Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Juni 2014

Siza Abanye Bathuthukise Amakghonwabo

Siza Abanye Bathuthukise Amakghonwabo

“Ngizakufundisa ngikubonise indlela ozakukhamba ngayo; ngikweluleke, ngikuphose ilihlo.”—RHU. 32:8.

1, 2. UJehova uziqala njani iinceku zakhe zephasini?

KUYENZEKA bona lokha ababelethi nebaqale abantwababo badlala, bararwe makghono abanawo. Mhlamunye nawe ukhewakulemuka lokho. Omunye umntwana uba mafulufulu nakenza okuthileko, omunye abe nengqondo ebukhali nekudlalwa imidlalo yengqondo, namkha nekwenziwa izinto zobukghwari. Kodwana kungakhathaliseki bona banamaphi amakghono, ababelethi bangabasiza abantwana balemuke amakghono abanawo.

2 UJehova uyathanda ukuqalisisa lokho okwenziwa bantwana bakhe bephasini. Ubabiza ngokuthi “magugu wezizwe zoke.” (Hag. 2:7) Baligugu ngombana bayamkholelwa begodu bazinikele kuye. Kodwana nawe kungenzeka khewalemuka bona ithalenta lilele kiboFakazi bakaJehova namhlanjesi. Abanye abazalwana baphiwe ekubekeni iinkulumo, abanye baphiwe ekuhleleni izinto. Inengi labodade liphiwe ekufundeni amanye amalimi belikhulume nangawo esimini, ngapha abanye bakwazi ukusekela abanakwabo, babakhuthaze namkha batlhogomele abagulako. (Rom. 16:1, 12) Asikuthabeli na ukuba sebandleni elinamaKrestu anamakghono ahlukahlukeneko?

3. Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo esihlokwenesi?

3 Nanyana kunjalo, abanye esihlanganyela nabo, khulukhulu abasesebatjha nabasanda kubhajadiswa abakawafumani amathalentabo  ebandleni. Singabasiza njani-ke bona balemuke amakghonwabo? Kubayini kufuze sikulwele ukubona izinto ezihle kibo, sibaqale ngendlela uJehova abaqala ngayo?

UJEHOVA UBONA OKUHLE KWAPHELA EENCEKWINI ZAKHE

4, 5. Ukulandisa kwencwadi yabaKhokheli 6:11-16 kuveza njani bona uJehova uyawabona amakghono iinceku zakhe ezinawo?

4 Kunengi ukulandisa okuseBhayibhelini okulibeka emtarini iphuzu lokuthi uJehova akakaqali okuhle kwaphela eencekwini zakhe kodwana utjheje namakghonwazo. Ngokwesibonelo, kwathi bona uGidiyoni akhethwe nguZimu ukuthi ayokutjhaphulula abantu bakhe ekugandelelweni sisandla sabakwaMidiyani, ingilozi yathi neyimlotjhisako: “USomnini unawe, wena ngorho.” Kubonakala sengathi uGidiyoni yena bekangaziqali ‘njengengorho.’ Begodu bekabazi ubuthakathaka bakhe nobuntu bakhe. Kodwana ingcoco eyalandela ngemva kwalokho beyiveza bona uJehova bemkaqala kuhle kunangendlela yena ebekaziqala ngayo.—Funda abaKhokheli 6:11-16.

5 Into eyenza uJehova wathemba uGidiyoni njengomuntu ongatjhaphulula ama-Israyeli kukuthi bekasolo aqale amakghonwakhe. Angithi ingilozi kaJehova beyisolo imqalile uGidiyoni nekabhula ikoroni ngamandla. Kukhona nokhunye ingilozi ekubonileko. Phela ngeenkhathi zeBhayibheli, abalimi bebabhula ikoroni endaweni evulekileko, khona iinhluba zizakuwolwa mumoya. Kodwana okurarako kukuthi uGidiyoni bekabhulela ikoroni ngebutlhodlhelweni bamadiribe, ukwenzela bona afihlele amaMidiyani isivuno sakhe. Kghani bekungasi liqhinga elihlakaniphileko lelo na? Akurari-ke ukuthi uJehova athathe uGidiyoni njengomlimi ohlakaniphileko nonelemuko—indoda ehlakaniphileko. Yeke, uJehova walibona ikghono lakhe, walisebenzisa.

6, 7. (a) Umbono kaJehova ngo-Amosi bewuhluke njani kewama-Israyeli? (b) Yini eveza bona u-Amosi bekamumuntu ofundileko?

6 Nendabeni yomphorofidi u-Amosi sibona soneso ngoJehova, ukuthi uyawalemuka amakghono weenceku zakhe, ngitjho nanyana zingabonakala zingakaqakatheki kangako. Nekazihlathululako u-Amosi uthi bekangumelusi wezimvu nomtlhogomeli wemithi yamakhiwani—izinto ebezidliwa babantu abadobha phasi. Kungenzeka bona lokha uJehova nakenza u-Amosi umphorofidi, nokuthi ayokukhalima umbuso wakwa-Israyeli weentjhaba ezilitjhumi, amanye wama-Israyeli beba ngacabanga bona uZimu ukhethe kumbi.—Funda u-Amosi 7:14, 15.

7 U-Amosi bekavela emaphandleni, kodwana ilwazi ebekanalo ngamasiko nangamakhosi beliveza bona unengqondo ekhaliphileko. Bekazazi kuhle izinto ezenzeka kwa-Israyeli, kungenzeka godu nokuthi bekakwazi tle ebekwenzeka eenarheni ebezakhelene nakwa-Israyeli. Kungenzeka bekafumana koke lokho kubathengisi ebebatjharhatha nenarha. (Amo. 1:6, 9, 11, 13; 2:8; 6:4-6) Ezinye izazi zeBhayibheli zithi u-Amosi bekanekghono lokutlola elirarako. Lokho kungebanga lokuthi nekatlolako bekangagwagwanisi kwaphela, kodwana bekasebenzisa iincezu zekulumo, neengathekiso. Eqinisweni, indlela u-Amosi asebenzelana ngayo nomphristi okhohlakeleko u-Amaziya beyitjengisa bona uJehova ukhethe kuhle, nokuthi angasebenzisa amakghono abonakala angakaqakatheki.—Amo. 7:12, 13, 16, 17.

8. (a) UJehova wamqinisekisa njani uDavida? (b) Kubayini amezwi weRhubo 32:8 aqinisekisa labo abangazithembiko?

8 Kuyatjho-ke ukuthi uJehova uyawalemuka amakghono wenye nenye incekwakhe. Waqinisekisa iKosi uDavida bona uzomfundisa, ‘amphose ilihlo’ (Funda iRhubo 32:8.) Lokho kusikhuthaza kwamambala. Ngitjho nanyana singazithembi thina, uJehova  angasisiza bona senze izinto ebesingacabangi bona singazenza, siphumelele emabizelweni ebesingakawacabangi nokuwacabanga. Kufana nalokho umbanduli asolo aqale umkhweli weentaba onganalemuko, umqalisisa nje ngombana afuna ukumsiza bona athole iindawo ezihle angabambelela kizo nakakhwela intaba, noJehova ululukela ukusifundisa asenze sithuthuke. Kanti-ke uJehova angasebenzisa abantu esihlanganyela nabo bona bavumbulule amathalenta esinawo. Ukwenza njani lokho?

BONA IZINTO EZIHLE EMUNTWINI

9. Sisisebenzisa njani isiluleko sakaPowula sokutjheja iimfuno zabanye?

9 Umpostoli uPowula wakhuthaza amaKrestu bona ‘angazitjheji wona kwaphela’ kodwana atjheje neemfuno zabanye. (Funda uFilipi 2:3, 4.) Ngokuya ngokwalento uPowula ayitjhoko, kufuze siqalisise iimphiwo abanye abanazo, sikuvume lokho. Vane sizizwe njani nange omunye asibuka ngethuthuko esiyenzileko? Angithi kanengi vane sihlohlozeleke bona sithuthuke khulu, bese kuvela amakghono amahle kithi? Kuyafana-ke, nasingavuma bona esikholwa nabo banawo amakghono, singakghona ukubasiza bona bawathuthukisele ukulotjha uZimu.

10. Bobani kuhlekuhle abatlhoga ukusizwa?

10 Bobani kuhlekuhle okufuze sibasize? Kuliqiniso ukuthi woke umuntu uyalitlhoga isizo kwesinye isikhathi. Nanyana kunjalo, ilutjha nalabo abasanda kubhajadiswa kufuze bazizwe babandakanyekile emisebenzini eyenziwa ebandleni. Lokhu kuzobenza bazwisise bona kunendima okufuze bayidlale. Ngakelinye ihlangothi, nesingabasizi, sibatjengise bona batlhogeka kangangani ebandleni, bangathoma badose iinyawo, bebadonde nekufuze benze okuthileko uJehova akhuthaza bona bakwenze ebandleni.—1 Thim. 3:1.

11. (a) Umdala othileko wamsiza njani umuntu omutjha bona ahlule iinhloni? (b) Ngisiphi isifundo osifunda endabeni kaJulien?

11 ULudovic owafunda okunengi ekubandulweni asesemncani uthi: “Nengizipha isikhathi sokunaka umzalwana othileko, uthuthuka msinya.” Nekakhuluma ngoJulien isokana ebelibulawa ziinhloni, uLudovic uthi: “UJulien bekaziphatha ngendlela emadlhanadlhana. Kodwana yena nokho bekanomusa, afuna nokusiza ebandleni. Yeke, kunokuthi ngizibuze izinto ezinengi ngaye, ngadzimelela khulukhulu ebuntwini bakhe obuhle, bese ngalinga ukumkhuthaza.” Kwathi ngokukhamba kwesikhathi waba yinceku ekhonzako, kwanje uyiphayona lesikhathi esizeleko.

BASIZE BAVUMBULULE AMATHALENTA WABO

12. Yini eqakathekileko okufuze sibe nayo nesizakusiza umuntu athuthukise amakghonwakhe? Khewuze nesibonelo.

12 Kuyazwisiseka bona nesifuna ukusiza abantu bavumbulule amakghonwabo kufuze siyelele khulu. Njengombana kuveziwe endabeni kaJulien, kufuze siqale ngale kwemitjhapho yomuntu nesizakufumana ubuntu namakghono angathuthukiswa. Le-ke yindlela uJesu ebekaqala ngayo umpostoli uPitrosi. Ngitjho nanyana uPitrosi bekanande alahlekelwe siporo kwesinye isikhathi, uJesu watjho bona uzokuzinza njengedwala.—Jwa. 1:42.

13, 14. (a) UBharinabhasi watjengisa njani bona uhlakaniphile nekasebenzelana noMarkosi obekaseselisokana? (b) Omunye umzalwana osesemutjha wathola liphi isizo njengoMarkosi (Qala isithombe esisekuthomeni.)

13 UBharinabhasi naye bekamthatha njalo uJwanisi, obekanesibongo sesiRoma esithi Markosi. (IzE. 12:25) Hlangana nekhambo lakaPowula lesibili ayisithunywa sevangeli noBharinabhasi, uMarkosi bekamsizi wabo, mhlamunye abatlhogomela nangezepilo. Kwathi bona kufikwe ePhamfiliya, uMarkosi wajika sotjwala emathunjini,  wabatjhiya wabuyela emva. Kwafuze bakhambe bodwa kiyo yoke indawo leyo, ebeyinabadlelezeli abasabekako. (IzE. 13:5, 13) Kubonakala kwanga uBharinabhasi walemuka bonyana uMarkosi unokungahlaliseki, waqunta bona uzombandula. (IzE. 15:37-39) Lokho kwalisiza khulu isokaneli bona libe yinceku kaJehova evuthiweko. Okuthabisako kukuthi uMarkosi wakhamba wayokubhadla noPowula ejele leRoma, waba hlangana nalabo abathumela amavuko ebandleni leKolose, begodu uPowula wakhuluma kuhle khulu ngaye. (Kol. 4:10) Ungacabanga ngendlela uBharinabhasi ebekathabe ngayo lokha uPowula abawa isizo lakaMarkosi.—2 Thim. 4:11.

14 U-Alexandre osanda kuba mdala webandla, ukhumbula indlela omunye umzalwana ambandula ngayo uthi: “Nangisakhulako, bekubudisi khulu ukuthandaza phambi kwewomakazi labantu. Umdala lo wangifundisa indlela yokuzilungiselela, nokuthi ngingawehlisa njani amaphaphu. Kunokuthi angalise nginjalo, bekahlala angithandazisa emihlanganweni yokuya esimini. Kwaya kwaya, ngangasazinyazi.”

15. UPowula wakutjengisa njani bona ubathatha njengabantu abaqakathekile abazalwana bakhe?

15 Nengabe sibona ikghono namkha ubuntu obuthileko komunye umKresu, siyakuveza na emntwini loyo bona kuqakatheke kangangani lokho? KwebeRoma isahluko 16 uPowula ukhuluma ngobuntu namakghono awathanda khulu wabazalwana abangaphezu kwabama-20. (Rom. 16:3-7, 13) Ngokwesibonelo uPowula uyatjho bona u-Andronikha noJuniyasi batjhugulukela kuKrestu qangi kunaye, wagandelela nelokuthi bakghodlelele tle. Wakhuluma kuhle khulu ngonina kaRufusi, mhlamunye ngebanga lokuthi bekamtlhogomela njengoninakhe.

UFrédéric (ongesinceleni) wasiza uRico bona adzimelele ekusebenzeleni uJehova (Qala isigaba 16)

16. Ukubukwa nokukhuthazwa komunye umsanyana kwaba namuphi umphumela?

16 Kuba nemiphumela emihle khulu nesibuka umuntu ngokusuka ehliziyweni. Cabanga ngendaba kaRico, umsanyana weFrance ebekaphele amandla ngebanga lokuthi uyise ongasi nguFakazi angafuni bona abhajadiswe. URico bekacabanga ukuthi kufuze ajame isikhatjhana, uzakuthi nasele akhulile akghone ukuzijamela, asebenzele uZimu ngendlela angakghona ngayo. Bekahlala adanile ngombana bebamhleka nesikolweni. UFrédéric ongumdala webandla obekafundela umsanyana lo uthi nekalandisako: “Bengihlala ngimbuka uRico ngombana ukujamelana kwakhe nokuphikiswa bekutjengisa bona uyakghodlhelela nokuthi ukukholwa kwakhe kuqinile.” Amezwi wokumbuka layo amqinisa khulu umsana lo kangangobana lokho kwamtjhideza kubabakhe. Kwathi nasele aneminyaka eli-12 uRico wabhajadiswa.

UJérôme (ongesidleni) wasiza uRyan bona abe sithunywa sevangeli (Qala isigaba 17)

17. (a) Singabasiza njani abanakwethu bona bathuthuke? (b) Esinye isithunywa senzani kubazalwana abatjha, begodu kuba namuphi umphumela?

17 Nengabe siyababuka abazalwana ngokwenza kuhle izabelo zabo, sisuke sibabasela umdlandla abanawo wokusebenzela  uJehova. USylvie, * osebenze eBethel yaseFrance iminyaka engangeminyaka bekasolo ababuka abazalwana. Wayelela iphuzu lokuthi abodade kungaba nezinto abazibonako nabazithandako ezenziwa emsebenzini othileko. Yeke, “amezwabo wesikhuthazo angaba nemiphumela emihle efana naleyo engaba khona nekukhuthaza umzalwana ongumakadabona.” Nakanabako uthi: “Kimi ukukhuthaza umuntu msebenzami.” (IzA. 3:27) UJérôme osithunywa sevangeli eFrench Guiana, usize inengi lamasokana aboFakazi bona nabo babe ziinthunywa zevangeli. Uthi: “Engikulemukileko kukuthi nengikhuthaza abazalwana abasesebatjha kokuthileko abakwenza emsebenzini kaZimu, namkha ngibabuka ngalokho, ukuzithemba kwabo kuyakhula. Lokho-ke kuvumbulula amanye amakghono.”

18. Kubayini kulisizo ukusebenza nabazalwana abatjha?

18 Ukusebenza nabazalwana bethu kungabenza baragele phambili nokutjhidelana noZimu. Umdala angabawa umzalwana osesemutjha onelwazi ngezamakhomphyutha ukuthi aphrinthe imininingwana eku-jw.org engakhuthaza abanye abanganawo amakhomphyutha. Namkha nengabe nizokusebenza ekuhlanzeni iWolo lomBuso, kubayini kanti ningabizi nabazalwana abatjha bona bazokusebenza nani? Iinkhathi ezinjalo zizonisiza bona nitjheje amakghono abanawo, nibabuke bese nilindele imiphumela.—IzA. 15:23.

YAKHANI AMAKGHONO AZOKUSETJENZISWA NGOMUSO

19, 20. Kubayini kufuze sisize abanye bathuthukise amathalentabo?

19 Lokha uJehova nakabeka uJotjhuwa bona abe mrholi ka-Israyeli, watjela uMosi ukuthi ‘amkhuthaze’ ‘bekamqinise’ uJotjhuwa. (Funda uDuteronomi 3:28.) Namhlanjesi bantu sebangena ngobunengi ebandleni lethu elisephasini mazombe. Akusibadala bebandla kwaphela okufuze bakhuthaze abanye, kodwana woke umKrestu angasiza ekuvumbululeni amathalentabo. Ngokwenza njalo, inengi labantu lizokusebenzela uJehova isikhathi esizeleko, begodu inengi labo lizokuthuthukela ezingeni ‘lokufundisa abanye.’—2 Thim. 2:2.

20 Kungakhathaliseki bona sihlanganyela ebandleni elikhulu namkha esiqhemeni esizokuthuthuka sigcine sele silibandla, asenzeni koke okusemandlenethu bona sakhe amathalenta azokusebenza ngomuso. Ipengu yakho koke lokhu kulingisa uJehova, ohlala aqala izinto ezihle eencekwini zakhe.

^ isig. 17 Ibizo litjhentjhiwe.