Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Disemba 2013

Isikhombo Seenhloko Ze-Sithalasokulinda saka-2013

Isikhombo Seenhloko Ze-Sithalasokulinda saka-2013

Zitjengisa iinhloko eziseSithalenisokulinda nokuthi ngesayiphi inyanga

ABOFAKAZI BAKAJEHOVA

 • Badzimelela ‘Ngesikhathi Sokulingwa’ (Ngepi yePhasi 1), 5/15

 • Bazinikela Ngokuzithandela EMexico, 4/15

 • Bazinikela Ngokuzithandela ENorway, 1/15

 • Bazinikela Ngokuzithandela EPhilippines, 10/15

 • “Benginjengekghuru Eqepheni Layo” (Indlwana ekhambako), 11/15

 • Ijima Elihlelwe Kuhle (eChile), 1/15

 • Ikosi Beyithabe Kwamambala (eSwaziland), 8/15

 • Ilunga Elitjha LesiHlopha EsiBusako (M. Sanderson), 7/15

 • Kubafundi Bakamagazini lo, 1/1

 • ‘Okungeze Kwalibaleka,’ (‘i-Creation Drama), 2/15

 • “Qala Isithombe!” 7/15

 • UJehova Wabavikela Ngokubasitheza Ngeentaba (Ngeenkhathi zamaNazi), 12/15

 • Ukukhonza UZimu Kuyipengu Yakhe! 11/15

 • UmHlangano WesiGodi othi ‘IliZwi LakaZimu Liliqiniso!’ 7/1

 • Ungalilahli Ithemba! 3/15

EZIVANGENEKO

 • Bekangewomndeni KaKhayifasi, 2/15

 • Ibandlululo—Umraro Wephasi Loke, 7/1

 • Iinthombe Zomseme Ezisilapheleko Zilungile Nofana Ziyingozi, 9/1

 • Indlela Esingaba Nesandla Ngayo Ekusizeni Abanye, 11/15

 • IVangeli LakaJudasi, 3/1

 • Kghani Itempeli LeJerusalema Lakhiwa Kabutjha Ngemva Kwaka-70 C.E.? 4/15

 • ‘Kodwana Ukukholwa Kwakhe Kusakhuluma (U-Abela), 1/1

 • NguJosephus Oyitlolileko Na? 3/15

 • UDeveli Uvelaphi? 3/1

 • U-Elitjha Wabona Iinkarana Zomlilo, 8/15

 • Ukufakaza Ebuthweni Labonogada Besigodlo, 2/15

 • Ukuphela Kwephasi, 1/1

 • UMosi, 3/1

 • Vumela Ukumadanisa Kukusize, 9/15

 • “Wakhamba NoZimu Weqiniso” (UNowa), 5/1

IBHAYIBHELI

 • Ungayizwisisa IBhayibheli Na? 5/1

IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

 • “Abantu Abanengi Bebangihloyile” (W. Moya), 11/1

 • “Bebafuna Ngizifumanele Mina Bona IBhayibhili Ithini Kwamambala (L. Alifonso), 3/1

 • “Benginebhudango Lokuba Mphristi” (R. Pacheco), 7/1

 • “Benginelunya” (E. Leinonen), 5/1

 • “Ekugcineni Ngiyifumene Ikululeko Yamambala”(B. Hewitt), 1/1

 • “Ngathoma Ukucabangisisa Ngepilwami Bona Inqophephi” (A. Hancock), 9/1

IMIBUZO EVELA KUBAFUNDI

 • Ukuhlala Nomntwana Osusiweko Ekuhlanganyeleni Emihlanganweni Yebandla, 8/15

 • Bekabobani “amadodana kaZimu”? (Ge 6:2, 4), 6/15

 • Inga-kghani Ama-Israyeli Bewabulala Iinlelesi Ngokuziphanyeka Eengodweni? 5/15

 • Khuyini Okwenza UJesu Wakhihla Isililo (Joh 11:35), 9/15

 • Watjhumayeza Imimoya Ebotjhiweko (1Pt 3:19), 6/15

IINHLOKO EZIFUNDWAKO

 • AbaDala AbamaKrestu—‘Bazinsebenzi Ezikunye Nathi Bona Sithabe,’ 1/15

 • Abelusi Abalikhomba, Abarholi Ababunane—Lokho Abangikho Eenkhathini Zethu, 11/15

 • ‘Akhe Usitjele Bona Izintwezi Zizokwenzeka Nini’ 7/15

 • Babelethi, Bantwana—Khulumisanani Ngethando, 5/15

 • Belusi, Lingisani Abelusi Abakhulu Kunabo Boke, 11/15

 • Cabanga Ngehlobo Lomuntu Ekufuze Ube Ngilo, 8/15

 • Dumisa Ibizo LakaJehova Elikhulu, 3/15

 • Esikufunda Emthandazweni Olungiselelwe Kuhle, 10/15

 • Hlala Emrhobeni KaJehova Ovikelekileko, 2/15

 • Hlala Utjhidele KuJehova, 1/15

 • Iinkhumbuzo ZakaJehova Zithembekile, 9/15

 • Indalo Yembula UZimu Ophilako, 10/15

 • Inga-Kghani Sewutjhugululiwe? 9/15

 • Inga-Kghani Unayo ‘Ihliziyo Yokwazi’ UJehova? 3/15

 • Kilabo Abathanda UJehova, ‘Akunasikhubekiso,’ 3/15

 • “Kwenzeni Lokhu Ukuze Ningikhumbule,” 12/15

 • Lalelani Abelusi BakaJehova, 11/15

 • “Leli Lilanga Okumele Nilikhumbule,” 12/15

 • Leli Lilifa Lethu Elingokomoya, 2/15

 • ‘Nginani Njalo Bekube Sikhathi Sokuphela,’ 7/15

 • ‘Ngubani Inceku Ethembekileko Nehlakaniphileko?’ 7/15

 • Nicwengisiwe, 8/15

 • “Njengombana Senimazi UZimu”—Khuyinike-Ke Eseleko? 3/15

 • ‘Phaphamelani Ukuthandaza’ 11/15

 • Qinisa Umtjhadwakho Ngokukhulumisana Okuhle, 5/15

 • “Qiniseka Ngezinto Eziqakatheke Khulu,” 4/15

 • Singakghona Na Ukuhlala ‘Silindile’? 11/15

 • Thokozela Ukuphana Nokubonelela KwakaJehova, 6/15

 • Thokozela Ukuthembeka Nokulibalela KwakaJehova, 6/15

 • Tjhejanani Begodu Nikhuthazane, 8/15

 • Ubuphayona Buqinisa Ubuhlobo Bethu NoZimu, 9/15

 • UJehova—LiKhaya Lethu, 3/15

 • Ukondla Abanengi Ngezandla Zabambalwa, 7/15

 • Ukukhonza Ngaphandle Kokuzisola, 1/15

 • ‘Ungadinwa,’ 4/15

 • Ungakghona Na Ukuzidela Ngebanga Lombuso? 12/15

 • ‘Ungalwisani NoJehova,’ 8/15

 • Ungavumeli Litho Likukhandele Bona Uzuze Idumo, 2/15

 • Ungavumeli Litho Likutjhidisele Kude NoJehova, 1/15

 • Ungayivumeli ‘Idideke Msinyana’ Ingqondwakho! 12/15

 • Uyalithokozela Na Ilifa Lethu Elingokomoya? 2/15

 • ‘Uyayitjhisakalela Na Imisebenzi Emihle’ 5/15

 • Vikela Ilifa lakho Ngokwenza Iinqunto Ezihlakaniphileko, 5/15

 • Vumela Isiyalo SakaJehova Sikubumbe, 6/15

 • Yenza Iinkhumbuzo ZakaJehova Zibe Ligugu Lehliziyo Yakho, 9/15

 • Yenza Indimakho Njengomvangeli, 5/15

 • Yenza Ngokuvumelana Nomthandazo KaJesu Wethando, 10/15

 • Yiba Nesibindi—UJehova Unawe! 1/15

 • “Yibani Makhoboka KaJehova,” 10/15

 • Zenze Ngokuhlakanipha Iinqunto Zakho, 9/15

 • Zisize Wena Usize Nabanye Ngokusebenzisa Ilizwi LakaZimu, 4/15

 • Zithokozele Ngokuzeleko Iimfanelo ZakaJehova, 6/15

 • Zuza Ngokuzeleko Ekufundeni IBhayibhili, 4/15

IPILO NOBUNTU BOMKRESTU

 • Babelethi Bandulani Abantwabenu Kusukela Basesebancani, 8/15

 • Badala Nizowuvuselela Na Umphefumulo Odiniweko? 6/15

 • Indlela Yokuphatha Iinhlobo Zakho Zomndeni Wokutholwa, 7/1

 • Kazi Ungabayelelisa Khudlwana Na, Abanye? 10/15

 • Newunomntwana Orholopheleko, 3/1

 • Tjhiriywa—Utjhiriye Nabanye, 3/15

 • Ukuqalana Nobuhlungu Bokuhlongakalelwa, 12/15

 • Ukuragela Phambili Nepilo Ngemva Kokutlhala, 11/1

 • Ukwenza Umtjhado Wesibili Uphumelele, 9/1

 • UPitrosi No-Ananiyasi Bakhuluma Amanga—Ngisiphi Isifundo Esingasifunda? 5/1

 • Yelela Iinhloso Zehliziyo, 2/15

UJEHOVA

 • Kghani uZimu ulalela yoke imithandazo? 9/1

 • Kghani UZimu Unendaba Nokutlhaga Kwethu? 9/1

 • Ngubani Ibizo LakaZimu? 1/1

 • UJehova “Akakhethi,” 7/1

 • “UJehova Wanilibalela Ngokutjhaphulukileko,” 11/1

 • “UnguZimu Wabaphilako,” 4/1

 • Uzalisa ‘Iinhliziyo Zethu Ngokuzeleko,’ 9/1

 • ‘Uzambulele Abangakafundi,’ 1/1

 • UZimu Uyabuzwa Ubuhlungu, 11/1

UJESU KRESTU

 • Ivuko LakaJesu, 5/1

UMLANDO WOKUPHILA

 • Iminyaka Ematjhumi Amahlanu Yekonzo yesiKhathi Esizeleko Hlanu Kwe-Arctic Circle (A. and A. Mattila), 4/15

 • Okwenza Ukuphila Kwethu Kube Nomnqopho Wamambala (P. Smith), 5/15

 • UJehova ‘Ungithwalela Umthwalo Qobe Langa’(M. du Raan), 8/15

 • Ukulalela UJehova Kungilethele Iimbusiso Ezinengi (E. Piccioli), 6/15

 • Ukuthembela KuJehova Kusizuzise Kwamambala (M. Allen), 10/15

 • Ukutjhisekela Ukukhonza UJehova—Kungakhathaliseki Ukuthi Kuphi (M. and J. Hartlief), 7/15