Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indlela Esingaba Nesandla Ngayo Ekusizeni Abanye

Indlela Esingaba Nesandla Ngayo Ekusizeni Abanye

“INTURHU eyaqubuka ngesikhathi samakhetho, yagandelela iinkulungwana zaboFakazi bakaJehova bona basukele imizabo,” kutjho uFrançois, ongumdala ethresteni elisakhasako. Nakaraga nayo uthi, “Ukudla nemithi yezokwelapha kwaba yindlala, kanti okuseleko koke bekudura. Amabhanga avalwa, imitjhini yemali yajama.”

Abazalwana begatjeni azange bamorose isikhathi, bathumela iimali nesizo elirhabako ebazalwaneni ebebaphalalele emaWolweni womBuso enarheni. Iinqhema eziphikisako zaqaba iindlela, kodwana womabili amahlangothi bekazi ukuthi aboFakazi abathathi hlangothi, ngebangelo iinkoloyi ezivela egatjeni bezivunyelwa ukuthi zidlule.

UFrançois uthi: “Endleleni eya eWolweni lomBuso, ebebaphethe iingidi bahlahlela iveni ebesiyikhwelileko ngamakule, nokho amakule layo asikhutha woke njalo. Sathi nasibona ijoni ligijima hlanu kwethu, liphethe isikhali, sajamisa iveni, safaka isinyova yajika, sayikhomba egatjeni. Sathokoza kuJehova ngokuthi sisaphila. Kwathi ngakusasa kwakhona, kwafika nabanye abazalwana abali-130 ngokuphepha eWolweni lomBuso. Abanye beza e-ofisini legatja, lapho esabatlhogomela khona ngokomoya nangokwenyama, bekwaphela itlharhararha leyo.”

“Ngemva kwalokho igatja lamukela iincwadi ezinengi zokuthokoza ebezivela ebazalwaneni kiyo yoke iinarha. Ukulemuka ukuthi abanakwabo bakwezinye iindawo bahlala bakulungele ukubasiza, kwabenza bamthemba khulu uJehova,” kutjho uFrançois.

Ebujamweni obumaphorodlha beenhlekelele zemvelo, nalezo ezibangelwa babantu, asiveli sitjele abafowethu nabodadwethu ukuthi “khambani ngokuthula, nifuthumale, nisuthe.” (Jak. 2:15, 16) Kunalokho, siyabaqalelela ngalokho abakutlhogako. Ngokufanako, ngemva kokuzwa ngesiyeleliso sendlala ebeyizokusahlela inarha ngekhulu lokuthoma, “abafundi omunye nomunye ngokukghona kwakhe waqunta ukusiza abazalwana abahlala eJudiya.”IzE. 11:28-30.

Njengeenceku zakaJehova, siyakululukela ukusiza abatlhogileko ngokwezinto eziqalekako. Nokho, abantu bayakutlhoga ukuqalelelwa nangokomoya. (Mat. 5:3) Ukubasiza bakusikimele lokho, bebakuthathele namagandango ekuzaneliseni ngokomoya, uJesu walayela abalandeli bakhe bona bayokwenza abafundi. (Mat. 28:19, 20) Nathi sinikela ngesikhathi, ngamandla, nangakho koke esinakho ekwenzeni umsebenzi lo. Siyihlangano sinje, sinikela nangemali yona-ke esetjenziselwa khulukhulu ukuthuthukisa umsebenzi womBuso nokutjhumayela iindaba ezimnandi. Ngokwenza njalo siveza indlela esimthanda ngayo uZimu nabomakhelwana bethu.Mat. 22:37-39.

Labo abasekela umsebenzi wephasi loke waboFakazi bakaJehova bangaqiniseka ngokuthi iminikelo yabo isetjenziswa ngendlela ehle nephumelelako. Ungakghona na ukusiza abanakwenu abasemtlhagweni? Uyakuthanda na ukusekela umsebenzi wokwenza abafundi? Nekunjalo, “ungathi nawunamandla wokwenza okuhle, ubagodlele labo okufanele ubenzele.”IzA. 3:27.