Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyakhumbula?

Uyakhumbula?

Kazi ubafunde kuhle na abomagazini bamva nje be-Sithalasokulinda? Nakunjalo, khewubone ukuthi ungakghona na ukuphendula imibuzo elandelako le:

UJesu wayitjhumayeza nini “imimoya ebotjhiweko”? (1 Pit. 3:19)

Kubonakala kwanga ngemva kwesikhatjhana avusiwe, uJesu watjela imimoya emimbi ukuthi izokurhayilwa.—6/15, ikhasi 23.

Ngiziphi iintjhijilo ezintathu zokwenza umtjhado wesibili ukhambe kuhle?

Kukuthi: ungavumeli izinto ebezenzeka emtjhadwenakho wokuthoma zicabhele emtjhadwenenu wanje; ukusebenzelana nabangani bakho bakade abangakajayelani nomlinganakho wanje; ukuthemba umlinganakho wanje, njengombana loya wokuthoma bekangakathembeki nje.—7/1, amakhasi 9-10.

Kunini lapho uJesu azokwahlulela khona abantu njengezimvu namkha iimbuzi? (Mat. 25:32)

Kulapho uJesu azokwahlulela khona abantu esizini elikhulu, ngemva kokurhayilwa kwekolo yamala.—7/15, ikhasi 6.

Sizokwenzeka nini isehlakalo sokulila nokugedla kwamazinyo kwalabo abanganamthetho okukhulunywa ngabo emfanekisweni wekoroyi? (Mat. 13:36, 41, 42)

Lokho kuzokwenzeka ngesikhathi sesizi elikhulu, nasele babona ukuthi bahlangana nelitje nembokodo.—7/15, ikhasi 13.

Azaliseka nini amezwi kaJesu wenceku ethembekileko nehlakaniphileko? (Mat. 24:45-47)

Azaliseka ngo-1914, ingasi ngePentekoste laka-33 C.E., ngani ngoba ngo-1919, kwakhethwa inceku ezokwelusa iinsebenzi ekhaya, okungiwo woke amaKrestu ondliwako ngokomoya.—7/15, ikhasi 21-23.

Kunini la uJesu abeka khona inceku ethembekileko bona yeluse iphahlakhe?

Lokho kuzokwenzeka esikhathini esizako, esizini elikhulu ngesikhathi inceku ezokufumana ngaso umvuzo wayo wezulwini.—7/15, ikhasi 25.

Kungenzekani kithi nasingadzimelela khulu kwezamarhwebo?

Singathikaziseka lula, nethando lethu lihlukane phakathi, khulukhulu nesiwuthanda kwamambala umsebenzethu wokuziphilisa.—8/15, ikhasi 11.

Ngaphezu kwamandla kaZimu, khuyini okhunye okwasiza aboFakazi abama-230 basinda emtjhagalweni omude weSachsenhausen ekampeni yokutlhoriswa?

Nanyana bebabogabogiswa yindlala nokugula nje, bebakhuthazana mihle namalanga ngokukghodlhelela.—8/15, ikhasi 18.

Isikhuthaza ngani indaba yokuyama kwama-Israyeli emLanjeni weJordani, aya eNarheni yesiThembiso?

Nanyana umlambo bewuphuphuma kangaka, uJehova wawudambisa, khona abantu bakhe bazokukghona ukuyama. Kufanele bona lokho kwabaqinisa kwamambala ekukholelweni kwabo kuZimu, yeke nathi indaba le ingasikhuthaza.—9/15, ikhasi 16.

UmKrestu ‘angalwisana njani noJehova’?

Umuntu angambamba ngehliziyo uJehova, ahlubuke ebandleni namkha angasawasekeli ngokuzeleko amalungiselelo wokulotjha uJehova.—8/15, ikhasi 11.

Isiphorofido esikuMikha 5:4 [5:5, NW] sabelusi abalikhomba nabarholi ababunane sizaliseka njani namhlanjesi?

Siyazwisisa ukuthi ‘abelusi abalikhomba nabarholi ababunane’ okukhulunywa ngabo kuMika 5:4 baqalisela ebadaleni bamabandla abaqinisa abantu bakaZimu malungana nokusahlelwa kwethu esikhathini esizako.—11/15, ikhasi 20.

Ngiyiphi ifundo engazizuzisa khulu iinceku zakaJehova?

Iinceku zakaJehova ziyikhetha ngokuhlakanipha ifundo ezazi ukuhle ukuthi zizokufunda amakghono kiyo, khona zizokwazi ukumkhonza ngaphandle kokuthikaziseka.—1 Thim. 6:6, 8.—10/15, ikhasi 15.