Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Abantu BakaJehova Kufuze Batjhide “Ebukhohlakalini”

Abantu BakaJehova Kufuze Batjhide “Ebukhohlakalini”

“Ngiloyo naloyo obiza ibizo leKosi [uJehova] akadede ebukhohlakalini.”—2 THIM. 2:19.

1. Khuyini okuqakathekileko endleleni esilotjha ngayo uZimu?

KHEWALIBONA na ibizo lakaJehova litlolwe ezakhiweni zomphakathi? Kungenzeka bona wabamba ongenzasi newulibonako. Eqinisweni, ibizo lakaZimu liqakatheke khulu endleleni esilotjha ngayo uZimu—ngikho sibizwa ngokobana siboFakazi bakaJehova! Ephasini loke, asikho isiqhema esibizwa ngebizo lakaZimu ngaphandle kwethu. Kodwana siyazi bona ilungelo lokubizwa ngebizo lakaZimu limthwalo ongakafaneli uqalelwe phasi.

2. Ngimuphi umthwalo oqakathekileko oza nelungelo lokubizwa ngebizo lakaZimu?

2 Ukuthi sibizwa ngebizo lakaJehova akutjho bona uJehova uzosamukela. Ngebangelo-ke, kufuze siziphathe ngokuvumelana nemithethokambiswakhe. Ngikho iBhayibheli lisikhumbuza bona abantu bakaJehova kufuze ‘bahlukane nobumbi.’ (Rhu. 34:15, [34:14, NW]) Nompostoli uPowula wayibeka emtarini ikambisolawulo le, wathi: “Ngiloyo naloyo obiza ibizo leKosi [uJehova] akadede ebukhohlakalini.” (Funda 2 Thimothi 2:19.) SiboFakazi bakhe sinje, saziwa njengabantu ababiza ibizo lakaJehova. Nekunjalo-ke, sibubalekela njani ubukhohlakali?

 “SUKANI” EBUKHOHLAKALINI

3, 4. Ngimuphi umTlolo ebewusolo urara izazi zeBhayibheli, begodu kubayini kunjalo?

3 Akhucabange ngomTlolo uPowula awudzubhulileko emezwinakhe aku-2 Thimothi 2:19. Umtlolo lo ukhuluma ‘ngesisekelo sakaZimu esinzinzileko,’ bese utjho amaphawu amabili atlolwe kiso. Iphawu lokuthoma elithi, “uSomnini [uJehova] uyabazi labo ekungebakhe” kuyakhanya bona lidzujulwe kuNumeri 16:5. (Qala isihloko esigadungileko.) Kodwana iphawu lesibili elithi, “Ngiloyo naloyo obiza ibizo leKosi [uJehova] akadede ebukhohlakalini,” belisolo lirara izazi zeBhayibheli ukuthi kanti lidzujulwe kuphi. Kubayini kunjalo?

4 Indlela uPowula awabeke ngayo amezwakhe iveza bona kungenzeka uwadzubhule komunye umtlolo. Kodwana nekuqalisiswako, awukho umTlolo wesiHebheru ofana namezwi uPowula awadzubhulileko. Kuhlekuhle, umpostoli lo bekakhuluma ngani nakathi: “Ngiloyo naloyo obiza ibizo leKosi [uJehova] akadede ebukhohlakalini”? Umutjho olandela lo wamezwi kaPowula awudzubhule kuNumeri isahluko 16, uveza ukuthi bekakhuluma ngokuhlubuka kwakaKhorarhi. Kghani iphawu lesibileli kufuze lihlanganiswe nezenzakalo ebezenzeka ngesikhathi sokuhlubuka kwakaKhorarhi?

5-7. Ngiziphi izenzakalo ezenzeka emihleni kaMosi uPowula aqalisela kizo emezwinakhe aku-2 Thimothi 2:19? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

5 IBhayibheli lithi uDatani no-Abiramu, namadodana ka-Eliyabu bazihlanganisa noKhorarhi, baba barholi beenhlubuki eziphikisana noMosi no-Aroni. (Num. 16:1-5) Baraga intwala ngesibhuku, badelela uMosi, bala negunya alinikelwe nguZimu. Amahlongandlebe la aragela phambili ahlala hlangana nabantu bakaJehova, afaka ubuhlobo babantu abathembekileko naye engozini. Kwathi nekufika isikhathi lapha uJehova ahlukanisa khona umhlolo nehlama, phakathi kwabamlotjha ngeqiniso neenhlubuki, watjho umlayo okhanyako.

6 Ukulandisa kuthi: “UJehova wathi kuMosi: ‘Tjela isitjhaba ukuthi, “Sukani ematendeni kaKhorarhi, uDatani, no-Abiramu!”’ Yeke, uMosi wasikima watjhinga kuDatani no-Abiramu, waphekelelwa madoda amadala wakwa-Israyeli. Watjela isitjhaba wathi: ‘Ngiyanibawa hle, sukani ematendeni weenkhohlakalezi, ningathinti nanyana yini engeyabo, ukwenzela bona nani ningazifumani sele nirhayilwa ngebanga lesono sabo.’ Msinyana sasuka kiwo woke amahlangothi wamatende kaKhorarhi, uDatani, no-Abiramu.” (Num. 16:23-27) Ngemva kwalokho, uJehova wabulala woke umuntu osihlubuki. Ngakelinye ihlangothi, boke ebebamlotjha ngeqiniso—ngokutjhida ebukhohlakalini—basinda.

7 UJehova uyakubona okuseenhliziyweni zethu! Uyakubona nokuthembeka kwabantu bakhe. Nanyana kunjalo, abantu abathembekileko kufuze bathathe igadango elirhabako lokuzihlukanisa nabantu abangakalungi. Kungenzeka-ke bona uPowula bekaqalisela esenzakalweni esikuNumeri 16:5, 23-27 nekazakutlola ukuthi: “Ngiloyo naloyo obiza ibizo leKosi [uJehova] akadede ebukhohlakalini.” Yeke, isiphethwesi siyavumelana namezwi kaPowula athi: “USomnini [uJehova] uyabazi labo ekungebakhe.”—2 Thim. 2:19.

“IINKULUMO ZOBUDLHAYELA NOKUPHIKISANA OKUNGANALWAZI KUPHEPHE”

8. Kubayini kungakaneli bona umuntu abize ibizo lakaJehova namkha abe sebandleni lobuKrestu?

8 Nekazakukhuluma ngezehlakalwezo zemihleni kaMosi, uPowula bekakhumbuza uThimothi bona athathe igadango elirhabileko ekuvikeleni ubuhlobo bakhe noJehova. Phela ukuba sebandleni lobuKrestu bekungakaneli, njengombana  bekunjalo ngokubiza ibizo lakaJehova ngeenkhathi zakaMosi. Yeke, labo abalotjha uZimu ngeqiniso kufuze barhabe ekubalekeleni ubukhohlakali. Bekutjho ukuthini koke lokhu kuThimothi? Begodu ngiziphi iimfundo abantu bakaJehova abangazifunda esilulekweni sakaPowula esiphefumulelwekwesi?

9. “Iinkulumo zobudlhayela nokuphikisana okunganalwazi” bezilenzani ibandla lobuKrestu lokuthoma?

9 IliZwi lakaZimu linesiluleko esinqophileko malungana nobukhohlakali amaKrestu okufuze abubalekele namkha atjhide kibo. Ngokwesibonelo, emongweni wamezwi alandela lawo aku-2 Thimothi 2:19, uPowula utjela uThimothi bona ‘angaphosani ngamezwi,’ begodu ale “iinkulumo zobudlhayela nokuphikisana okunganalwazi.” (Funda 2 Thimothi 2:14, 16, 23.) Amanye wamalunga webandla langesikhatheso bekafundisa iimfundiso zeenhlubuki. Kubonakala kwanga abanye babo bebaveza imibono evusa ipikiswano. Ngitjho nanyana imibono leyo beyingakasekelwa eBhayibhelini, beyiliphadlhula phakathi ibandla. Beyenza bona kuphikiswane ngamagama, kwakheke umoya omumbi, oyingozi ebandleni. Ngikho uPowula agandelela iphuzu lokuphepha “iinkulumo zobudlhayela nokuphikisana okunganalwazi.”

10. Kufuze senzeni nange sihlangabezana neenhlubuki?

10 Namhlanjesi, akukavami bona abantu bakaJehova baqalane neenhlubuki ebandleni lobuKrestu. Nanyana kunjalo, nengabe sihlangabezana neemfundiso ezingakasekelwa emitlolweni, kungakhathaliseki bona zize nobani, kufuze sizale ngokurhabako. Kubudlhadlha ukuphikisana neenhlubuki, kungakhathaliseki bona siphikisana nazo mathupha, ku-inthanethi, namkha kinanyana ngiyiphi indlela yezokuthintana. Ngitjho nanyana sifuna ukumsiza umuntu loyo, ikulumiswano enjalo izabe ingakhambisani nekambiso engokomTlolo esiqeda kufunda ngayo le. Kunalokho njengombana sibabantu bakaJehova nje, kufuze sibabalekele ngokupheleleko, sitjhide ebantwini abaziinhlubuki.

Ungathomi uphikisane neenhlubuki (Qala isigaba 10)

11. Khuyini engavusa ‘iinkulumo zobudlhayela,’ begodu abadala abamaKrestu bangasibekela njani isibonelo esihle endabeni le?

11 Kunezinye izinto ezingasusa inturhu ebandleni ngaphandle kweenhlubuki. Ngokwesibonelo, ukuba nemibono ehlukahlukeneko ngezokuzithabisa kungagcina sele kuziinkulumo “zobudlhayela nokuphikisana okunganalwazi.” Kuliqiniso ukuthi nange umuntu athuthukisa zokuzithabisa okungakhambisani nemithetho kaZimu, abadala abamaKrestu kufuze bangakweqiseli amehlo ngombana bathi basaba ipikiswano. (Rhu. 11:5; Efe. 5:3-5) Nanyana kunjalo, abadala kufuze bayelele bona bangafundisi imibono yabo. Kufuze banamathele esilulekweni esisemTlolweni esitlolelwe ababonisi abamaKrestu esithi: “Yelusani umhlambi kaZimu eniwuphetheko, . . . ningazenzi amakhosi kilabo enibaphetheko, kodwana nibe ziimbonelo emhlambini.”—1 Pit. 5:2, 3; Funda 2 Korinte 1:24.

12, 13. (a) Ngimuphi umbono aboFakazi bakaJehova abanawo ngendaba yokukhetha zokuzithabisa, begodu basebenzisa ziphi iinkambisolawulo zeBhayibheli? (b) Iinkambisolawulo okucocwe ngazo kusigaba 12 zisebenza njani nakezinye iindaba zomuntu mathupha?

12 Endabeni yokuzithabisa, ihlanganwethu ayiwahlolisisi amafilimu athileko, imidlalo yamavidiyo, iincwadi, namkha umbhino bona isitjele ngalawo okufuze siwagegede. Kubayini kunjalo? IBhayibheli likhuthaza umuntu ngamunye bona ‘asebenzise umkhumbulwakhe . . . ahlukanise okuhle nokumbi.” (Heb. 5:14) ImiTlolo enjenga le ibeka iinkambisolawulo ezisisekelo umKrestu angazisebenzisa nakakhetha zokuzithabisa. Umnqophwethu kufuze kube kulwela ukufumana ‘bona yini ethokozisa iKosi,’ kizo zoke iindlela zokuphila. (Efe. 5:10) NeBhayibheli lifundisa bona iinhloko zemindeni zinelungelo lokuqunta  bona ngiziphi zokuzithabisa okufuze zithatjelwe mndenazo. *1 Kor. 11:3; Efe. 6:1-4.

13 Iinkambisolawulo zeBhayibheli esicoce ngazwezi azisebenzi kwaphela endabeni yokukhetha zokuzithabisa. Imibono ehlukahlukeneko yokumbatha nokuzilungisa, yamaphilo nezokugoma, nezinye iindaba zomuntu mathupha nazo zingavusa ipikiswano. Nekukghonakalako, abantu bakaJehova kufuze bangathomi baphikisane ngezinto ezinjalo nengabe akunamthetho weBhayibheli eziwuphulako, ngombana “isisebenzi seKosi asikafaneli sibe nenturhu, kodwana asibe nomusa kibo boke.”—2 Thim. 2:24.

UNGASAKHI ISIKHOZI NABANGANI ABANGAKALUNGI!

14. Ngimuphi umfanekiso uPowula awutjhwileko nekazakugandelela iphuzu lokubalekela abangani abangakalungi?

14 Ngiyiphi enye indlela labo ‘ababiza ibizo lakaJehova okufuze badede ngayo ebukhohlakalini’? Ngokungabi bangani nabantu abanomukghwa wokwenza okumbi. Kunomunye umfanekiso uPowula akhuluma ngawo ngaphambi kobana akhulume ‘ngowesisekelo sakaZimu esinzinzileko.” Wakhuluma ‘ngendlu ekulu enezitja okungasizo zegolide nesiliva kwaphela, kodwana okunezekhuni nezomdaka. Ezinye zisetjenziselwa okuhloniphekileko ezinye okungakahlonipheki.’ (2 Thim. 2:20, 21, NW) Ngemva kokutjho njalo, wakhuthaza amaKrestu bona azihlukanise nezitja ezisetjenziselwa “okungakahlonipheki.”

15, 16. Sifundani emfanekisweni ‘wendlu ekulu’?

15 Umfanekiso lo utjho ukuthini? UPowula bekasebenzisa isifaniso, afanisa ibandla lobuKrestu ‘nendlu ekulu,’ bese amalunga webandla awafanise ‘nezitja.’ Ngendlini, ezinye izitja zinganindwa yitjhefu eyingozi namkha zisilaphale. Umninimuzi uyazihlukanisa izitjezi, angazihlanganisi nezihlanzekileko, njengeempoto nezitja zokuphakela.

16 Ngokufanako-ke, abantu bakaJehova namhlanjesi kufuze balwele ukuphila ipilo  ehlanzekileko, bangathomi bazihlanganise nabantu abasolo beqa iinkambisolawulo zakaJehova ngekani. (Funda 1 Korinte 15:33.) Nengabe iinkambisolawulwezi zisebenza ngaphakathi ebandleni, kangangani-ke nekufuze sibalekele ukwakha isikhozi nabantu bangaphandle kwebandla, abanengi babo ‘abathanda imali, abangalaleli ababelethi, abangathembeki, abahlebako, abanelaka, abahloye okuhle, abakhaphelako, abathanda injabulo kunobanyana bathande uZimu!’—2 Thim. 3:1-5NW.

UJEHOVA UYAKUBUSISA UKUTHEMBEKA KWETHU

17. Ama-Israyeli alalela ngezinga elingangani nekuthiwa abajamelane nokungalungi?

17 IBhayibheli liveze iphuzu eliqakathekileko lendlela ama-Israyeli alithatha ngokurhabako ngayo igadango ‘lokusuka msinya kiwo woke amahlangothi wamatende kaKhorarhi, uDatani, no-Abiramu.’ Newulandisako umtlolo lo uthi “asuka msinya.” (Num. 16:24, 27) Akhenge azaze, namkha athi azokusuka ngesinye isikhathi. Umtlolo uveza nokuthi awulalela kangangani umlayo lo. Uthi “Basuka . . . kiwo woke amahlangothi wamatende.” Phela abantu abathembekilekwaba bebangafuni ukuba sengozini. Khenge balalele ngokuzikhuja namkha ngehliziyo engakapheleleli. Bakwenza kwaba semtarini bona bakhetha ihlangothi lakaJehova begodu bajamelana nokungalungi. Ngiziphi iimfundo esingazifunda esibonelwenesi?

18. Bekatjho ukuthini uPowula nekathi uThimothi kufuze ‘abalekele iinkanuko zobutjha’?

18 Nekufuze sivikele ubuhlobo bethu noJehova, kufanele senze ngokurhabako. Ngilokho okutjhiwo mamezwi kaPowula nakazakutjela uThimothi bona ‘abalekele iinkanuko zobutjha.’ (2 Thim. 2:22) Ngesikhatheso uThimothi besekalisokana eliqinileko, mhlamunye aneminyaka engaba ma-30. Nanyana kunjalo, “iinkanuko zobutjha” zobudlhadlha zibamba umuntu nanyana amdala. Nakaqalene namazizo la, uThimothi bekufuze ‘awabalekele.’ Ngamanye amezwi, uThimothi bekufanele atjhide “ebukhohlakalini.” UJesu naye wakhe watjho amezwi afanako nekathi: “Nangabe ilihlo lakho liyakukhuba, ligobhodlhe ulilahle!” (Mat. 18:9) AmaKrestu namhlanjesi kufanele athathe igadango elirhabako ekubalekeleni iingozi ezingathinta ubuhlobo bawo noZimu, ngaphandle kokuliyeka namkha ukuzaza.

19. Abanye bathethe maphi amagadango bona bavikele ubuhlobo babo noZimu engozini?

19 Abanye ebebanomraro wamarhamulo ngaphambi kobana babe boFakazi bathatha igadango lokuthi bangasabuseli utjwala. Abanye babalekela iindlela ezithileko zokuzithabisa ngitjho nanyana zingasizimbi zona ngokwazo kodwana ezingabasela iimfiso zokuziphatha okumbi. (Rhu. 101:3) Ngokwesibonelo, omunye umzalwana bekathanda ukukhamba amaphathi, athabele umjido oganukejako ngaphambi kobana abe nguFakazi. Kodwana kuthe bona afunde iqiniso, waqeda nehliziywakhe bona uzokubalekela ukujida, ngitjho nanyana kusemigidini yaboFakazi, ngombana lokho kungavusa imicabango engakalungi yesikhathi esidlulileko. Kuliqiniso bona amaKrestu awakalelwa bona asele utjwala, ajide namkha enze ezinye izinto ezingasizimbi. Nanyana kunjalo, kulindelekile ngathi soke bona sithathe amagadango arhabako ekuvikeleni ubuhlobo bethu noZimu.

20. Ngitjho nanyana kungekhe kwaba bulula ukutjhida “ebukhohlakalini” kodwana ngisiphi isiqinisekiso esisiduduzako?

20 Ilungelo lokubizwa ngebizo lakaZimu limthwalo ongakafaneli uqalelwe phasi. Kufuze sisuke “ebukhohlakalini” begodu ‘sihlukane nobumbi.’ (Rhu. 34:15, [34:14, NW]) Kuliqiniso bona lokho akusibulula ngasosoke isikhathi. Kodwana kuyaduduza ukwazi bonyana uJehova uzokuhlala abathanda “labo ekungebakhe” abanamathela eendleleni zakhe zokulunga.—2 Thim. 2:19; funda 2 IinKronike 16:9a.

^ isig. 12 Qala isihloko esiku-jw.org esithi “Kubayini Nikhetha Amafilimu, Iincwadi, Nombhino Othileko?” esingaphasi kwengcenye ethi UKWAZI NGATHI > OKUBUZWAKO.