ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Febherbari 2014

Umagazini lo ukhuluma ngezenzakalo ezithabisako zeRhubo 45. Usisiza siqale noJehova uZimu njengoMuphi, uMvikeli noMnganethu omkhulu.

Dumisani UKrestu—IKosi Ephazimulako!

Kuhlekuhle litjho ukuthini kithi namhlanjesi iRhubo 45?

Thabela Umtjhado WeMvana!

Ngubani umakoti, begodu uKrestu bekasolo amhlobisa njani umakotakhe? Bobani abazowuthabela umtjhado lo?

Umvuzo Wekholo Lomfelokazi WeTsarifathi

Asikho isehlakalo esiqinisa ikholo njengokuvuswa kwendodana yomfelokazi weTsarifathi. Ngiziphi iimfundo esizifunda kumfelokazi lo?

UJehovah—Mvikeli NoMuphi Wethu

Siyamthanda uJehova, uBabethu wezulwini. Khewubone-ke ukuthi ungatjhidelana naye njani njengoMuphi noMvikeli omkhu.

UJehova—Mnganethu Omkhulu

Akhewucabange ngabangani bakaJehova abakhulu u-Abrahamu noGidiyoni. Thina-ke kufuze senzeni nesizakuba bangani bakaJehova?

Imibuzo Evela Kubafundi

Khuyini ebeyenza amaJuda wemihleni kaJwanisi uMbhabhadisi bona ‘alinde’ uMesiya?

Qala Bona UJehova Muhle Kangangani!

Ikosi yakwa-Israyeli wekadeni uDavida bekakuthokozela ukulotjha uZimu ngeqiniso. Thina-ke singakuthokozela njani ukulotjha uZimu ngeqiniso?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

Ibhayisikopo Yakade Eqinisa Ikholo, Eseyineminyaka Eli-100

Seyilikhulu iminyaka kwabukelwa “i-Photo-Drama of Creation,” ibhayisikopo ebeyenzelwe ukusiza bantu bakholelwe khudlwana ukuthi iBhayibheli liliZwi lakaZimu.