Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

Ukutjhiswa kwesidumbu kuwafanele na amaKrestu?

Akunalapho imiTlolo yala khona ukuthi kutjhiswe isidumbu.

EBhayibhelini kuneendaba eziveza ukuthi imizimba namkha amathambo wabantu abahlongakeleko bekatjhiswa. (Jotj. 7:25; 2 Kron. 34:4, 5) Lokhu bekutjho ukuthi abantwabo ngendlela ebebangakalungi ngayo bekungakafaneli bona bangcwatjwe nokungcwatjwa. Kodwana ikambiso yokutjhiswa kwesidumbu ayitjho ukuthi bekuhlala kutjhiswa abantu abanjalo.

Lokho singakubona nendabeni yokufa kweKosi uSawula namadodanakhe amathathu. Amane wawo ahlongakala ngesikhathi alwa namaFilista. Omunye wamadodana bekunguJonathani, umngani omkhulu kaDavida ebekamsekela ngokuthembeka. Ngesikhathi ama-Israyeli anesibindi ahlala nca ngeJabetjhi-Giliyadi alemuka ngesenzweso, athola neendumbu ezine, azitjhisa, bese angcwaba amathambo wazo. Kwathi ngokukhamba kwesikhathi uDavida wawabuka ama-Israyeli ngokwenza kwawo njalo.—1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

IBhayibheli lithembisa bona abahlongakeleko bazokuvuswa, uZimu ababuyisele ekuphileni. Ukuthi umuntu loyo watjhiswa namkha wangcwatjwa, akwenzi uJehova bona abhalelwe kubuyisela ukuphila komuntu loyo komunye umzimba omutjha. AmaHebheru amathathu ebekaqalene nokufa emlilweni ovutha amalangabi ngebanga lakaNebukadinetsari, akhenge bekutlhogeke bona abe nevalo lokuthi nawangatjha uZimu uzokubhalelwa kuwavusa. (Dan. 3:16-18) Kwaba njalo nangabantu bakaZimu abathembekileko ababulawa bebatjhiswa maNazi emakampeni wokuhlunguphazwa. Bakhona nabanye abantu abakaZimu abathembekileko ababulawa zizehlakalo ezihlukahlukeneko zokuqubuka kwemililo eyabatjhisa thokgho kwangasala litho. Nanyana kunjalo, nabo basazokuvuswa.—IsAm. 20:13.

UJehova akutlhogeki bona alungise umzimba womuntu wakade, ukwenzela bona amvuse. Lokho singakubona nendleleni uZimu avusa ngayo amaKrestu azesiweko bona ayokuphila ezulwini. NjengoJesu ‘owavuswa amzimba womoya,’ amaKrestu azesiweko nawo avuka asese ngiwo kodwana asemzimbeni womoya. Akunasitho esithileko abakhamba naso ezulwini.—1 Pit. 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Jwa. 3:2.

Ithemba lokuthi abantu bazokuvuswa aliyi ngokuthi kuzokwenzekani ngomzimba, kodwana liya ngokukholelwa ekghonweni lakaZimu nesifiso sakhe sokuzalisa akuthembisileko. (IzE. 24:15) Kuyatjho-ke ukuthi angekhe sazi ukuthi uZimu wayenza njani imikarisomraro leyo esikhathini sangaphambili nokuthi uzokwenza njani esikhathini esizako. Nanyana kunjalo, thina sithembele kuJehova. ‘Wakukhombisa’ lokho mhla avusa uJesu.—IzE. 17:31; Luk. 24:2, 3.

Yeke, amaKrestu azabe enza kuhle ngokulandela ikambiso yendawo ngokuvumelana nomthetho malungana nokungcwatjwa kwabahlongakeleko. (2 Kor. 6:3, 4) Ngebangelo-ke ukuthi umzimba womuntu uyatjhiswa namkha uyangcwatjwa, lezo ziindaba zomuntu mathupha namkha umndeni.