Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukubusa Kweminyaka Elikhulu—Kukuthinta Njani Wena?

Ukubusa Kweminyaka Elikhulu—Kukuthinta Njani Wena?

Mikhulu iyababazeka imisebenzakho, wena Somnini Zimu . . . Kosi yezizwe zoke.”ISAM 15:3

1, 2. Khuyini okuzokwenziwa mBuso kaZimu, begodu kubayini siqiniseka bona nakumBuso kaZimu wona uyeza?

NGESIKHATHI basentabeni hlanu kweKapernawumi, ngesilimela somnyaka ka-31 emihleni kaJesu, uJesu wafundisa abalandeli bakhe bona bathandaze bathi: “Umbuso wakho awufike.” (Mat. 6:10) Namhlanjesi, inengi labantu liyazibuza bona kazi umBuso loyo uzakhe ufike na. Thina-ke, sinesiqinisekiso sokuthi imithandazwethu yokubiza umBuso kaZimu ngeehliziyo zethu zoke izokuphendulwa kumnyama kubovu.

2 UJehova uzokusebenzisa umBuso wakhe bona abophe umndeni wezulwini newephasini ube nyanda yinye. Umnqopho kaZimu loyo uzokuzaliseka nakanjani. (Isa. 55:10, 11) Ekhabolakhona, uJehova uyiKosi ngitjho nanamhlanjesi! Izinto ezikarisako ezenzeke hlangana neminyaka elikhulu le, zibufakazi balokho. Kukunje, uZimu wenzela iingidigidi zabantu bakhe abathembekileko imisebenzi emikarisomraro. (Zak. 14:9; IsAm. 15:3) Ukuthi uJehova uyiKosi kwanje akufani nokuza komBuso wakhe, lowo uJesu athi siwuthandazele. Kodwana, zihluke njani izenzakalwezi, begodu zikuthinta njani wena?

IKOSI EBEKWE NGUJEHOVA ITHATHA IINTAMBO

3. (a) UJesu wabekwa nini njengeKosi? Wabekwa kuphi? (b) Ngibuphi ubufakazi ongabuveza bokuthi umBuso loyo wathoma ngo-1914? (Qala umtlolo waphasi)

3 Nekuyela ngekupheleni kweminyaka yabo-1800, kwakhanya isiphorofido ebesineminyaka ezi-2 500 esatlolwa nguDanyela,  esithi: “Emalangeni wamakhosi lawo, uZimu wezulwini uzakujamisa umbuso ongasoze wapheliswa.” (Dan. 2:44) AbaFundi beBhayibheli bazwisisa ukuthi umBuso loyo bewuzokuthatha iintambo ngo-1914. Ezweni, inengi labantu belinombono ofana newomunye umtloli owathi: “Abantu bango-1914, bebanethemba lokuthi iphasi lizokubangcono.” Nekuqubuka iPi yePhasi yokuthoma ngomnyaka loyo, isiphorofido seBhayibheleso sazaliseka. Indlala, ukusikinyeka kwephasi, namalwelwe angalaphekiko nokuzaliseka kwezinye iimphorofido zeBhayibheli kwaba bufakazi bokuthi uJesu uzithethe iintambo, sekayabusa ezulwini njengeKosi yomBuso kaZimu ngo-1914. * Ngokubeka iNdodanakhe njengeKosi eZesiweko, uJehova waba yiKosi ngomqondo omutjha!

4. Ngiliphi igadango iKosi esand’ ukubekwa eyalithatha ngokurhabako, begodu khuyini okhunye eyathoma ukukwenza?

4 Igadango lokuthoma elathathwa yiKosi esand’ ukubekwa le bekukukuthi ithathane phezulu nogala omkhulu omPhikisi kaBabakhe, uSathana. UJesu neengilozi zakhe bamfaka indlela uDeveli namadimonakhe, bamqotha ezulwini. Kwaba lithabo elingangethabo ezulwini, kodwana iphasi lehlelwa yibangamatlhuwo. (Funda isAmbulo 12:7-9, 12.) Ngemva kwalokho, iKosi yathoma ukuhlwenga, ukufundisa, nokuhlela abantu bayo bephasini bona bakghone ukwenza intando kaZimu. Akhe sibone bonyana indlela abasabele ngayo ezenzweni ezintathwezi ezenziwe mBuso kaZimu kusibekela siphi isibonelo namhlanjesi.

IKOSI EKHETHIWEKO ICWENGISA ABANTU BAYO ABATHEMBEKILEKO

5. Ngikuphi ukucwengisa okwenzeka hlangana no-1914 nekuthomeni kwaka-1919?

5 Ngemva kokuthi iKosi ekhethiweko le isuse umthelela uSathana namadimonakhe ebebanawo ezulwini, uJehova watjela uJesu bona ahlole, be acwengise nendlela abantu bakhe bephasini abamlotjha ngayo. Umphorofidi uMalaki wakhe wayihlathulula indaba le. (Mal. 3:1-3) Umlando utjengisa ukuthi lokho kwenzeka hlangana nabo-1914 nekuthomeni kwaka-1919. * Nesifuna ukuba nyanda yinye njengomndeni kaJehova wezulwini newephasini kufuze sicwengeke, namkha sihlanzeke. (1 Pit. 1:15, 16) Akukafaneli sivumele ukusilaphazwa mabala avela ekolweni yamala namkha kwezepolotiki zephaseli.

6. Kuphekwa njani ukudla okungokomoyokhu, begodu kubayini kuqakatheke kangaka?

6 UJesu wasebenzisa igunya lakhe wakhetha “inceku ethembekileko nehlakaniphileko.” Inceku le bekufuze ipheke beyiphakele woke umuntu ‘osemhlambini owodwa’ oluswa nguJesu, ukudla okungokomoya okunomsoco. (Mat. 24:45-47; Jwa. 10:16) Kusukela ngo-1919, bekusolo kumthwalo wedlazana labazalwana abakhethelwe ukuyokubusa ezulwini noJesu ukuphekela “iinsebenzi.” Inala yokudlokhu okuphakelwa bazalwanaba iyasondla, iqinise nekholo lethu. Isenza siqiniseke bona ukulotjha kwethu uZimu, ukuziphatha kwethu neengqondo zethu kuhlala kuhlanzekile. Ukudlokhu kuyifundwethu, kusihlohlozela nokobana sifake isandla emsebenzini oqakathekileko owenziwa ephasini namhlanjesi. Kghani ukugoma qobe na ukudlokhu?

IKOSI IFUNDISA ABANTU BAYO UKUTJHUMAYELA EPHASINI MAZOMBE

7. Ngimuphi umsebenzi oqakathekileko owathonywa nguJesu nekasephasini, begodu bewuzokuragwa bekube nini?

7 UJesu nekathoma umsebenzakhe wokutjhumayela ephasini, wathi: “Kufanele ngitjhumayele iindaba ezimnandi ngombuso kaZimu nakezinye iindawo ngombana ngithunyelwe khona lokho.” (Luk. 4:43) Kiyo yoke iminyaka emithathu nesiquntu  leyo, ipilo kaJesu beyidzimelele emsebenzini wokutjhumayela. Nekalayela abafundi bakhe wathi: “Ekukhambeni kwenu, tjhumayelani umlayezo lo, ‘Umbuso wezulu ubandamele!’” (Mat. 10:7) Nangemva kokuvuswa kwakhe, uJesu wabikezela bona abalandeli bakhe bebazokurhatjha umlayezo lo bekuyokufika “emaphethelweni wephasi.” (IzE. 1:8) Wabathembisa nokuthi uzokubandakanyeka emsebenzini oqakathekileko lo bekube sesikhathini sethu.Mat. 28:19, 20.

8. IKosi yabahlohlozela njani abantu bayo bona batjhumayele?

8 Ngabo-1919 “ivangeli lombuso” beselinehlathululo etja. (Mat. 24:14) Ngesikhatheso iKosi besele ibusa ezulwini, ibuthelele nedlazana labantu bayo abahlanzekileko bephasini. Benza ngokuvumelana nesinqophiso sakaJesu esikarisakwesi: Tjhumayelani iindaba zomBuso kaZimu obusako ephasini mazombe! (IzE. 10:42) Ngokwesibonelo, abasekeli bomBuso kaZimu abangaba zii-20 000 baba semhlanganweni weentjhabatjhaba eCedar Point, e-Ohio, e-U.S.A., ngoSeptemba ka-1922. Akhe ucabange indlela ebebathabe ngayo njengombana uMzalwana uRutherford nekabeka ikulumo enesihloko esithi “UmBuso,” nekathi: “Qalani, iKosi iyabusa! Nina nibajameli bayo emphakathini. Yeke, tjhumayelani, tjhumayelani, tjhumayelani ngeKosi nombuso wayo.” Iinthekeli ezizi-2 000 zangenela ijima elikhethekileko ‘leLanga lomSebenzi wokuTjhumayela,’ zivakatjhela emakhaya wabantu ebebahlala endaweni ekude nendawo yomhlangano ngamakhilomitha ama-72. Omunye weenthekeli obekahlohlozeleke bona atjhumayele wathi: “Angekhe ngisilibale isibawo sokutjhumayela ngomBuso, netjiseko yabantu ebebalapho!” Kazi bekungasi nguye kwaphela.

9, 10. (a) Ngiziphi iinkolo ezikhona ezivulelwe ukubandula labo abatjhumayela ngomBuso? (b) Wena uzuze njani ebandulweneli?

9 Kwathi ngabo-1922 besele kunabatjhumayeli bomBuso kaZimu abangaphezu kwe-17 000 abamajadu eenarheni ezima-58 ephasini loke. Nanyana kunjalo, bekusafuze babandulwe. Ngeenkhathi zakaJesu, iKosi ekhethiweko le akhenge iratharathe neyibatjela bona kufuze batjhumayele njani, kibobani, nokuthi kuphi. (Mat. 10:5-7; Luk. 9:1-6; 10:1-11) Alandela ikambiso le, uJesu usikimela phezulu, aqiniseke bona labo abatjhumayelako bayazifumana iinqophiso neentlabagelo abazitlhogako bona baphumelele emsebenzini lo. (2 Thim. 3:17) UJesu ubabandula ngebandla lobuKrestu abantu bakhe. Enye indlela ababandula ngayo, usebenzisa isiKolo seKonzo esingokweZulwini, esiragwa emabandleni engaphezu kwee-111 000 ephasini loke. Ngebanga lokwenza ngokuvumelana neenqophiswezi, abatjhumayeli abangaphezu kweengidi ezilikhomba bakulungele ukutjhumayela nokufundisa ngendlela ezokudosa “boke abantu.”Funda 1 Korinte 9:20-23.

10 Ngaphandle kwesiKolo seKonzo esingokweZulwini,  kunezinye iinkolo zeBhayibheli ezivulelwe ukubandula abadala bebandla, amaphayona, abazalwana abangakatjhadi, amaKrestu atjhadileko, amalunga weKomidi yeGatja nabomkabo, ababonisi abakhambako nabomkabo, kunye neenthunywa zevangeli. * Omunye wabafundi ebekasesiKolweni samaKrestu aTjhadileko, wathi nekathokoza ifundo ayitholileko: “Ifundo ekhethekileko le esiyifumeneko isenze samthanda khulu uJehova begodu isibandulele bona sikghone nokusiza abanye.”

11. Abatjhumayela ngomBuso bakghodlhelele njani ngitjho nanyana baphikiswa nje?

11 Njengombana kuthuthukiswa iindlela zokutjhumayela ngomBuso nokufundisa, uSathana naye akakazibeki phasi. Yena-ke uwusahlela sidu, namkha awusahlele kubonakale umlayezo womBuso, alinge nokukhandela umsebenzi lo. Kodwana amano kaSathana lawo asibaga khulu. UJehova unikele iNdondanakhe igunya “ngaphezu kwakho koke ukubusa kanye negunya, amandla nobukhosi kanye namabizo.” (Efe. 1:20-22) AyiKosi anjalo, uJesu usebenzisa igunya lakhe bona enze abafundi bakhe baqiniseke ukuthi intando kaYise iyenziwa. * Nakuziindaba ezimnandi zona ziyatjhunyayelwa, begodu iingidigidi zabantu abathembekileko zifundiswa iindlela zakaJehova. Awazi bona kulilungelo elikhulu kangangani ukuba nesandla emsebenzini omkhulu lo!

IKOSI IHLELA ABANTU BAYO BONA BENZE UMSEBENZI OMKHULU

12. Akhe uthi fahlafahla ngetuthuko eyenzeke ehlanganweni solo kwahlonywa umBuso kaZimu.

12 Solo kwahlonywa umBuso ngo-1914, iKosi beyisolo ithuthukisa indlela iinceku zakaZimu ezihlelelwe ngayo ukwenza intando kaZimu. (Funda u-Isaya 60:17.) Ngo-1919, kwabekwa umnqophisi womsebenzi wokutjhumayela ebandleni ngalinye. Ngo-1927 kwahlelwa umsebenzi wokutjhumayela endlini ngendlu. Abasekeli bomBuso kaZimu bathi nebathiywa ibizo elingokomTlolo elithi aboFakazi bakaJehova, bakulungela ukutjatha umsebenzi omkhulu lo. (Isa. 43:10-12) Kwathi ngo-1938, kwaquntwa bona amadoda anomthwalo wokutlhogomela ibandla angekhe asakhethwa ngokwentando yenengi, kodwana azokukhethwa ngokwendlela kaZimu. Ngo-1972, kwathiwa ibandla angekhe lisatlhogonyelwa mdala oyedwa, kodwana lizokutlhogonyelwa sihlopha sabadala. Woke amadoda afanelekako akhuthazwa bona alwele ukuba sebujamweni ‘bokulusa umhlambi kaZimu abawuphathisiweko.’ (1 Pit. 5:2) Kwathi ngo-1976 isiHlopha esiBusako sahlelwa saba namakomidi asithandathu azokunqophisa umsebenzi  wokutjhumayela ngomBuso ephasini mazombe. Nawe uyabona bonyana iKosi kaJehova iphumelele ekuhleleni labo abasekela umBuso ngokwendlela kaZimu yokubusa.

13. Ituthuko eyenzeke hlangana neminyaka elikhulu yokubusa komBuso kaJesu iyithinte njani ipilwakho?

13 Cabanga ngalokho okwenziwe yiKosi eKhethiweko hlangana neminyaka elikhulu yokubusa kwayo! Ibahlwengisile abantu ababizwa ngebizo lakaJehova. Yanqophisa umsebenzi wokutjhumayela eenarheni ezima-239, yafundisa neengidigidi zabantu bayo iindlela zakaJehova. Ibuthelele abantu bakhe abathembekileko abangaba ziingidi ezilikhomba, ngamunye wabo owenza intando kaZimu ngaphandle kokukatelelwa. (Rhu. 110:3) Kwamambala, imisebenzi kaJehova ayenze ngeKosakhe ayiKhethileko imikarisomraro. Thula uqale, kukhulu kuseza!

IIMBUSISO ZESIKHATHI ESIZAKO ZOMBUSO WEKOSI EKHETHIWEKO

14. (a) Kanti nasithandaza kuZimu sithi: “Umbuso wakho awufike,” vane sibawa ini? (b) Kubayini umtlolo womnyaka ka-2014 ufike ngesikhathi esifaneleko?

14 Ngitjho nanyana uJehova anikele ubukhosi ezandleni zeKosi eKhethiweko eyindodanakhe uJesu Krestu ngo-1914, lokho akutjho bona umthandazo othi “umbuso wakho awufike” sewuzalisekile. (Mat. 6:10) IBhayibheli lakhe labikezela bona uJesu ‘uzokubusa phakathi kwezitha zakhe.’ (Rhu. 110:2) Ngitjho nanje, imibuso erhugelwa nguSathana isaphikisana nomBuso lo. Nesihlala sithandazela bona umBuso kaZimu ufike, sisuke sibawa iKosi eKhethiweko le bona ithanyele yoke imibuso yabantu naboboke abavukela umBuso kaZimu. Isenzwesi sizokuzalisa umezwi akuDanyela 2:44 athi umBuso kaZimu “uzakutshidlha bewuphelise yoke imibuso eminye.” Nakumanaba womBuso kaZimu wepolotiki wona, kufuze balibambe lingatjhingi. (IsAm. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21) Begodu nakusikhathi, segadangweli sitjhidele kwamanikelela. Qala bona umtlolo womnyaka ka-2014 ufaneleka kangangani, esekumnyaka wekhulu solo kwabekwa umBuso kaZimu ezulwini, njengombana udzujulwe kuMatewu 6:10: “Umbuso wakho awufike”!

Umtlolo womnyaka ka-2014:“Umbuso wakho awufike.”—Matewu 6:10

15, 16. (a) Ngiziphi izenzakalo ezizokwenzeka hlangana neminyaka eyiKulungwana yokuBusa kwakaJesu? (b) Yini iKosi eKhethiweko ezoyenza kwamaswaphela emalungana nomnqopho kaJehova ngendalwakhe?

15 Lokha iKosi eKhethiweko neyizokurhayila amanaba kaZimu, “imisebenzi kaSathana” izokuthoma ukugirizwa mhlokho. (1 Jwa. 3:8) Ngemva kwalokho, uSathana ngokwakhe namadimonakhe wiselwa emgodini onganamkhawulo iminyaka eyi-1 000. (IsAm. 20:1-3) Nasele umthelelakhe omumbi ususiwe, umBuso kaZimu sewungaragela phambili usebenzisa isihlengo, ususe yoke into ebangelwe sisono saka-Adamu. IKosi izokuvusa iingidigidi zabantu abasemalibeni, begodu izokwenza ihlelo lezefundo ezobafundisa ngoJehova. (IsAm. 20:12, 13) Iphaseli loke nje lizokufana patsi nesivande se-Edeni. Ngesikhatheso woke umuntu odla amabele uzabe aphelele.

16 Nekuphela iminyaka eyiKulungwana yokuBusa kwakaKrestu, umnqopho weKosi eKhethiweko uzabe ufezekile. Ngemva kwalokho, uJesu uzokuthatha iintambo azibuyisele kuYise. (Funda 1 Korinte 15:24-28.) Angekhe kusatlhogeka bona abantwana bakaJehova bephasini babe nomjameli. Woke amadodana kaZimu wezulwini newephasini azabe anyanda yinye noYise wezulwini.

17. Khuyini ozimisele ukuyenza malungana nomBuso kaZimu?

17 Izenzakalo ezikarisako ezenzeke hlangana neminyaka elikhulu yokubusa kwakaKrestu zisiqinisekisa bona iintambo ziphethwe nguJehova nokuthi nakumnqophwakhe wona uzokuzaliseka. Kwanga singahlala sithembekile, sitjhumayela nangeKosi nomBuso wayo. Koke lokhu sikwenza sinesiqiniseko esikhulu sokuthi uJehova uzawuphendula umthandandazwethu othi: “Umbuso wakho awufike”!

^ isig. 10 Qala IsiThala sakaSeptemba 15, 2013, amakhasi 13-17, “Isikolo Sekonzo Sezulwini—UbuFakazi BeThando LakaJehova.”

^ isig. 11 Qala IsiThala sakaDisemba 1,1998, amakhasi 19-22, malungana nokulwela kwabo amalungelo angokomthetho eenarheni ezihlukahlukeneko.