihloyweli!—IsAm. 3:14.

2 Njengelunga lesitjhaba samaJuda, uJesu wabelethwa angufakazi kaJehova. (Isa. 43:10) Yeke, waba ngufakazi kaZimu omkhulu kunabo boke, umjameli webizo laKhe. UJesu bekakwazi ukuqakatheka kwebizo alithiywa nguZimu. Ingilozi yatjela usingayise kaJesu uJosefa, bona uMariya usidisi nje ngebanga lomoya ocwengileko, beyanaba yathi: “Uzakubeletha indodana, uyithiye ibizo bona nguJesu ngombana izakusindisa abantu bayo ezonweni zabo.” (Mat. 1:20, 21) Izazi zeBhayibheli ziyavuma ukuthi ibizo elithi, “Jesu” livela kelesiHebheru elithi, “Jeshua” elinesirhunyezo sebizo lakaZimu, yeke ibizweli litjho ukuthi “UJehova Uyisindiso.” UJesu wenza ngokuvumelana nebizo lakhe, ngokuthi asize ‘izimvu ezilahlekileko zakwa-Israyeli’  bona ziphenduke ezonweni zazo, khona zizakwamukeleka kuZimu. (Mat. 10:6; 15:24; Luk. 19:10) Bekube ngesikhatheso, uJesu wakukhuthalela ukufakaza ngomBuso kaZimu. Umtloli weVangeli uMarkosi wathi: “uJesu waya eGalile, watjhumayela ivangeli lakaZimu, wathi: ‘Isikhathi sesifikile! Umbuso kaZimu sewutjhidele! Tjhugulukani, nikholwe ivangeli.’” (Mar. 1:14, 15) Ngesibindi, uJesu wasola abafundisi bekolo yamaJuda, abagcine sele bafake isandla ekubetjhelweni kwakhe esigodweni.—Mar. 11:17, 18; 15:1-15.

“IIMANGALISO ZAKAZIMU”

3. Kwenzekani ngemva kwamalanga amathathu wokufa kwakaJesu?

3 Lesi-ke bekusimangaliso seemangaliso! UJehova wamvusa uJesu ngemva kwamalanga amathathu, wamvusa amumuntu womoya ongafi ingasi umuntu wenyama. (1 Pit. 3:18) Bona iveze ubufakazi bokuthi ivukile, iKosi uJesu yazitjhugulula yambatha umzimba wenyama. Yeke, ngelanga eyavuswa ngalo, yabonakala pheze amahlandla amahlanu kubapostoli abahlukahlukeneko.—Mat. 28:8-10; Luk. 24:13-16, 30-36; Jwa. 20:11-18.

4. Ngimuphi umhlangano uJesu awubamba nabafundi bakhe, begodu wabatjela ngamuphi umsebenzi ebekufuze bawenze?

4 Ehlandleni lesihlanu, uJesu wabonakala kubapostoli nabanye ebebahlangene nabo. Esenzakalweneso—abangakhenge basilibale nangelanga lomhlolo—waraga nabo isifundo, esinjengesifundo seliZwi lakaZimu. “Yeke waqaqulula imikhumbulwabo ukuze bazwisise imitlolo.” Koke lokho kwabenza bazwisisa bonyana indlela amanaba kaZimu ambulala ngayo, nekarisomraro yokuvuswa kwakhe bekubikezelwe emiTlolweni. Kwathi ekupheleni komhlangano loyo, wabahlathululela kuhle ngomsebenzi ebekufuze bawenze. Wathi kibo: “Nje-ke kuzokutjhunyayelwa ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono ebizweni lakhe kizo zoke izizwe, ukuthoma eJerusalema.” Wanaba ngelokuthi: “Nina nibofakazi bezintwezi.”Luk. 24:44-48.

5, 6. (a) Kubayini uJesu athi, “Nizakuba bofakazi bami”? (b) Ngiliphi iphuzu elitjha lomnqopho kaJehova abafundi bakaJesu ebekufuze batjhumayele ngalo?

5 Ngemva kwamalanga ama-40 lokha uJesu nekabonakala kwamaswaphela, kuyatjho bona abapostoli besele bazwisise kuhle bona uJesu bekatjho ukuthini nakazakutjho umyalo othi: “Nizakuba bofakazi bami eJerusalema, kiyo yoke iJudiya neSamariya kufikela emaphethelweni wephasi.” (IzE. 1:8) Kodwana kubayini uJesu athi: “Nizakuba bofakazi bami,” ingasi bakaJehova? UJesu bekangakghona ukutjho bona “nizakuba bofakazi bakaJehova” kodwana amezwakhe bekawaqalisele kuma-Israyeli ebesele babofakazi bakaJehova.

Kufuze siragele phambili nokutjhumayela ngomnqopho kaJehova wengomuso, njengombana bekwenza abafundi bakaJesu (Qala isigaba 5, 6)

6 Abafundi bakaJesu bekufuze batjhumayele ngephuzu elitjha lomnqopho kaJehova, ingasi lo wokutjhaphulula ama-Israyeli ebugqilini beGibhide namkha ekuthunjweni kwamva yiBhabhiloni. Ukufa nokuvuswa kwakaKrestu bekutjhaphulula abantu ebugqilini obukhulu kunabo boke, ubugqila besono nokufa. NgePentekoste langomnyaka ka-33, abalandeli bakaJesu abaqeda ukukhethwa bona bayokubusa ezulwini “bakhuluma iimangaliso zakaZimu,” begodu inengi labantu lawamukela umlayezwabo loyo. Ngikho uJesu athi nekahlezi ngesidleni sakaYise ezulwini, wakubona ukuqakatheka kwebizo lakhe njengombana iinkulungwana zabantu beziphenduka, zikholelwe kuye njengombana ayindlela kaJehova yokusindisa abantu.—IzE. 2:5, 11, 37-41.

‘ISIHLENGO SABANENGI’

7. Izenzakalo zangePentekoste langomnyaka ka-33 bezifakazelani?

7 Izenzakalo zangePentekoste lomnyaka ka-33 ngeenkhathi zabapostoli bezibufakazi bokuthi uJehova uwamukele  umhlabelo wokuphila kwakaJesu njengomuntu opheleleko, oyihlawulo yesono. (Heb. 9:11, 12, 24) Ngikho uJesu ahlathulula bona akakezi ephasini bona ‘azokwenzelwa kodwana uzele ukwenzela nokunikela ipilwakhe njengesihlengo sabanengi.’ (Mat. 20:28) ‘Abanengi’ ebebazokusizwa mhlatjelo kaJesu wesihlengo bekungasimaJuda aphendukako kwaphela. Kunalokho, bekuyintando kaZimu bona “boke abantu basindiswe,” njengombana isihlengo ‘sisusa isono sephasi!’1 Thim. 2:4-6; Jwa. 1:29.

8. Abafundi bakaJesu bafakaza ngezinga elingangani, begodu bakwenze njani lokho?

8 Kghani abafundi bakaJesu bangesikhatheso bebasitlhoga na isibindi sokuragela phambili bafakaza ngaye? Bebasitlhoga kwamambala, kodwana bebangekhe bafakaze ngamandlabo. Umoya ocwengileko wabakhuthaza, wabenze babe namandla wokuragela phambili bafakaza. (Funda izEnzo 5:30-32.) Kwathi ngemva kweminyaka ema-27 kudlule iPentekoste langomnyaka ka-33, abafundi bakaJesu bebangatjho bona “ilizwi leqiniso, okutjho ivangeli” lifikelele amaJuda nabaTjhili nakikho “koke okudaliweko ngaphasi komthunzi welanga.”—Kol. 1:5, 23.

9. Kwenzekani ebandleni lobuKrestu ngokuvumelana namezwi atjhiwo nguJesu?

9 Kuyadanisa ukwazi ukuthi kancanikancani, ibandla lobuKrestu lathoma ukusilaphala. (IzE. 20:29, 30; 2 Pit. 2:2, 3; Jud. 3, 4) Njengombana uJesu atjho bona kuzokwenzeka, ukuhlubuka okuhlohlozelwa ‘ngokhohlakeleko,’ uSathana, bekuzokubhebhedlha kugcine sele kuvale ubuKrestu beqiniso bekube “kuphela kwesikhathi.” (Mat. 13:37-43) Ngemva kwalokho, uJehova uzokubeka uJesu esihlalweni sobukhosi, amenze iKosi yephasi. Lokho kwenzeka ngo-Oktoba wango-1914, ebewutshwaya ukuthoma ‘kwemihla yokuphela’ kwephasi lakaSathana elikhohlakelekweli.—2 Thim. 3:1.

10. (a) Ngimuphi umnyaka oqakathekileko amaKrestu akhethiweko awutshwaya ngokukhethekileko? (b) Kwenzekani ngo-Oktoba 1914, begodu lokho kwabonakala njani?

10 AmaKrestu akhethiweko wanamhlanjesi aveza bona inyanga ka-Oktoba 1914 beyizokuqakatheka khulu. Lokho bebakusekele esiphorofidweni sakaDanyela somuthi omkhulu ebewuzokuquntulwa bewumile godu ngemva ‘kweenkhathi ezibuyelelwe kalikhomba.’ (Dan. 4:16) Esiphorofidweni sakhe, uJesu wabiza isikhathesi ngokuthi ‘sikhathi esibekelwe  beentjhaba’ lokha nekakhuluma “ngokuphela kwesikhathi” sephasi elimbi. Solo kwango-1914 “isibonakaliso sokuba khona [kwaKrestu]” njengeKosi etja yephasi besisolo sibonwa ngiwo woke umuntu. (Mat. 24:3, 7, 14; Luk. 21:24, NW) Kusukela mhlokho “iimangaliso zakaZimu” besele zibandakanya ukubekwa kweKosi uJesu ekhethwe nguJehova bona ibuse iphasi.

11, 12. (a) IKosi etja yephasi yathoma ngokwenzani ngemva kobana kuphele iPi yePhasi ngo-1919? (b) Ngiyiphi ituthuko eyenzeka kusukela ngabo-1930 kuya phambili? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

11 Njengombana ayiKosi etja yephasi nje, uJesu Krestu wabatjhaphulula msinya abalandeli bakhe abakhethiweko ekuthunjweni “yiBhabhiloni eliKhulu.” (IsAm. 18:2, 4, NW) Ngomnyaka ka-1919 ngemva kokuphela kwePi yokuThoma yePhasi kwavuleka ithuba lokufakaza ephasini loke ngendlela kaZimu yokuletha isindiso, nangeendaba ezimnandi zomBuso kaZimu. AmaKrestu akhethwe mumoya ocwengileko alisebenzisa ithuba lokufakazeli, lokho kwaphumela ekubuthweni kweenkulungwana zabakhethiweko bona zibe ziindlalifa ezizokubusa noKrestu.

12 Kusukela phakathi kwabo-1930 kuya phambili, kwaba sepepeneneni bona uKrestu selathomile ukubutha iingidi ‘zezinye izimvu’ ezakhiwa babantu abavela eentjhabeni ezihlukahlukeneko, namkha “isiqubuthu esikhulu.” Isiqubuthu esikhulwesi silandela isibonelo sakaJesu sokuba nesibindi besirhatjhe nomlayezo wokuthi isindiswaso ivela kuZimu nakuKrestu, njengombana sinqotjhiswa maKrestu akhethiweko. Yeke, abantwaba bazokusinda “eenhluphekweni” namkha esizini “elikhulu,” lokurhayilwa kwephasi lakaSathana. Lokho kungebanga lokuthi babambelele emsebenzini wokufakaza ngoKrestu, baragela phambili nokukholelwa emhlatjelweni kaJesu wesihlengo.—Jwa. 10:16; IsAm. 7:9, 10, 14.

‘ZIDELE BONA UKHULUME NGEVANGELI’

13. Njengombana siboFakazi bakaJehova nje, khuyini esizimisele ukuyenza, begodu yini esiqinisekisa bona singaphumelela kilokho?

13 Kufuze silithokoze ilungelo lokuba boFakazi ‘beemangaliso’ ezenziwe nguJehova uZimu, nalokho asithembise khona ngengomuso. Kuliqiniso bona ukuba ngufakazi akusibulula ngaso soke isikhathi. Inengi labazalwana bethu lisebenza eendaweni lapho abantu bakhona banganamdlandla wokulalela, abanyefulako nabasitlhorisa ngokunqophileko. Nekunjalo-ke, kufuze senze lokho umpostoli uPowula nabakhambisani bakhe ebebakwenza. UPowula wathi: “Kodwana ngesizo lakaZimethu sazidela kobana sizonitjela ngevangeli lakhe phezu kobana besiqalene nokuphikiswa okukhulu.” (1 Thes. 2:2) Yeke akukafaneli  silahle itewu. Kunalokho kufuze sizimisele ukwenza ngokuvumelana nokuzinikela kwethu njengombana iphasi lakaSathana ligirika liba marubhi. (Isa. 6:11) Angekhe sikghone ukukwenza ngamandlethu, kodwana singakwenza ngokulandela isibonelo samaKrestu wokuthoma, ngokuthi sithandaze sibawe uJehova ngomoyakhe asinikele “amandla amakhulu.”—Funda u-2 Korinte 4:1, 7; Luk. 11:13.

14, 15. (a) AmaKrestu wokuthoma bekaphathwa njani eenkhathini zabapostoli, begodu khuyini umpostoli uPitrosi abatjela yona? (b) Kufuze sizizwe njani nesiphathwa kumbi ngebanga lokuba boFakazi bakaJehova?

14 Namhlanjesi, kuneengidi zabantu abazibiza ngamaKrestu, “kodwana ngezenzo zabo bayamlandula [uZimu]. Bayanyenyisa, abezwa, abakalungeli ukwenza nanyana yini elungileko.” (Tit. 1:16) Kuhle nasingakhumbula bona ngeenkhathi zabapostoli, inengi lesizukulwana ebebaphila kiso besiwahloyile amaKrestu wamambala. Ngikho uPitrosi atlola ukuthi: “Nibusisiwe nebanithukako ngebanga lebizo lakaKrestu ngombana umoya wephazimulo newakaZimu uphezu kwenu.”—1 Pit. 4:14.

15 Kghani amezwi aphefumulelweko la ayasebenza nakiboFakazi bakaJehova namhlanjesi? Iye, ngombana sifakaza ngombuso kaJesu. Ukuhloywa ngebanga lokubizwa ngebizo lakaJehova kuyafana nokuthukwa “ngebanga lebizo lakaKrestu,” owatjela abaphikisi bakhe ukuthi: “Ngize ebizweni lakaBaba, kodwana azange ningamukele.” (Jwa. 5:43) Yeke, nengabe kuyenzeka bona uphikiswe emsebenzini wokufakaza, qina idolo ube nesibindi. Ukuphathwa kumbi okunjalo kubufakazi bokuthi uZimu uyakwamukela, nokuthi umoyakhe ‘uphezu kwakho.’

16, 17. (a) Bazizwa njani abantu bakaJehova bephasini mazombe? (b) Uzimisele ukwenzani?

16 Kufuze sikhumbule nokuthi inengi labantu ephasini mazombe liza eqinisweni. Ngitjho neendaweni okutjhunyayelwa kizo qobe, kusesenabantu abazimisele ukulalela nesibatjela ngomlayezo wesindiso lo. Kwanga singakukhuthalela ukubuyela ebantwinabo, nekukghonekako sirage nabo iimfundo zeBhayibheli, sibasize nokobana bazinikele, bebathuthukele ekubhajadisweni. Newenza njalo, uzozizwa njengoSarie ohlala eSewula Afrika, osele aneminyaka engaphezu kwema-60 amajadu emsebenzini wokufakaza. Uthi, “Ngiwuthokoza kwamambala umhlabelo kaJesu wesihlengo, ngebanga lawo nginetjhebiswano elihle noJehova, umBusi wezulu nephasi, begodu ngiyakuthabela ukutjela abanye ngebizo lakhe eliphazimulako.” Yena nobabakwakhe uMartinus, basize abantu abanengi, kunye nabantwababo abathathu, bona balotjhe uJehova. Nakanabako uthi: “Awukho umsebenzi owanelisa njenga lo, begodu ngomoyakhe ocwengileko, uJehova usinikela amandla esiwatlhogako bona sirage nomsebenzi osindisa ukuphila lo.”

17 Kungakhathaliseki bona simaKrestu abhajadisiweko namkha sisebenzela ukubhajadiswa, kufuze silithokoze ilungelo lokuba sebandleni laboFakazi bakaJehova lephasi loke. Yeke, ragela phambili unikela ubufakazi obupheleleko njengombana ulwela ukuhlala uhlanzekile ephasini lakaSathana elisilaphelekweli. Ngokwenza njalo, udumisa uBabethu wezulwini onethando, esibizwa ngebizo lakhe eliphazimulako.