Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Siza Abadivosileko Okholwa Nabo—Njani?

Siza Abadivosileko Okholwa Nabo—Njani?

Kungenzeka kunomuntu omaziko odivosileko—namkha kungenzeka banengi abanjalo obaziko. Lokho kungebanga lokuthi idivosi idumile. Ngokwesibonelo, irhubhululo lePoland liveza ukuthi inengi labantu abaseminyakeni yama-30 ubudala eselitjhade iminyaka engaba mithathu ukuya kwesithandathu, livame ukudivosa; begodu idivosi ayigcini ngalabo abaseminyakeni leyo kwaphela.

I-Institute for Family Policy yeSpain ithi: “Kulinganiselwa bona [eYurobhu] isiquntu sabantu abatjhadako sizokudivosa.” Kunjalo nakwezinye iinarha ezisathuthukako.

UKULAWULWA MAZIZO ANGAKAFANELI

Khuyini okuba mphumela wesenzo esijayelekilekwesi? Omunye wabeluleka ngezomtjhado esekanelemuko ePumalanga Yurobhu uthi: “Idivosi imane isisenzo esingokomthetho salokho esekwenzekileko—ukuphela kobuhlobo nokuhlukana, okuyinto ebangela amazizo abuhlungu.” Wangezelela ngokuthi: “Ngemva kwalokho, ubaselwa mazizo welaka, uzisole, udane, bewuphelelwe nalithemba.” Ngezinye iinkhathi lokhu kubangela imicabango yokuzibulala. “Ngemva kobana ikhotho iyibethe isitembu idivosi, zithoma ukubuya. Umuntu atjharaganiswe mazizo wokunganeliseki nomzwangedwa, bese athome ukuzibuza ukuthi: ‘Njengombana sengidivosile nje, kuhlekuhle ngingubani? Ngisaphilelani nje vele?’”

Nasekakhumbula okwenzeka eminyakeni eyadlulako, u-Ewa uthi: “Ngazizwa kabuhlungu khulu ngemva kokuthi ikhotho isiqinisekise ngokusemthethweni isibawo sethu sedivosi, abomakhelwana bami nabantu engisebenza nabo besebangibiza ‘ngebuya.’ Bengihlala ngikwatile, kangangobana nebantwaneni bami ababili ebengisele nabo, besekufuze ngibe ngumma ngibe nangubaba kibo.” * U-Adam owahlonitjhwa iminyaka eli-12 yoke angumdala, uyanaba: “Nami ngokwami angisazihloniphi kangangobana, ngezinye iinkhathi ngikwata ngivuthe amalangabi, ngibone kungcono ngihlale kude nabantu.”

UKULINGA UKUBUYELA ESIGENI

Ngebanga lokuhlutjhwa sisazelo malungana nengomuso labo, abanye bebasolo bakurakurana nokubuyela esigeni—nanyana sekudlule iminyaka eminengi badivosile. Banyekele bazizwe kwanga akusenamuntu onendaba nabo. Ngaphezu kwalokho, omunye umma osebenza ukutlola batjho nje abantu kufuze “batjhugulule imikghwabo bese bafunde ukuqalana nemiraro ngokwabo.”

UStanisław nakakhumbulako uthi: “Sathi nasiqeda ukudivosa umfazi egade ngimthetheko lo akhange asangivumela ukuthi ngibone abantwana bami ababili babantazinyana. Lokho kwangenza ngazizwa kwanga akusenamuntu onendaba nami, kangangobana besengicabanga nokuthi ngilahlwe nanguJehova imbala. Ukuphila bekungasese mnandi nakancani.  Kwathi nakukhamba isikhathi ngalemuka ukuthi bengitjhaphe kangangani ngalokho ebengikucabanga.” Amazizo la akhe ahlupha noWanda, othi: “Besengiqede nehliziywami ukuthi mina vele akusekho umuntu ozosiqala sinabantwabami—ithemba belingasekho ngitjho nakilabo engikholwa nabo. Kodwana nje sengiyabona ukuthi abazalwana banamathelene kangangani nathi, begodu babambisene nami ekukhuliseni abantwabami bona babe bakhulekeli bakaJehova.”

Sewungabona nawe kilokhu okutjhiwo ngehla ukuthi idivosi ayisimngani womuntu. Abantu abadivosileko bangathoma ukuzinyaza, bacabange nokuthi akusenandaba nanyana bangahlala bangasanakwa. Bangathoma nokubahlahlathelela abantu abaphila nabo, bathome nokuzizwa kwanga ibandla alisenandaba nabo begodu abasamukeleki. Kodwana isibonelo sakaStanisław noWanda siyatjengisa ukuthi abantu abadivosileko bangagcina sebabona ukuthi abazalwana nabodade banaso isikhathi sabo. Ekhabolakhona, amaKrestu akutjengisile ukuthi anendaba kangangani nabanye abantu, ngitjho nalapho isizo labo lilega kwanga alibonakali khona.

NAVANE SEWUNOMZWANGEDWA NAMAZIZO WOKUNGANAKWA

Khumbula bona naphezu kwemizamo ephuma phambili esiyenzako kilabo esikholwa nabo abadivosileko, umzwangedwa wona yinto abayokuhlala banayo. Abodade abadivosileko bavame ukuzibona kwanga sebambalwa khulu abantu abanendaba nabo. U-Alicja uyakuvuma lokho nakathi: “Sekudlule iminyaka ebunane yoke ngidivosile, kodwana ngezinye iinkhathi nginokuzizwa ngingasililitho. Navane sekunjalo, ngiyasuka phakathi kwabantu, ngilile kamva bengizirhawukele.”

Nanyana amazizo okukhulunywa ngawo la ajayelekile kilabo abadivosileko, iBhayibheli lona liyakwala ukuzikhetha wedwa. Phela ukuba yikomo edla yodwa kufana ‘nokungabi nobuntu.’ (IzA. 18:1) Umuntu onomzwangedwa kufuze alemuke bona kusuke kukuhlakanipha ukungasolo angemva kwabantu bobulili obuhlukileko, afune ukuthi bameluleke bebamtjhiriye. Ngoba nasekunjalo, kubulula khulu ukuthi bangazithola sebanamazizo wethando angakafaneli phakathi kwabo.

Abadivosileko esikholwa nabo ngezinye iinkhathi bangaqalana namazizo angasimnandi njengokugandeleleka malungana nokuthi ingomuso libaphatheleni, babe nomzwangedwa bazizwe bangasanakwa nokunakwa. Ngokulemuka-ke ukuthi amazizo anjalo ajayelekileko nokuthi akusibulula ukulwisana nawo, sizokulingisa uJehova ngokubasekela abazalwana nabodade abanjalo. (Rhu. 55:22; 1 Pit. 5:6, 7) Singaqiniseka nangokuthi koke esibasekela ngakho bazokwamukela. Kuliqiniso ukuthi ebandleni bazokuthola isekelo elivela ebanganini bamambala!—IzA. 17:17; 18:24.

^ isig. 6 Amanye amabizo atjhentjhile.