Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indlela Yokuhlala Ulungele Ukuzidela

Indlela Yokuhlala Ulungele Ukuzidela

“Nanyana ngubani ofuna ukungilandela, akazidele.”—MAT. 16:24.

1. UJesu wabeka siphi isibonelo esihle sokuzidela?

NGESIKHATHI uJesu asese sephasini, wabeka isibonelo esihle sokuzidela. Bekahlala alungele ukutshwilisa nanyana ngikuphi akuthandako, ukwenzela bona athabise uZimu. (Jwa. 5:30) Ukuthembeka kwakhe bewayokufa esigodweni sokuhlunguphazwa, kumane kusitjengisa bona ukuzidela kwakhe bekunganalitho ongalilinganisa nakho.—Flp. 2:8.

2. Singaba njani nomoya wokuzidela? Kubayini kufuze senze njalo?

2 Ngebanga lokuthi nathi sikhamba emanyathelweni kaJesu, kufuze sizidele. Yeke, nasikhuluma ngokuzidela, sikhuluma ngani? Nasesiyikha phezulu, ukuzidela kulokha navane umuntu alulukela ukukhamba ibanga bona asize abanye. Ngamanye amagama, ukuzidela yinto ephambene nomrhobholo. (Funda uMatewu 16:24, NW.) Ukungabi nomrhobholo ngikho okusenza sibeke abanye qangi, bese thina size muva. (Flp. 2:3, 4) NoJesu watjho wathi, ukungabi nomrhobholo kuyisika yokukhulekela kwethu, ngani ngoba ithando lobuKrestu elihlohlozela umoya wokuzidela, ngilo elisenza abalandeli bakhe bamambala. (Jwa. 13:34, 35) Cabanga nangendlela esibusisiseke ngayo ngokuba yingcenye yebandla lobuKrestu elinomoya wokuzidela ephasineli loke nje.

3. Khuyini okungapontjisa umoya wokuzidela esinawo?

3 Kodwana sisabambene itjhumi lezandla phezulu nenaba lethu  elikhukhutha ngemva kwethu, lifuna ukupontjisa umoya wokuzidela esinawo lo. Inaba esikhuluma ngalweli, mrhobholo. Khewucabange ngokuba marhamaru kwaka-Adamu no-Eva. U-Eva waba nehliziyo ede yokufuna ukulingana noZimu. Nobabakhona waragela tjhubelo nomrhobholo loyo ngoba batjho ufuna ukuthabisa unakwakhe. (Gen. 3:5, 6) Kwathi nasekaqedile ngo-Adamu no-Eva, uDeveli wajikela ngebantwini. Isiga sakheso, wakhe walinga nokusenza kuJesu. (Mat. 4:1-9) Namhlanjesi uSathana sekakhiphe abantu abanengi khulu esiporweni, wabenza baba marhamaru ngazo zoke iindlela. Yeke nathi kufuze siwutjheje umoya lo, ngombana nasingawulemuki ungasibamba kube yincani indawo.—Efe. 2:2.

4. (a) Kuyinto engenzeka na, bona silwisane ngokupheleleko nomrhobholo? Hlathulula. (b) Kuzokudenjwa miphi imibuzo?

4 Umrhobholo singawufanisa nokurusa kwesimbi. Isimbi nayinethwa iyarusa. Yeke, ingozi iba kulokha nasibona ukuthi isimbi le iyarusa, kodwana sikweqisele amehlo lokho, bekube sezingeni lokurhirika komakhiwo ngebanga layo. Kunjalo nangathi, nanyana okwanje singekhe salwisana ngokupheleleko nesono esikithi kunye nomrhobholo onande uvusa ihloko, kodwana kufuze sihlale siyiphaphamele ingozi leyo, begodu silwisane nayo. (1 Kor. 9:26, 27) Siwabona njani-ke amatshwayo womrhobholo kithi? Khuyini esingakwenza bona sihlale silungele ukuzidela?

SEBENZISA IBHAYIBHELI EKUZINGELENI UMRHOBHOLO

5. (a) IBhayibheli lifana ngani nesiboniboni? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Nasiziqala amakole womrhobholo, ngikuphi okungakafaneli sikwenze?

5 Nasikghona ukuziqala esibonibonini bese silungisa imitjhapho ethileko endleleni esiqaleka ngayo, kwalaphi ukuthi singasebenzisa iBhayibheli njengaso bona sihlolisise imitjhapho engaphakathi kithi bese siyilungise? (Funda uJakopo 1:22-25.) Nokho, isiboniboni silisizo kwaphela nengabe sisetjenziswa ngendlela efaneleko. Ngokwesibonelo, nasithi tjhazi kwaphela esibonibonini, singaphundwa makodlana amancani angasifakela amehlo wabantu. Kanti godu nasiziqala butjhigama esibonibonini, singabe besibone nomunye umuntu. NeBhayibheli linjalo-ke, nasifuna ukulisebenzisa ngomnqopho wokubona amakole anjengomrhobholo, akukafaneli silifunde butjhobhori namkha silifundele ukuqala imitjhapho yabanye.

6. ‘Sikhamba’ njani ngomthetho opheleleko?

6 Nasi isibonelo, iBhayibheli singalifunda mihle namalanga, kodwana sibhalelwe kubona amakodlana amancani womrhobholo akhelako kithi. Kungenzeka njani lokho? Cabanga nganaku: UJakopo nakakhuluma ngesiboniboni emfanekiswenakhe lo, bekangatjho ukuthi umuntu lo ubhalelwe kuziqalisisa. Phela uthi umuntu ‘uqala ubuso bakhe esibonibonini.’ Yeke, la uJakopo usebenzise isenzo sesiGirigi esitjho ukuhlaziya, namkha ukuyivulela amehlo indaba. Ngokwalokhu-ke bewuyini umraro womuntu lo? UJakopo uyanaba: “Kuthi ngemva kokuziqala, asuke akhambe akhohlwe bona gade anjani.” Kutjho ukuthi umuntu lo uvele wasuka esipilini, wakweqisela amehlo lokho akubonileko. Ngakwelinye ihlangothi, umuntu obusisiweko akagcini ngokuqalisisa “emthethweni opheleleko” kwaphela, kodwana ‘ukhamba nangawo.’ Kunokuthi atjhiye umthetho opheleleko oseliZwini lakaZimu, umuntu lo ulinga ngamandla ukunamathela kiwo. NoJesu wakhe wayiphatha indaba le nakathi: “Nanijame efundiswenami, nibafundi bami bamambala.”—Jwa. 8:31.

7. Singalisebenzisa njani iBhayibheli ekuzingeleni umrhobholo?

7 Yeke, newuzakuphumelela ekulwisaneni nemikghwa yokuba marhamaru, kufuze ulifundisise iliZwi lakaZimu. Ukwenza njalo kungakusiza uziphaphamele izinto  ezitlhoga ukulungiswa. Kodwana akupheleli lapho, ngombana kusafuze wembe utjhinge nangerhubhululo. Nasewuyizwa kuhle indaba eseBhayibhelini, zifake kiyo ngokuzibuza nasi imibuzo: ‘Mina bengingenzani ebujamwenobu? Kazi bungangani ubuhle ebengizobenza?’ Okuqakatheke khulu, zindla ngakho bewukusebenzise lokho osanda ukukufunda. (Mat. 7:24, 25) Khesibone-ke ukuthi indaba yeKosi uSawula nompostoli uPitrosi ingasisiza njani sihlale silungele ukuzidela.

FUNDA EMTJHAPHWENI WEKOSI USAWULA

8. USawula bekayiKosi enjani nekakuthoma ukubusa? Sikutjhwiso yini lokho?

8 IKosi yakwa-Israyeli, uSawula, isiyeleliso esihle sokuthi umrhobholo ungaqabhela njani endleleni ebesizidela ngayo emsebenzini kaZimu. Nekazakuthoma ukubusa, uSawula bekayikosi enesithunzi nethobekileko. (1 Sam. 9:21) Akhange awahlunguphaze ama-Israyeli egade akhuluma kumbi ngobukhosi bakhe, ngitjho nanyana bekangakwenza lokho nekafuna ukuvikela isikhundla sakhe asiphiwe nguZimu. (1 Sam. 10:27) IKosi uSawula, yazithoba, yemukela umoya kaZimu njengesinqophiso ngesikhathi isiza ama-Israyeli bona aphumelele epini yawo nama-Amoni, begodu ngemva kwalokho, yathatha loke idumo yalisa kuJehova.—1 Sam. 11:6, 11-13.

9. Kweza njani bona uSawula abe nezenzo zomrhobholo?

9 Kwathi ngokukhamba kwesikhathi, uSawula wavumela umrhobholo wakhela kuye njengerusi. Banebutho lakhe bathi nabaqeda ukuhlula ama-Amalekhi epini, akhange asayingena yokuthobela uJehova, wathoma ukuzenzela izinto ngeyakhe indlela. Wababalela izinto ebekufuze zibhujiswe, bewazakhela nelitje lesikhumbuzo ngokuziphakamisa. (1 Sam. 15:3, 9, 12) Kwathi umphorofidi uSamyela nekamtjela bona uJehova akakayithandi into ayenzileko le, uSawula wabamba la, walisa, wathi batjho ukwenzile lokho uZimu amthume khona, begodu nje yena kuyamrara ukuthi ukhonjelwani ngomuno. Wabe waphosa umlandu kilabo ebebakhambe naye. (1 Sam. 15:16-21) Ngaphezu kwalokho, ukusaba amehlwabantu kwenza uSawula wabhala ukuvuma phambi kwabo ukuthi unomlandu kuZimu. (1 Sam. 15:30) Indaba kaSawula le, singayisebenzisa njani-ke njengesiboniboni esizosisiza silungele ukuzidela?

10, 11. (a) Okwenzeka kuSawula kusifundisani ngendaba yokulwela ukuzidela? (b) Singayibalekela njani ikambo engakalungi kaSawula?

10 Kokuthoma, okwenzeka kuSawula kusifundisa bona angekhe sabaleka namatomu, sivike ngokuthi, ‘ingani ngaphambilini ngazidela, kuyatjho-ke ukuthi nanje ngingakghona.’ (1 Thim. 4:10) Khumbula bona soke isikhathesi, uSawula bekenza kuhle phambi kwakaZimu bekwaba kulapho abhalelwa khona kulawula imikghwa emimbi yomrhobholo eyathoma ukwakhela kuye. UJehova wamfulathela-ke uSawula ngebanga lokuthi besekalihlongandlebe.

11 Kwesibili, kufuze sikuphaphamele ukudzimelela ezintweni esizenza kuhle, bese sizibe lezo okufuze ngathana ngizo esilwela ukuzenza kuhle. Ukwenza njalo kungafana nokuziqala esipilini sibone ukuthi izembatho ezitjhezo zisihlala njani, bese silibala ukuqala umtjhapho osebusweni. Ngitjho nanyana kithi kungekhe kwafana nekokuzikhukhumeza kwakaSawula, kodwana kufuze sitjheje nanyana ngiyiphi into engasikhipha esiporweni. Ngokungafani noSawula, thina naselulekwako akukafaneli sibaleke namatomu ngesikwenzileko, sizivikele, namkha sivike ngabanye. Kunalokho, kuhle bona thina sisamukele ngehliziyo emhlophe isiluleko.—Funda iRhubo 141:5.

12. Umoya wokuzidela ungasisiza njani bona singakhaseli eziko?

12 Kuthiwani-ke nangabe senze isono esimabhombo? USawula bekangalifuni  ihlazo, lokho kwamenza wabhalelwa kululama ekubogabogeni ngokomoya. Ngokungafani naye, thina sifuna umoya wokuzidela lo usenze silihlule ihlazo, samukele isizo esilitlhogako. (IzA. 28:13; Jak. 5:14-16) Ngokwesibonelo, omunye umzalwana wathoma ukubukela iinthombe ezisilapheleko zomseme aneminyaka eli-12, waraga njalo nokuzibukela bekwadlula neminyaka elitjhumi. Nasekatjho uthi: “Bekubudisi kwamambala ukutjela umkami nabadala ngomukghwa lo. Kodwana njengombana sengibatjelile, ngizizwa kwanga kususwe ilitje elikhulu emahlombe wami. Abanye babangani bami badana kwamambala nabezwa bona angisese yinceku ekhonzako, kwaba ngathi ngibahlazisile. Kodwana okungithabisako kukuthi uJehova ungamukela khudlwana nje, kunangesikhathi ngisabukela ipatlapatla le, begodu nguye umuntu ebengitshwenyeke ngaye khulu.”

UPITROSI WAWUHLULA UMRHOBHOLO

13, 14. Yabonakala ngani imikghwa yomrhobholo kuPitrosi?

13 Umpostoli uPitrosi naye bekanawo umoya wokuzidela ngesikhathi uJesu ambandula. (Luk. 5:3-11) Kodwana kwafuneka bona alwisane nomukghwa womrhobholo ebesewuthoma ukuvusa ihloko. Ngokwesibonelo, wakwata waqeda itjhukela ngokuzwa bona uJakopo noJwanisi bebaragelele uJesu erhorhomejeni ngeendaba yokuthi abalungisele iinkhundla nakafika emBusweni kaZimu. Kungenzeka uPitrosi bekadlumbana bona esinye seenkhundlezo bekufuze kube ngesakhe njengombana noJesu wakhe watjho bona uPitrosi kunendima ekhethekileko okufuze ayiphethe. (Mat. 16:18, 19) Kodwana uJesu wabakhalima boke njalo, uJakopo, uJwanisi, uPitrosi nabanye abapostoli ngokufuna ‘ukuba namandla’ phezu kwabanakwabo.—Mar. 10:35-45.

14 Ngitjho nangemva kobana uJesu alinge ukumfaka endleleni, uPitrosi bekasolo alwisana nomukghwa lo. Ngesikhathi uJesu atjela abapostoli ukuthi bazombalekela kwesikhatjhana, uPitrosi wabaqalela phasi laba abanye ngokwenza kwanga nguye yedwa othembekileko. (Mat. 26:31-33) Kodwana kwathi nasekubudisi ngobusuku bamhlokho, wabhalelwa kukwenza njengokutjho kwakhe. Kunokuthi avele ngaphambili,  wanyula ukuzivikela, waphika bekwaba kathathu ukuthi uyamazi uJesu.—Mat. 26:69-75.

15. Nasesikuqala koke okwenziwa nguPitrosi, sikhuthazwa yini?

15 Nasesizibekela ngancanye-ke zemitjhapho nokubogaboga kwakhe, uPitrosi yena bekamumuntu osibonelo. Ngesizo lomoya ocwengileko kaZimu nangokuzikhandla, uPitrosi wagcina ayihlulile imikghwa leyo, wathoma ukuzibamba nokuzidela ngokusuka ehliziyweni. (Gal. 5:22, 23) Wahlula iintjhijilo ezimabhombo khulu kunalezo ezambhalela phambilini. Wazithoba ngesikhathi umpostoli uPowula amkhalima phambi kwabantu. (Gal. 2:11-14) Kwathi ngemva kokukhalinywa kwakhe, uPitrosi akhange afukamele amavunda ngehliziyweni, ngokuzizwa kwanga uPowula umhlazisile. Kunalokho, wakutjho bunqopha ukuthi uyamthanda uPowula. (2 Pit. 3:15) Isibonelo sakaPitrosi singasisiza silwele ukuzidela.

Wasabela njani uPitrosi ngemva kokukhalinywa? Singakwenza nathi lokho? (Qala isigaba 15)

16. Kungabonakala njani bona sikulungele ukuzidela ngitjho nebujamweni obubudisi?

16 Khewuzibuze bona wena ungenza njani nasekubudisi. UPitrosi nabanye abapostoli babotjhwa bebabetjhwa ngebanga lokutjhumayela, kodwana bathaba “ngombana bazibona bafanelwe kuhlunguphazwa ngebanga [lebizo lakaJesu].” (IzE. 5:41) Nawe-ke ukuhlunguphazwa kwakho ungakuqala njengethuba lokulingisa uPitrosi bese ukhamba emanyathelweni kaJesu ngokuzidela. (Funda 1 Pitrosi 2:20, 21.) Lokho kungakusiza ngitjho nalokha abadala nebakufaka endleleni. Lingisa uPitrosi kunokuthi uzivikele.—UmTj. 7:9.

17, 18. (a) Singazibuzani ngeminqopho yethu yokusebenzela uZimu? (b) Khuyini esingakwenza nasesilemuka umrhobholwanyana thize ngeenhliziyweni zethu?

17 Isibonelo sakaPitrosi singakusiza nakilokho onqophe ukukwenzela uZimu, bona ukwenze ngokuzidela. Kodwana utjheje, ungaziletheli idumo ngezintwezo. Yeke, zibuze, ‘Inga-kghani ukwandisa isikhathi sami sokusebenzela uJehova, namkha ukuthuthuka kwamokhu, kukhambisana nokuthi ngifuna ukubukwa namkha isikhundla? Lokho akufani na, nokwenziwa nguJakopo noJwanisi nebazakuragelela uJesu ngokuzifunela iinkhundla?’

18 Nengabe kunomrhobholwanyana thize ngehliziywenakho, bawa uJehova akusize ulungise ingqondwakho namazizo; bese ulinga ngamandla ukuphazimulisa yena kunokuzidumisa wena. (Rhu. 86:11) Nawe phela angekhe wafuna iminqopho ezokufakela amehlo. Kunalokho, ungalinga ukuzihlola ekutheni kukuphi la usilela khona ngokomoya, bese ulwele ukulungisa. Okunye ongakuqala, kukuthi nanyana wenza kuhle ezintweni ezingokomoya, njengokulungiselela imihlangano, uzizwa njani ngokuhlanganyela ekuhlanzeni iWolo lomBuso? Ngemva kwalokho, linga ukwenza okutjhiwo maRoma 12:16.—Ifunde.

19. Khuyini okufuze sikwenze nasidaniswa mitjhapho esiyibona nasiziqala esipilini esililizwi lakaZimu?

19 Nasiziqalisisa kuhle esibonibonini esililiZwi lakaZimu, bese sibona imitjhapho nezinto ezinjengomrhobholo, singaphelelwa mamandla. Nengabe kunjalo nangawe, khumbula umuntu obusisekileko loya emfanekisweni kaJakopo. UJakopo akhange atjho bona umuntu loyo uyilungise msinyana kanganani imitjhapho ayibonileko, begodu akhange atjho nokuthi uyilungise yoke imitjhapho yakhe; kunalokho, uJakopo uthi ‘ukhamba emthethweni opheleleko.’ (Jak. 1:25) Umuntu lo ukukhumbulile akubone esipilini, walinga ukukulungisa. Ungaphelelwa mamandla ngebanga lemitjhapho oyenzako. (Funda umTjhumayeli 7:20.) Ragela phambili nokukhamba emthethweni opheleleko, uhlale ukulungele ukuzidela. UJehova naye ahlala akulungele ukukusiza, njengombana sebabanengi abanakwenu abasizileko, nabo abangakapheleli njengawe kodwana kuZimu bayathandeka.