ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Apreli 2014

Kumagazini lo kukhulunywa ngendlela esingaba ngayo nokukholwa okunjengekwakaMosi. UJehova uziqala njani iimbopho zomndeni begodu usisiza njani bona siziphethe?

Yiba Nekholo NjengoMosi

Ukukholwa kwakaMosi kwamsiza njani ekulweni neemfiso zephaseli, kwamenza wakuthabela ukusebenzela uJehova? Kubayini uMosi adzimelelisa umkhumbulwakhe emvuzweni athenjiswe wona?

Uyambona Na “Ongabonwako”?

Ukukholwa kuJehova kwamsiza njani uMosi bona angasasabi muntu nokuthi azithembe iinthembiso zakaZimu? Dzimelelisa ukukholwa kwakho, uqale uJehova njengomuntu wamambala ofuna ukukusiza.

UMLANDO WOKUPHILA

Iimbusiso Engazithola Ngokusebenzela UZimu Isikhathi Eside

Iminyaka ema-65 yokusebenzela uJehova isikhathi esizeleko, funda ukuthi uRobert Wallen uthini ngalokho okwanelisa ipilwakhe kudlula zoke izinto.

Akakho Ongasebenzela Abaphathi Ababili

Abanye sebaze bakhamba bayokuhlala ngaphetjheya ngebanga lemali. Ukuhlala ngokuhlukana ngebanga lomsebenzi kuwuthinta njani umndeni, abantwana, kunye nobuhlobo bakho noZimu?

Yiba Nesibindi—UJehova Uzakusiza!

Omunye ubaba ngokuthembela kuZimu wawulungisa njani umndenakhe, walisa nokusebenzela kude nawo? UJehova wamsiza njani bona akghone ukuwutlhogomela naphezu kokubogaboga komnotho?

Uzizwa Njani UJehova Nakakubeke Ilihlo?

Funda ngeendlela okunganani ezihlanu uJehova asitjengisa ngazo bona uyasithanda nendlela esingazuza ngayo kilokho.

Bewazi?

Emihleni yokutlolwa kweBhayibheli, bekutjho ukuthini lokha umuntu nakarathula izambatho zakhe?