Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ungakghona Na Ukuzidela Ngebanga LomBuso?

Ungakghona Na Ukuzidela Ngebanga LomBuso?

“UZimu uyamthanda loyo onikela ngethabo.”—2 KOR. 9:7.

1. Ngikuphi ukuzidela abantu abanengi abakwenzako, begodu kubayini benza njalo?

ABANTU bazinikela ngokuzithandela nebafuna ukwenza izinto eziqakatheke khulu emaphilwenabo. Ababelethi benza koke okusemandlenabo, basebenzisa imali namandla ukondla abantwababo. Abagijimi abasesebatjha abazokungenela ama-Olimphiki bayazikhandla, bazibandula ama-awara ambalwa qobe langa njengombana bazilungiselela ukujamela iinarha zemakhabo, kukulapho iintanga zabo zitetemuka ebumnandini. NoJesu bekazidela amathambo bona enze izinto ebeziqakatheke khulu epilwenakhe. Khenge aphile ipilo yabadla kusale, namkha abe nabantwana. Kunalokho wakhetha ukudzimelela ekuthuthukiseni iminqopho yomBuso kaZimu. (Mat. 4:17; Luk. 9:58) Nabalandeli bakhe benza soneso, bazidima izinto ezinengi bona basekele umBuso kaZimu. Ukuthuthukiswa komBuso kaZimu bekuyinto eza qangi epilwenabo, begodu bebazidela bona bafake isandla ekusekeleni umBuso lo ngendlela abangakghona ngayo. (Mat. 4:18-22; 19:27) Thina-ke, singazibuza bona, ‘Khuyini eqakathekileko epilwenami?’

2. (a) Ngikuphi ukuzinikela woke umKrestu okufuze akwenze? (b) Ngikuphi ukuzinikela okungeziweko abanye abakwenzileko?

2 Omunye nomunye umKrestu weqiniso kufuze azidele kokuthileko nekafuna ukuthuthukisa nokulondoloza itjhebiswano elihle noJehova. Ukuzidela okunjalo kubandakanya indlela asebenzisa ngayo isikhathi sakhe namandla emthandazweni, ekufundeni iBhayibheli, ekukhulekeleni komndeni, emihlanganweni, nekonzweni yesimini. * (Jotj. 1:8; Mat. 28:19, 20; Heb. 10:24, 25) Yoke imizamwethu leyo, nesibusiso  sakaJehova, kuthuthukisa umsebenzethu wokutjhumayela, lokho kwenza inengi labantu lingene ligijima ‘entabeni yethempeli lakaSomnini.’ (Isa. 2:2) AmaKrestu amanengi akhonza eBethel, amanye akha amaWolo womBuso, amanye ahlela imihlangano emikhulu, namkha asize nekwenzeka ihlekelele. Siyazi bona umsebenzi lo awumenzi umuntu athole ukuphila, kodwana uqakathekile ekuthuthukiseni umnqopho womBuso kaZimu.

3. (a) Khuyini esikuzuzako ngokuzinikela ngebanga lomBuso? (b) Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo?

3 Ukusekela umBuso kaZimu kwanjesi kuqakatheke ngendlela okungakhenge kube ngayo ngaphambili. Kuyathabisa ukubona inengi lamaKrestu lizinikela ngokuzithandela ekwenzeni intando kuJehova! (Funda iRhubo 54:8 [54:6, NW].) Umoya wokupha onjalo uyasithabisa njengombana silindele umBuso kaZimu nje. (Dut. 16:15; IzE. 20:35) Nanyana kunjalo, soke nje kufuze sizihlolisise. Zikhona na iindlela zokobana sizinikele ngokungeziweko ngebanga lomBuso kaZimu? Sisisebenzisa njani isikhathi sethu, imali, amandla namakghonwethu? Ngiziphi iinyeleliso okufuze sizitjheje? Akhesibone ukuthi thina singayilingisa njani indlela yokunikela ngokuzithandela, bese sithabe.

IMIHLATJELO YAMA-ISRAYELI WEKADENI

4. Kwawazuzisa njani ama-Israyeli ukwenza iminikelo?

4 Kwa-Israyeli, izono bezilitjalelwa ngeminikelo. Bekufuze banikele nebafuna ukwamukelwa nguJehova. Eminye yayo bebakatelelekile bona bayinikele, eminye bayinikela ngokuzithandela. (Lev. 23:37, 38) Umnikelo otjhiswako bewungaba mnikelo wokuzithandela namkha isipho kuJehova. Isibonelo esihle salokho ngesomhlatjelo ebewunikelwa nekuvulwa ithempeli lakaSolomoni.—2 Kron. 7:4-6.

5. Minikelo enjani uJehova athe abakhwahlileko banganikela ngayo?

5 UJehova onethando uzwisisa kuhle bona abantu abayi ngahlanye njengamanzi, banikele ngendlela efanako, begodu ulindele bona banikele ngokwalokho abangakghona ukunikela ngakho. Umthetho kaJehova bewubizela bona iingazi zesilwana ziphalazwe, ebekuzokuba ‘sithunzi sezinto eziza’ ngeNdodanakhe, uJesu. (Heb. 10:1-4) UJehova akawubeki umthetho oqinileko ongavumelani nobujamo. Ngokwesibonelo, uZimu bekawamukela umnikelo wamajuba nengabe umuntu akanamandla  wokunikela ngokuthileko komhlambi. Yeke, nanyana umuntu akhwahle kangangani, bekangathabela ukunikela kuJehova. (Lev. 1:3, 10, 14; 5:7) Kungakhathaliseki ukuhluka kweminikelo, bekutlhogeka izinto ezimbili komunye nomunye umuntu owenza umnikelo wokuzithandela.

6. Khuyini umuntu onikelako ebekufuze akwenze ngaphambi kokunikela umnikelo, begodu bekuqakatheke kangangani ukulandela umyalo loyo?

6 Kokuthoma umuntu bekufuze anikele ngokungcono kunakho koke. UJehova watjela abantu besitjhabesi bona nebanikelako, banikele ngomhlatjelo omsulwa nophilileko ukwenzela bona ‘bamukeleke’ kuye. (Lev. 22:18, 20) Nengabe isilwana sinesici, umnikelo loyo bewungekhe wamukeleke kuJehova. Kwesibili, kwamuntu onikelako loyo, bekufuze ahlanzeke, acwenge. Nengabe umuntu loyo usilaphele, bekufuze enze umnikelo wesono bona uJehova amlibalele ngaphambi kokwenza umnikelo wokuzithandela. (Lev. 5:5, 6, 15) Lokho bekuyindaba ekulu kwamambala. UJehova wakubeka ebaleni ukuthi nange umuntu anikela umnikelo wetjhebiswano, ebewuhlanganisa neminikelo yokuzithandela angakahlambuluki, bekufuze ajutjwe ebantwini bekhabo. (Lev. 7:20, 21) Ngakwelinye ihlangothi, nengabe umuntu onikelako loyo uhlanzekile phambi kwakaJehova begodu umnikelwakhe umsulwa, bekazokuthaba khulu abe aneliseke ngomnikelwakhe.—Funda 1 iinKronike 29:9.

IMIHLATJELO EYENZIWA NAMHLANJESI

7, 8. (a) Ngiziphi izinto ezisenza sithabe nesizinikela ngebanga lomBuso? (b) Khuyini esingakusebenzisa bona sisekele umBuso kaZimu?

7 Namhlanjesi, abanengi bazinikela ngokuzithandela emsebenzini kaJehova, naye uyakuthabela lokho. Ukusiza abazalwana kuyanelisa. Omunye umzalwana obekasiza ekwakheni amaWolo womBuso nekuhlanguleni abongazimbi beenhlekelele zemvelo uthi ithabo elitholakala emisebenzini le angekhe lamadaniswa nalitho. Uthi, “Nengibona abanakwethu nabodadewethu bathabile ngemva kokwakhelwa iWolo lomBuso namkha ngemva kokusizwa nekwenzeke ihlekelele yemvelo, lokho kungitjengisa ukuqakatheka komsebenzi engiwenzako.”

Iminikelo eminengi bekungeyokuzithandela, njengeminikelo esiyinikela namhlanjesi (Qala isigaba 7-13)

8 Ihlangano kaJehova yanamhlanjesi beyisolo ifunana namathuba wokusekela umsebenzi kaJehova. Ngo-1904, umnakwethu u-C. T. Russell wathi nakatlolako: “Ngamunye wethu ozitjela bona ulikhoboka leKosi, kufuze asebenzise isikhathi  sakhe, imalakhe, nokhunye, begodu kufuze afune ukusebenzisa amakghonwakhe ngendlela angakghona ngayo bona adumise uMphathakhe.” Nanyana singafumana iimbusiso ezinengi, kusafanele bona silahlekelwe ngokuthileko nesifuna ukunikela kuJehova. (2 Sam. 24:21-24) Kungaba njani nesingasebenzisa koke esinakho ekusekeleni umBuso kaZimu?

Amalunga weBethel ye-Australia

9. Nekuziwa endabeni yokusebenzisa isikhathi, ngiyiphi ikambisolawulo esingayisebenzisa eyatjhiwo nguJesu kuLuka 10:2-4?

9 Isikhathi sethu. Kuthatha isikhathi esinengi nomsebenzi omnengi ukutjhugulula iincwadi zethu, ukwakha iindawo zokukhulekela, ukuhlela imihlangano emikhulu, ukusiza nekuvele ihlekelele yemvelo, nokuzibandakanya kweminye imisebenzi. Isikhathi esinaso ngelanga simediwe. Kodwana uJesu unesiluleko esingasisiza. Nekathuma abafundi bakhe esimini, uJesu wabatjela bona ‘bangabingeleli muntu endleleni.’ (Luk. 10:2-4) Kubayini uJesu athi bangalotjhisi muntu? Esinye isazi seBhayibheli sithi: “Indlela abantu be-Asia ebebalotjhisana ngayo ekadeni, beyingafani nendlela esilotjhisana ngayo nje, njengokugoba kancani, namkha ukulotjhisana ngezandla, kunalokho bekugonanwa kanengi, bekuhlonywe nangedolo phasi ehlabathini. Koke lokho kudla isikhathi esinengi.” UJesu bekangafundisi abafundi bakhe ukudelela. Kunalokho, bekafuna balemuke ukuthi banesikhathi esimedwe kangangani ebekufuze basisebenzise ezintweni eziqakatheke khulu. (Efe. 5:16) Singasisebenzisa na isilulekwesi bona siziphe isikhathi esinengi sokusiza emsebenzini womBuso?

Abatjhumayeli bomBuso bakha iWolo lomBuso eKenya, e-Africa

10, 11. (a) Iminikelwethu isetjenziswa njani bona isekele umsebenzi wephasi loke? (b) Ngiyiphi ikambiso ekwebeKorinte bokuthoma 16:1, 2 okufuze siyilandele?

10 Imalethu. Imisebenzi yomBuso kaZimu isekelwa ngemali. Qobe mnyaka kuphuma amatjhumi wamamiliyoni wamaranda bona kuqalelelwe iindleko zababonisi abakhambako, amaphayona akhethekileko neenthunywa zevangeli. Solo kwango-1999, sekwakhiwe amaWolo womBuso angaphezu kwee-24 500 emazweni adosa emhlweni. KusesenamaWolo womBuso angaba zii-6 400 okusafuze akhiwe. Qobe nyanga kugadangiswa ISithalasokulinda ne-Phaphama! okubomagazini abangaba mamiliyoni alikhulu. Koke lokhu kusekelwa minikelwakho yokuzithandela.

11 Umpostoli uPowula wakhuluma ngekambiso okufuze siyilandele nesifuna ukunikela. (Funda 1 Korinte 16:1, 2.) Aphefumulelwe nguZimu, uPowula wakhuthaza abanakwabo beKorinte bona bangalindi bekuphele iveke, kukhani banikela ngokuseleko kwemalabo, kunalokho wathi kufuze babekele eqadi okuthileko abakghona ukukunikela iveke nayithomako. NjengamaKrestu wokuthoma, abanakwethu nabodadwethu bahlala phasi bahlele abangakunikela ngokuvumelana nobujamo babo. (Luk. 21:1-4; IzE. 4:32-35) Ukunikela okunjengalokho kuyigugu emehlweni kaJehova.

Isisebenzi sokuzithandela esiseKomidini yoKwakha yesiFunda eTuxedo, eNew York, e-U.S.A.

12, 13. Khuyini okungenza abanye bazikhuje ekusebenziseni amandla namakghonwabo, kodwana uJehova angabasiza njani?

12 Amandla namakghonwethu. UJehova uyasisekela bona sisebenzise amandlethu namakghonwethu ngebanga lomBuso. Wathembisa bona uzasinikela amandla nesidinwako. (Isa. 40:29-31) Inga-kghani sizizwa kwanga asinakghono kangako emsebenzini esiwenzako? Namkha sithi bakhona abangawenza umsebenzi lo ngcono kunathi? Asikhumbule ukuthi uJehova anganunga amakghonwethu wemvelo, njengombana enza kuBhetsaleli no-Oholiyaba.—Eks. 31:1-6; qala isithombe esisekuthomeni.

13 UJehova usikhuthaza bona sinikele ngokungcono khulu, akafuni sizikhuje.  (IzA. 3:27) Nekwakhiwa ithempeli, uJehova watjela amaJuda eJerusalema bona azindle ngalokho ebekakwenza emsebenzini wokwakha. (Hag. 1:2-5) Besele azikhuja, angasenandaba. Senza kuhle nesibuzako bona okuza qangi epilwenami kuyakhambisana na nokuza qangi kuJehova. Kghani ‘siyaziyelela na iindlela zethu’ bona senze okungeziweko emsebenzini womBuso emihleni yokuphela le?

UKUNIKELA NGOKWALOKHO ESINAKHO

14, 15. (a) Isibonelo sabazalwana abadosa emhlweni sisikhuthaza njani? (b) Khuyini okufuze sifise ukuyenza?

14 Inengi labantu lihlala endaweni lapho ukudosa emhlweni kuyindaba yangamalanga. Ihlangano yenza koke okusemandlenayo bona ‘ilinganise’ lokho okunikelwa bazalwana abahlala eenarhenezo. (2 Kor. 8:14) Nanyana kunjalo, abazalwana abadobha phasi bayakuthanda ukunikela. UJehova uyathaba nekabona abakhwahlileko banesifiso sokunikela ngokuzithandela.—2 Kor. 9:7.

15 Kwenye inarha edosa emhlweni e-Africa, abanye abazalwana balima amareyi ambalwa esiminabo bona bakghone ukunikela ngemali yezinto abazozivuna lapho ekusekeleni umsebenzi womBuso. Kiyo inarha leyo, kwaba nomsebenzi wokwakha iWolo lomBuso. Abazalwana bendawo bebazimisele ukusiza emsebenzini lo. Nokho, umsebenzi lo bekufuze wenziwe ngesikhathi sokutjala. Njengombana bebafisa ukusiza emsebenzini lo, bebasebenza ekuseni, bakhe iWolo lomBuso bese kuthi malangantambama basebenze emasimini. Qala umoya wokuzidela abanawo! Lokhu kusikhumbuza abazalwana bangekhulu lokuthoma beMasedoniya. ‘Bebachakile’ kodwana babawa ukusiza emsebenzini owenziwako. (2 Kor. 8:1-4) Kwanga soke singanikela ngokwalokho ‘uZimethu asibusise ngakho.’—Funda uDuteronomi 16:17.

16. Singaqiniseka njani bona iminikelwethu iyamukeleka kuJehova?

16 Nanyana kunjalo, kunesiyeleliso okufuze sisitjheje. Njengombana bekunjalo ngama-Israyeli wekadeni, kufuze siqiniseke bona nakuminikelwethu yona iyamukeleka kuZimu. Khuyini engenza bona ingamukeleki? Isikali kufuze silingane ngapha nangapha, okutjho ukuthi kufuze sitlhogomele umthwalo wokondla umndenethu ngapha sikhulekele uJehova. Ukunikela ngesikhathi sethu nangezinto esinazo bona sisize abanye akukafaneli kusenze singawondli umndenethu ngokwenyama nangokomoya. Eqinisweni, nesenza njalo sizabe sinikela ngalokho esinganakho. (Funda 2 Korinte 8:12.) Ngaphezu kwalokho, kusafuze siqiniseke bona ingokomoya lethu lihle ukwenzela bona singazifumani sele singasamukeleki. (1 Kor. 9:26, 27) Asiqiniseke bona nesiphila ngokweenkambiso zeBhayibheli, iminikelwethu izosithabisa beyisanelise, yamuyekelwe nguJehova.

IMIHLATJELWETHU ELIGUGU

17, 18. Sizizwa njani ngalabo abazinikela emsebenzini womBuso, begodu khuyini okufuze bakucabangele?

17 Inengi labanakwethu nabodade ‘liyazithulula njengomnikelo wokuselwako’ ngebanga lomsebenzabo osekela umBuso kaZimu. (Flp. 2:17) Awazi bona sibathokoza kangangani abanomoya onjalo wokuzinikela! Kufuze sibabuke abafazi nabantwana babazalwana abadosa phambili emsebenzini womBuso ngokuba nomoya wokupha nowokuzinikela.

18 Kusese nomsebenzi omnengi okusafanele wenziwe bona kusekelwe iminqopho yomBuso kaZimu. Kwanga soke singahlela indlela esingahlanganyela ngayo emsebenzini lo ngokunokwenzeka. Yeniqiniseke bona nizokufumana umvuzo ukwanjesi begodu uzokuba mkhulu ‘esikhathini esizako.’—Mar. 10:28-30.

^ isig. 2 Qala isihloko esithi “Ukwenzela UJehova Imihlatjelo Yomphefumulo Woke.” esise-Sithalenisokulinda sakaJanabari 15, 2012, amakhasi 21-25.