Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Febherbari 2014

 EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

Ibhayisikopo Yakade Eqinisa Ikholo, Eseyineminyaka Eli-100

Ibhayisikopo Yakade Eqinisa Ikholo, Eseyineminyaka Eli-100

“Lo akusinguMzalwana uRussell engimaziko!”—Kutjho ebekabukele “iPhoto-Drama” ngo-1914.

SEYILIKHULU iminyaka kwabukelwa “i-Photo-Drama of Creation,” ibhayisikopo ebeyenzelwe ukusiza bantu bakholelwe khudlwana ukuthi iBhayibheli liliZwi lakaZimu. Ngesikhathi ukuzitjhugulukela kwemvelo, ukuphikisa, nokungakholelwa kuZimu, kudunduzela ikholo labantu, “iPhoto-Drama” yona yaveza uJehova njengoMdali.

U-Charles T. Russell, ebekamdosiphambili wabaFundi beBhayibheli, bekahlala aphezu kwerhubhululo elingenza iqiniso leBhayibheli lithi ukuphadlhalala khudlwana, nangokurhabako. Nakuziincwadi ezigadangisiweko zona, besekuminyaka engaphezu kwematjhumi amathathu zisetjenziswa baFundi beBhayibheli. Kodwana nje besekunokutjha okukarisa khudlwana: iinthombe ezinyakazako.

UKUPHADLHALAJA IVANGELI ELIBUKELWAKO

Abo-1890, minyaka okwasungulwa ngayo ibhayisikopo edlala buthule, eyadlalelwa inengi. Kwathi ngekuthomeni kwaka-1903, kwadlalwa ifilimu lezekolo esontweni leNew York City. Ngo-1912, ngesikhathi uRussell ahlela “iPhoto-Drama,” ibubulo lezamabhayisikopo belisakhasa. Besekalemukile ukuthi indlela le yokutjhumayela ingaliphadlhalaja khudlwana iqiniso leBhayibheli kunangendlela iincwadi ezigadangisiweko ezingenza ngayo, nezikhanjiswa zodwa.

“IPhoto-Drama” le ebeyidlala ama-awara abunane, beyivame ukubukelwa ngeenqephu ezine, ineemfundo zeBhayibheli ezifitjhani ezima-96 ezikhulunyelwa mlandisi ongusaziwako wemihleni leyo. Iinqephu zakhona beziphekelelwa mbhino obetha kabuthaka. Abosonjiniyera abanelemuko, bayenza yadlala iinthombe ezikhambisana nomdumo, balumbanisa koke lokho nephimbo ebelilandisa ngeendaba ezidumileko zeBhayibheli.

“Beyineenthombe ezisukela ekwenziweni kweenkwekwezi ukuya ekuBuseni kwakaKrestu kwemiNyaka eyiKulungwana.”—F. Stuart Barnes, ebekaneminyaka eli-14 ngo-1914

Okunengi okwasetjenziswa efiliminelo, njengeenthombe zakhona zerhalasi, bekuthethwe emabubulweni athengisako. Abagwali abaphuma phambili bePhiladelphia, eNew York, eParis, neLondon, bagwala iintombe zerhalasi ebezizokusetjenziswa efilimineli. Iinqhema zabasebenza emNyangweni wezobuKghwari eBethel nazo zafaka isandla ekugwaleni eminye yemigwalo ebeyingasabonakali kuhle. Naphezu kwezinye iinthombe ebezithengiwekwezo, kwabe kwafodwa namalunga  weBethel hlanu kweYonkers, eNew York njengombana alingisa u-Abrahamu, u-Isaka nengilozi eyavimba u-Abrahamu bona anganikeli ngendodanakhe.—Gen. 22:9-12.

Ebebanqophisa ifilimelo bahlela bona amarekhodi ama-26 akhambisane patsi neenthombe ezima-500 ezima-slides

Umngani kaMzalwana uRussell watjela abagadangisi bona umbukiso lo “uzokukhanga iinkulungwana ngeenkulungwana zabantu ngemiTlolo, okuzabe kulizinga eliphakeme khulu kunanyana ngimuphi omunye umkhangiso wezekolo owakhe wenziwa.” Bakuphi abafundisi ngesikhatheso, kghani bebazoyilisa iphumelele na yoke intwele? Akubuzwa! Phela abafundisi bamasonto benza umzamo wokuthi njani nanjani, iyafeyila indaba yokubukelwa kwebhayisikopo le, baleya amala bebasebenzisa namanye amano wobukhohlakali ekuvimbeleni umphakathi bona uyibukele. Kwenye ithiyetha, ungqongqotjhe walapho wabe wacima negezi.

Abomma abahlalisa abantu phasi ethiyetha, okungebebandla lendawo banikela iingidigidi zabantu amakhophi wesendlalelo ‘sePhoto-Drama’ ebekaneentombe

Ebebeze lapho banikelwa amabheji ebekanesithombe sakaJesu osemsanyana. Ibheji leyo beyikhumbuza oyikanapeleko bona ‘abeyindodana yokuthula’

Nanyana kunjalo, abantu bebazele baphuphuma emathiyetha, bazokubukela “iPhoto-Drama,” ibhayisikopo yasimahla. E-United States, yabukelwa emadorobheni afikela kwama-80, ilanga nelanga. Kwabanengi ebebabukele lapho, bebamangele njengombana bebathoma ukubona ‘ifilimu elikhulumako.’ Ezinye zeenthombe ebezinyakaza, zabatjengisa idzinyani lihlubula amaqephe weqanda, neblomu lithuthumba. Ubukghwari besayensi obabonwa mhloko, balemukisa abanengi ukuthi uJehova uhlakaniphe kangangani. Njengombana khesatjho ngehla, kwathi uMzalwana uRussell nekavela eskrinini bona athule “iPhoto-Drama,” omunye wababukeli wanyekele wathi “lo akusinguMzalwana uRussell engimaziko,” ngendlela amphambanisela ngayo, bekangasaboni nokuthi nguye.

IFUNDO YEBHAYIBHELI EYATJHISA AMADAMU ANAMANZI EMLANDWENI

“IPhoto-Drama” yabukelwa ngomhla ka-11 Janabari 1914 ethiyetha yeNew York City, ngesikhatheso ebeyingeye-International Bible Students Association

USomlando nomtloli wamafilimu uTim Rirks wahlathulula “‘iPhoto-Drama’ njengebhayiskopo yokuthoma ebeyinomdumo okhambisana neenthombe ezinyakazako ezimibalabala nama-slides.” Amanye wamafilimu wangaphambi kwayo bewanawo umdumo neenthombe, kodwana umdumo loyo bewungakhambisani neenthombe zakhona, ingasaphathwa yokukhambisana nokukhulunyelwa kweBhayibheli. Begodu bekuthoma ngebhayisikopo le bona kube nabantu abanengi kangaka abazokubukela, iingidi ezibalelwa kwezilithoba zabo bezivela eNorth America, e-Europe, e-Australia, neNew Zealand, ngomnyaka wokuthoma kwaphela!

E-New York City, “iPhoto-Drama” yabukelwa ngomhla ka-11 Janabari 1914. Kwathi ngemva kweenyanga ezilikhomba, kwaqubuka irawurawu okwathi ngokukhamba kwesikhathi yabizwa ngePi yePhasi yokuthoma. Kukumbi kunjalo, iinqubuthu zabantu zatheleka njengamanzi, zizokubukela “iPhoto-Drama” ebeyisikhuthazo ngeenthombe zayo ezihle eziveza okuzokwenziwa mBuso kaZimu esikhathini esizako. Nasesibuyela eqinisweni, ngo-1914 akunalitho ebelingamadaniswa ‘nePhoto-Drama.’ Kwaba yibhayisikopo ekhamba yodwa!

E-North America iinqhema zabantu zasebenzisa amabhayisikopo amatjhumi amabili ‘wePhoto-Drama’