ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Meyi 2014

Umagazini lo uneendlela ezintathu esingazisebenzisa nesiphendula imibuzo ebudisi. Kubayini kuqakathekile bona sihlale sithembekile ehlanganweni kaZimu?

‘Ukudla Kwami Kukwenza Intando KaZimu’

IKosi uDavida, umpostoli uPowula noJesu Krestu bebakuthanda ukwenza intando kaZimu. Thina-ke singayenza njani intando kaZimu ekonzwenethu yokutjhumayela naphezu kweentjhijilo ezinande zivusa ihloko?

Kufuze Simphendule “Njani . . . Umuntu”?

Singaphumelela njani ekubonisaneni nomuntu ngomTlolo ebujamnweni obusitjhijilo? Khewubone nazi iindlela ezintathu esingazisebenzisa ekudoseleni umuntu ependulweni.

Baphathe Kuhle Abantu Obatjhumayezako

Kufuze ubaphathe njani abantu obathola esimini? Amezwi kaJesu akuMatewu 7:12 anomthelela muphi emsebenzinethu wokutjhumayela?

UMLANDO WOKUPHILA

UJehova Wangisiza Kwamambala

UKenneth Little uveza indlela uJehova uZimu amsiza ngayo walwisana neenhloni nokungazithembi. Khewubone ukuthi uZimu wayibusisa njani imizamo yakhe yokuzikhandla.

UJehova UnguZimu Ohlelekileko

Umlando ka-Israyeli wekadeni nowamaKrestu wokuthoma uyitjengisa njani indlela uJehova ahlela ngayo iinceku zakhe ephasini namhlanjesi?

Inga-kghani Ukhambisana Nehlangano KaJehova?

I-Arimagedoni izoliqeda nya ihlelo lakaSathaneli lokubusa. Kubayini-ke kuqakathekile ngathi bona sihlale sithembekile ehlanganweni kaZimu?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

‘Usesemnengi Umsebenzi Wokuvuna Okusafuze Wenziwe’

KunaboFakazi bakaJehova abangaphezu kwee-760 000 abatjhumayela iqiniso eBrazil. Umsebenzi wokutjhumayela wathoma njani eBrazil?