Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Zithinte Iinhliziyo Zeenhlobo Zakho Ezingakholwa

Zithinte Iinhliziyo Zeenhlobo Zakho Ezingakholwa

UJESU WAKHE watjela enye indoda ebeyifuna ukumlandela, wathi: “Khamba uye ekhaya emndeninakho ufese ubatjele bona kungangani okwenzelwe [‘nguJehova,’ NW] nokobana ukurhawukele kangangani.” Natjho amazwi layo kungenzeka bekaseGadara, nca ngesewula-pumalanga yeLwandle leGaleliya. Amezwi kaJesu la, aveza ukuthi bekasazi kuhle isiga sabantu sokululukela ukuhlanganyela neenhlobo zabo emaqinisweni.—Mar. 5:19.

Isigeso sisasibona nanamhlanjesi, nanyana sikhamba sihluka nje—kuye ngendawo ohlala kiyo. Kanti-ke kuyinto ejayelekileko bona umuntu nasekamkhululeki kaZimu weqiniso, uJehova, kube kuye ukuthi afune ukukuhlanganyela neenhlobo zakhe lokho esele akwazi. Kodwana angakwenza njani lokho? Ngiyiphi indlela angakhuluma ngayo bekufike ehliziyweni yesihlobo sakhe esinesondo laso—namkha esingayingeni nokuyingena yokusonda? IBhayibheli linesikhuthazo esihle khulu malungana nalokho.

“SIMFUMENE UMESIYA”

Emihleni kaJesu, ngu-Andrisi owathoma ukubiza uJesu ngoMesiya. Yeke, ngemva kokulemuka ukuthi vele nguMesiya lo, ngubani akhamba wayomtjela? “U-Andrisi wafumana umfowabo uSimoni, wamtjela wathi: ‘Simfumene uMesiya.’ (Nakutjhugululwako kutjho uKrestu).” U-Andrisi wakhamba naye kuJesu, ngokwenza njalo wanikela uPitrosi ithuba elihle lokobana abe ngomunye wabafundi bakaJesu.—Jwa. 1:35-42.

Ngemva kweminyaka esithandathu uPitrosi ahlala eJopa, wamenyelwa eKhesariya bona ayokuvakatjhela kwaKorneliyasi, isikhulu samabutho. UPitrosi wathi nafika lapho wathola ubani? “UKorneliyasi gade [alinde uPitrosi nabakhambisani bakhe] begodu gade ameme iinhlobo nabangani bakhe  abakhulu.” UKorneliyasi wanikela iinini zakhezo ithuba lokulalela uPitrosi, bese zizenzela zazo iinqunto malungana nezikuzwileko.—IzE. 10:22-33.

Singafundani endleleni u-Andrisi noKorneliyasi abaziphatha ngayo iinhlobo zabo?

U-Andrisi noKorneliyasi akhange baweqisele amehlo amathuba egade avulekele iinhlobo zabo. U-Andrisi nguye owathi kuJesu, nangu uPitrosi, begodu noKorneliyasi wamema iinhlobo zakhe bona zizokuzwa uPitrosi. Kodwana u-Andrisi noKorneliyasi akhenge bazikatelele iinhlobo zabo bona zilandele uKrestu. Uyasibona isifundo lapho? Nathi-ke asenzeni njalo. Singakghona ukucocacoca neenhlobo zethu ngesikwaziko, senze nomzamo wokuthi zazi iqiniso leBhayibheli, besizihlananise nalabo esikholwa nabo. Kodwana lokho akutjho ukuthi sesizozikatelela, ngani ngoba siyalazi ilungelo lazo lokuzikhethela. Nasifuna ukubona ukuthi singazisiza njani iinini zethu, akhesicabange nganasi isibonelo sakaJürgen noPetra, isibili esitjhadileko seJarimani.

UPetra wafunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova, kwathi ngokukhamba kwesikhathi wabhajadiswa. Indodakwakhe, uJürgen beyisikhulu samasotja. Ekuthomeni uJürgen khenge ayidle kuhle yesiqunto somkakhesi. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi, walemuka bona aboFakazi batjhumayela iqiniso leBhayibheli. Naye-ke wazinikela kuJehova, kanganobana sikhuluma nje, umdala webandla lalapho. Ngisiphi isikhuthazo asitjhoko nakhuluma ngokuthinta ihliziyo yesihlobo esikholelwa kwezaso izinto?

UJürgen uthi: “Akukafaneli sizikatelele iinhlobo zethu nakuziwa eendabeni zokulotjha uZimu, ngombana lokho kungazenza zigcine zingasayingeni nokuyingena yamaBhayibheli. Kungabe bekube ngcono ukunande siqarhaqarha ngeendaba ezinjalo nasicoca nazo. Okhunye okungaba ngcono kutjhomanisa inhlobo zethwezo nabazalwana abayibhatiri yinye nazo ngobudala, khona bazokuzwana kuhle nebakhulumako. Ukwenza njalo kungadlala indima.”

“Akukafaneli sizikatelele iinhlobo zethu nakuziwa eendabeni zokulotjha uZimu.”—Jürgen

Umpostoli uPitrosi neenhlobo zakaKorneliyasi bawuzwa bawuthanda umlayezo weBhayibheli, bebathatha namagadango afaneleko. Kanti-ke abanye emihleni leyo, kwabathatha isikhathi ukwenza isiqunto sokwamukela iqiniso.

KUTHIWANI NGABAFOWABO LAKAJESU?

Zimbalwa iinini zakaJesu ebezimkholwa ngesikhathi asese sephasini. Ngokwesibonelo, kubonakala kwanga abapostoli uJakopo noJwanisi bekubazawabo lakaJesu, uninabo uSalome angukghariyakhe. Kungenzeka bona waba ngomunye wabafazi “ebegade basiza ngokusekela uJesu nabafundi bakhe ngeendleko zabo.”—Luk. 8:1-3.

Nokho, amanye amalunga womndeni kaJesu akhenge avele amkholwe msinya njalo. Ngokwesibonelo, ngemva komnyaka uJesu abhajadisiwe iinqubuthu zeza emzini loyo zazomlalela. “Kuthe bona bomndenakhe bezwe ngalokho, beza kobana bamthathe bathi: ‘Uhlangene ihloko.’” Kwathi ngokukhamba kwesikhathi, abafowabo nebambuza ukuthi ikhambo lakhe lijame njani, akhange abaphendule khonokho. Ngebanga lani? Lokuthi “nabafowabo akhange khebamkholwe.”—Mar. 3:21; Jwa. 7:5.

Sifundani-ke endleleni uJesu aziphatha ngayo iinhlobo zakhe? Sifunda ukuthi akhange ayithathe ngamawala yokuthi batjho uhlangene ihloko. Ngitjho nangemva kokubulawa nokuvuswa kwakhe,  uJesu wazikhuthaza iinhlobo zakhe ngokubonakala kumnakwabo uJakopo. Ukubonakala kwakhe phambi komswa lo, akhenge kukhuthaze yena kwaphela, kodwana kwakhuthaza nabanye abafowabo ukuthi nangambala lo nguye uMesiya. Okhunye kukuthi, bebanabapostoli nabanye ngelawini eliphezulu eJerusalema nebazakwamukela umoya ocwengileko. Kwathi ngokukhamba kwesikhathi, uJakopo noJuda, nabanye abafowabo lakaJesu bathola amanye amalungelo akarisako.—IzE. 1:12-14; 2:1-4; 1 Kor. 15:7.

ABANYE BEKUFUZE BABEKEZELELWE ISIKHATJHANA

“Ayikho into edlula ukubekezela, mbekezelele umuntu.”—Roswitha

Njengombana bekunjalo nemihleni kaJesu, kusesenjalo nanamhlanjesi nakuziwa endabeni yokubekezelela iinhlobo. Isibonelo, nguRoswitha ebekamKatholika ngesikhathi indodakwakhe ibhajadiswa njengoFakazi kaJehova ngo-1978. Ngebanga lokungena ngehloko eenkolelweni zakhe, uRoswitha bekajamelene nendodakwakhe. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi, wadamba bewalemuka nokuthi aboFakazi bafundisa iqiniso. Ngo-2003, wabhajadiswa. Waba yini umphumela? Kunokuthi asolo ajame kwebebaphikisana ngakho ekuthomeni, ubaba lo wanikela umkakhe ithuba lokuzitholela iqiniso. Uthini uRoswitha ngalokhu? Uthi, “Ayikho into edlula ukubekezela, mbekezelele umuntu.”

UMonika wabhajadiswa ngo-1974, kwathi amadodanakhe amabili aba boFakazi eminyakeni elitjhumi eyalandela. Nanyana ubabakwakhe uHans bekangaphikisani nabo, lokho kwenzeka bekwaba ngo-2006 nekazakubhajadiswa. Kanti wabonani engakangaka emndeninakhe lo? “Bewuthembekile kuJehova, begodu bewungekhe wenza nanyana yini ebeyingawukhipha esiporweni.” Okuhle kukuthi uHans bekamtjela mihle namalanga ukuthi bamthanda kangangani. Begodu nangelanga lomhlolo akhange khebamphelele ihliziyo ngokuthi angekhe avuka amukele iqiniso.

UKUQATJULWA MAMANZI WEQINISO

UJesu wakhe wafanisa iqiniso namanzi wokuphila. (Jwa. 4:13, 14) Yeke sifuna iinini zethu ziqabuleke ngokusela amanzi ahlanzekileko weqiniso. Esingakufuniko kukuzidindela ngamanzi la, kamva bezirhitjhwe ngoba siyazikatelela. Ukuthi-ke ziyarhitjhwa namkha ziyaqabuleka kuzokuya ngokuthi sizihlathululela ngezinga elingangani lokho esikukholelwako. IBhayibheli lithi “ihliziyo yolungileko ihlolisisa iimpendulo zayo” kuthi “ingqondo yohlakaniphileko” iphumelelise ‘ikulumwakhe neembhena zakhe zingezelele ukuzwisisa.’ Isinqophiswesi sisebenza njani-ke kithi?—IzA. 15:28; 16:23.

Akhe sithi nangu umma ufuna ukutjela ubabakwakhe ngeenkolelo zakhe. Nange umma lo acabangisisa ngaphambi kokukhuluma, uzowabala amagamakhe, angekhe avele akhwele azehlele phezu kwakhe. Angekhe azenze umakhonya, namkha usiyazi phezu kwendodakwakhe. Amezwakhe nakamahle, angaletha ukuthula enze nobaba lo aqabuleke. Kunini la ubabakwakhe lo azigedle khona? Ngiziphi iindaba azithandako? Ngezesayensi, ipolotiki, namkha ngezemidlalo? Indababo leyo angayiletha njani eBhayibhelini, ngaphandle kokwenzela ubabakwakhe lo isiqunto? Ukuzibuza imibuzo enjenga le kuzomsiza umma lo, kumenze ahlakaniphe.

Ukuthinta bekufike ehliziyweni kilabo abamalunga womndeni angasiboFakazi, akusiyindaba yokuthi sizokugcina ngokubamedela kwaphela bona kungangani esizobatjela khona ngamaqiniso. Kodwana esikutjhoko, kufuze bathi nabasiqala, kufane nalokho esikwenzako.

UKUBA SIBONELO ESIHLE

UJürgen ekhekwakhulunywa ngaye ngehla, batjho: “Hlala uphila ipilo yobuKrestu mihle namalanga. Leyo ngiyo indlela yokulemukisa iinhlobo zakho njengombana nazo zisuke zikuqalile, ngitjho nanyana zingabaleka namatomu iqiniso sezilibona.” UHans owabhajadiswa ngemva kweminyaka ema-30 umkakhe onguFakazi, naye uyavuma nakathi, “Indlela umKrestu aziphatha ngayo iqakathekile, khona iinhlobo zizokubona indlela ehle esilisekela ngayo iqiniso ngokuphila kwethu.” Iinhlobo zethu lokho kufuze zikubone la ikholo lethu elisenza sihluke khona kunabanye abantu, singahluki ngendlela embi, kodwana ngendlela ehle nengaphathisi iinhloni.

“Indlela umKrestu aziphatha ngayo iqakathekile, khona iinhlobo zizokubona indlela ehle esilisekela ngayo iqiniso ngokuphila kwethu.”—Hans

Umpostoli uPitrosi watjho nasi isiyeleliso kibomma abanamadoda angasimakholwa: “Thobelani amadodenu ukuze kuthi nanyana kukhona amanye angalaleli ilizwi, azuzeke ngaphandle kwekulumo, kodwana ngokuziphatha kwabafazi bawo, lokha  nakabona ikambo yenu ehlanzekileko nehloniphekileko. Ukuhloba kwenu akungabi ngekwangaphandle kokweluka iinhluthu nokokwembatha izambatho zegolide namkha zakanokutjho. Kodwana ukuhloba kwenu akube ngokomuntu wangaphakathi, iye, ngobuhle obungapheliko bommoya wesizotha nothobekileko, okuyinto eligugu phambi kwakaZimu.”—1 Pit. 3:1-4.

UPitrosi wakhe watjho bona indoda ingakhuthazeka ngokuziphatha komkayo. UChrista owabhajadiswa ngo-1972 naye bekanqophe ukwenza njalo. Indodakwakhe nanyana beyisolo ifunda naboFakazi bakaJehova nje, beyibuthaka khulu nakufuze yamukele iqiniso. Ubaba lo yena nokho esifundweni bekaya, begodu kukhona nebesekabajayele ebandleni. Kodwana nabo labo bebalihlonipha ilungelo lakhe lokuzikhethela. Ulinga njani-ke uChrista ukuthi amthinte ehliziyweni ubabakwakhe lo?

“Ngizimisele ukwenza lokho uJehova afuna ngikwenze. Ngakwelinye ihlangothi ngiphasi phezulu nobabakwami lo, ngifuna abe ngehlangothini lami. Lokho angikukhulumi, kodwana kusendleleni engiziphatha ngayo. Nengabe akunakambiso engokomTlolo engibophako, ngenza umude wokuthi ngivumelane naye. Kanti-ke ngiyamhlonipha nokumhlonipha, begodu ngitjhiyele koke okhunye ezandleni zakJehova.”

Indlela uChrista aphila ngayo isibonelo esihle sokuzivumelanisa nobujamo. Uhlala akhona esifundweni nekonzweni yokutjhumayela. Kodwana godu, uyakhumbula nokuthi ubabakwakhe naye uyalitlhoga ithando nesikhathi sakhe. Lesi sibonelo esihle kithi soke esineenini ezingasimakholwa. IBhayibheli lithi “yoke into inesikhathi ebekelwe sona.” La kukhulunywa nangesikhathi sokuba namalunga wemindenethu, khulukhulu loyo otjhade naye kodwana ongahlanganyeli nawe kwezekolo. Ukuba nesikhathi senu ndawonye, kunenza nithululelane iimfuba. Abanelemuko bayatjho ukuthi ukukhulumisana kuphungula amathuba wesizungu nesikhwele.—UmTj. 3:1.

UNGATHOMI UPHELE AMANDLA

“Kuqakathekile bona ilunga lomndeni lazi ukuthi siyalithanda begodu siyalithandazela,” kutjho uHolger, uyise owabhajadiswa ngemva kweminyaka ema-20 amanye amalunga womndeni sekabhajadisiwe. UChrista naye batjho ‘angekhe ayilahle itewu, ngombana ekugcineni ubabakwakhe uzolamukela iqiniso, abe ngehlangothini lakaJehova.’ Indlela esiziphatha ngayo iinini zethu ezingasimakholwa kufuze isekelwe ethembeni ngaso soke isikhathi.

Umnqopho wethu kutjhidelana neenini zethu, sizinikele ithuba lokwazi iqiniso, zamukele nomlayezo weBhayibheli ozozithinta ihliziyo. Begodu kikho koke lokhu, kufuze sikulungele ‘ukuphendula ngesizathu sethemba elikithi.’—1 Pit. 3:15.