ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Janabari 2014

Umagazini lo uveza ubufakazi bokuthi uJehova bekasolo ayiKosi. Usenza sithokoze ngomBuso weKosi eKhethiweko kunye nalokho okwenzileko.

Bazinikela Ngokuzithandela—ETjingalanga Ye-Afrika

Khuyini eyatjhukumisela abanye beYurobhu bona bafudukele eTjingalanga ye-Afrika, begodu kwabakhambela njani?

Lotjha UJehova, IKosi Yesiphelani

Ukufunda ukuthi uJehova usebenzelene nathi njengoBaba, nokuthi azange abunghale ubukhosi bakhe kusitjhideza kuye.

Ukubusa Kweminyaka Elikhulu—Kukuthinta Njani Wena?

UmBuso lo usizuzisa ngani thina? Zifundele ngokwakho indlela umBuso lo ocwengisa, ufundise, bewuhlele ngayo abantu bawo.

Yenza Iinqunto Ezivuthiweko Usesemutjha

Inengi labantu abatjha linokunengi elihlangabezane nakho nelisiza abanye. Ungasifaka njani isandla emsebenzini kaJehova lo?

Sebenzela UJehova Ingakafiki Imihla Emimbi

Ngimaphi amathuba amaKrestu esekakhulile anawo ekwandiseni ikonzwawo?

“Umbuso Wakho Awufike”—Nini?

Kubayini siqiniseka bona iKosi yomBuso kaZimu izokuthatha amagadango wokwenza intando kaZimu ngokuzeleko ephasinapha?

Engakukhetha Ngisemsanyana

Umsanyana weColumbus, e-Ohio, e-U.S.A. wabona kungcono afunde isiCambodia. Kubayini enza njalo? Lokho akukhetha kwalithinta njani ingomuso lakhe?