ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Disemba 2013

This issue considers ways that we can prevent our faith from being undermined. Also, when should the Lord’s Evening Meal be held, and what meaning does it have for us?

UJehova Wabavikela Ngokubasitheza Ngeentaba

AboFakazi bakaJehova bebazifumana njani iincwadi zeBhayibheli ngesikhathi samaNazi? Ngiyiphi ingozi aboFakazi ebebaqalene nayo?

Ungayivumeli ‘Idideke Msinyana’ Ingqondwakho!

Ngiziphi iinyeleliso ezifike ngesikhathi ezimumethwe yincwadi kaPowula yesibili kwebeThesalonika? Khuyini okungasisiza sibalekele ukukhohliswa?

Ungakghona Na Ukuzidela Ngebanga LomBuso?

Funda ngendlela esingasebenzisa ngayo, isikhathi, imali, amandla, namakghono bona sisekele umBuso kaZimu.

Uyakhumbula?

Kazi ubafunde kuhle na abomagazini bamva nje be-Sithalasokulinda? Zihlole-ke ubone ukuthi ngimiphi imibuzo esekelwe eBhayibhelini le ongayiphendula.

“Leli Lilanga Okumele Nilikhumbule”

Kubayini amaKrestu kufuze abe nelwazi elinabileko ngephasika? IsiDlo seKosi saNtambama siqakatheke ngani kithi?

“Kwenzeni Lokhu Ukuze Ningikhumbule”

Sazi njani bona isiDlo seKosi saNtambama sizokuba nini? Isikwa newayini kufaniselani?

Ukuqalana Nokuhlongakalelwa Ngotjhade Naye

Kubuhlungu ukukhanjelwa mumuntu omthandako, nobuhlungu bakhona buthatha isikhathi eside ukuphola. Funda ngendlela ithemba levuko eliseliZwi lakaZimu elingakutjhiriya ngayo.

Isikhombo Seenhloko Ze-Sithalasokulinda saka-2013

Qala isikhombo sazo zoke iinhloko, ezitlolwe ngokweenhloko ezikulu, ezigadangiswe e-Sithalenisokulinda saka-2013.