Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UJehovah—Mvikeli NoMuphi Wethu

UJehovah—Mvikeli NoMuphi Wethu

“Ongikhathalelako ngizakumsindisa, ngimvikele ngombana wazi ibizo lami.”—RHU. 91:14.

1, 2. Imindenethu ihluke njani? Iqiniso silifumene ngaziphi iindlela ezihlukahlukeneko?

UMNDENI ukhona nje, kungebanga lakaJehova. (Efe. 3:14, 15) Kanti-ke ngitjho nanyana singavela emndenini munye, kunala esikhamba sihluke khona, kungaba ngobuntu bethu namkha ubujamo esiqalana nabo. Kungenzeka wena ukhuliswe babelethi bakho. Kodwana abanye bahlongakalelwe ngebabo, mhlamunye ngebanga lamagulo, engozini, namkha kumane kwavela isehlakalo thize. Nokho, kusesenabanye abangabazi nokubazi ababelethi babo.

2 Ngitjho nakithi esimalunga womndeni kaJehova, indlela esithole ngayo amaqiniso ayifani. Kungenzeka ukhuliswe babelethi ebesebalazi iqiniso, bese bakufundisa imithethokambiso kaZimu. (Dut. 6:6, 7) Namkha kungenzeka uphakathi kwabanengi abafumana iqiniso ngokutjhunyayezwa boFakazi bakaJehova.—Rom. 10:13-15; 1 Thim. 2:3, 4.

3. Kukuphi-ke la esifana khona soke nje?

3 Naphezu kwazo zoke izintwezo, godu kunala esikhamba sifane khona. Soke nje sibhadelela ukungalaleli kwaka-Adamu, asikapheleli, sinesono begodu siyafa. (Rom. 5:12) Kodwana naphezu kwakho koke lokho, simlotjha ngeqiniso uJehova begodu  simbiza ‘ngoBabethu.’ Ku-Isaya 64:8, nakukhulunywa ngabantu bakaZimu abakhethiweko bekadeni, kuthiwa: “Somnini [‘Jehova,’ NW] ungubabethu.” Ngaphezu kwalokho, uJesu wathoma umthandazwakhe osibonelo ngokuthi: “Baba wethu osezulwini, alicwengiswe ibizo lakho.”—Mat. 6:9.

4, 5. Njengombana sihlolisisa indlela esimthokoza ngayo uBabethu, uJehova, khuyini okufuze sikucabangele?

4 UBabethu wezulwini uyasondla be asivikele thina esikholelwa ebizweni lakhe, simbize nangalo. Umrhubi udzubhula yena nakathi: “[Umkhulekeli wamambala] Ongikhathalelako ngizamsindisa, ngimvikele, ngombana wazi ibizo lami.” (Rhu. 91:14) Nethando uJehova uyasivikela emanabeni wethu, khona singazokuliyeka.

5 Khesinunganunge indlela esithokoza ngayo ngoBabethu wezulwini ngokucabangela naka amaphuzu amathathu aqakathekileko: (1) UBabethu uyasondla. (2) UJehova uyasivikela. (3) UZimu Mnganethu. Yeke, njengombana sizabe sidemba amaphuzu la, kuzosisiza ukuzindla ngawo sicabange nangendlela esitjhidelene ngayo noZimu, sibone nokuthi singamdumisa njani njengoBabethu. Kuzosisiza nokukhumbula ukuthi uJehova uyababusisa labo abatjhidelana naye.—Jak. 4:8.

UJEHOVA NGUMUPHI OMKHULU

6. UJehova nguMuphi ‘wezipho ezilungileko’ ngayiphi indlela?

6 Umfundi uJakopo wakhe wathi: “Zoke izipho ezilungileko nazo zoke iimphiwo ezipheleleko zivela phezulu; zehla zivela kuBaba wokukhanya.” (Jak. 1:17) Kwakuphila lokhu, sisipho esihle esivela kuJehova. (Rhu. 36:9) Nasiphilela ukwenza intando kaZimu, sizokufumana imbedla yeembusiso esikhathini esiphila kiswesi, bese ephasini elitjha—ukuphila okungapheliko. (IzA. 10:22; 2 Pit. 3:13) Umbuzo kukuthi, lokho kungenzeka njani njengombana silwisana nesindabelaphi le, umphumela wokungalaleli ka-Adamu?

7. UZimu usinikele njani ithuba lokutjhidelana naye?

7 UJehova nguMuphi omKhulu ngezinga eliphakeme khulu. Ngokwesibonelo, uyasitjhaphulula ngomusakhe owandileko. Phela soke nje, sisesonweni esasinghwathelwa ngubabethu wephasini. (Rom. 3:23) Nanyana kunjalo, uJehova ngombana uyasithanda, nguye wokuthoma owasivulela indlela yokutjhidelana naye. Umpostoli uJwanisi wathi nakatlolako: “Ithando lakaZimu labonakaliswa phakathi kwethu ngokuthumela iNdodanakhe eyodwa tere ephasinapha ukuze siphile ngayo. Ithando ngilokhu: Akusingithi esamthandako uZimu, kodwana nguye owasithandako bewasithumela neNdodanakhe bona ibe mhlabelo oyihlawulo yezono zethu.”—1 Jwa. 4:9, 10.

8, 9. UJehova wakuveza njani ukuthi unguMuphi omKhulu emihleni ka-Abrahamu no-Isaka? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

8 Eminyakeni engaba yi-1 800 ngaphambi kokubelethwa kwakaJesu, kwavumbuka isiphorofido esagubulula ebekuzokwenziwa nguJehova malungana nabantu bakhe abalalelako bona bafumane ukuphila okungapheliko. KumaHebheru 11:17-19, kuthiwa: “Ngokukholwa u-Abrahamu nakazizinywako, wanikela ngendodanakhe u-Isaka. Iye, loyo owamukela isithembiso walungela ukunikela indodanakhe ekukuphela kwayo, loyo okwathiwa ngaye: ‘Iinzukulwana zakhe zizokuthiyelelwa ngo-Isaka.’ U-Abrahamu bekasazi bona uZimu uyabavusa nabafileko, kungalokho ngokulinganisa ngekulumo, wamukela u-Isaka njengobuya ekufeni.” Indaba le ngeyakaJesu izihlalele. UJehova wanikela ngeNdodanakhe, uJesu Krestu ngebanga labo boke abantu abasephasini.—Funda uJwanisi 3:16, 36.

9 Kuyatjho bona kwamthabisa u-Isaka ukulemuka bona bekungakafaneli  ahlongakale! Kuyatjho nokuthi wathaba kwamambala nakabona ebekuzokuhlatjelwa ngakho esikhundleni sakhe—iramu ebelibhajwe emthini ositjhutha. (Gen. 22:10-13) Ngikho indawo leyo yabizwa ngokuthi “Jehova-jire,” okutjho ukuthi “Mbala uJehova wabonelela.”—Gen. 22:14NW.

IKAMBISO YOKUBUYISANA

10, 11. Bobani ebebasolo badosa phambili ‘ekonzweni yokubuyisana’? Bakwenze njani lokho?

10 Njengombana sizindla ngokuba kwakaJehova nguMuphi omKhulu, siyivuma ngokungananazi indima eqakathekileko edlalwa nguJesu Krestu. Ngitjho noPowula uyakuvuma lokho nakathi: “Ithando lakaKrestu liyasiraga ngombana siyakholelwa bona munye owafela boke, nje-ke boke bafile. Wafela boke ukuze kuthi labo abaphilako bangasaziphileli bona, kodwana baphilele yena owabafelako bewavuswa.”—2 Kor. 5:14, 15.

11 NamaKrestu wekadeni ayamukela ngazo zombili “ikonzo yokubuyisana” ngebanga lokuthanda kwawo uZimu nokuthatjiswa lilungelo elihle lokumsebenzela. Umsebenzawo wokutjhumayela nokwenza abafundi, wanikela abantu abaneenhliziyo ezilungileko ithuba lokutjhidelana noZimu, babe bangani bakhe, kangangokuthi emaswapheleni babe bantwana bakhe abangokomoya. Ngitjho nanamhlanjesi, amaKrestu akhethelwe ukuya ezulwini enza wona kanye umsebenzi loyo. Abakwenzako njengabazenda bakaZimu noKrestu, kuvulela nabanye abaneenhliziyo ezilungileko ithuba lokwamukelwa nguJehova, bese baba makholwa.—Funda 2 Korinte 5:18-20; Jwa. 6:44; IzE. 13:48.

12, 13. Singatjengisa njani ukuthi siyathokoza ngakho koke uJehova asenzele khona?

12 Woke amaKrestu azokuphila ephasini abambisene nalawo anethemba lokuya ezulwini njengombana kuragwa nomsebenzi wokutjhumayela. Umsebenzi lo siwenziswa yindlela esimthanda ngayo uJehova, uMuphi omKhulu. Emsebenzini lo sisebenzisa iBhayibheli nawo woke amanye amathulusi wokufundisa avela kuZimu. (2 Thim. 3:16, 17) Nasilisebenzisa ngokuhlakanipha iBhayibheli lokha nevane sitjhumayela, sisuke sinikela nabanye ithuba lokuphila isiphelani. Umoya ocwengileko kaJehova nawo udlala yawo indima emsebenzini lo, njengombana soke-nje sithembele kiwo. (Zak. 4:6; Luk. 11:13) Imiphumela yakhona yikarisomraro, itholakala kwenye nenye INcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova. Kithi-ke lithabo lodwa ngokuba nesandla emsebenzini wokudumisa uBaba noMuphi wethu uJehova!

13 Ngaphezu kwakho koke-ke uZimu asenzele khona, naku okufuze sizibuze khona: ‘Inga-kghani ngenza ngokusemandlenami na ukutjengisa uJehova indlela engimthokoza ngayo ngamalungiselelo wokutjhumayela angenzele wona? Kukuphi la engingathuthukisa khona njengomtjhumayeli weendaba ezimnandi?’ Ukuthi simthokoza kangangani uZimu, kungabonakala endleleni esizithanda ngayo zoke izinto ezisekela umBuswakhe, zibe sisekelo sokuphila kwethu. Nasenza njalo, uJehova batjho uzosihlangabeza ngesikutlhogako. (Mat. 6:25-33) Yeke, ngebanga lokuthi uZimu usithanda kangaka, nathi sifuna ukwenza koke esingakwenza bona sithabise ihlizwakhe!—IzA. 27:11.

14. UJehova bekasolo abavikela ngayiphi indlela abantu bakhe?

14 Umrhubi uDavidi wavuma ingoma wathi: “Nakungimi yena, ngichakile ngiyaswela, nokho uSomandla uyangikhumbula. Wena ungumsizami nomsindisami.” (Rhu. 40:18; [40:17, NW]) UJehova bekasolo abavikela abantu bakhe, khulukhulu ngesikhathi sokuhlunguphazwa manaba wabo. Yeke, sithokoza khulu ngesizo lakaZimu nasisebudisini obunjalo, begodu asiwuvali umlomo ngazo zoke izinto ezisisiza  sihlale siqinile ekholweni njengamaKrestu!

UJEHOVA UYAVIKELA

15. Khewusifanekisele ukuthi ubaba onethando umvikela njani umntwanakhe.

15 Ubaba onethando akagcini ngokondla kwaphela, kodwana uhlala afuna neendlela angabavikela ngayo abantwana bakhe. Uhlala akulungele ukubavikela kunanyana ngiyiphi ingozi. Isibonelo salokho, omunye umzalwana ukhumbula okwamehlakalela asemsanyana. Batjho yena noyise bebabuya esimini, begodu indlelabo yabatjhingisa ngemlanjeni. Mhlokho ekuseni belirhatjha izulu. Okukuphela kwendlela yokudlula lapho, bekukuqaqada ematjeni ebekangemlanjenapho. Yena-ke njengombana bekakhamba phambi kwakababakhe, khutjhwiyani, nanguya umsanyana loya adlhumukela ngemlanjeni obhodlako. Waminza kwaba kabili, wathi nakakhuphuka uyise wambamba ngomkhono, wamtakula. Umzalwana lo, batjho nanje akalikhohlwa ilangelo! UBabethu wezulwini naye wenza soneso navane asivikela emagagasini abhodlako wephasi lakaSathana elikhohlakelekweli. Kwamambala, uJehova ngumvikeli okhamba yedwa!—Mat. 6:13; 1 Jwa. 5:19.

16, 17. UJehova wawasiza bewawavikela njani ama-Israyeli epini yawo nama-Amalekhi?

16 Ukuthi uJehova ubavikela kangangani abantu bakhe, kwabonakala ngesikhathi ahlangula ama-Israyeli eGibhide, wabavikela njalo abantu bakhe bebayokurabhula eLwandle lomGaba ngomnyaka ka-1513 emihleni kaMosi. Ngemva kokuhlahlatha emangweni, balalamela eNtabeni yeSinayi bebafika neRefidimu.

17 Njengesiphorofidweni esikuGenesisi 3:15, ungambona nawe uSathana ukuthi bekawomele kangangani ama-Israyeli, njengombana ngesikhatheso bekafana nefesi  etjhelwe mamanzi. Ebujamwenobo uSathana wasasazela abantu bakaZimu ngama-Amalekhi ebekangafuni nokubabona abantu bakaZimu. (Num. 24:20) Qala ukuthi uJehova wathatha liphi igadango ngamadoda amane athembekileko—uJotjhuwa, uMosi, u-Aroni noRhuri. Ngesikhathi uJotjhuwa abindana nama-Amalekhi, uMosi, u-Aroni noRhuri bebajame embundwini. Kwathi uMosi nakaphakamisa izandla, ama-Israyeli agongoda amanaba wawo lawo. Bekuthi nakadinwa, u-Aroni noRhuri bamsekele bona zisolo ziphakeme njalo. Ngileyo-ke indlela uJehova abavikela ngayo, ‘uJotjhuwa wawahlula ama-Amalekhi.’ (Eks. 17:8-13) Kwathi ngemva kwalokho, uMosi wakha i-aldari endaweni leyo wathi yi “Jehova-nisi” okutjho bona “[‘UJehova,’ NW] ulitshwayo lami.”—Funda u-Eksodusi 17:14, 15.

SIPHEPHILE EENKHALINI ZAKASATHANA

18, 19. UJehova ubavikele njani abantu bakhe esikhathini sethwesi?

18 UJehova uyabavikela abamthandako, nabamlalelako. Nathi sesiqale yena uZimu, njengombana nama-Israyeli bekathembele kuye nekalwa namanaba wawo eRefidimu. UJehova bekasolo asivikela eenkhalini zakaDeveli. Khewucabange ngendlela uZimu abavikele ngayo abanakwethu ebebajame kwelokuthi abayingeni yepolotiki. Isibonelo salokho kungesikhathi samaNazi eJarimani nemazweni akhelene nayo ngabo-1930 nangekuthomeni kwabo-1940. Ukufunda kwethu imilando yokuphila kwantwabo, nokufunda ngabo e-Ncwadini Yonyaka, bese sibone indlela uZimu abavikele ngayo, kuzosenza simthembe khulu uJehova isiphephelo sethu.—Rhu. 91:2.

UJehova angasebenzisa esikhonza nabwaba bona asiqinise nasisebudisini (Qala iingaba 18-20)

19 UJehova usebenzisa ihlanganwakhe be asisize nangeencwadi ezisikhumbuza ngesivikelo sethu. Khewubone ukuthi mva nje sizuze kangangani. Njengombana iphaseli libhebhedlha ngobumbi, njengokukhwabanisa nokukhohlakala, kunye nezomseme ezinyenyisako, uJehova usilele nje ngeenkhumbuzo ezisisiza siphaphamele iingozi ezinjalo malungana nokuziphatha. Phela sesitjelwe indlebe ukuzwa ngokutjhomana nabantu abangakalungi, nangokusebenzisa ithungelelwano lokuthintana budlapha! *1 Kor. 15:33.

20. Kunasiphi isivikelo nesinqophiso ebandleni lobuKrestu?

20 Kubonakala ngani-ke ukuthi sifundiswe nguJehova? Kubonakala ngokuthi siphila ngemithethwakhe. (Isa. 54:13) Ebandleni sifumana isinqophiso esiphephe kokuphepha, njengombana kunamadoda athembekileko, abadala bebandla abasiyelelisa ngemiTlolo. (Gal. 6:1) Isirhawu sakaJehova sisifumana ngamadoda la, ‘izipho’ ezibabantu. (Efe. 4:7, 8) Khuyini-ke okusele kithi? Kusele ukuthi sizinikele kuZimu, simlalele, asibusise.—Heb. 13:17.

21. (a) Kufuze sizimisele ukwenzani? (b) Kuzokukhulunywa ngani esihlokweni esilandelako?

21 Asizimiseleni ukunqotjhiswa mumoya ocwengileko, silaleleni uBabethu wezulwini. Kufuze sizindle nangokuphila kweNdodanakhe uJesu Krestu, silinge nokuphila njengayo. UJesu walalela bewayokufa, kwathi emaswapheleni wathola umvuzo. (Flp. 2:5-11) Nathi uJehova uzosibusisa nasimlalela ngokusuka ehliziyweni. (IzA. 3:5, 6) Kwanga singahlala simqala njengoMvikeli noMuphi wethu-ke uJehova! Kusithabisa kwamambala kumkhonza, begodu sizomthanda khulu nasicabanga ngelinye ihlangothi lobuntu bakhe—ubungani. Isihloko esilandelako sizokukhuluma ngokuthi uJehova Mnganethu omkhulu.

^ isig. 19 Iimbonelo zalokho zisenhlokwenezi, esithi “Isebenzise Ngokuhlakanipha I-Internet,” esiThaleni saka-Arhostosi 15, 2011 amakhasi 3-5, nakilesi, “Tjheja Iinthiyo ZakaDeveli!” kunye nesithi, “Jamani Niqine Begodu Nibalekele Iinthiyo ZakaSathana!” esiThaleni saka-Arhostosi 15, 2012, amakhasi 20-29.