Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Hloniphani Abantu Abadala Abakunye Nani

Hloniphani Abantu Abadala Abakunye Nani

“Nihloniphe omdala.”—LEV. 19:32.

1. Abantu namhlanjesi baqalene nabuphi ubujamo obumaphorodlha?

BEKUNGASI yihloso kaJehova bona abantu bahlunguphazwe kuluphala, ngani ngoba wakhe umnqopho bekukukuthi abantu baphile kamnandi ePharadeyisi. Kodwana solo konakala, “yoke indalo beyiquma inemirhelo bekube kunjesi.” (Rom. 8:22) Ngokwalokho-ke, udlumbana bona uZimu kufuze azizwe njani nekabona imiphumela le yosono sabantu? Ngaphezu kwalokho, amakhehla nezalukazi baphelelwa ihliziyo khulu esikhathini sabo sokuluphala, kanti leso sikhathi sokuthi ngathana bayanakekelwa.—Rhu. 39:6, [39:5, NW]; 2 Thim. 3:3.

2. Kubayini amaKrestu azipha isikhathi sokutjheja abalupheleko?

2 Abantu bakaJehova babusisekile ngokuhlanganyela namakhehla nezalukazi emabandleni. Ilemuko labo ngalokho abakwaziko kunye nekholo labo liyasizuzisa. Abanye babantwaba sihlobana nabo. Kodwana ukuthi siyahlobana nabo namkha awa, kufuze siziphe isikhathi sabo abazalwana nabodade esebakhulilekwaba. (Gal. 6:10; 1 Pit. 1:22) Kuzosizuzisa soke nje, ukubaqala njengoZimu abakhulilekwaba. Godu sizokuqala nemithwalo esinayo njengemindeni nebandla malungana nabathandekako bethu esebaluphele.

“UNGANGILAHLI”

3, 4. (a) Ngisiphi isibawo somtloli weRhubo 71:9 kuJehova? (b) Abalupheleko ebandleni bangambawa ini uZimu?

3 Umtloli weRhubo 71:9 wabawa uZimu wathi: “Ungangilahli esikhathini sokuluphala, ungangitjhiyi lokha amandlami nekaphelako.”  Irhubweli kuzwakala kwanga liragela phambili kusukela eRhubweni 70, ‘okulirhubo lakaDavida.’ Kuyatjho-ke bona nguye uDavida otjho isibawo esisifunda kuRhubo 71:9. Wasebenzela uJehova kusukela ebutjheni bakhe, kwehla njalo bekwayokufika eminyakeni yokuluphala kwakhe, begodu uJehova bekamsebenzisa ngezinga eliphakeme kwamambala. (1 Sam. 17:33-37, 50; 1 Kho. 2:1-3, 10) Nanyana kunjalo uDavida wakubona kukuhle ukuthi asolo abawa uJehova bona amubhadekele.—Funda iRhubo 71:17, 18.

4 Banengi-ke namhlanjesi abanjengoDavida. Naphezu kokuluphala ‘nemihla emimbi,’ baragela tjhubelo nokudumisa uZimu ngakho koke okusemandlenabo. (UmTj. 12:1-7) Abanye babo abasakghoni ukwenza izinto ngokusezingeni ebebenza ngalo ngaphambili, ngitjho nemsebenzini wokutjhumayela imbala. Yeke, nabo bangambawa uJehova ukuthi aragele phambili nokubasororha. Boke njalo abantwabo kufuze baqiniseke bona uZimu uzoyiphendula imithandazwabo, ngombana imithandazo enjalo ikhamba phezu kwesibawo esiphefumulelweko sakaDavida.

5. Banjani kuJehova abantu abathembekileko esebaluphele?

5 ImiTlolo ikubeka kukhanye bona uJehova ubathanda kangangani abantu abathembekilekwabo esebaluphele, begodu ulindele bona iinceku zakhe nazo zibahloniphe. (Rhu. 22:25-27, [22:24-26, NW]; IzA. 16:31; 20:29) ULevitikusi 19:32 uthi: “Ngokwesaba uZimu, thulelani othukgheleko ingwani, nihloniphe omdala. [‘NginguJehova,’ NW].” Kuyatjho bona ukuhlonipha abantu abadala bekuyinto eqakathe khulu ebandleni, ngebanga lokuthi naka asese njalo nanamhlanjesi amezwi la. Siyithini-ke yokubasororha? Mthwalo kabani loyo?

UMTHWALO WOMNDENI

6. UJesu wabeka siphi isibonelo endabeni yokunakekela umbelethi?

6 IliZwi lakaZimu lithi: “Hlonipha uyihlo nonyoko.” (Eks. 20:12; Efe. 6:2) UJesu wawugandlela umthetho lo nekatjela abaFarisi nababhali ebebangayingeni yababelethi babo. (Mar. 7:5, 10-13) UJesu ngokwakhe wabeka isibonelo esihle kilokhu. Nesekazokufa, wakhombela umfundi uJwanisi bona anakekele unina, egade sele amfelokazi ngesikhatheso.—Jwa. 19:26, 27.

7. (a) Umpostoli uPowula wabeka yiphi ikambisolawulo malungana nokondla ababelethi? (b) Uthini umongondaba wamezwi kaPowula?

7 Umpostoli uPowula waphefumulelwa bona atlole ukuthi amakholwa kufuze ondle imindeni yawo. (Funda 1 Thimothi 5:4, 8, 16.) Cabangisisa ngomongo wamezwi kaPowula la awatlolela uThimothi. UPowula wakhuluma ngokuthi bobani abangasekelwa libandla ngokweemali nalabo okungekhe kwakghoneka bona ibandla libenzele njalo. Wabagagula njengoba banjalo abantu okufuze basororhe wathi, abantwana, abazukulu, nezinye iinhlobo zomfelokazi onganabani, kumthwalo wabo ukwenza njalo. Ibandla angekhe lathwala umthwalo loyo kibe bakhona abanikazi bawo. Ngokufanako nanamhlanjesi, enye yeendlela amaKrestu ‘azinikela ngayo kuZimu’ kukondla iinini zawo ngalokho ezikutlhogako.

8. Ngikuphi ukuhlakanipha kokuthi iBhayibheli ingabekeli muntu ikambiso yokusororha iinini zakhe?

8 Nasesiyibeka ngesihloko, abantwana bamaKrestu esekakhulile banesibopho sokunakekela ababelethi babo ngezinto abazitlhogako. UPowula bekakhuluma ngemindeni emakholwa kodwana lokho akutjho bona labo abangasimaKrestu babethiswe mthalazeni. Indlela abantwana abanakekela ngayo ayifani, ngombana vele nobujamo busuke bungafani. Ngitjho neentlhogo, ubujamo kunye nepilo yalabo abasororhwako ayifani. Abanye ababelethi banabantwana abanengi; abanye banoyedwa tere. Abanye bangakghona ukubasa eendaweni  zabalupheleko; kwabanye lokho akukghonakali. Kanti-ke nalabo abatlhoga itjhejo abathandi izinto ezifanako. Yeke, kungaba kumbi khulu ukunyefula iindlela abantu abalinga ngazo ukusororha iinini zabo eseziluphele. Ngaphezu kwakho koke, uJehova ubusisa nanyana ngimuphi umzamo ovumelana nemiTlolo wokwenza njalo, njengombana bekunjalo kusukela emihleni kaMosi.—Num. 11:23.

9-11. (a) Ngibuphi ubujamo obumaphorodlha abanye abangaqalana nabo? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Kubayini abantwana esebakhulile kungakafaneli bona barhabele ukulisa ikonzo nakunobujamo obubudisi? Fanekisa.

9 Nengabe ababelethi bahlala maqalanga nabantwababo, kungaba budisanyana ukubanakekela ngebakutlhogako. Ubujamo obumaphorodlha bezamaphilo, njengokuwa, ukuphuka nezinye izinto ezinjengalezo, kungabizela abantwana bona bakukhuthalelele ukuvakatjhela ababelethi babo esebaluphele. Lokho kutjho bona abantwaba bangatlhoga itjhejo elilibanganyana, kuye ngokuthi bunjani ubujamo abakibo. *

10 Indaba le ingathanda ukuba budisanyana nakilabo abakude khulu nemakhabo ngebanga lekonzo yesikhathi esizeleko ebathethe yayobabeka lapho. Abasebenza eBethel, iinthunywa zevangeli, nababonisi abakhambako bayayithanda imisenzabo leyo abayenzela uJehova, kibo injengesibusiso. Ngasikhathi-ke ababelethi bayagula, yeke, okungafika qangi engqondweni kukuthi, ‘Kuzokufuze silise la, sikhambe siyokunakekela ababelethi.’ Kodwana kungaba kuhle ukucabangisisa ukuthi ukulisa kwami umsebenzi kaZimu lo, kuphela kwento engingayenza na bona ngiyokunakekela ababelethi? Phela asifuni ukuvele silise umsebenzethu omuhle kanga kuJehova. Nasewuyiqala kuhle, ngezinye iinkhathi ungabona ukuthi be akutlhogeki nokobana wenze njalo. Ungazibuza ukuthi ubujamobo bungathatha isikhathi esingangani bona bulunge. Ngesinye isikhathi ungalemuka bona ibandla lingakghona ukufaka isandla.—IzA. 21:5.

11 Cabangela nasi isibonelo sabazalwana ababili ebebakhonza endaweni ekude nemakhabo. Omunye bekasithunywa sevangeli eSewula Amerika, omunye asebenza emzimkhulu wephasi loke eBrooklyn, eNew York. Ababelethi babazalwanaba besebatlhoga itjhejo. Yeke, amadodana la nabomkawo bavakatjhela ababelethabo epumalanga yenarha, bayokubona ukuthi kungangani abangakwenza. Ngokukhamba kwesikhathi, laba abakhonza eSewula Amerika besebacabangela ukulisa isabelo sabo babuyele ekhaya. Kwathi kusese njalo, kwangena umtato uvela kumthintanisi wesihlopha sabadala bebandla lababelethi. Abadalabo besebakhulumisene ngendaba leyo, begodu bebafuna isibilesi siragele phambili nomsebenzaso wokutjhumayela. Abazalwanabo bebathabile ngekonzo eyenziwa sibilesi, kangangobana bebazimisele ukwenza nanyana yini bona babasize ngokubasororhela ababelethi babo. Boke emndenini bathaba khulu ngesenzo sethandweso.

12. Umndeni omaKrestu kufuze utshwenyeke ngani endabeni yokunakekela?

12 Kungakhathaliseki bona umndeni omaKrestu usebenzisa yiphi indlela bona unakekele ababelethi esebakhulile, koke okwenzako uzokulinga ngamandla bona kulethe idumo uZimu. Asifuni ukufana nabarholi bamasondo bemihleni kaJesu. (Mat. 15:3-6) Esikwenzako sifuna kudumise uZimu nebandla.—2 Kor. 6:3.

UMTHWALO WEBANDLA

13, 14. Kubayini singaphetha ngokuthi nemiTlolo iyatjho bona ibandla liyakuthanda ukusiza amalunga walo esekaluphele?

13 Akusibo bo-ke nokho abangakghona  ukusiza iinkhonzi zesikhathi esizeleko njengakilokhu okungehla. Kodwana kusemtarini bona ibandla liyakuthanda ukufaka isandla nakunobujamo obumaphorodlha, lokho sikubona nendleleni ibandla lekadeni ebelikukarekela ngayo ukwenza njalo. IBhayibheli lithi nalikhuluma ngebandla leJerusalema, “akhakho noyedwa ogade adududu phakathi kwabo.” Lokhu akutjho ukuthi abantu balapho bebajamekuhle boke ngokweemali. Abanye babantwabo bebadobha phasi, kodwana “omunye nomunye wabelwa njengokuswela kwakhe.” (IzE. 4:34, 35) Ngokukhamba kwesikhathi ubujamobo barhagala. Kwabikwa bona “abahlolokazi . . . abatjejwa ekwabelweni kwangamalanga” kokudla. Yeke abapostoli babamba umhlangano namadoda afanelekako, okwathi kamva kwenziwa amlungiselelo wokuqinisekisa bona nabahlolokazi baqalelelwa ngokulinganako nabanye. (IzE. 6:1-5) Iqiniso likukuthi isenzo sokwabelaneso, bekungesesikhatjhana ebesenzelwe ukusiza labo ababe maKrestu ngePentekoste lomnyaka ka-33, okungilabo abahlalahlala eJerusalema ngomnqopho wokuzakha ngokomoya. Nanyana kunjalo, indlela abapostoli abayidembe ngayo indaba le, iveza ukuthi ibandla lingakghona ukubasiza nabatlhagako ebandleni.

14 Njengombana khekwatjhiwo, uPowula wanikela uThimothi iinqophiso ezihlahla ubujamo obenza abahlolokazi abamaKrestu balitlhoge ngayo isizo lebandla. (1 Thim. 5:3-16) Umtloli weBhayibheli ophefumulelweko uJakopo, naye wavuma ukuthi isibopho somKrestu kunakekela abantwana, abafelokazi, nabanye ngesikhathi sesizi elikhulu. (Jak. 1:27; 2:15-17) Kwathi kusesenjalo, umpostoli uJwanisi naye wathi: “Alo ithando lakaZimu lingahlala njani emuntwini othi anomnotho wephaseli, abone umzalwana wakhe aswela kodwana angabi nesisa kuye na?” (1 Jwa. 3:17) Nengabe umKrestu unesibopho esinjalo ngabadosa emhlweni, angekhe savuma na bona nebandla lizizwa njalo?

Nengabe kwenzeka ingozi, lingasiza njani ibandla? (Qala iingaba 15, 16)

15. Ngikuphi okhunye okubandakanyekileko, nasisiza abazalwana nabodade abalupheleko?

15 Kwezinye iindawo, urhulumende wenza amahlelo anjengokuthi kube neendawo zokuhlala nezokutlhogomela esebaluphele. (Rom. 13:6) Kanti-ke kwezinye iindawo ayikho into enjalo. Kungakhathaliseki ukuthi abazalwana nabodade abaluphelekwaba banakekelwa mndneni namkha libandla, esikwaziko kukuthi isizo elinjalo liyahlukahluka, kuye ngobujamo. Nengabe abantwana bemndenini loyo bahlala kude nababelethi babo, lokho kungayithikazisa indlela okufuze ngathana babanakekela ngayo. Abantwanabo bazabe benza kuhle ngokukhulumisana  nabadala bebandla lababelethi babo, bababikele ukuthi umndeni uqalene nabuphi ubujamo. Ngokwesibonelo, abadala bangakghona ukufaka isandla ngokubikela ababelethi babantwanabo ngamahlelo karhulumende wokunakekelwa kwabantu esebakhulileko emphakathini wabo. Bangazibeka ilihlo nezinto ezinjengeenkolodo, nokungasetjenziswa kuhle kwemitjhoga yokwelapha, okuzakuthi kamva babikele abantwababo ngakho. Ukuba nemikhulumiswano enjalo yokwakhisana, kungenza bona ubujamo bungabhebhedlhi ngokudluleleko, esikhundleni salokho kube neensombululo ezihle. Akubilayelwa-ke bona nakunokusizana okunjalo kokubambisana nabantwana bababelethabo, lokho kuphungula ukugandeleleka emndenini.

16. Amanye amaKrestu awasiza njani amalunga webandla esekaluphele?

16 Ngendlela ezithandwa ngayo iinini esezikhulilekwezi, abazalwana nabodade baziphe isikhathi sokuzisiza ngakho koke ezikutlhogako. Bakwenza kukhanye ukuthi bahlala batholakala ngananyana ngisiphi isikhathi. Abanye abazalwana bayabelana ukuthi ubani uzobanakekela ngasiphi isikhathi, omunye ngasiphi. Nanyana abazalwanabo kibo kungavumi ukuthi bangenele ikonzo yesikhathi esizeleko ngebanga lobujamo, kodwana bazimisele ukwenza nanyana yini ekusizeni abantwana bababelethabo ukuthi bangalilisi ibizelo elihle kangaka abalikhethileko. Loyo mumoya omuhle khulu phakathi kwabazalwana! Khona siyavuma bona lokho, akutjho ukuthi abantwanaba sebazokuhlala basonge izandla ngoba batjho naku ababelethi babo bayasororhwa.

QINISA ABALUPHELEKO NGAMEZWI AKHUTHAZAKO

17, 18. Ngimuphi umukghwa okufuze sibe nawo nasinakekela esebakhulileko?

17 Kibo boke abanesandla ekunakekeleni, lokhu kuzokuba nemiphumela emihle nethabisako ngokukhamba kwesikhathi. Nawe nengabe unesandla kilokhu, ungazibopheli phasi. Kunalokho ziphe isikhathi sokuqinisa nokukhuthaza abazalwana nabodade esebaluphelekwaba. Babuke ngomsebenzi omuhle abawenzile, khulukhulu eendabeni zekonzo. UJehova akakukhohlwa abakwenzileko ekonzwenabo, nathi asibakhohlwa.—Funda uMalaki 3:16; amaHebheru 6:10.

18 Ngaphezu kwalokho, kuzokufuze sibekezele malungana nomzombe wangamalanga wokunakekela esebakhulilekwaba, sibe nobuntu kibo. (UmTj. 3:1, 4) Abanye babantwabo benza umude wokuthi bangabi mthwalo ongaphezu kwalokho abenzelwa khona. Bayalemuka ukuthi ukuvakatjhelwa kwabo kungaya nangokuthi bazizwa njani. Kanti-ke vele, angekhe kwakurara nokuzwa umuntu athi, “Bengiyokukhuthaza ugogo namkha umkhulu uzibanibani, kodwana ngithe nangifika kuye kwakhuthazeka mina.”—IzA. 15:13; 17:22.

19. Abancani nabadala, kufuze babe namuphi umbono ofanako ngesikhathi esizako?

19 Siyalilulukela ilanga lamhla kuzokuphela umtlhago nemiphumela yokungapheleli. Okwanje, iinceku zakaZimu kufuze zihlale zibeke imikhumbulwazo ekuphileni okungapheliko okuzako. Siyazi bona ukukholelwa kuZimu kuzokuba sisekelo esinamandla ngesikhathi sesizi nokugandeleleka. Siyalithokoza ikholwelo ngombana “asipheli amandla. Nanyana umzimba wethu ngaphandle uluphala, ingaphakathi lethu livuselelwa imihla ngemihla.” (2 Kor. 4:16-18; Heb. 6:18, 19) Kodwana-ke, naphezu kokuzikholelwa ngokuqinileko iinthembiso zakaZimu, khuyini okhunye okungakusiza ufukule umthwalo wokunakekela? Isihloko esilandelako sizokutjela ngezinto ongazenza.

^ isig. 9 Isihloko esilandelako sizokukhuluma ngezinye izinto abantwana abangazenza malungana nababelethi babo.