ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Matjhi 2014

Kumagazini lo sizokufunda ukuthi ungaba njani nomoya wokuzidela, nokulwisana nokuzizwa singasililitho, nokuthi singazitlhogomela njani iinini zethu ezilupheleko?

Zithinte Iinhliziyo Zeenhlobo Zakho Ezingakholwa

Singafundani endleleni uJesu aziphatha ngayo iinhlobo zakhe? Ngiyiphi indlela ongakhuluma ngayo ngayo nesihlobo sakho esinelaso isondo—namkha esingayingeni nokuyingena yokusonda?

Indlela Yokuhlala Ulungele Ukuzidela

Njengombana siqalene nenaba elifuna ukubulala umoya wokuzidela esinawo lo, indaba le izosivezela lona inabelo, isitjele nokuthi singalihlula njani sisebenzisa iBhayibheli.

Indlela Yokulwisana Nemicabango Engakalungi

Kubayini kubudisi kangaka ukulwisana namazizo angakalungi? Isihlokwesi sizosisiza ngokuthi silwisana njani namazizo angakalungi.

UkuKhulekela KomNdeni—Ningakwenza Na Kube Mnanjana?

Khewubone ukuthi kwezinye iinarha bakwenza njani ukukhulekela komndeni, mhlamunye ungaphandluluka.

Hloniphani Abantu Abadala Abakunye Nani

Khewubone ukuthi uZimu uzizwa njani ngabakhulileko. Ngimuphi umthwalo wabantwana bababelethi esebalupheleko? Ibandla lingabakhuthaza njani abalupheleko balo?

Indlela Yokutlhogomela Ababelethi Bethu Abalupheleko

Ababelethi abalupheleko bangacoca ngamalungiselelo wokubatlhogomela kusengaphambili ‘emihleni emimbi’. Bangaqalana njani neentjhijilwezi?

Indlela Okhuluma Ngayo—‘U-“Iye” ongu-“Awa” Utjho Ukuthini?

AmaKrestu weqiniso kufuze enze ngokuvumelana nesithembiso sawo, angazitholi sele enza u-Iye abe ngu-awa. Kuthiwani-ke nangabe kufuze utshwilise ihlelo enibekelane ngalo nomunye? Lokho uzokufunda esibonelweni sakampostoli uPowula.