ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Juni 2014

Umagazini lo uneenhloko ezizokufundwa ngo-Arhostosi 4 ukuya ku-31, 2014.

“Utjheje Umzila Walapha Ugadanga Khona”—Uzokuthuthuka

Ungazisusa njani iinqabo ezivimbe indlelakho yokufinyelela imigomo yakho?

Imibuzo Evela Kubafundi

Ukutjhiswa kwesidumbu kuwafanele na amaKrestu?

Siza Abadivosileko Okholwa Nabo—Njani?

Khewubone ukuthi abadivosileko baqalana naziphi iintjhijilo nobujamo.

“Thanda UJehova UZimakho”

Funda bona uJesu bekatjho ukuthini nekazathi sithande uJehova ngomphefumulwethu, ngehliziywethu nangomkhumbulwethu woke.

“Thanda Umakhelwanakho Njengombana Uzithanda Wena”

Bekatjho ukuthini uJesu nekathi kufuze sithande abomakhelwana bethu? Singakwenza njani lokhu?

Uyakhumbula?

Ubafunde kuhle na abomagazini bamuva besiThala? Khewuzihlole-ke ukuthi ungayiphendula na imibuzo le.

Ubuqala Ngendlela UJehova Abuqalangayo Na Ubuthakathaka Bomuntu?

Ungabaphatha kuhle abazalwana nabodade ababonakala babuthakathaka.

Siza Abanye Bathuthukise Amakghonwabo

Ungaba siza njani abazalwana abatjha nabasanda kubhajadiswa bona bathuthukise amakghonwabo?