Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Thanda Umakhelwanakho Njengombana Uzithanda Wena”

“Thanda Umakhelwanakho Njengombana Uzithanda Wena”

“[Umthetho] wesibili ofana nawo ngothi: ‘Thanda umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.’”—MAT. 22:39.

1, 2. (a) Ngimuphi umthetho uJesu athi ngewesibili omkhulu kunayo yoke? (b) Sizokucoca ngamiphi imibuzo?

OMUNYE uMfarisi wathi nakalinga uJesu wamhloma ngombuzo othi: “Mfundisi, ngimuphi umyalo ongomkhulu emthethweni na?” Njengombana khekwatjhiwo esihlokweni esigadungileko, uJesu nekaphendula wathi: “Lo myalo wokuthoma nongomkhulu,” othi “Thanda uSomnini uZimakho ngehliziywakho yoke, ngomphefumulwakho woke, nangomkhumbulwakho woke.” UJesu wanaba ngelokuthi: “Wesibili ofana nawo ngothi, ‘Thanda umakhelwanakho njengombana uzithanda wena’”—Mat. 22:34-39.

2 UJesu wathi kufuze sithande umakhelwanethu njengombana sizithanda thina. Yeke sizabe siyiphethe khona nesingazibuza ukuthi: “Kuhlekuhle ngubani umakhelwanami? Sibatjengisa njani abomakhelwana bethu bona siyabathanda?

KUHLEKUHLE NGUBANI UMAKHELWANAMI?

3, 4. (a) Ngimuphi umfanekiso uJesu awulandisako nekaphendula umbuzo othi: “Alo, ngubani umakhelwanami na?” (b) UmSamariya uyisize njani indoda eyatholakala ibanjwe ikunzi, yabetjhwa, beyatjhiywa ife isigiyani? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

3 Kanengi nesikhuluma ngomakhelwana vane sikhuluma ngomuntu ohlala hlanu komuzi wekhethu namkha umngani osisizako.  (IzA. 27:10) Kodwana tjheja amezwi kaJesu nakakhuluma nendoda ebeyizibona ilungile eyambuza yathi: “Alo, ngubani umakhelwanami na?” UJesu wamphendula ngokumlandisela umfanekiso womSamariya olungileko. (Funda uLuka 10:29-37.) Besingalindela bona umphristi nomLevi babe bomakhelwana bamambala, batlhogomele indoda edlelezelwe ziinlelesi, ezayidula yafa isigiyani. Kunalokho bamdlula ngathi abamboni, bamlisa anjalo. Kwase kwafika umSamariya, ovela ebantwini abawuhlonipha kwamambala umThetho kaMosi kodwana ebebangathelelani amanzi namaJuda, wayisiza indoda le.—Jwa. 4:9.

4 Ezintweni azenzileko ekusizeni indoda le, umSamariya onomusa wathambisa amanceba wayo ngamafutha we-oliva newayini. Imali ebodanariyu ababili umSamariya abhadelele ngabo indoda le ekumbeni yeenkhambi beyipheze ibe mrholo wamalanga amabili. (Mat. 20:2) Yeke, kusemtarini bona umSamariya lo uziveze njengomakhelwana wamambala wendoda le. Umfanekiso kaJesu lo usifundisa ukuthi kufuze sibazwele besibathande abomakhelwana bethu.

AboFakazi bakaJehova bamsinya khulu ekuthandeni abomakhelwana babo (Qala isigaba 5)

5. Iinceku zakaJehova zibatjengise njani abomakhelwana bazo ithando hlangana nesikhathi sehlekelele eyenzeke mhlapha nje?

5 Abantu abanomusa njengomSamariya olungileko bayindlala ephasini esiphila kilweli. Khulukhulu ‘emihleni yokuphela’ le, abantu abanalo ithando, bathanda ukulwa, bathanda nezinto ezimbi ezingayi ngandlela. (2 Thim. 3:1-3) Ngokwesibonelo, abantu babona imihlolo nekwenzeka ihlekelele yemvelo. Uzakhumbula bona eNew York City kwagadla isiwuruwuru esibizwa ngoSandy nekuyokuphela u-Oktoba 2012. Kwenye indawo ethuthunjiswe siwuruwurwesi kilo idorobhelo, iinlelesi bezisizakala ngokweba izinto zabantu, ngebanga lokuthi igezi beyingekho nezinye izinto ezitlhogekako. Khona endaweni leyo, aboFakazi bakaJehova benza ihlelo elasiza bona, nabomakhelwana babo. Koke lokhu bakwenza ngombana bayabathanda abomakhelwana babo. Ngiziphi ezinye iindlela zokuthanda abomakhelwana bethu?

INDLELA ESINGATJENGISA NGAYO UKUTHI SIBATHANDA KANGANGANI ABOMAKHELWANA BETHU

6. Umsebenzethu wokutjhumayela uhlangene njani nokuthanda umakhelwana?

6 Yewusize abantu balotjhe uZimu. Lokhu sikwenza ngokusemandlenethu bona ‘sibakhuthaze ngemitlolo.’ (Rom. 15:4) Eqinisweni siyabathanda abomakhelwana bethu nesibatjela iqiniso leBhayibheli. (Mat. 24:14) Awazi bona silithabela kangangani ilungelo lokutjhumayela ngomlayezo “wethemba” ovela kuZimu!—Rom. 15:13.

7. Uyini umThetho weGolide, begodu ngiziphi iimbusiso esizithola ngokulandela umthetho lo?

7 Landela umThetho weGolide. Umthetho lo umamezwi kaJesu weTjumayelwakhe yeNtabeni: “Yeke kikho koke, yenza kabanye lokho ongathanda bonyana bakwenze kuwe ngombana lokhu ngokutjhiwo mthetho nabaphorofidi.” (Mat. 7:12) Nesiphatha abanye ngendlela uJesu atjho ngayo, sizabe senza ngokuvumelana nomqondo okusekelwe kiwo “umthetho” lo (Osukela kuGenesisi kuya kuDuteronomi) “nabaphorofidi” (imiTlolo yesiHebheru yabaphorofidi). Yoke imitlolo le iyibeka emtarini indlela uZimu ababusisa ngayo boke abathanda abanye abantu. Ngokwesibonelo, ngo-Isaya, uJehova uthi: “Gcinani ukulunga nenze okufaneleko . . . Ubusisiwe obhubhako owenza lokho.” (Isa. 56:1, 2) Sibuseke kwamambala ngombana siyakuthabela ukwenza okulungileko ngokuthanda abomakhelwana bethu.

8. Kubayini kufuze sithande amanabethu, begodu kungenzekani nesingaraga nokwenza njalo?

8 Thanda amanabakho. “Nizwile kwathiwa, ‘Thanda umuntu womphakathi uzonde isitha sakho.’ Kodwana manjesi ngithi kini: Thandani izitha zenu, nithandazele labo  abanizumako, ukuze nibe bantwana bakaYihlo osezulwini,” kutjho uJesu. (Mat. 5:43-45) Nompostoli uPowula wayigandelela ngelokuthi: “Nakube isitha sakho silambile, siphe ukudla sigome; nakube somile, siphe amanzi sisele.” (Rom. 12:20; IzA. 25:21) NomThetho kaMosi uyatjho bona nakube isilwana sesitha sakho sirabhalaliswe mthwalwaso kufuze usisize. (Eks. 23:5) Ukusebenzisana okunjalo bekungenza abantu abamanaba njengenja nokatsu babe bangani abakhulu. Nange amaKrestu atjengisa ithando elinjalo, iinhliziyo zamanabawo zingatjhuguluka, ihloyo abanayo leyo, liphele kancani kancani. Nasiragela phambili nokuthanda amanabethu—ngitjho nanyana sekuthiwa asitlhorisa kangangani—sizokuthaba khulu nange singezwa bona atjhugulukile, sele amaKrestu wamambala!

9. Wathini uJesu ngokubuyisana naloyo okholwa naye?

9 Phikelelani bona nihlalisane ngokuthula nabantu boke.” (Heb. 12:14) Kuliqiniso bona umyalo lo ubandakanya nabazalwana bethu, ngombana uJesu wathi: “Yeke lokha newuletha umnikelwakho e-aldari, khonapho bese uyakhumbula bona umfowenu unamavundo nawe, tjhiya umnikelwakho lapho phambi kwe-aldari, ukhambe khonokho uyokubuyisana naye bese uyabuya-ke uzokunikela umnikelwakho.” (Mat. 5:23, 24) UZimu uzosibusisa nesibathanda kwamambala abazalwana nokuthi siyilungise nabo msinya indaba ingakamili iimpondo, khona kuzakuba nokuthula.

10. Kubayini kungakafaneli bona sidzimelele emitjhaphweni yabanye abantu?

10 Ungasolo udzimelela emitjhaphweni yabanye abantu. UJesu wakhe wathi: “Ningagwebi abanye, nakungasinjalo nani nizokugwetjwa ngombana indlela enigweba ngayo abanye nani nizokugwetjwa ngayo. Kubayini ukghona ukubona itserana engelihlweni lakamfowenu kodwana uhlulwe kubona isigodo esingelihlweni lakho na? Ungatjho njani kumfowenu uthi, ‘Angikukhuphe itserana engelihlweni lakho,’ khisibe wena unesigodokazi esingelihlweni lakho na? Wena mzenzisi ndina! Thoma ukhuphe isigodokazi esingelihlweni lakho qangi, nje-ke uzakukghona ukubona kuhle ukuze ukhuphe itserana engelihlweni lomfowenu.” (Mat. 7:1-5) Amezwi la anamandla tle! Akukafaneli sisolo singhonghoyila ngemitjhapho emincani eyenziwa ngabanye khibe ngapha yethu mikhulu ngangesigodokazi!

 INDLELA EKHETHEKILEKO YOKUTHANDA ABOMAKHELWANA BETHU

11, 12. Ngiyiphi indlela eqakathekileko yokuthanda abomakhelwana bethu?

11 Kunendlela eqakatheke khulu yokuthanda abomakhelwana bethu okufuze sikhambe ngayo. Leyo-ke ngeyokutjhumayela iindaba ezimnandi njengoJesu. (Luk. 8:1) UJesu wathi abalandeli bakhe kufuze ‘bakhambe bayokwenza abantu babe bafundi.’ (Mat. 28:19, 20) Nesenza lokho uJesu asitjela khona sisuke sisiza abantu baphume endleleni ebanzi eya ekubhujisweni bangene endleleni emkghotho eya ekuphileni. (Mat. 7:13, 14) Asibilayeli bona uJehova uyibusisile tle imizamwethu yokwenza abafundi.

12 NjengoJesu, sisiza abantu bona bakhe itjhebiswano noZimu. (Mat. 5:3) Abanekareko yokulotjha uZimu sibasiza ngokubatjela “ivangeli ngoZimu.” (Rom. 1:1) Yeke, boke abamukela umlayezo womBuso esiwuphetheko lo babuyisana noZimu ngoJesu Krestu. (2 Kor. 5:18, 19) Ngokutjhumayela iindaba ezimnandezi, sisuke sisebenzisa indlela eqakathekileko yokutjengisa bona sibathanda kangangani abomakhelwana bethu.

13. Uzizwa njani ngokwenza umsebenzi oqakatheke kangaka lo wokutjhumayela ngomBuso?

13 Ukubuyela ebantwini esibatjhumayezileko nokuraga iimfundo zeBhayibheli kusiza abantu bona bazifundise ukwenza lokho uZimu akufunako kibo. Lokho kwenza ipilo yomfundi weBhayibheli ithome ukutjhuguluka. (1 Kor. 6:9-11) Yeke kuthabisa kwamambala ukubona uZimu asiza “labo abakhethe ukuphila okungapheliko” ekwenzeni amatjhuguluko, nekwakheni isikhozi naye. (IzE. 13:48) Sibona abantu abanengi ebebanghale ipilo bathaba godu, bahlula ukutshwenyeka ngokuthembela kuBabethu wezulwini. Qala bona kuhle kangangani ukubona abantwaba bathuthukisa isingani sabo noZimu! Awuvumi na bona zoke izinto ezihle ezenzekakwezi zitjengisa ithando esinalo ngabomakhelwana bethu ngendlela ekhethekileko yokutjhumayela kibo ngomBuso?

IHLATHULULO YETHANDO EPHEFUMULELWE NGUZIMU

14. Ngamezwakho, akhewuhlathulule lokho ithando elingikho okutlolwe kweyoku-1 Korinte 13:4-8.

14 Nesisebenzelana nabomakhelwana bethu, ukulingisa okwatlolwa nguPowula ngethando kungaphungula imiraro eminengi, kusilethele ithabo, kusilethele neembusiso ezinengi ezivela kuZimu. (Funda 1 Korinte 13:4-8.) Akhe sibuyekeze okwatjhiwo nguPowula nekahlathulula ithando, nokuthi thina-ke singakusebenzisa njani lokho kibomakhelwana bethu.

15. (a) Kubayini kufuze sibekezele besibe nomusa? (b) Kubayini kufuze singazikhakhazisi, singabi nomrhobholo?

15 “Ithando liyabekezela, ithando linesisa.” Njengombana uZimu anomusa begodu ababekezelela abantu abangakapheleli, nathi kufuze sibe nomusa, sibekezele nange basenza izinto ezibuhlungu bangakacabangi, namkha basihlaba ngamagama. “Ithando alinamona,” yeke angekhe livumele umuntu abe nomrhobholo ngezinto abanye abanazo, namkha ngamalungelwabo ebandleni. Ngaphezu kwalokho, nengabe sibathanda kwamambala abanye, angekhe sizikhakhazise sithwale amahlombe ngokuzikhukhumeza. Angithi vele, “amehlo aziphakamisako nehliziyo ezigqajako kusisono esisibani seenkhohlakali.”—IzA. 21:4.

16, 17. Singazivumelanisa njani neyoku-1 Korinte 13:5, 6?

16 ‘Ithando aliziphathi ngendlela engakafaneli’ kibomakhelwana bethu. Angekhe sathoma sibatjele amala, sibebele, namkha sibenze nanyana yini ephula imithetho kaZimu. Ithando lizosenza singazifuneli kwethu kwaphela, kodwana sitjheje nalokho okufunwa babanye.—Flp. 2:4.

17 Ithando lamambala alinasicasucasu begodu “alibibhi umlandu,” njengokungathi  sizitlola phasi zoke izinto ezimbi abanye abasenza zona. (1 Thes. 5:15) Nengabe sigugudlhela amavundo uZimu bekazozizwa njani ngalokho, bekungekhe na kubaseleke umlilo ngaphakathi kwethu, ozokutjhisa thina utjhise nabanye na? (Lev. 19:18) Ithando lisenza sithabele iqiniso, kodwana angekhe ‘lithokoziswe bubumbi,’ ngitjho nanyana umuntu osihloyileko asitlhorisa kabuhlungu kangangani.—Funda izAga 24:17, 18.

18. Yini esiyifunda ethandweni etlolwe kweyoku-1 Korinte 13:7, 8?

18 Cabanga ngehlathululo enabileko yethando eyatjhiwo nguPowula. Wathi ithando “lembesa yoke into.” Nengabe omunye uyasikhuba bese abawe ukulitjalelwa, ithando lisihlohlozela bona simlibalele. Ithando “likholwa yoke into” eseliZwini lakaZimu begodu lisenza siyithokoze ifundiso yeqiniso esiyifumanako. Ithando “lirhuluphela yoke into” etlolwe eBhayibhelini lisibasele nokuthi sitjele abanye ngerhuluphelo esinalweli. (1 Pit. 3:15) Siyathandaza nokuthandaza, silindele okuhle kwaphela ngeenkhathi ezibudisi. Ithando “linyamezelela koke,” kungakhathaliseki ukuthi senziwa izinto ezimbi, siyatlhoriswa, namkha silingwa ngananyana yini. Ngaphezu kwalokho, “ithando alihluleki.” Woke umuntu olalelako uzokuba nalo isiphelani.

RAGELA PHAMBILI NOKUTHANDA UMAKHELWANAKHO NJENGOMBANA UZITHANDA WENA

19, 20. Ngisiphi isiluleko esisemTlolweni esisihlohlozela bona siragele phambili sithanda umakhelwanethu?

19 Nesisolo sisebenzisa isiluleko seBhayibheli singakghona ukuragela phambili nokuthanda abomakhelwana bethu. Sithanda woke umuntu, kungakhathaliseki bona uvela kisiphi isitjhaba. Kufuze sihlale sikhumbula amezwi kaJesu athi: “Thanda umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.” (Mat. 22:39) UZimu noKrestu balindele bona sibathande abomakhelwana bethu. Nengabe asiqiniseki bona kufuze senzeni ebujamweni obuthileko obubandakanya abomakhelwana bethu, kufuze sithandaze kuZimu, simbawe asinqophise ngomoyakhe ocwengileko. Nesenza njalo, uJehova uzosibusisa khulu, asisize sibathande abanye.—Rom. 8:26, 27.

20 Umthetho wokuthanda umakhelwana njengombana sizithanda thina ubizwa ngokobana ‘mthetho wobukhosi.’ (Jak. 2:8) Ngemva kokucoca ngeminye imiyalo yomthetho kaMosi, uPowula wathi: “Neminye imithetho ekhona, ihlanganiswe emyalweni owodwa othi: “Thanda umakhelwanakho njengombana uzithanda wena. Ithando alimtjhapheli umakhelwana, ngalokho ithando likuzaliseka komthetho.” (Rom. 13:8-10) Koke lokhu kusitjela ukuthi kufuze siragele phambili nokuthanda abomakhelwana bethu.

21, 22. Kubayini kufuze sithande uZimu nabomakhelwana bethu?

21 Njengombana sizindla ngebanga lokuthanda abomakhelwana bethu, kuhle sinande sikhumbula amezwi kaJesu nakathi uBabethu wezulwini “wenza ilanga lakhe liphumele abambi nabalungileko, anise nezulu kabalungileko nabakhohlakeleko.” (Mat. 5:43-45) Kufuze sibathande abomakhelwana bethu, kungakhathaliseki bona balungile namkha bakhohlakele. Njengombana sekutjhiwo ngehla, indlela eqakatheke khulu yokutjengisa ithando kutjhumayela iindaba ezimnandi ngomBuso kaZimu. Qala bona zingangani iimbusiso esingazifumana nange umakhelwanethu amukela iindaba ezimnandezi, azithokozele kwamambala!

22 Manengi amabanga asenza sithande uJehova ngaphandle kokuzikhuja. Zinengi neendlela zokuthanda abomakhelwana bethu. Nesithanda uZimu nabomakhelwana bethu, sisuke sihlonipha amezwi kaJesu awatjho malungana nokurarulula imiraro eqakathekileko. Ngaphezu kwakho koke, sithabisa ihliziyo kaBabethu osezulwini uJehova.