Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Engakukhetha Ngisemsanyana

Engakukhetha Ngisemsanyana

Nengisemsanyana

Ngo-1985, ngineminyaka elitjhumi kwaphela, kwafika abantwana beCambodia bazokufunda esikolweni sethu eColumbus, e-Ohio, e-U.S.A. Nokho, omunye wabasanaba bekasitlhatlhabeja isiNgisi. Adweba lokho akutjhoko, wangitjela iindaba ezisikimisa iinhluthu zokuhlunguphazwa, zokubulawa nokuphunyurha kwabantu. Ebusuku, bengithi nengicabanga ngabantwanaba, ngisidinde isililo. Bengifisa ukubatjela ngeParadeyisi nangevuko, kodwana bekubhala eliminapha. Nanyana bengisesemsanyana, ngaqunta ukufunda isiCambodia, khona ngizokukhuluma nabantwanaba ngoJehova. Bengingazi bona isiquntweso sizokwenzani epilwenami.

Bekubudisi ukufunda isiCambodia. Alo-ke bengizakuhlathululelwa ngubani bona imitjho yakhona yakhiwa njani? Ngazitjela bekwaba kabili bona ngiyayinghala intwele, kodwana uJehova wangikhuthaza ngababelethi bami. Kwakhe kwaba nesikhathi lapho abotitjhere nalabo ebengifunda nabo bangikhuthaza bona ngingenele ibizelo elizongirholela imali engangemali. Mina bengifuna ukuba liphayona, ngakhetha iimfundo zesikolweni esiphakemeko ebezizongisiza ngisebenze amalangana bona ngikwazi ukuphayona. Bekuthi nekuphuma isikolo, ngisebenze namaphayona esimini. Ngathoma ukufundisa nabantu ebebafuna ukufunda isiNgisi—okuyinto eyangisiza khulu ngokukhamba kwesikhathi.

Nengina-16, ngezwa batjho kunesiqhema sabantu abakhuluma isiCambodia eLong Beach, California, e-U.S.A. Ababelethi bami bangivumela bona ngivakatjhele isiqhemeso, bengathoma nokufunda isiCambodia. Ngithe nengiqeda isikolo ngathoma ukuphayona bengatjhumayela nebantwini beCambodia ebebahlala hlanu kwekhaya. Ngathi nengina-18, ngathoma ukucabanga ukuthuthela eCambodia. Bekuyingozi khulu ukuba senarheni leyo ngesikhatheso, kodwana bengazi bona kunabantu abambalwa kwabaziingidi ezilitjhumi abahlala eCambodia iqiniso elifikile eendlebeni zabo. Ngesikhatheso, bekunebandla linye kwaphela, ebelinabatjhumayeli abama-20 enarheni yoke. Nengivakatjhela eCambodia kokuthoma bengina-19. Ngathuthela khona ngemva kweminyaka emibili. Ngathola umsebenzi wokutjhugulula nowokufundisa isiNgisi ebewungisekela khulu ekonzwenami. Kwathi ngokukhamba kwesikhathi ngathola umkhamanzi ebekanamabizelo afana newami. Sinaye, sasiza abantu abanengi bona bazinikele kuZimu.

UJehova wanelisa ‘iimfiso zehliziywami.’ (Rhu. 37:4) Awukho umsebenzi owanelisa njengokwenza abafundi. Eminyakeni ema-20 engayiphila eCambodia, ngabona ibandlelo ebelineenceku zakaJehova ezima-20 likhula liba mabandla alitjhumi nambili waboFakazi bakhe!—Ilandiswa nguJason Blackwell.