Ubafunde kuhle na abomagazini bamuva besiThala? Khewuzihlole-ke ukuthi ungayiphendula na imibuzo le:

Bekufuze ihlatjwe sikhathi bani imvana yePhasika ngoNisan 14?

Amanye amaBhayibheli athi bekufuze ihlatjwe phakathi kobusuku obubili, okutjho ukuthi “ngamarhwaqela”—ngemva kokutjhinga kwelanga kodwana ngaphambi kobana kurhwalale. (Eks. 12:6)12/15, amakhasi 18-19.

Abantu abatjha bangasebenzisa ziphi iinkambisolawulo nabenza iinqunto?

Zintathu, (1) Kufuna umBuso kaZimu qangi nokulunga kwakhe. (Mat. 6:19-34) (2) Bathatjiswe kusiza abanye. (IzE. 20:35) (3) Bathabele ukulotjha uZimu ebutjheni babo. (UmTj. 12:1)—1/15, amakhasi 19-20.

Batjho ukuthini abakhweli beempera ebezisolo zigabadula kusukela ngo-1914?

UJesu njengomkhweli wepera emhlophe, wayisikimela ngokuthi athome ngokuqotjha uSathana namadimonakhe ezulwini. Umkhweli wepera ebovu umlilo yena utjho imiguruguru etshwenye abantu. Umkhweli wepera enzima, utjho indlala. Bese kuthi wepera erhwatjhileko, atjho isindabelaphi yamagulo abulele iingidigidi zabantu. (IsAm. 6:2-8)—2/1-ZU, amakhasi 6-7.

Itjhada nini ‘iMvana’? (IsAm. 19:7)

“Ubukhazi beMvana” benzeka ezulwini ngemva kokuthi iKosi uJesu Krestu iqedelele ukuhlula kwayo, lapho iBhabheli elikhulu selirhayiliwe nepi ye-Arimagedoni seyidlulile.—2/15, ikhasi 10.

Kubayini amaJuda wemihleni kaJesu ‘bekalindele’ uMesiya? (Luk. 3:15)

Angekhe saphetha ngokuthi amaJuda wekadeni asizwa kuhle isiphorofido sakaDanyela ngoMesiya ngendlela thina esisizwisisa ngayo namhlanjesi. (Dan. 9:24-27) Nanyana kunjalo, kungenzeka bezwa ngesaziso esafika ngengilozi kubelusi namkha ngalokho okwatjhiwo mphorofidikazi u-Ana mhla abona uJesu oselisana ethempelini. Nezazi zeza zifuna “obelethelwe bona abe yikosi yamaJuda.” (Mat. 2:1, 2) Ngokukhamba kwesikhathi, uJwanisi umbhabhadisi wakuveza ukuthi uKrestu uzokufika kungasikade.—2/15, amakhasi 26-27.

Singenza njani bona u-Iye wethu angabi ngu-Awa? (2 Kor. 1:18)

Khona siyavuma ukuthi kunezinye izinto ezingaphezu kwamandlethu ezingenza bona singasenza njengokutjho kwethu. Kodwana nasizibophezela ekwenzeni into kufuze silinge ngakho koke okusemandleni bona siyiphethe.—3/15, ikhasi 32.

Singasihlula njani isilingo sokubukela iinthombe zomseme ezisilapheleko?

Naka amagadango amathathu alisizo, (1) Balekisa amehlwakho nawubona iinthombe ezivusa ikanuko. (2) Tjheja izinto ocabanga ngazo kungabi ngeziphume endleleni, bese uthandaze nakuZimu. (3) Utjheje namafilimu namkha amaZinzolwazi anenthombe ezisilapheleko.—4/1-ZU, amakhasi 10-12.

Ungaba yini umphumela nengabe umKrestu utjhiya umndenakhe ngomnqopho wokuyokwenza imali kwenye inarha?

Nengabe ababelethi bakhetha ukuhlala maqalanga emndenini, abantwana bangaphatheka kumbi khulu emoyeni nangokokuziphatha. Kangangobana bayabanghala nababelethi ngezinye iinkhathi. Kanti-ke nabo ababelethi nabahlezi maqalanga njalo, bangagcina sebalingekele ekuziphatheni kumbi ngokomseme.—4/15, amakhasi 19-20.

Beyiphulelwani imilenze yeenlelesi ebezilenga eengodweni zokuhlunguphazwa?

AmaRoma aqedelela iinlelesi ebezilenga eengodweni ngombana amaJuda bekabawe bona iinlelesezo ebeziphahle uJesu ziphohlozwe imilenze. Lokho bekuzozenza zibhalelwe kuphefumula bese zihlongakala msinyana, ebekuzokwenza bona zingasolo zilenga ubusuku boke esigodwenapho. (Dut. 21:22, 23)—5/1-ZU, ikhasi 11.

Kufuze sibe namiphi imibuzo engqondweni nasiyokukhuluma nabantu ekonzwenethu yokutjhumayela?

Kufuze sikhumbule ukuthi babobani? Ngiya kibo nje bakuphi? Ngiya nini kibo? Nokuthi ngiya njani kibo.—5/15, amakhasi 12-15.

Ukubhema kuyingozi kangangani?

Kuthe imihla yekadeni naseyilalamela ngekupheleni, besekunabantu abangaba yi-100 000 000, ababulelwe kubhema. Kwanje kuhlongakala abababalelwa ku-6 000 000 qobe mnyaka.—6/1-ZU, ikhasi 3.