Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

‘Usesemnengi Umsebenzi Wokuvuna Okusafuze Wenziwe’

‘Usesemnengi Umsebenzi Wokuvuna Okusafuze Wenziwe’

UGeorge Young nakafika eRio de Janeiro ngoMatjhi 1923

Bekungo-1923, kunganabususo benyawo ewolweni lekhonsadi elibizwa ngokuthi i-Drama and Music Conservatory eSão Paulo! Uyayizwa na ikulumo kaMzalwana uGeorge Young etjhisa amadamu anamanzi? Ikulumwakhe leyo beyitologwa nangesiPutukezi. Uyababona na abantu abama-585 beza nendlebe njengombana umzalwana eza nendaba? Amavesi weBhayibheli bewavela ngesiPutukezi esikrinini. Kwathi esitlhorini somhlangano lo kwaphakwa amakhulu weencwadi ezinesihloko esithi Millions Now Living Will Never Die! amanye wawo ebewangesiNgisi, isiJarimani, nesiTariyana. Ikulumo leyo yabekwa ngepumelelo! Inengi labantu layizwa indaba leyo. Kwathi ngemva kwamalanga amabili, iwolo lazala phama! batjho kuzokulalelwa enye ikulumo. Kodwana yini le eyabangela izenzakalwesi?

Ngo-1867, uSarah Bellona Ferguson, wathutha nomndenakhe basuka e-United States bayokuhlala eBrazil. Kwathi ngo-1899, wafumana iqiniso ngemva kokuthi afunde iincwadi zeBhayibheli ezeza nomnakwabo avela e-United States. Njengombana bekakukhuthalele ukufunda nje, wafaka isibawo sokufumana isiThala sesiNgisi qobe nyanga. Kuthe bona aphehlwe mlayezo weBhayibheli, watlolela uMzalwana u-C. T. Russell, wamhlathululela bona ‘uyakufakazela ukuthi akakho umuntu okude khulu bona angafumana iqiniso,’ njengombana kwenzekile kuye.

Can the Living Talk With the Dead? (NgesiPutukezi)

USarah Ferguson wenza koke okusemandlenakhe bona afundise abanye amaqiniso awafundileko, kodwana bekazibuza bonyana kghani ngubani ongasiza umndenakhe nabantu beBrazil. Ngo-1912, iBethel yeBrooklyn yamtjela ukuthi kukhona ozako eSão Paulo, uza neenkulungwana zamaphetjhana anesihloko esithi Where Are the Dead? ngesiPutukezi. Bekungo-1915 nakazakutjho bona yena iyamrara indaba yokuthi abaFundi beBhayibheli bebalindele ukuhlwithwa ngesikhatheso baye ezulwini. Nakaveza amazizwakhe watlola wathi:  “Kuthiwani ngeBrazil nayo yoke iSewula Amerika? . . . Newungabona ukuthi iSewula Amerika yikulu kangangani, kula uzokubona khona ukuthi usesemnengi umsebenzi wokuvuna okusafuze wenziwe.” Bekaqinisile, vele bekusesenomsebenzi omnengi tle wokuvuna ebekusafuze wenziwe!

Ngabo-1920, kwasuka abathayi ngeenkepe baya emihlanganweni yebandla eNew York City nekusalungiswa isikepe sabo. Bathi nababuyela eRio de Janeiro, bafika batjhumayela kwabanye lapho. Kwathi kungakabi sikhathi eside, uGeorge Young ebekajikeleza, wafika eRio de Janeiro wafumana abantu abathanda iqiniso. Wabona kungcono kutjhugululwe iincwadi ezimbalwa ngesiPutukezi. UMzalwana uYoung wasuka lapho waya eSão Paulo, idorobho elinabantu abazi-600 000. Wathi nekafika lapho wabeka ikulumo wakhambisa incwadi ethi Millions, njengombana kutjhiwo ngehla. Nakatlolako wathi: “Nginganabani nginjalo, bekufuze ngidzimelele khulu emikhangisweni yamaguranda bona ngikhangise iinkulumo ezizokubekwa bajameleli be-I.B.S.A. eBrazil.” *

Amavesi weBhayibheli bekavela esikrinini njengombana uMzalwana uYoung, abeka ikulumo

Nesiveza umbiko ngomsebenzi kaZimu eBrazil, ngoDisemba 15, 1923, isiThala sathi: “Nesicabanga ngomsebenzi wokutjhumayela owathoma ngoJuni 1, njengombana sazi ukuthi neencwadi bezingekho ngesikhatheso, kuyabonakala ukuthi iKosi iyawubusisa umsebenzi lo.” Newuragako umbiko lo wakhuluma nangokuthi iinkulumo ezimbili kwezima-21 zabekwa kusukela ngoJuni 1 ukuya kuSeptemba 30, nokuthi abantu ebebalalele iinkulumwezo bebazi-3 600. ERio de Janeiro khona, umlayezo womBuso kaZimu bewusolo uphadlhalajwa. Ngeenyanga ezimbalwa, besele kukhanjiswe iincwadi ezingaba zi-7 000 ngesiPutukezi! Ngaphezu kwalokho isiThala, sesiPutukezi sathoma ukugadangiswa kusukela kumagazini wangoNovemba ukuya kuDisemba 1923.

USarah Bellona Ferguson, okungewokuthoma ukufaka isibawo sesiThala sesiNgisi eBrazil saqobe nyanga

UMzalwana uGeorge Young wabonana noSarah Ferguson, begodu isiThala nesikhuluma ngalokho sathi: “Udade lo weza endaweni la uMzalwana uYoung ebekakhambisela khona iincwadi, wafese wamqala, wambamba ngesandla, wathi: ‘Angikholwa amehlwami ukuthi ngibona umjikelezi ophilako.’” Yena nabanye babantwabakhe babhajadiswa. Eqinisweni besekuminyaka ema-25 alinde ukubhajadiswa! Kwathi ngo-Arhostosi 1, ka-1924 isiThala sabika ukuthi kubhajadiswe abantu abama-50 eBrazil, inengi labo ngeleRio de Janeiro.

Nasingawubuza godu umbuzo owabuzwa eminyakeni ema-90 eyadlulako sithi: “Kuthiwani-ke ngeBrazil neSewula Amerika?” Ipendulo kukuthi sekunaboFakazi bakaJehova abatjhumayela iindaba ezimnandi abangaphezu kwe-760 000 eBrazil. ISewula Amerika iyoke, inabantu abathola umlayezo womBuso kaZimu ngesiPutukezi, isiPenitjhi namanye amalimi amanengi wendabuko. Nasesikhuluma iqiniso, uSarah Ferguson bekayiphethe ngesibhukwini nakazakutjho amezwi la ngo-1915 athi ‘Kusesenomsebenzi omnengi wokuvuna okusafuze wenziwe.’—Ezivela ebulungelweni lethu eBrazil.

^ isig. 6 I-I.B.S.A. sirhunyezo se-International Bible Students Association.