Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Qala Bona UJehova Muhle Kangangani!

Qala Bona UJehova Muhle Kangangani!

Ukwehlakalelwa zizinto ezibuhlungu kungasitjhiya sifuthelwa liduma elingophiko. Izintwezi zingasitshwenya emkhumbulweni, zisiqede amandla, singasathabeli ngitjho kwapilo le esiyiphilako. IKosi yakwa-Israyeli uDavida naye bekamumuntu othandwa miraro. Bekazoyithini-ke imiraro leyo? ERhubweni alitlola elithinta ihliziyo, uDavida wathi: “Ngirhuwelela uSomnini, ngelizwi lami ngizincengela kuye. Ngithululela ukububula kwami kuye, ngibika ikingami phambi kwakhe; ngithi ‘Wena wazi indlelami lokha ummoyami nawudambileko. Endleleni lapha ngikhamba khona, abantu bangifihlele isifu.” Ngokuzithoba, uDavida wathandaza kuZimu abawa isizo.—Rhu. 142:2-4, [142:1-3, NW].

Ngeenkhathi ezibudisi, uDavida bekathandaza abawe isizo kuJehova

Kelinye irhubo, uDavida wabhina wathi: “Kunye engikubawa kuJehova, naku engikufunako: Kukobana ngihlale endlini kaJehova koke ukuphila kwami, ngibukele ubuhle bakaJehova, ngithokoze ngokuba sethempelini lakhe.” (Rhu. 27:4, NW) Phela uDavida bekangasimLevi, kodwana bekahlala ajame emacabazini wethempeli lakaZimu. Ihliziywakhe beyiphuphuma ithabo ngokunikelwa ilungelo lokuba sendaweni leyo, abukele ubuhle bakaJehova.

Igama elithi “ubuhle” lihlotjaniswa nento “eqalekako namkha othi newuyiqalako uzizwe kamnandi.” UDavida bekasolo athokoza ngokuba sendaweni okulotjhelwa kiyo uZimu. Nathi singazibuza soneso, ukuthi, ‘Kghani ngizizwa ngendlela uDavida ebekazizwa ngayo na?’

THOKOZELA LOKHO UZIMU AKWENZELE KHONA

Eenkhathini zanamhlanjesi, abantu abamlotjhi uJehova ngokuya ethempelini njengakade. Kunalokho, ukulotjha uZimu kusekelwe ethempelini lakhe elingokomfanekiso—okuyindlela yokumlotjha ngeqiniso. * Nangabe siyalithokozela ilungiselelweli, sizobubona “ubuhle bakaJehova.”

Akhewucabange nge-aldari lekoporo ebekunikelwa kilo imihlatjelo ebelingesangweni lethaberinakeli. (Eks. 38:1, 2; 40:6) I-adarelo belifanekisela isifiso sakaJehova sokwamukela umhlatjelo wokuphila kwakaJesu njengomuntu. (Heb. 10:5-10) Bese uyacabanga-ke bona lokho kutjho ukuthini kithi namhlanjesi! Umpostoli uPowula wathi nakatlotlako: “Nakube kwathi sisesezizitha, senziwa bona sibuyisane noZimu ngokufa kweNdodanakhe, kangangani-ke kwanjesi nasele sibuyesane naye, sizakusindiswa ngepilwakhe.” (Rom. 5:10) Ngokuba nekholo lokuthi uJesu usihlengile, singaqiniseka bona uJehova uzasivumela bona sibe bangani bakhe. Yeke, singasithabela “isikhozi” noJehova.—Rhu. 25:14.

Ngebanga lokuthi izono zethu ‘zisuliwe,’ sithabela ‘isikhathi sokuvuselelwa’ esivela kuJehova. (IzE. 3:19) Sifana nesibotjhwa esizisola kabuhlungu ngazozoke izinto ebesizenza ngaphambili, sitjhuguluke njengombana siqalene nokugwetjelwa intambo. Ijaji lithi lingabona ukuthi isibotjhwesi siyazisola siwusule woke umlandu waso, sisinde esigwebeni sentambo. Awazi bona isibotjhweso sizabe sithabe kangangani! Njengejajelo-ke, uJehova uyasisula isigwebo sokufa kinanyana ngubani ophendukako.

THABELA UKULOTJHA UZIMU NGEQINISO

Hlangana nezinto ebezenziwa nekulotjhwa uZimu ezabonwa nguDavida, ama-Israyeli amanengi  bekahlangana ethempelini, kungabi nobususo benyawo, alalele nekufundwa uMthetho kaMosi. Abapristi bebathunyisa itjhwalo, benze nomsebenzi ocwengileko owenziwa bapristi namaLevi. (Eks. 30:34-38; Num. 3:5-8; Dut. 31:9-12) Koke ebekwenziwa nekulotjhwa uZimu kwa-Israyeli kufanekisela lokho esikwenza namhlanjesi nesilotjha uZimu.

Newuqala esikhathini sanamhlanjesi, awulemuki na bona “kuhle, kumnandi kangangani ukuhlalisana kwabafo ndawonye!” (Rhu. 133:1) Phela bayanda abazalwana bethu ephasini loke. (1 Pit. 2:17) IliZwi lakaZimu lifundwa emihlanganweni emikhulu nemincani. Ngehlanganwakhe, uJehova usifundisa izinto ezinengi ezizuzisako. Yeke, kuneencwadi ezinengi ezingafundwa mumuntu mathupha zifundwe namndeni. Elinye ilunga lesiHlopha esiBusako lakhe lathi: “Nengizindla ngeliZwi lakaZimu ngihlolisisa umongo walo, ngirhubhulula ngilizwisise, kungenza kamnandi khulu.” Kwamambala, ilwazi ngoZimu liyasithabisa.—IzA. 2:10.

Namhlanjesi uJehova wamukela imithandazo yeenceku zakhe. Imithandazo le ifana nephunga elinuka kamnandi njengetjhwalo kuJehova. (Rhu. 141:2) Qala bona kumnandi kangangani ukwazi bona uJehova uyayithabela imithandazwethu yokuthobeka!

UMosi wathandaza wathi: “Kwanga isisa sakho singaba phezu kwethu! Nzinzisa umsebenzi wezandla zethu.” (Rhu. 90:17) Njengombana sitjhumayela nje, uJehova uyawubusisa umsebenzethu. (IzA. 10:22) Mhlamunye khesasiza omunye wafunda iqiniso. Kungenzeka sinesikhathi sikghodlhelela emsebenzini wokutjhumayela lo, nanyana sitshwenywa yipilo, sizungu, ubuhlungu bamazizo, namkha ukutlhoriswa. (1 Thes. 2:2) Nanyana kunjalo akhenge na sibubone “ubuhle bakaJehova,” silemuke ukuthi uBabethu wezulwini uyakuthabela okuncani esikwenzako?

“USomnini usisabelo sami, iye, ilifa lami nekaphami, wena Somnini ungilondele ifumbe yami. Ngisikelwe umkhawulo eendaweni ezihle.” (Rhu. 16:5, 6) UDavida wathokoza khulu ‘ngokusikelwa umkhawulo,’ okukukuba netjhebiswano ehle noJehova nelungelo lokumsebenzela. NjengoDavida, imiraro ingasihlasela ngapha nangapha, kodwana sibusiswa ngezinto ezinengi! Asikuthabeleni ukulotjha uZimu ngeqiniso, ngasosoke isikhathi sikuthokozele ukuba sethempelini lakaJehova elingokomfanekiso.

^ isig. 6 Qala isiThala sakaJulayi 1, 1996, amakhasi 14-24.