Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Yenza Iinqunto Ezivuthiweko Usesemutjha

Yenza Iinqunto Ezivuthiweko Usesemutjha

Nina masokana neentombi . . . Koke lokho akudumise ibizo lakaSomnini.”RHU. 148:12, 13.

1. Ngimiphi imisebenzi abantu abatjha abamaKrestu abakhuthalele ukuyenza namhlanjesi?

AWAZI bona umuntu uphila esikhathini esiqakatheke kangangani! Akhange khekwenzeke emlandweni wabantu bona iingidigidi zabantu zitjhugulukele ekukhulekeleni kweqiniso ngalendlela. (IsAm. 7:9, 10) Inengi labantu abatjha likhuthele tle, lisiza abanye bazwisise amaqiniso weBhayibheli asindisa ukuphila kwabantu. (IsAm. 22:17) Abanye babantu abatjha baraga iimfundo zeBhayibheli, lokho kwenza abantu baphile ipilo engcono khulu. Abanye bakukhuthalele ukutjhumayela iindaba ezimnandi eenarheni zabantu abakhuluma ezinye iinlimi. (Rhu. 110:3; Isa. 52:7) Khuyini ongakwenza bona ufake isandla emsebenzini owanelisako lo owenziwa babantu bakaJehova?

2. Isibonelo sakaThimothi sisilemukisa njani bona uJehova uyabasebenzisa abantu abatjha? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

2 Njengomuntu omutjha, kungaba kuhle khulu newungenza isiqunto esingakuvulela amathuba wokungenela umsebenzi kaZimu. Ngokwesibonelo, uThimothi weListra wenza iinqunto ezivuthiweko asesemncani, okwamenza wavulekelwa lithuba lokuba sithunywa sevangeli nekaneminyaka ema-20. (IzE. 16:1-3) Kubonakala kwanga ngemva kweenyangana, ngesikhathi umpostoli uPowula atlhoriswe kabuhlungu bewatjhiya nebandla leThesalonika, wathumela uThimothi bona abuyele eThesalonika aqinise abazalwana balapho. (IzE. 17:5-15; 1 Thes. 3:1, 2, 6) Ucabanga bona uThimothi wazizwa njani ngesabelwesi?

 ISIQUNTO ESIQAKATHEKE UKUZIDLULA ZOKE ONGAZENZA

3. Ngisiphi isiqunto esiqakathekileko ongasenza epilwenakho, begodu kufuze usithathe nini?

3 Iinqunto eziqakatheke khulu, umuntu uzenza asesemutjha. Kodwana kukhona isiqunto esiqakatheke kuzidlula zoke okufuze sithathwe, leso-ke siqunto sokusebenzela uJehova. Ngisiphi isikhathi esifaneleko sokuthatha isiquntwesi? UJehova uthi: “Khumbula umdali wakho emalangeni wobutjha bakho.” (UmTj. 12:1) Ukukhonza uJehova kuphela kwendlela efaneleko ‘yokumkhumbula.’ (Dut. 10:12) Isiqunto sakho sokusebenzela uJehova ngehliziywakho yoke, kuphela kwesiqunto esihlakaniphileko ongasenza. Ngiso esiqunta bona ingomuso lakho lizokuba njani.Rhu. 71:5.

4. Ngiziphi ezinye iinqunto ezingathinta indlela ozokusebenzela ngayo uJehova?

4 Siyavuma, akusisiqunto sokusebenzela uJehova kwaphela esithinta ingomuso lakho. Ngokwesibonelo, ungakhe ucabange ngokuthatha, namkha ukuthi uyokwenda kubani wakwabani, nokuthi uzozisororha njani. Ziqakatheke kwamambala iinquntwezi, kodwana uzabe uhlakaniphile newungakhetha ukusebenzela uJehova qangi ngendlela ongakghona ngayo. (Dut. 30:19, 20) Kubayini kunjalo? Ngombana iinquntwezi kukhona la zikhamba zihlobane khona. Isiqunto ozosenza malungana nomtjhado nomsebenzi, sizoyithinta indlela ozokusebenzela ngayo uZimu. (Luk. 14:16-20) Ngakelinye ihlangothi, isifiso sakho sokusebenzela uZimu singathintwa siqunto sakho sokutjhada nesokufumana umsebenzi. Yeke, qunta bona yini eza qangi epilwenakho.Flp. 1:10.

UZOKWENZANI NGOBUTJHA BAKHO?

5, 6. Akhe ulandise ngepilo yomunye umzalwana etjengisa bona ukukhetha kuhle kungavulela umuntu amathuba amanengi amahle. (Qala isihloko esithi “Engakukhetha Ngisemsanyana.”)

5 Nasewuquntile bona ufuna ukusebenzela uZimu, njeke ungacabanga ngalokho uZimu afuna ukwenze, bese uqunta bona uzokwenza njani. Umzalwana weJapani uthi nakatlolako: “Nengina-14, ngatjhumayela nomunye umdala owalemuka ukuthi bengingayithandi isimu. Ngamezwi amnandi wathi kimi: “Yuichiro, khamba uy’ ekhaya. Newufikako, uhlale phasi uzindle ngezinto uJehova akwenzele zona.’ Ngenza njengokutjho kwakhe. Kwadlula amalanga ngizindla ngendaba le, ngithandaza ngayo. Kancani kancani, ikungu yasuka emehlweni. Ngakuthabela ukusebenzela uJehova. Ngathabela nokufunda ngeenthunywa zevangeli, ngaba nesifiso sokusebenzela uZimu ngokuzeleko.”

6 “Ngaqunta bona kufuze ngikhethe okuzongenza bona ngiyokusebenzela uJehova ngaphetjheya,” kuraga uYuichiro. “Ngokwesibonelo, ngathoma ukufunda isiNgisi nesiMongolia. Ngathi nengiqeda isikolo, ngatorharorha, ngifundisa isiNgisi ukwenzela bona ngibe liphayona. Nangina-20 besengihlanganyela nesiqhema esikhuluma isiMongolia, ngayokuvakatjha eMongolia ngemva kweminyaka emibili. Ngesikhathi ngitjhumayela namanye amaphayona nalapho ngibona ukuthi abantu abanengi bafuna iqiniso, ngafisa ukuthuthela endaweni leyo bona ngiyokufaka isandla. Ngabuyela eJapani ngayokuhlela kuhle izinto zami. Nje-ke, sekuminyaka emithathu yoke ngiphayona eMongolia. Ukuphila endaweni le kumaphorodlha tle. Kodwana indlela abantu bakhona abalalela ngayo ikarisa kwamambala, ngikghona nokubasiza batjhidelane noJehova. Sengiyabona ukuthi ngithethe isiqunto esihle kwamambala.”

7. Ngiziphi iinqunto okufuze sizithathe, begodu uMosi usibekela siphi isibonelo?

7 Ngamunye wethu kufuze akhethe bona uzoyisebenzisa njani ipilwakhe njengoFakazi kaJehova. (Jotj. 24:15) Thina angekhe sikukhethele bona utjhade namkha ungatjhadi, utjhade bani, namkha ukhethe umsebenzi onjani. Zibuze bona umsebenzi ozowukhetha uzokutlhoga ibandulo elithatha isikhathi  esingangani? Abanye benu bahlala eendaweni ezidosa emhlweni, abanye bahlala emadorobheni agaya imali. Ephasini mazombe, ninobuntu, ikholo, ilemuko, iminqopho namakghono angafani. Nihlukahlukene njengelutjha lamaHebheru ebelihlala eGibhide yekadeni. UMosi nakaseselisokana, bekanamathuba wokuba ngewomndeni webukhosini khibe ngapha amanye amaHebheru asuhleka ngokuba makhoboka. (Eks. 1:13, 14; IzE. 7:21, 22) Nabo bebaphila esikhathini esiqakathekileko njengani. (Eks. 19:4-6) Ngamunye wabo bekufuze akhethe bona uyisebenzisa njani ipilwakhe. Kodwana nakunguMosi yena wathatha isiqunto esivuthiweko.Funda amaHebheru 11:24-27.

8.Abantu abatjha bangalifumana kuphi isizo nebafuna ukwenza iinqunto ezivuthiweko?

8 UJehova angakusiza bona wenze isiqunto esivuthiweko ebutjheni bakho. Unesiluleko esiyikambisolawulo ongasisebenzisa, kuye ngokuthi usebujamweni obunjani. (Rhu. 32:8) Ngaphezu kwalokho, ababelethi benu abamaKrestu nabadala bebandla banganakhisa, banitjengise nendlela yokusebenzisa iinkambisolawulwezi. (IzA. 1:8, 9; Isa. 1:26) Akhe sicoce ngeenkambisolawulo ezintathu ezinganisiza nenze iinqunto ezivuthiweko engekhe nazisola ngazo nangomuso.

IINKAMBISOLAWULO EZINTATHU ZOKWENZA ISIQUNTO ESIVUTHIWEKO

9. (a) UJehova usihlonipha njani ngokusinikela ilungelo lokuzikhethela? (b) Ukufuna qangi umBuso kaZimu kungasivulela maphi amathuba?

9 Funani qangi umBuso kaZimu nakho koke ukulunga kwakhe. (Funda uMatewu 6:19-21, 24-26, 31-34.) Qala bona uJehova usihlonipha kangangani, uze asinikele nelungelo lokuzikhethela! Akatjho ukuthi kufuze udle boke ubutjha bakho usolo utjhumayela ngomBuso. Nanyana kunjalo, uJesu wakhe wakhuluma ngekambisolawulo yokufuna umBuso qangi. Newusebenzisa akutjhwilekokho, uzokuvulekelwa mathuba wokuveza ukuthi umthanda kangangani uZimu nabomakhelwana bakho, utjengise nokuthi ukuphila isiphelani kuqakatheke kangangani kuwe. Nasewuzokucabanga ngokuthatha, ukwenda, nendaba yomsebenzi, cabanga ngokuthi isiqunto sakhweso sizakwenza na utshwenyeke ngemali namkha utshwenyeke ngokufuna umBuso kaZimu nokulunga kwakhe na.

10. UJesu bekathatjiswa yini, begodu ngiziphi iinqunto ezingenza nawe uthabe?

10 Kuthabele ukusiza abanye. (Funda izEnzo 20:20, 21, 25, 35.) UJesu nguye osifundisa ikambiso yepilo esisekelo le. Bekahlala athabile ngebanga lokwenza intando kaYise, ingasi intandwakhe. Bekathaba khulu nekabona abantu abathobekileko bamukela iindaba ezimnandi. (Luk. 10:21; Jwa. 4:34) Mhlamunye nawe uyathaba newusize abanye bamukela iindaba ezimnandi. Nange iinqunto zakho zikhambisana nalokho uJesu ebekakufundisa, kwawena uzakuthaba, uthabise noJehova.IzA. 27:11.

11. Khuyini okwadondisa uBharurhu, begodu wathini uJehova nakamlulekako?

11 Uba nethabo lamambala newusiza abanye, yeke ithabo elikhulu lilethwa kusebenzela kwakho uJehova. (IzA. 16:20) Unobhala kaJoromiya, uBharurhu besele akulibele lokho. Kwesinye isikhathi, waphelelwa lithabo lokukhonza uJehova. UJehova wamtjela indeb’ ukuzwa: “Alo, wena uzifunela izinto ezikulu na? Ungakufuni lokho ngombana ngizokwehlisela ihlekelele phezu kwabo boke abantu, kodwana nanyana kukuphi lapha uya khona ngizakusindisa ipilwakho.” (Jor. 45:3, 5) Wena uyibona njani indaba le? Khuyini ebeyingathabisa uBharurhu kwamambala—kghani bekukuzifunela izinto ezikulu namkha bekukusinda aseseyinceku kaZimu ekurhayilweni kweJerusalema?Jak. 1:12.

12. Ngisiphi isiqinto esalethela uRamiro ithabo epilwenakhe?

12 URamiro ungomunye ­wabazalwana abathabela ukusiza abanye. Uthi: “Ngakhulela emndenini okhwahlileko  ohlala ethrestini langeeNtabeni ze-Andes. Umnakwethu omkhulu wathi angakghona ukungibhadelela eyunivesithi, lelo bekulithuba elihle kwamambala. Kodwana mina besele nginguFakazi kaJehova obhajadisiweko, begodu elinye iphayona beselingibawe bona ngitjhumayele nalo edorojaneni elithileko. Ngathi nangifika lapho, ngafunda ukukera abantu iinhluthu, ngazivulela lami ibubulo lokukera, ngazondla ngalo. Njengombana sifundisa abantu imiTlolo bebakuthanda lokho esikutjhumayelako. Ngemva kwesikhathi, ngahlanganyela nebandla elikhuluma ilimi engalimunyako, okulilimi lendabuko. Sekuminyaka elitjhumi ngimtjhumayeli wesikhathi esizeleko. Awukho umsebenzi ongangilethela ithabo ngaphandle kewokutjhumayela ebantwini ngelimi labo lendabuko.”

URamiro bekavele akuthanda kusukela asesemncani ukusebenzela uJehova (Qala isigaba 12)

13. Kubayini kufuze umuntu asebenzele uJehova ngendlela angakghona ngayo asesemutjha?

13 Kuthabele ukusebenzela uJehova usesemutjha. (Funda umTjhumayeli 12:1.) Akukafaneli bona uzizwe ngasuthi kufuze uthole umsebenzi qangi bese kukhani usebenzela uJehova. Isikhathi sobutjha sikhathi esihle kwamambala sokusebenzela uJehova. Inengi labantu abatjha alinabantwana begodu linepilo ehle namandla wokwenza imisebenzi ebudisi. Khuyini ongathanda ukuyenzela uJehova usesemutjha nje? Mhlamunye ufuna ukuba liphayona. Mhlamunye ufuna ukutjhumayela esimini ekhuluma elinye ilimi, namkha usebenze ngendlela ongakghona ngayo ebandleni okilo. Kungakhathaliseki bona yini ofuna ukuyenza emsebenzini kaZimu, kusazokufuze uzondle. Lingangani-ke ibandulo ozolitlhoga? Wena uzokukhetha ini?

NEWUFUNA UKUTHATHA ISIQUNTO ESIHLAKANIPHILEKO, SEBENZISA IINKAMBISOLAWULO ZEBHAYIBHELI

14. Khuyini okufuze kuyelelwe mumuntu osemahlelweni wengomuso lakhe?

14 Iinkambisolawulo ezintathwezi zeBhayibheli zingakusiza uhlaziye amathuba womsebenzi  ongawufumana. Asingabazi bona abaluleki bezefundo obaziko bangakunikela imininingwana emalungana nemisebenzi etholakalako ngesikhatheso. Ngakelinye ihlangothi abasebenza embusweni bangakutjela bona ngimiphi imisebenzi etholakalako endaweni ongathanda ukutjhumayela kiyo. Iindaba ezimalungana nemisebenzi zingakusiza—kodwana kufuze uyelele. Abantu abangamthandiko uZimu bangalinga ukukutjhentjha umkhumbulo bona uthande izinto zephasi. (1 Jwa. 2:15-17) Newusolo urhalela lokho iphasi elingakwenzela khona, ihliziywakho ingakukhohlisa.Funda izAga 14:15; Jor. 17:9.

15, 16. Bobani abangakululeka ngconywana endabeni yokufuna umsebenzi?

15 Nasele ubuzwisisa kuhle ubujamo bakho malungana nokufuna umsebenzi, kufuze ufune isiluleko esivuthiweko. (IzA. 1:5) Bobani abangakusiza ngeenkambisolawulo zeBhayibheli bona uhlaziye indaba yokufuna umsebenzi. Balalele abantu abathanda uJehova, abakuthandako nawe, nabazwisisa ubujamo okibo. Bazokusiza ukghone ukuyihlaziya kuhle iminqopho yakho namabanga wokufuna kwakho umsebenzi. Mhlamunye bazokusiza bona ubuyekeze lokho ofuna ukukwenza epilwenakho. Asisayiphathi nokuyiphatha nengabe unababelethi abathanda uJehova! Okhunye godu, kunabadala ebandleni lenu abavuthwe phehle ngokomoya, abangakusiza. Ngaphezu kwalokho, akhe uthi mbondombondo namaphayona nababonisi abakhambako. Babuze bona kubayini baqunte ukusebenzela uZimu ngendlela abangakghona ngayo? Kubayini baqunte ukuphayona, nokuthi bazisororha njani? Khuyini okubanelisako emsebenzini lo?IzA. 15:22.

16 Labo abakwazi ukusuka nokuhlala bangakunikela isiluleko esihlakaniphileko. Ngokwesibonelo, akhesithi ufuna ukulisa isikolo bese uthoma ukuphayona ngebanga lokuthi usaba umsebenzi omnengi wesikolo. Umuntu okuthanda kwamambala angayizwisisa kuhle iminqopho yakho, bese akusize ubone ukuthi isikolo singakusiza njani bona unganghali msinya, nokuthi lobo bubuntu ozobutlhoga bona usebenzele uJehova ngendlela ongakghona ngayo.Rhu. 141:5; IzA. 6:6-10.

17. Ngiziphi iinqutho okufuze singathomi sizithathe?

17 Woke umuntu osebenzela uJehova uzokuqalana neembila zithutha, zidoswa ngemhlophe phambili—okumithelela engakwenza utjhiye uJehova. (1 Kor. 15:33; Kol. 2:8) Kodwana eminye imisebenzi ingaba yingozi ngokomoya ukudlula eminye. Kghani bakhona na obaziko endaweni yangekhenu abaphahlazekelwa ‘mkhumbi wabo wokukholwa’ ngebanga lokukhetha umsebenzi othileko? (1 Thim. 1:19) Uzabe uvuthwe kwamambala newungagegeda imisebenzi engafaka ubuhlobo bakho noZimu engozini.IzA. 22:3.

KUTHABELE UKUBA MKRESTU OSESEMUTJHA

18, 19. Nengabe isifiso sokusebenzela uJehova asikabi khona emuntwini, khuyini okufuze akwenze?

18 Nengabe unesifiso sokusebenzela uJehova, wathathe amathuba akuvulekelako njengenceku kaZimu. Thatha isiqunto esingakulethela ithabo newusebenzela uJehova esikhathini esiqakathekilekwesi.

19 Ngakelinye ihlangothi, yini okufuze uyenze nengabe awukabi nesifiso sokusebenzela uJehova? Ungayilahli itewu ekuqiniseni ikholo lakho. Ngemva kokuthi umpostoli uPowula ahlathulule imizamwakhe yokuphila ipilo ethandwa nguZimu, watlola wathi: “Yeke nakube nicabanga ngokwahlukileko ngananyana yini, nalokho uZimu uzanambulela khona. Kwaphela asibambelele kilokho esinakho.” (Flp. 3:15, 16) Hlala ucabanga ngethando lakaZimu nesiluleko sakhe esihlakaniphileko. Jehova uzakusiza wenze iinqunto ezivuthiweko ebutjheni bakho ukudlula nanyana ngimuphi omunye umuntu.