Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

“Benginjengekghuru Eqepheni Layo—Bengisolo Ngikhamba Nendlwami”

“Benginjengekghuru Eqepheni Layo—Bengisolo Ngikhamba Nendlwami”

HLANGANA nejima elikhambe msinya lamalanga alithoba lango-Arhostosi noSeptemba 1929, abatjhumayeli abangaphezu kwee-10 000 bebarhatjheke nenarha yoke ye-United States. Bakhambisa iincwadi neencwajana ezingaba zii-250 000. Hlangana nabatjhumayelabo bekunama-colporteur. Qala bona inani labo belande kangangani! I-Bulletin * yathi “kuyinto engakholweki” ukuthi inani lamaphayona kusukela ngo-1927 kuya ku-1929 beseliphindeke kathathu.

Ngekupheleni komnyaka ka-1929, umnotho wawa bhu phasi. NgeLesibili ngo-Oktoba 29, 1929 okulilanga elaziwa nge-Black Tuesday—amanani wentengo ye-New York Stock Exchange ehla kangangobana awubetha phasi umnotho, abantu bangena ekuGandelelekeni okuKhulu. Amabhanga alahlekelwa ziinkulungwana zamadola. Amaplasi alisa ukukhiqiza. Amafekthri amakhulu avalwa. Iingidigidi zalahlekelwa msebenzi. Ngo-1933 inani labantu abamukwa ipahlabo ngebanga lokubhalelwa kubhadela iinkolodo zabo, lenyukela kwabayi-1 000 ngelanga.

Abatjhumayeli besikhathi esizelekwaba bebazokuqalana njani netlharhararha engaka yezomnotho. Okhunye kwalokho ebebakwenza kukwakha indlwana ekhambako. Leyo-ke bekuyindlu engabhadelwa, engakhitjhelwa umthelo, indlwana ehlanganiswe nekoloyi, esiza amaphayona abe sekonzwenawo ngaphandle kweendleko ezinengi. * Ngeenkhathi zomhlangano indlwana ekhambako beyifana newotela yasimahla. Ngo-1934, i-Bulletin beyinamaplani wezindlu ezincazana ezinamaphayiphi wamanzi, isitofu, umbhede ogoqekako, nezinto ezivikela ilothe.

Abatjhumayeli abanobukghoni ephasini loke bebazakhela izindlwana ezikhambako. “UNowa bekangazi litho ngokwakha umkhumbi” kukhumbula uVictor Blackwell, “nami bengingazi litho ngokwakha indlwana ekhambako.” Nanyana kunjalo wayakha indlwana ekhambako leyo.

Indlwana ekhambako iyamiswa umlambo ngeenkathi zeenkhukhula eNdiya

U-Avery noLovenia Bristow nabo bebanendlu ekhambako. U-Avery uthi: “Benginjengekghuru eqepheni layo—bengisolo ngikhamba nendlwami.” BakwaBristow bebaphayona noHarvey no-Anne Conrow ebebanendlu ekhambako enamaboda enziwe ngephepha elivangwe nesikontiri. Qobe nekuthuthwako bekukhithika iinqetjhana zamaphepha endlinabo. “Indlwana ekhambako le beyinguphambana nazo,” kutjho u-Avery, “ngitjho nanje, akakho okhe wenza indlwana ekhambako onjengaleyo!” Nanyana kunjalo u-Avery uthi bakwa-Conrow nabasanyana babo ababili “bebamndeni othabe ngendlela erarako.” Nakatlolako uHarvey Conrow uthi, “Besingasweli litho, begodu besizizwa sivikelekile ekonzweni kaJehova, obekasolo asitlhogomela.” Bakwa-Conrow, bobane njalo baya esiKolweni seGilyadi babelwa njengeenthunywa zevangeli ePeru.

BakwaBattaino nabo bebaphayona njengomndeni. Ngemva kobana uGiusto noVincenz balemuke bona bazokuba nomntwana batjhugulula ilori yeFord yomhlobo wango-1929, yaba “njengewotela ehle kwamambala” neyimadaniswa namatende ebebahlala kiwo. Banomntazanyanabo, baragela phambili nesabelo sabo abasithandako, batjhumayela emaTariyaneni ahlala e-United States.

Iindaba ezimnandi zafumana iindlebe zabanengi zilungele ukulalela, kodwana labo abamibodlhana bebangakghoni ukunikelela iincwadi zeBhayibheli ngemali. Kunalokho bebanikela ngezinto. Amaphayona amabili bekanerhelo lezinto ezima-64 abantu abanekareko abanikele ngazo. Newulifundako irhelweli “belinjengephepha lezinto ezithengiswa eentolo zemakhaya.”

U-Fred Anderson wahlangana nomlimi ebekafuna isede yeencwadi zethu, owathi uzokunikela ngamabhlere ebekasetjenziswa ngummakhe. Kwathi eplasini elilandelako kwaba nomunye ebekazithanda iincwadi zethu kodwana wathi, “Anginawo amabhlere wokufunda.” Nokho wakghona ukufunda ngamabhlere kamakhelwanakhe, begodu bekabona kamnandi khulu ngawo, wanyekele wanikelela iincwadi namabhlere layo.

UHerbert Abbott bekakhamba newogwana yeenkukhu ekoloyinakhe. Uzakuthi nakathengise iinkukhu ezintathu namkha ezine emakethe, athathe imali leyo ayokuthela ngayo ipetroli. “Kesinye isikhathi besitlhoga nopeni wokubika,” kutlola yena kazi, “kodwana lokho akhenge kusenze silise. Nesizalise itanka yepetroli siqedile, okhunye khona sikulisela ezandleni zakaJehova.”

Ukuthembela kuJehova nokuzimisela bekuhlohlozela abantu bakhe bona bakghodlhelelele ubudisi kiyo yoke iminyaka leyo. Ngelinye ilanga kwana izulu elinesiwuruwuru, uMaxwell no-Emmy Lewis baphunyurha esihlahleni esaduleka phasi, sayivithiza phehle indlwabo ekhambako, sayihlukanisa phakathi. UMaxwell uthi: “Kithi izinto ezinjangalezi bezingasisitjhijilo, kodwana bekumane kuziziga nje, ezingakhenge zisenze silahle itewu. Bekunomsebenzi omnengi okufuze wenziwe, ngilokho-ke ebesizimisele ukukwenza.” Ngaphandle kwevalo, nangesizo labangani ababathandako uMaxwell no-Emmy bayakha kabutjha indlwabo ekhambako.

Esikhathini sethu esibhidlangilekwesi, iingidigidi zaboFakazi bakaJehova zitjengisa umoya wokuzidela ofanako. Ngaphezu kwakho koke sizimisele ukuwuraga umsebenzi wokutjhumayela lo bekube kulapho uJehova athi kwanele.

^ isig. 3 Namhlanjesi sele ibizwa ngokuthi IKonzwethu YomBuso.

^ isig. 5 Ngeenkhathezo, amaphayona amanengi bekangasebenzi. Bewathola isaphulelo enanini leencwadi, bese athathe imali ayithole ekukhambiseni iincwadezo azondle ngayo.